รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ุ12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 94.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ภาโสม
 
1. นายเทพฤทธิ์  ชาดีกรณ์
 
2 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  มีรักษ์
 
1. นายวรพล  ธุลีจันทร์
 
3 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอัครพัชร   โอษะคลัง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง
 
4 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 90.7 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายศราวิน  ลินดาวรรณ
 
1. นายวรพล  ธุลีจันทร์
 
5 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยพล
 
1. นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์
 
6 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 97 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชนะภัทร  เธียรเพลิง
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  เลิศอุทัย
 
7 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายพัชรพล  บุผาโพด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทุมซ้าย
 
8 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธีระเทพ  แดงกัน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีเมือง
 
9 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 83.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  เหลือผล
 
1. นายทนงศักดิ์  พุทไธสงค์
 
10 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจเอี่ยม
 
1. นายนัธวัช  สมภักดี
 
11 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กามาตย์
 
1. นางสาวปัญชิกา  ศรีระวัตร์
 
12 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอมีเลีย  ยัง
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ศรีแนน
 
13 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายรณพีร์  กองไธสง
 
1. นางสาวจิรดา  นันตาเวียง
 
14 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาสนา
 
1. นางสาวอชิรา  อุ่นแก้ว
 
15 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอัศวิน  สายพิณ
 
1. นางสาวศศิประภา  สนั่นเอื้อ
 
16 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 89.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐฤกษ์  จอมสวรรค์
 
1. นางขวัญฤทัย  เทียนไชย
 
17 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์
 
1. นายศุภฤกษ์  ดีมาก
 
18 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิรายุ  พึ่งภูมิ
 
1. นางสาวยุพา  ชัยนา
 
19 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายภานุ  พรมอารักษ์
 
1. นายนิลักษณ์  การสอน
 
20 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจุลจักร  ตะโสรัตน์
 
1. นายอิทธิชาติ  บัวแย้ม
 
21 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 87.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายยศกร  พรมสุวรรณ
 
1. นายโอภาส  ศรีสันต์
 
22 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สารหงษ์
 
1. นางปิยวรรณ  ทองดี
 
23 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  อุปพงษ์
 
1. นายชาติชาติ  นุชประไพ
 
24 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กระออน
 
1. นายสมพร  ผัดแก้ว
 
25 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 88.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  พงษ์ภัทรพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐา  คงประโคน
 
26 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายกฤษดา  วันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  จุระ
 
27 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 87.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวนิชญา  อุปัญญ์
 
1. นายกิทิศักดิ์  แสนโคตร
 
28 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายติวานนท์  ทะศรี
 
1. นายฤทธิชัย  สุวรรณ์
 
29 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนพรมริมทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วงค์อามาตย์
 
30 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 96.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   หงษ์ศิลา
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุเสนา
3. เด็กชายศุภกิตต์   สุโพธิ์
4. เด็กชายศุภฤกษ์   อินตะนัย
5. เด็กหญิงแพรธารา  อินธิชิต
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบเสียง
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
31 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 94.75 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินกอง
2. เด็กหญิงพัชรา  นามเกต
3. เด็กหญิงวรรณพร  สูรย์ราช
4. เด็กหญิงวริศรา  หนูทอง
 
1. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์  คำน้อย
2. นางชฎาพร  พระจอมจันทร์
 
32 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกัณฑ์
2. เด็กชายพัชรพล  เนินผา
3. เด็กชายพัทธวีร์  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
2. นางอาริยา  แมคเคจ
 
33 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนัดดา  อุตตะศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันบุญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภักดี
4. เด็กชายสุรชาติ  โปร่งจิต
5. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ
2. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
34 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 91.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธนเดช  สุขสมัย
2. เด็กหญิงอาภร  คำตา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  กุลคำแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  ต้นศรี
 
35 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกิ่ง
2. เด็กชายชนาธิป  จินดากุล
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ์
2. นางจรัณญา  ศรีสันต์
 
36 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชญาดา  สุพร
2. เด็กชายเด็กชายพิพัฒน์ชล  อัมโภชน์
 
1. นายนรากร  ไกยะฝ่าย
2. นางสาวมยุรา  อนุญาหงษ์
 
37 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 83.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริสอน
2. เด็กชายนาวิณ  ชินมาตย์
 
1. นางผ่องรวี  จันทร์สม
2. นางสาวเกษร  จัตุโพธิ์
 
38 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐชะยา  อันทะโคตร
2. เด็กชายสิทธินนท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวแพรวพราว  เมืองแสน
2. นางสาวพัชรมัย  สีขาว
 
39 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภัคดี
2. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
40 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 86 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กอโคตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์หล้า
 
41 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปภาดาวลัย  สาธุ
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
42 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  สีนาค
 
1. นางชยานันต์  สรวงศิริ
 
43 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพันธ์ภษา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
44 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนพล  แก้วประสงค์
 
1. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
45 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุทธินันท์  ส่งเสริม
 
1. นางพัชราภรณ์  เสนบุญ
 
46 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนิรมล  สาไธสง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์
 
47 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปัญญา
 
1. นายเลิศชัย  แก้วภักดี
 
48 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 91 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงรินลดา  เถาเมฆ
 
1. นางสาวปฐมพงษ์  พืชสิงห์
 
49 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐภัทร  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีมี
 
50 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เวชสิทธิ์
 
1. นางจวนนภา  อินาลา
 
51 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 88.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกิ่ง
2. เด็กหญิงจิรสุดา  มากมี
3. เด็กหญิงญานิศา  เฉลิมสัตย์
 
1. นางสาวฐิติพร  ป้องคำ
2. นางสาวฉัตรวิไล  แน่นหนา
 
52 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ภูคำไพ
2. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  สิทธิจินดา
2. นางสงกรานต์  ธรรมโหร
 
53 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 91.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมเมือง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชาติสมร
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน   ปิ่นหอม
2. นายนัธวัช  สมภักดี
 
54 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนวพล  อินทรา
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ปัสสาโก
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โยแก้ว
 
1. นางสาวนิรมล  มหาชัย
2. นายภูรพัฒน์  ดอนมงคล
 
55 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวืธรรมา
2. เด็กชายพีรภัส  กุสุมาลย์
3. เด็กชายรัฐวิทย์  เทียมสิงห์
 
1. นางชยานันต์  สรวงศิริ
2. นายจรุงวิทย์  พะหงษา
 
56 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายก้องกังวาล  พรมมา
2. เด็กชายวรินทร  ลิลาส
3. เด็กหญิงอรัญญา  กาสะหลั่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน   ปิ่นหอม
2. นางปุณยนุช  บุญเย็น
 
57 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แสงเขียว
2. เด็กชายพัชรพล  เนินผา
3. เด็กหญิงวรัญญา  วอทอง
 
1. นางสาวมยุรี  ลาภสาร
2. นางสาวอมรรัตน์  ใกล้ผล
 
58 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 89.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรพล  แสนเจริญ
2. เด็กชายรชฏ  ขวัญใจมณีรักษ์
3. เด็กชายอธิพงษ์  แสงสอน
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
2. นางสาวนภาพร  กระมล
 
59 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 84.3 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชมพู่  สายมณี
2. เด็กชายศุภโชค  วิชาหาร
3. เด็กชายเตชินท์  วันโท
 
1. นางสาววรรณพร  บุญยอ
2. นางสาวรสสุคนธ์  คำพันธ์
 
60 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  บูรณะถาวร
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ชัยยงค์
 
1. นางสาวเกษสุดา  นาฤทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมเกีรติ
 
61 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 92.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธนากร  จิตรกล้า
2. เด็กชายพิชชานันท์  จิตตฤทธิ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นางสาววิลาสนี  อี้จำปา
2. นางสาวตรีพุธ  วิเศษสาคร
 
62 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐฑิรา  เหมะไกรสิทธิ์
2. เด็กชายธนโชติ   อ่ำทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สูงยิ่ง
 
1. นางวัชรินทร์  ยานุทัย
2. นางวัชราพร  สายสิงห์
 
63 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 94.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายจารุวิทย์ เจด  เพฟนี่ย์
2. เด็กชายจิรายุศ  ใช้ช้าง
3. เด็กชายณัฐภัทร  จันสีนะ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองอินทร์
2. นายพุทธพงษ์  เฉลยศาสตร์
 
64 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจิรายุ  ตะวันหะ
2. เด็กชายเวทพิสิฐ   พิมเสนา
3. เด็กชายโภคิน  มงคลเจริญแสง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชัยชนะ
2. นางสาวปณิตา  วงษ์คำ
 
65 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายบารมี  ต่อพันธ์
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  ภูเยี่ยมจิตร
3. เด็กชายอลงกรณ์  กองสินทร์
 
1. นางสาวภารดี  สดีวงค์
2. นางสาววรัฏฐรากร  พรประสิทธิ์
 
66 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 81.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  พร้อมเสมอ
2. เด็กหญิงนิรัตน์ชดา  คำเชิด
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ผิวทอง
 
1. นางสาววิรัตน์  แสงภักดี
2. นางสาวดรรชนี  จุลทุม
 
67 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  มีรักษ์
 
1. นางสาวปิยะมาตย์  ภาโส
 
68 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนภัส  ทะลาสี
 
69 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาธิป  จินดากุล
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ์
 
70 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายบรรพต  ขอสีกลาง
 
1. นางสาวสมฤดี  ศิริปรุ
 
71 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอาภร  คำตา
 
1. นางจันเพ็ญ  กัสนุกา
 
72 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพลช   โกกะพันธ์
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินิจ
 
73 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชนะภัทร  เธียรเพลิง
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
 
74 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรภัทร  กิ่งรังกลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภาคกลาง
 
75 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธีระเทพ  แดงกัน
 
1. นางสาวกนกกร  ทรัพย์บุญธรรม
 
76 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายสรศักดิ์  โสภี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  เทือกหัน
 
77 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชรัญยู  ศรีผ่อง
 
1. นางมุกดา  จ้อจันทึก
 
78 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายภานุชิต   มาอยู่
 
1. นายศตวรรษ   ราชติกา
 
79 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา
 
80 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายปิยะกร  เศษลินทร์
 
1. นายไพรัตน์  จำเนียรแพทย์
 
81 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายชนะชัย  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวมยุรา  อนุญาหงษ์
 
82 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสิรินดา  ศรีโกศล
 
1. นางสาวปนัดดา  กาญจนพัฒน์
 
83 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายวรพล  ตันติอลงกรณ์
 
1. นางธิดารัตน์  พัฒนชัย
 
84 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 98.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณณิศา  สุมาลี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  จันทร์สระคู
 
85 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงเขมิกา  ปัสสาสิงห์
 
1. นางสาววชิราภรณ์  บุญเสริฐ
 
86 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายสายชล  ผาดวงดี
 
87 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุรธัช  ทรัพย์ยอดแก้ว
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
88 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณัฐยา  หงษ์ทอง
 
1. นายสุกฤษฏิ์  วงอุคะ
 
89 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 99.96 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธีรเมธ  แก้วล้วน
 
1. นางศจีรัตน์  ง้าวทอง
 
90 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายปัณณธร  หนองกก
 
1. นายสมพร  ผัดแก้ว
 
91 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 99.67 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสนิฏา  โชติพูล
 
1. นายปฐมพร  สุวรรณราช
 
92 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสายชล  หอมขจร
 
1. นางสาวกุหลาบ  ตองอบ
 
93 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 98.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูริณัฐ  คุณมี
 
1. นางปริตา  ถามะพันธ์
 
94 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนิตินัย  แสงกล้า
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กองสอน
 
95 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนพรมริมทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วงค์อามาตย์
 
96 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอาทิตย์  จำปาหอม
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
97 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 90.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิยะดา  ทองเถาว์
 
1. นางสาวจตุรพร  บุญเรือง
 
98 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูจิตต์
 
1. นางชีวารัตน์  ฐานไชยยิ่ง
 
99 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต้อนโสกรี
 
1. นายอัศม์เดช  อินเสน
 
100 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 96.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กชายชาณภัทร  สุขขา
 
1. นายสุทัศน์  พ้นภัยพาล
 
101 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายนนทกร  ค้าเกวียน
 
1. นายสนิทพงษ์  วงศ์โห้
 
102 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุรัมย์
 
1. นายทรรศพล  เอกชัยวราวุฒิ
 
103 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 92.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายปุญญาวัฒน์  เหล่าพร
 
1. นายวรวุฒิ  โสภาพงษ์
 
104 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชวาลย์  ขุนทอง
 
1. นางสาววาริน  ตุ่มทอง