สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ุ12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 94.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ภาโสม
 
1. นายเทพฤทธิ์  ชาดีกรณ์
 
2 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  มีรักษ์
 
1. นายวรพล  ธุลีจันทร์
 
3 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอัครพัชร   โอษะคลัง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง
 
4 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 89.25 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาธิป  จินดากุล
 
1. นายพิสิฏฐ์  วัชรวิวรรณ
 
5 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 86.6 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงปิยาภัทร  อานประโคน
 
1. นางสาวเนตรนรินทร์  เขางาม
 
6 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 77.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไพรินทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  อยู่โต
 
7 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 74 เงิน 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายมณเทียร  แก้วสนิท
 
1. นางสาวสุนารี   โนรี
 
8 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 90.7 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายศราวิน  ลินดาวรรณ
 
1. นายวรพล  ธุลีจันทร์
 
9 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยพล
 
1. นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์
 
10 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ทัดทาน
 
1. นางสาวพิชญา  พิมพ์สุข
 
11 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 76.4 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงพันนิตา  แพงด้วง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทำนุ
 
12 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 68.8 ทองแดง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายปภาณ   นิภารักษ์
 
1. นางสาวชัชรีย์  วงษ์ศรีแก้ว
 
13 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 68.2 ทองแดง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายเวหา   สุวรรณแสน
 
1. นางสาวกฤติมา   ระวะรักษ์
 
14 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 66.4 ทองแดง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   จันทร์พล
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ศรีแนน
 
15 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 65.2 ทองแดง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  โทนสัน
 
1. นางสาวธัญชนก  บุดดี
 
16 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 64.7 ทองแดง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โสภา
 
1. นางสมปอง  ครองยุทธ
 
17 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 63.2 ทองแดง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสุรพัศ  เย็นวัฒนา
 
1. นางสาวขวัญเรือน    จิตตพานิช
 
18 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายศุภกิตต์   สุโพธิ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
19 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 97 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชนะภัทร  เธียรเพลิง
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  เลิศอุทัย
 
20 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายพัชรพล  บุผาโพด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทุมซ้าย
 
21 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธีระเทพ  แดงกัน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีเมือง
 
22 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุนันทา  พันคูณ
 
1. นางสาววราภรณ์  บัวศรี
 
23 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 79 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุพศิน  ศรีปุชัยนนท์
 
1. นางสาวสุชาวดี  อยู่สิงห์โต
 
24 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 76 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกรรญาภัทร  เรืองเนตร
 
1. นางสาวศศิธร   ต้องถือดี
 
25 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 73 เงิน 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  สีนวน
 
1. นางสาวอารีย์  หงษ์คำ
 
26 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 71 เงิน 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปริยากร  ขามเชิด
 
1. นางณัฐมน  กอหาร
 
27 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกันต์ธนะโชติ  อาญาเมือง
 
1. นางมณเฑียร  เพชรเลิศ
 
28 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพงษ์   ภาจำรงค์
 
1. นางสาวปราณี  บุญเข็ม
 
29 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 83.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์  เหลือผล
 
1. นายทนงศักดิ์  พุทไธสงค์
 
30 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจเอี่ยม
 
1. นายนัธวัช  สมภักดี
 
31 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กามาตย์
 
1. นางสาวปัญชิกา  ศรีระวัตร์
 
32 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอมีเลีย  ยัง
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  ศรีแนน
 
33 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 65 ทองแดง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายอภิชาติ  ราชิวงค์
 
1. นางสาวสุมินตรา  ภมรพล
 
34 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายรณพีร์  กองไธสง
 
1. นางสาวจิรดา  นันตาเวียง
 
35 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาสนา
 
1. นางสาวอชิรา  อุ่นแก้ว
 
36 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอัศวิน  สายพิณ
 
1. นางสาวศศิประภา  สนั่นเอื้อ
 
37 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 83 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ขาวอ่อน
 
1. นางสาวสุขสันต์  วงค์อุดม
 
38 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 82 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกษิภณ  พินธุรักษ์
 
1. นายศุภชัย  ประเสริฐนู
 
39 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 82 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายอัครพล  สายธนู
 
1. นางสาวนางสาวกนกพร  วิชาพลู
 
40 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 79 เงิน 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติราพร  เนตรวงศ์
 
1. นางมุกดารัศมิ์  พัชรัษเฐียร
 
41 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 73 เงิน 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอัญธิดา  แก้วคูณ
 
1. นายธีระเชษฐ  แก้วเสถียร
 
42 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 68 ทองแดง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงแก้ว
 
1. นางผ่องรวี  จันทร์สม
 
43 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 64 ทองแดง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนรินดา  สิงห์เงิน
 
1. นางสาวกรรณิกา  พาบุดดา
 
44 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงน้ำใจ  แท่งทอง
 
1. นางปภาวรินท์    สุวรรณเจริญ
 
45 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชาย-  -
 
1. นางสาว-  -
 
46 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 89.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐฤกษ์  จอมสวรรค์
 
1. นางขวัญฤทัย  เทียนไชย
 
47 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์
 
1. นายศุภฤกษ์  ดีมาก
 
48 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิธญาภา  หงษ์ทองนพนิธิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  วิเศษแก้ว
 
49 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 63.4 ทองแดง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  นามวงษา
 
1. นายชัชชัย  คำน้อย
 
50 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี 89.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. นายอดิศร  ยุบลวัด
 
1. นายสุกฤษฏฺ์  วงอุคะ
 
51 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสรวิศ  สุวรรณผา
 
1. นางสาวปรีย์ธนัน  กางโหลน
 
52 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายภูธเนศ  ไสสิงห์
 
1. นางอธิชา  ทัตสอย
 
53 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิรายุ  พึ่งภูมิ
 
1. นางสาวยุพา  ชัยนา
 
54 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายภานุ  พรมอารักษ์
 
1. นายนิลักษณ์  การสอน
 
55 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจุลจักร  ตะโสรัตน์
 
1. นายอิทธิชาติ  บัวแย้ม
 
56 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 84.5 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายจตุรภัทร  พึ่งนา
 
1. นายโอภาส  ศรีสันต์
 
57 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 75 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีนาค
 
1. นางชยานันต์  สรวงศิริ
 
58 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 74.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรณพร  ประทุมศรี
 
1. นางมิลันตี  นาอุ่นเรือน
 
59 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 65.4 ทองแดง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสิรินดา  วิริยะ
 
1. นางสาวสุทธิดา   ชัยชาญ
 
60 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 63.8 ทองแดง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงนิสา  นนท์คำวงศ์
 
1. นางสาวกณิกรณ์  น้อยเหลือง
 
61 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 63.2 ทองแดง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงทักษอร  สีทา
 
1. นางสาวบัณฑวรรณ  อุดคำเที่ยง
 
62 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 61.6 ทองแดง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงลลิตา  ทรงคะรักษ์
 
1. นางสาวปวีณา  หมอกมัว
 
63 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 94.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คูณสันเทียะ
 
1. นางสาวโชติกา  ผลพล
 
64 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวกรรณิการ์   ปะติตังโข
 
1. นายไสว   ชัยประสิทธิ์
 
65 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงรัตนา  ยอดยศ
 
1. นางบัวสอน  ธรรมประชา
 
66 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 85.8 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. นางสาวธนารีย์  ด่านพูนกิจ
 
1. นางสาวอภิดา  สาแก้ว
 
67 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 84.6 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นายอินทัช   จันทริสัย
 
1. นายสุบรรณ์   สำเภา
 
68 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 83.75 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวสุดาลักษณ์  พรรณนา
 
1. นางสาวบัณฑิตา  มูลบุตร
 
69 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 81.2 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงปานชนก  หมั่นประดุง
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  อินทะพล
 
70 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 81.2 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายบุญหลง  บุญไทย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  บุญประสิทธิ์
 
71 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 80.75 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายอดุลวิทย์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสุภาพร  จุระ
 
72 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 80.4 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสิรินยา  คว้าพงษ์ไพฑูรย์
 
1. นายธนวัฒน์  ปากหวาน
 
73 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 87.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายยศกร  พรมสุวรรณ
 
1. นายโอภาส  ศรีสันต์
 
74 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สารหงษ์
 
1. นางปิยวรรณ  ทองดี
 
75 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  อุปพงษ์
 
1. นายชาติชาติ  นุชประไพ
 
76 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 82.8 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรนิภา  สุดาชม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  พิมพา
 
77 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 80.8 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวศินี  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวสุวัชร  พันธิบุญ
 
78 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 79.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเดือนนภา  เศษศรี
 
1. นายนิติพัฒน์   พิพัฒน์ภัทรกุล
 
79 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 79.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเรืองศรุต  เรียนสร้อย
 
1. นางนางธาริณี    ปัสสาแก้ว
 
80 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 77.5 เงิน 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชัยยงค์
 
1. นายไชยา  ศรีสุข
 
81 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 76.8 เงิน 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โยสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภัทรา  ขอนรัมย์
 
82 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 70.4 เงิน 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กกเปลือย
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ดวงจันทร์
 
83 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 96.75 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวมัจฉา  แก่นสาร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แผ่นทอง
 
84 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายวงศธร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  นานาชาติ
 
85 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายเจนภพ  ศรีชุมพร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ประพาน
 
86 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 88.6 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวิษณุ  วงษ์แพง
 
1. นายสุดารัตน์  นามบรรลือ
 
87 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 85.6 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวสุวภัทร  เทพวงศ์
 
1. นางสาวนิราวรรณ  แหมไธสง
 
88 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 75.8 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นายธนารีย์  พันมณี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  วรรณหลวง
 
89 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวิจิตรา  ดาภา
 
1. นางสาวฐายิกา  สุขแสวง
 
90 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุรชัย  แสนสุข
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
91 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กระออน
 
1. นายสมพร  ผัดแก้ว
 
92 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 88.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  พงษ์ภัทรพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐา  คงประโคน
 
93 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายกฤษดา  วันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  จุระ
 
94 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายตติยนต์  คำใหล
 
1. นายพิพัฒน์  น้อยภูธร
 
95 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 55.25 เข้าร่วม 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายยุทธวงค์  คำภักดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อาลัยรัก
 
96 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 53.8 เข้าร่วม 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวุฒิไกร  งิ้วใหญ่
 
1. นางกานต์พิชชา  ฤทธิไชย
 
97 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 35 เข้าร่วม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายธีรเมท  หนูมอ
 
1. นายธีระศักดิ์  สร้อยสิงห์
 
98 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพิชัย  พรหมวิหาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ
 
99 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมยาดา  ไพรศาลรัตนานุกูล
 
1. นางจิราภรณ์  อักษรนู
 
100 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายพัชรวัฒน์  วรโชติชินรัตน์
 
1. นางสาวอริญา  บรรจโรจน์
 
101 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวงษ์สวรรค์  จีบทับ
 
1. นางสาวสุวัชร  พันธิบุญ
 
102 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพรสิทธิโชค  ว่องไว
 
1. นายสายฟ้า  สนไธสง
 
103 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายพงษ์ภัค  คุปติปัทมกุล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
 
104 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงศราษฎร์
 
1. นางสาวกรกนก  พรรณวงศ์
 
105 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 76.6 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. นางสาวธนัชชา  ด่านพูนกิจ
 
1. นางสาวอภิดา  สาแก้ว
 
106 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 76.2 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นายจักรพงษ์  เทพอาษา
 
1. นายชัยพัฒนา   ชัยยงค์
 
107 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพลกฤต  สุตะโท
 
1. นางธัญมาศ  อุดมทรัพย์
 
108 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 87.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวนิชญา  อุปัญญ์
 
1. นายกิทิศักดิ์  แสนโคตร
 
109 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายติวานนท์  ทะศรี
 
1. นายฤทธิชัย  สุวรรณ์
 
110 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนพรมริมทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วงค์อามาตย์
 
111 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 63.6 ทองแดง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  มณีโม่ง
 
1. นางสาวศุภธิดา  ปสันตา
 
112 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 57.2 เข้าร่วม 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุศิตฐ์  คำเมือง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
113 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 56.5 เข้าร่วม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายสุพจน์  สาระทนงค์
 
1. นางสาววรารักษ์  เสาเวียง
 
114 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 48.4 เข้าร่วม 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวันชระ  อินทจักร์
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  ปทุมวิง
 
115 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 46.4 เข้าร่วม 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายประเสร็ฐ  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวรัติภา  ศรีวรชัย
 
116 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธีรชัย  เสนาผล
 
1. นางสาวสายฝน  ภูนาโคก
 
117 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 95.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนันธิดา  วงศ์บา
 
1. นางภัทราวดี  ป้อมมาตา
 
118 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. นายสิทธิชัย  ทองบุตร
 
1. นายมณีรัตน์  ผลาทิพย์
 
119 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เกิดผล
 
1. นางปุณยวี  ชนุดรัมย์
 
120 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ    
121 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 96.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   หงษ์ศิลา
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุเสนา
3. เด็กชายศุภกิตต์   สุโพธิ์
4. เด็กชายศุภฤกษ์   อินตะนัย
5. เด็กหญิงแพรธารา  อินธิชิต
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบเสียง
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
122 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 94.75 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินกอง
2. เด็กหญิงพัชรา  นามเกต
3. เด็กหญิงวรรณพร  สูรย์ราช
4. เด็กหญิงวริศรา  หนูทอง
 
1. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์  คำน้อย
2. นางชฎาพร  พระจอมจันทร์
 
123 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกัณฑ์
2. เด็กชายพัชรพล  เนินผา
3. เด็กชายพัทธวีร์  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
2. นางอาริยา  แมคเคจ
 
124 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชนัดดา  อุตตะศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันบุญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภักดี
4. เด็กชายสุรชาติ  โปร่งจิต
5. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ
2. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
125 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 86.75 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายกฤตภาส  สาระพล
2. เด็กชายกฤษดา  ัวันแก้ว
3. เด็กชายนครินทร์  เสาะแสวง
4. เด็กชายศิวภัทร  เงินสมบัติ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  กกเปลือย
 
1. นางสาวสมฤทัย  พืชสิงห์
2. นางสาวสุรีย์พร  สวัสดิ์ละ
 
126 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชิติพัฒน์  อโนมาน
2. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  สมมติรัมย์
3. เด็กหญิงดวงพร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงภาวินี  สุกจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  ทรงคะรักษ์
 
1. นางสาวสุนารี   โนรี
2. นางสาวรุ่งพิทยา  ช่างไม้
 
127 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 84.2 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกตาธิการ  อารีย์
2. เด็กชายณัฐพัชร  ประโยตัง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร   นิลคีรี
4. เด็กหญิงภิญญาพัฒญ์  ไชยบัน
 
1. นางสาวสรัญญา  คีรีวรรณ์
2. นางสาวประทุมวัลย์  ขยันดี
 
128 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกกร  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ขามโนนวัด
3. นายชัยวัฒน์  เดียงขุนทด
4. เด็กหญิงนฤมล  ครูสอนดี
5. นางสาวนิลุบล  พั่ววันตา
 
1. นางสาวศิริพร  จูงกลาง
2. นางสาวกัญณภัทร  พลศรี
 
129 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. นางสาวจีรภัทร  อ่อนฉลวย
2. นางสาวนันทิชา  ชันขุุนทด
3. เด็กหญิงวริศา  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ประยงค์รัมย์
2. นางสาวมาลิสา  วันพุดชา
 
130 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จีนอุลเเสตรน
2. เด็กหญิงโชติรส  วรรณปะเก
3. นางสาวไหมแก้ว  สุตมาตย์
 
1. นางสาวกาญจนา  อุทัยนิล
2. นางสาวอมรวรรณ  ปรุงหอม
 
131 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 85 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายทักดนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปิยะพร  พิลากูล
3. เด็กหญิงสรัลชนา  แก้วเนตร
4. นางสาวสุภาชิณี  ตระการจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธงอาสา
 
1. นางสาวสุขสันต์  วงค์อุดม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทิมา
 
132 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 82 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายกวินพัฒน์  ทิพย์เรืองกุล
2. นางสาวณัฐชา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายณัฐดนัย  อิ่นดี
4. นางสาวพัชราภรณ์  เจียงพงษ์
5. นายสุรชัย  มีศรี
 
1. นางปุณยนุช  บุญเย็น
2. นางสาวธัญวรรณ   ใจดี
 
133 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 91.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธนเดช  สุขสมัย
2. เด็กหญิงอาภร  คำตา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  กุลคำแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  ต้นศรี
 
134 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกิ่ง
2. เด็กชายชนาธิป  จินดากุล
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ์
2. นางจรัณญา  ศรีสันต์
 
135 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชญาดา  สุพร
2. เด็กชายเด็กชายพิพัฒน์ชล  อัมโภชน์
 
1. นายนรากร  ไกยะฝ่าย
2. นางสาวมยุรา  อนุญาหงษ์
 
136 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 78.2 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกิตติญา  ประชากูล
2. เด็กชายธนากร  พันธไชย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพิลา
2. นางสาวเสาวณีย์  สุ่มมาตย์
 
137 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 76.8 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนสรณ์  จำรัส
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญหาร
 
1. นางสาวนิตยา  ธานะวิโรจน์
2. นางสาวปทุมพร  เบ้าทอง
 
138 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 75.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สรรพศรี
2. เด็กชายภากร  วงศ์จินดา
 
1. นางสาวรัฐชณันท์  พิทักษ์โคชญากุล
2. นางปภาวรินท์  สุวรรณเจริญ
 
139 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 73.6 เงิน 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ตีเหล็ก
2. เด็กชายโภคิน  เครือบคนโท
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีพรมมา
2. นายไพศาล  ห้องหนองซำ
 
140 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 83.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริสอน
2. เด็กชายนาวิณ  ชินมาตย์
 
1. นางผ่องรวี  จันทร์สม
2. นางสาวเกษร  จัตุโพธิ์
 
141 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐชะยา  อันทะโคตร
2. เด็กชายสิทธินนท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวแพรวพราว  เมืองแสน
2. นางสาวพัชรมัย  สีขาว
 
142 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภัคดี
2. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ
 
143 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 80.9 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ทองพลขวา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรล้ำ
 
1. นางสาวอุมาพร  บรรเลงส่ง
2. นายชายแดน  วาจาสัตย์
 
144 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 77.5 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกัณฑ์
2. เด็กหญิงหริภุญชิญา  บุปผาเจริญ
 
1. นางสาวกุลนิดา  บุญยะวงษ์
2. นางสาวขวัญใจ  จำเริญไกร
 
145 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 76.2 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงประวีณา  ทาพิมพ์
2. เด็กชายวีรภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
 
1. นางสาวลลิดา  ศรีมหาไชย
2. นางสาวเมธิกา  เทพศรีหา
 
146 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 73.9 เงิน 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คติรัมย์
2. เด็กชายมงคล  ปรุดรัมย์
 
1. นางสาวมณฑกานต์  พันธ์ศรี
2. นางสาวฐายิกา   สุขแสวง
 
147 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 72.87 เงิน 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐชญา  จำปาบุรี
2. เด็กชายพชร  วิราฑูรย์
 
1. นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ
2. นางสาวจุฑามาศ  พลเสน
 
148 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 72.3 เงิน 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกษิรา  ชนะภักดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปัญญา
 
1. นางสาวนฤชล  เอนอ่อน
2. นายทศพล  สุริโย
 
149 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 70.87 เงิน 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนวัตน์  กุลศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณจนาภพ
 
1. นายวัฒนา  ตราชู
2. นายสันติ  แพงถิ่น
 
150 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 69.5 ทองแดง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีเพ็ญรัตน์
2. เด็กชายสุรชัย  ช่อนาค
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  สุริยนต์
2. นางสาวเนตรนภา  ดีพรม
 
151 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 65.4 ทองแดง 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิริโสม
2. เด็กชายธนกฤติ  เฮ้าประมงค์
 
1. นางสาวจินตนา  เพียรอดวงษ์
2. นางสาวภัทรพร  ไม้ด่าน
 
152 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 85.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกรรณิการ์  ขามโนนวัด
2. เด็กชายทนงศักดิ์   แก้วตะพาน
 
1. นางสาวดุจดาว  จินกลาง
2. นางสาวขนิษฐา  สมบัติ
 
153 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวนุชาวดี  นาคกิ่ง
2. นายพิทักษ์ชัย  โครตเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม
2. นางปุณยนุช  บุญเย็น
 
154 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนโชติ  แมนสถิตย์
2. เด็กหญิงรุ่งวารี  สกุลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา  นามสง่า
2. นางสาวปราณี  บุญเข็ม
 
155 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 68 ทองแดง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงบุษราวรรณ  โสมนัส
2. นายอัฐวุฒิ  กันพล
 
1. นายสากล  ภูตะเวช
2. นายธนวินท์  แถลงจิตร
 
156 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 64.2 ทองแดง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงสายใจ  สว่างอ้วน
2. เด็กชายอภิเดช  ประภัศรางค์
 
1. นางสาววรินญา  พนมวัฒนสิทธิ์
2. นางสาวรักษ์สุดา  สุริยนต์
 
157 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 86 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กอโคตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์หล้า
 
158 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปภาดาวลัย  สาธุ
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
159 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี 87 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพรทิภา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ
 
160 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  สีนาค
 
1. นางชยานันต์  สรวงศิริ
 
161 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพันธ์ภษา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
162 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนพล  แก้วประสงค์
 
1. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
163 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนรัตน์  ชนะชุติพันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  สมบูรณ์
 
164 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 90.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  วรรณมาศ
 
1. นายนัธวัช  สมภักดี
 
165 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรมณี
 
1. นางสาวชณิดาภา  พิลาจันทร์
 
166 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. นางสาวดวงฤทัย  ว่องไว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สมจิตร
 
167 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 63.6 ทองแดง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงลัดดา  สระคำ
 
1. นางสาวเกษร  จัตุโพธิ์
 
168 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชานน  พรมพิมพ์
 
1. นายอนุรักษ์  แฝงมณี
 
169 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุทธินันท์  ส่งเสริม
 
1. นางพัชราภรณ์  เสนบุญ
 
170 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนิรมล  สาไธสง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์
 
171 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามปัญญา
 
1. นายเลิศชัย  แก้วภักดี
 
172 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนฤเบศภ์  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวมยุรี  บาทอง
 
173 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวราภรณ์​ ​  ทองบุตร​
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ
 
174 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี 88.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกรดนัย  วรรณสินธุ์
 
1. นางสาวจาวรีย์  ขวัญแก้ว
 
175 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายดุลยวัต  พรรณา
 
1. นางสาวสุพรรษา  หมายดี
 
176 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 91 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงรินลดา  เถาเมฆ
 
1. นางสาวปฐมพงษ์  พืชสิงห์
 
177 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐภัทร  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีมี
 
178 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรปวีณา  ผดุงกิจพิพัฒน์
 
1. นายเมธัส  มั่งคัง
 
179 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายกวินพัฒน์   ทิพย์เรืองกุล
 
1. นายนิรันดร์  โพธิราช
 
180 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เวชสิทธิ์
 
1. นางจวนนภา  อินาลา
 
181 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 92.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวโบนัส  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พยัคฆ์ทอง
 
182 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวรรษ  พรมมาตร
 
1. นางสาวสิรินภัส  โรคน้อย
 
183 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติชัย  ผ่อนผาแดง
 
1. นางศิริรัตน์  ปักการะถา
 
184 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 88.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกิ่ง
2. เด็กหญิงจิรสุดา  มากมี
3. เด็กหญิงญานิศา  เฉลิมสัตย์
 
1. นางสาวฐิติพร  ป้องคำ
2. นางสาวฉัตรวิไล  แน่นหนา
 
185 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ภูคำไพ
2. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  สิทธิจินดา
2. นางสงกรานต์  ธรรมโหร
 
186 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 91.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมเมือง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชาติสมร
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน   ปิ่นหอม
2. นายนัธวัช  สมภักดี
 
187 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนวพล  อินทรา
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ปัสสาโก
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โยแก้ว
 
1. นางสาวนิรมล  มหาชัย
2. นายภูรพัฒน์  ดอนมงคล
 
188 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  กั้งจำปา
2. เด็กชายพีรวัส  อมรบุตร
3. เด็กชายศุภกร  ศรีมันตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา  นาชัยเริ่ม
2. นางสาวกิตติญาธร  พันทอง
 
189 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 72.68 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เจียวรัมย์
2. เด็กหญิงทัชชกร  จิตตรีวิเศษ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรเจริญ
 
1. นางสาวบุหลัน  อ้นไธสง
2. นางสาวสุมาลี   ประเสริฐสวัสดิ์
 
190 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวืธรรมา
2. เด็กชายพีรภัส  กุสุมาลย์
3. เด็กชายรัฐวิทย์  เทียมสิงห์
 
1. นางชยานันต์  สรวงศิริ
2. นายจรุงวิทย์  พะหงษา
 
191 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายก้องกังวาล  พรมมา
2. เด็กชายวรินทร  ลิลาส
3. เด็กหญิงอรัญญา  กาสะหลั่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน   ปิ่นหอม
2. นางปุณยนุช  บุญเย็น
 
192 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แสงเขียว
2. เด็กชายพัชรพล  เนินผา
3. เด็กหญิงวรัญญา  วอทอง
 
1. นางสาวมยุรี  ลาภสาร
2. นางสาวอมรรัตน์  ใกล้ผล
 
193 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 77 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายภัทรพล  ภูผายาง
2. เด็กหญิงลินลดา  พิกุล
3. เด็กชายวัชรากร  พวงมาลัย
 
1. นายสุนทร  สนธิหา
2. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
 
194 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 75.4 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายนิธิศ  สิงห์เสือ
2. เด็กหญิงพัทรวดี  ขวัญยืน
3. เด็กชายสิรภพ  เจริญวงศ์
 
1. นายศิวณัฐ  สารวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเถลิงเดช  ประพัฒน์พงษ์
 
195 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 74 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  สมมติรัมย์
2. เด็กชายภาคิน  แซ่โค้ง
3. เด็กหญิงภาวินี  สุกจันทร์
 
1. นางสุวิมล  คำสะอาด
2. นางสาวภัทราวดี  จำปาธาตุ
 
196 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 69.2 ทองแดง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดาพร  อิ่มสมบัติ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  ทาบรรหาร
3. เด็กชายสันติสุข  สุกศรีตรี
 
1. นางสาวศรัญญา  ขานหยู
2. นางสาวละมัย  อุทัยแพน
 
197 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 68.8 ทองแดง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิริโสม
2. เด็กชายนครินทร์  เสาะแสวง
3. เด็กหญิงสุมีณา  จักรไชย
 
1. นางสาวสุวิภา  รังสิวัฒน์
2. นายเอกรัฐ  เชาว์ชอบ
 
198 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 65.4 ทองแดง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นารี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสีใส
3. เด็กหญิงไอยวริญ  ตราชู
 
1. นายรบชัย  บัวทอง
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
199 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 95.63 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หินกล้า
2. เด็กชายอิทธิพล  มูลมณี
3. นางสาวอโรชา  วาสไธสง
 
1. นางสาวรังสิยา  ศรีมหันต์
2. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
 
200 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายกฤษฎา  คุ้นกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาพร  สกุลทอง
3. นายเกษม  คุ้นกระโทก
 
1. นางสาวจิตตินันทน์  นัยเนตร
2. นางสาวนันทน์นภัส  สายทอง
 
201 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทะวงค์
2. เด็กชายชนกชนม์   ชัยหาทัพ
3. เด็กหญิงปาลิดา   บุตรเนียร
 
1. นางสาวนรารัตน์   ภูชะหาร
2. นางสาวจิราภรณ์    สุพล
 
202 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 84.75 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชาตรี  รูปสงค์
2. นายทักดนัย  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสิรินาถ  นามพรม
 
1. นางสาวกุสุมา  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวดารานี  ศรีภา
 
203 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 82.5 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวจินตนา  โสภาพ
2. เด็กหญิงชนัดดา  อุตตะศรี
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปุญญา
 
1. นางสาวประนอม  ไพรวรรณ
2. นายวิทยา  ซุยซวง
 
204 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 72.5 เงิน 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารุรัตน์   ว่องเขตกร
2. เด็กชายภูชิต   เพ็ชรกอง
3. นายมนัสชัย  สาระอ่อน
 
1. นางสาวดวงสมร  นครราช
2. นางสาวดาวรุ่ง  เวียงนนท์
 
205 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 89.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรพล  แสนเจริญ
2. เด็กชายรชฏ  ขวัญใจมณีรักษ์
3. เด็กชายอธิพงษ์  แสงสอน
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
2. นางสาวนภาพร  กระมล
 
206 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 84.3 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชมพู่  สายมณี
2. เด็กชายศุภโชค  วิชาหาร
3. เด็กชายเตชินท์  วันโท
 
1. นางสาววรรณพร  บุญยอ
2. นางสาวรสสุคนธ์  คำพันธ์
 
207 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  บูรณะถาวร
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ชัยยงค์
 
1. นางสาวเกษสุดา  นาฤทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมเกีรติ
 
208 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 53.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์กระโซ่
3. เด็กชายอัจฉริยะ  พิฉินทธารี
 
1. นางสาวอารีย์  หงษ์คำ
2. นายสุบรรณ์  สำเภา
 
209 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 82.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นายพงษ์พันธ์  บุญหนัก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองบุตร
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปราณีตพลกลัง
 
1. นางสาวสุพรรษา  หมายดี
2. นางสาวอารีย์  หงษ์คำ
 
210 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 92.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธนากร  จิตรกล้า
2. เด็กชายพิชชานันท์  จิตตฤทธิ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นางสาววิลาสนี  อี้จำปา
2. นางสาวตรีพุธ  วิเศษสาคร
 
211 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐฑิรา  เหมะไกรสิทธิ์
2. เด็กชายธนโชติ   อ่ำทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สูงยิ่ง
 
1. นางวัชรินทร์  ยานุทัย
2. นางวัชราพร  สายสิงห์
 
212 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  มณีมาส
2. เด็กชายรชฏ  ราชวงค์
3. เด็กชายวรพงษ์  มงคลกิติ
 
1. นางสาวจุติพร  แพงศรี
2. นางสาวประวรรณภา  วงค์ษา
 
213 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 72.4 เงิน 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  คำศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พลังไกร
3. เด็กชายรชต  งามศัพท์
 
1. นายจักรพงษ์  ปันทวัง
2. นางณัสตรี  สังขะพงษ์
 
214 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 94.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายจารุวิทย์ เจด  เพฟนี่ย์
2. เด็กชายจิรายุศ  ใช้ช้าง
3. เด็กชายณัฐภัทร  จันสีนะ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองอินทร์
2. นายพุทธพงษ์  เฉลยศาสตร์
 
215 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจิรายุ  ตะวันหะ
2. เด็กชายเวทพิสิฐ   พิมเสนา
3. เด็กชายโภคิน  มงคลเจริญแสง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชัยชนะ
2. นางสาวปณิตา  วงษ์คำ
 
216 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายบารมี  ต่อพันธ์
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  ภูเยี่ยมจิตร
3. เด็กชายอลงกรณ์  กองสินทร์
 
1. นางสาวภารดี  สดีวงค์
2. นางสาววรัฏฐรากร  พรประสิทธิ์
 
217 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 81.6 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  นรินทร์
2. เด็กชายธนชัย  นนทะคำจันทร์
3. เด็กชายสุรวุฒิ  ผานาค
 
1. นางสาวรติวัลย์  ศรีไธสง
2. นางสาวพูลศิริ  สุนันตะ
 
218 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 67.5 ทองแดง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จำปาบุรี
2. เด็กชายทินวุฒิ  อุตตะพุทธ
3. เด็กชายภูวดล  วิชากุล
 
1. นายดำรงศีกดิ์  ใยปางแก้ว
2. นางสาวชรินทิพย์  ศิริภาพ
 
219 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 48.4 เข้าร่วม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายดนุนัย  อินจำโรง
2. เด็กชายสุทธิวัช  ชวดชัยภูมิ
3. เด็กชายองอาจ  นารีโภชน์
 
1. นางสาวยุภา  ลำพูล
2. นางสาวกมลรัตน์  วรรณหลวง
 
220 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาสนา
2. เด็กชายพัชรวิน  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอิทธิกร  มีศรี
 
1. นางสาวจิรภัทร  สุวรรณศักดิ์
2. นายอนุพันธ์  สมสะกีสิทธิ์
 
221 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 81.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  พร้อมเสมอ
2. เด็กหญิงนิรัตน์ชดา  คำเชิด
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ผิวทอง
 
1. นางสาววิรัตน์  แสงภักดี
2. นางสาวดรรชนี  จุลทุม
 
222 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  มีรักษ์
 
1. นางสาวปิยะมาตย์  ภาโส
 
223 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนภัส  ทะลาสี
 
224 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาธิป  จินดากุล
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ์
 
225 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ภาโสม
 
1. นางสาวนิจสัย  จำปา
 
226 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายมณเทียร  แก้วสนิท
 
1. นางสาวสุนารี   โนรี
 
227 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 60 ทองแดง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายภูริณัฐ   สิงห์วิชัย
 
1. นางสาวพอหทัย  ปทุมวิง
 
228 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอัครพัชร   โอษะคลัง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบเสียง
 
229 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายบรรพต  ขอสีกลาง
 
1. นางสาวสมฤดี  ศิริปรุ
 
230 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอาภร  คำตา
 
1. นางจันเพ็ญ  กัสนุกา
 
231 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพลช   โกกะพันธ์
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินิจ
 
232 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพชรพล  พะเดียงกิ่ง
 
1. นางพิกุล  หินวิเศษ
 
233 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 93 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายเวหา   สุวรรณแสน
 
1. นางสาวกฤติมา   ระวะรักษ์
 
234 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 85 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนสรณ์  จำรัส
 
1. นางสาวชญาดา  เสือสา
 
235 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทัพอาษา
 
1. นางสาวสายเงิน  ปัญจมาตย์
 
236 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายศุกกิตติ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวรัตติยา  สายโสภา
 
237 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 75 เงิน 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพีรพงษ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พวงทอง
 
238 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 70 เงิน 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายคุณานนท์  พลอาจ
 
1. นางสาวอุดมพร  ปะโมนะตา
 
239 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 65 ทองแดง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัชพล   วาจาตรง
 
1. นางสาวอลิศษา  วัฒนวงศ์สันติ
 
240 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 65 ทองแดง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  ไกรยะฝ่าย
 
1. นางสาวตริทธา  ทะลาสี
 
241 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายภูพิพัฒน์  จันทะกุล
 
1. นายชัยนคร  สิมสา
 
242 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชนะภัทร  เธียรเพลิง
 
1. นางสาวปวีณา  เคนเครือ
 
243 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรภัทร  กิ่งรังกลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภาคกลาง
 
244 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายธีระเทพ  แดงกัน
 
1. นางสาวกนกกร  ทรัพย์บุญธรรม
 
245 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.7 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายตะวัน  วิเชียรไชย
 
1. นางขนิษฐา  วรวัตร
 
246 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.6 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. เด็กหญิงศิริจันทร์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวทาริกา  เครือวัลย์
 
247 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.5 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  สะอาดถิ่น
 
1. นางสาวกรทิพย์  พวงสันเทียะ
 
248 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.4 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงทานตะวัน  บูรณะถาวร
 
1. นางสาวเกษสุดา  นาฤทธิ์
 
249 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.3 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงชาติ
 
1. นายธนัท  กาวิทาโร
 
250 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภัทรดนัย  มณีโชค
 
1. นางสาวณัฐวรรธน์  เนียมสอน
 
251 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หันน้ำเที่ยง
 
1. นายประสิทธิ์  แสนทวีสุข
 
252 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายเมธา  ฉ่ำโสฬส
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบเสียง
 
253 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 85 ทอง 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพล  เนื่องพัฒน์
 
1. นายอนุชา  ทาภักดี
 
254 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงบุญญากนิษฐ์  เตตระกูล
 
1. นางสาววราภรณ์  รัตนกิต
 
255 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุพศิน  ศรีปุชัยนนท์
 
1. นายสุทธิสาร  คำหวาน
 
256 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 75 เงิน 15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายพัชรกร  พิสิษฐ์พรปวีณ์
 
1. นางสิริวรรณ  นนตานอก
 
257 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุกนธีต์  สุดาชม
 
1. นางสาวประนารัตน์  แสนวิเศษ
 
258 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 75 เงิน ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพฤติพงศ์  เหลือผล
 
1. นางกุลทวี  พลขันธ์
 
259 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1. เด็กชายสรศักดิ์  โสภี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  เทือกหัน
 
260 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชรัญยู  ศรีผ่อง
 
1. นางมุกดา  จ้อจันทึก
 
261 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายภานุชิต   มาอยู่
 
1. นายศตวรรษ   ราชติกา
 
262 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา
 
263 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติราพร  เนตรวงศ์
 
1. นางสาวมุกดารัศมิ์  พัชรัษเฐียร
 
264 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐพล  ถาวรวัลย์
 
1. นางปัญชลิกา  วรรณสุทธิ์
 
265 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1. เด็กชายอัครพล  สายธนู
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ต้นโพธิ์
 
266 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐชนนท์  หลายวิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ไชยศรีษะ
 
267 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐพัชร์   พวงท้าว
 
1. นางสาวรัฐชณันท์   พิทักษ์โคชญากุล
 
268 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 60 ทองแดง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สะอาดซื่อ
 
1. นางประไพพักตร์  ยอดขาว
 
269 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 50 เข้าร่วม 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปุณณกันต์  เพียรสิน
 
1. นางสาวปรียาพร  โคตรพัฒน์
 
270 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายไอศูรย์  ประเสิรฐสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ  ศรีพลแท่น
 
271 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิง-  -
 
1. นางสาว-  -
 
272 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. เด็กชายปรัตถกร  อ้นวิเศษ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  แก้วนาค
 
273 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายภูริทัต  ภูมิภาค
 
1. นางสาวธัญญาพร  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
274 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายปิยะกร  เศษลินทร์
 
1. นายไพรัตน์  จำเนียรแพทย์
 
275 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายชนะชัย  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวมยุรา  อนุญาหงษ์
 
276 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสิรินดา  ศรีโกศล
 
1. นางสาวปนัดดา  กาญจนพัฒน์
 
277 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 94.9 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายพชร  วิราฑูรย์
 
1. นายยุทธพงษ์  เกษางาม
 
278 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิภาดา  ศิริโยธา
 
1. นายวุฒิพงษ์  วิลาจันทร์
 
279 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มาตสะอาด
 
1. นางสาววราภรณ์  อุตรโส
 
280 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 85 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภาคิน  ประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษามณี  ดรบัณฑิต
 
281 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 85 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ยายิรัมย์
 
1. นางสาวปาริยา  คำมงคล
 
282 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 75 เงิน 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายอภิชาติ  ราชิวงค์
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  สุริยนต์
 
283 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 75 เงิน 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาววิสุดา  รัตนสิทธิ์
 
284 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 65 ทองแดง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงสุเมธาพร  ชินพร
 
1. นางสาวพัชระดา  ฆารพันธ์
 
285 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอธิชาติ  ขาวสลับ
 
1. นางสาวศรารัตน์  สุริสุข
 
286 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 71.05 เงิน ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงมนต์มนัส  ประสมพันธ์
 
1. นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ์
 
287 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 30.88 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  นามวงษา
 
1. นางสาวขนิษฐา  พวงนาค
 
288 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายวรพล  ตันติอลงกรณ์
 
1. นางธิดารัตน์  พัฒนชัย
 
289 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 98.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงวรรณณิศา  สุมาลี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  จันทร์สระคู
 
290 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงเขมิกา  ปัสสาสิงห์
 
1. นางสาววชิราภรณ์  บุญเสริฐ
 
291 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.3 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายวิศรุด  บุดดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม
 
292 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.17 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  หาญมนตรี
 
1. นายวรรณกร  หมั่นเก็บ
 
293 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.06 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กชายธีระพงษ์  กุลโต
 
1. นางนางพรพิมล   ประภาษา
 
294 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.03 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายตุลากาน  ธรรมกุล
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
295 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 96.88 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หลุ้มโสม
 
1. นางสาวกนกกร  ศรีภูมิ
 
296 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 93.64 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ลิ้นจี่
 
1. นางสาวจตุรพร  โทแก้ว
 
297 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.62 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอัญญภัทร   นิติวัฒนวรภัทร
 
1. นางสาววรรณรดา  เถาดี
 
298 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 79.8 เงิน 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายดาร์น ดรุณ   ทริพ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พนแก
 
299 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 73.4 เงิน 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกนกพล  สายสร้อย
 
1. นางกานต์รวี  บุราณปู่
 
300 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 72.92 เงิน 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคุณากร  กฤษฎารักษ์
 
1. นางผ่องรวี  จันทร์สม
 
301 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพิบูล
 
1. นางอนงค์  คะเซ็นแก้ว
 
302 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกัญญาภัค  รักษ์กระโทก
 
1. นายสิทธิชัย  ทวีสิงห์
 
303 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปาลิดา    บุตรเนียร
 
1. นางสาวนรารัตน์   ภูชะหาร
 
304 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เกษะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน   ปิ่นหอม
 
305 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 97 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายศุภณัฐ  สุคันธาพฤกษ์
 
1. นายสุริยา  ไชยเชษฐ์
 
306 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 96 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงศ์ษาพาน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์หล้า
 
307 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 95 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวสิรินาถ  นามพรม
 
1. นายดวงหฤทัย  มั่นวงค์
 
308 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 94 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายจิตกร  บุญจริง
 
1. นางสุลินดา  ทองเพ็ญ
 
309 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 93 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวรักษิณา  อุตมา
 
1. นางสาวดวงสมร  นครราช
 
310 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 92 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายรัชพล  บุรัตน์
 
1. นางศรุดา  ชื่นตา
 
311 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 91 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงสายใจ  สว่างอ้วน
 
1. นายกีรติ  ถาบุตร
 
312 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 90 ทอง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. นางสาวลินดา  จันทะคาม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ขอนรัมย์
 
313 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 89 ทอง 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกชกร  วงษ์สิงห์
 
1. นายกันตณัฐ  รอบรู้เจน
 
314 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายสายชล  ผาดวงดี
 
315 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุรธัช  ทรัพย์ยอดแก้ว
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
316 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณัฐยา  หงษ์ทอง
 
1. นายสุกฤษฏิ์  วงอุคะ
 
317 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.19 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  มูลเอก
 
1. นางสาวอัญชิสา  ชำนาญ
 
318 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.14 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  วงศ์ชาลี
 
1. นายศุภเกียรติ  วรสาร
 
319 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.14 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรนิภา  สุดาชม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  พิมพา
 
320 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.14 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนภัทร  ว่องไว
 
1. นางสาวรัฐคุณ  จันทะรัง
 
321 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98.14 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิเศษยา
 
1. นางสาวพัชรีญาภรณ์  พระจอมจันทร์
 
322 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 97.82 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  เพียรการ
 
1. นางสาววิสา  ญาณอุบล
 
323 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 97.66 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุทธินันท์  ส่งเสริม
 
1. นางสาวพรพรรณ  จรรยาเมธากุล
 
324 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 97.54 ทอง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  อุปพงษ์
 
1. นายสุบิน  ประสพบัว
 
325 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 96.64 ทอง 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ลีล้ำ
 
1. นางสาวเจนจิรา   บาดี
 
326 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 93.82 ทอง 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนันดร  พรมสูงยาง
 
1. นางสาวชนกนันท์  สินธุบุญ
 
327 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำประโคน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  จันทร์ลอย
 
328 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวชลิตา  สำราญสุข
 
1. นางสาวอรวี  หล้าสุพรม
 
329 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนาฏนารี  เนินหงส์
 
1. นายชยพล  เสียงหวาน
 
330 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวอมลวรรณ  สวิงทอง
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
331 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 97 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายเจริญพงษ์  หวังเกี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจรัส  เขตชมภู
 
332 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 96 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายปรเมศ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมณฑา  ทองมา
 
333 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 95 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวพานทอง  ชุยรัมย์
 
334 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายวงศธร  แสงสว่าง
 
1. นางสาววาสนา  ชอบมะลัง
 
335 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 99.96 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธีรเมธ  แก้วล้วน
 
1. นางศจีรัตน์  ง้าวทอง
 
336 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายปัณณธร  หนองกก
 
1. นายสมพร  ผัดแก้ว
 
337 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 44.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐนปพงษ์  พรมทอง
 
1. นางสาวศิริพร  รักษารอด
 
338 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 50.52 เข้าร่วม ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กระออน
 
1. นางสาวศรารัตน์  สุริสุข
 
339 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 99.67 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสนิฏา  โชติพูล
 
1. นายปฐมพร  สุวรรณราช
 
340 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสายชล  หอมขจร
 
1. นางสาวกุหลาบ  ตองอบ
 
341 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 98.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูริณัฐ  คุณมี
 
1. นางปริตา  ถามะพันธ์
 
342 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97.97 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1. เด็กชายนรากร  บุญชูศรี
 
1. นางสาวภคอร  ละอำคา
 
343 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97.72 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายวีรชัย  เพิ่มวิไล
 
1. นางสาวเจนระวี  ดวงภักดี
 
344 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97.72 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายฉัตรชัย  โพธิสาขา
 
1. นางสาวพัณนิดา  ชูสาย
 
345 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97.06 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายโชติพัฒน์  เจริญผล
 
1. นางสาวจิราพร  คงโนนกอก
 
346 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 96.64 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสิรภัทร  พานวัต
 
1. นายนราปกรณ์  แก่นสาร์
 
347 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 93.82 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาวัง
 
1. นายชัยพัฒนา   ชัยยงค์
 
348 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 93.16 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายสุรเดช  อนันต์
 
1. นางสาวพนอ  มณีสุข
 
349 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 88.14 ทอง 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงภัคนันท์  โชตินอก
 
1. นางสาวอรญา  ชาญเดชสิทธิกุล
 
350 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 83.58 ทอง 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายอรรคถกร  วงค์ล่าม
 
1. นางสาวศริญญา  หุนติราช
 
351 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 41.78 เข้าร่วม 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐภัทร  พันธุโพธิ์
 
1. นางสาวพรทิภา  พรมสุวรรณ
 
352 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี    
353 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไชยสกุลวงศ์
 
1. นางสาวยุพา  ชัยนา
 
354 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. นายดนุสรณ์  รอนยุทธ
 
1. นางสาวนรินทร  เพชรรัตน์
 
355 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวัสดีพุทรา
 
1. นางสุพาภรณ์  ส่องแสง
 
356 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายพงษ์ภัค  คุปติปัทมกุล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
 
357 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.32 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนิตินัย  แสงกล้า
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กองสอน
 
358 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนพรมริมทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วงค์อามาตย์
 
359 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายอาทิตย์  จำปาหอม
 
1. นางสาววิภา  ปิยะสา
 
360 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 97.36 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายเฉลิมภัทร  ดีโลนงาม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  คันที
 
361 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 97.3 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎากร  ขันธวิชัย
 
1. นางสาววริยา  โลห์คำ
 
362 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 93.76 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาวตะวันฉาย  ไตรติ่ง
 
363 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 87.12 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธนพร  สอนคุณ
 
1. นางสาวสุชาดา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
364 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายวรวุฒิ  ไชยอุดม
 
1. นางสาวพิณทิพย์  สีลาแยง
 
365 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปาลิดา  พื้นพรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พันธุ์เพ็ง
 
366 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายกิตติชัย  ผ่อนผาแดง
 
1. นางศิริรัตน์  ปักการะถา
 
367 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 97 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายวินัย  เกษี
 
1. นางสาวสุพรรษา  หมายดี
 
368 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงวรรณพร  สูรย์ราช
 
1. นางสาวรัติภา  ศรีวรชัย
 
369 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายอนันตวัตน์  พูตลาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พลเสน
 
370 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศิริมา  ผลรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล  โสภาชัย
 
371 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  พรรณา
 
1. นายวราธรณ์  จ่าคิ้ม
 
372 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทกานต์   จันทะวงค์
 
1. นายจีราวัฒร์  เชื้อคำเพ็ง
 
373 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 98.6 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายรุ่งนคร  ธรรมธร
 
1. นางสาวสุพรรษา  หมายดี
 
374 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 97.8 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพงษ์   ทวิไชย
 
1. นางญดา  ธนาไสย
 
375 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 97.4 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวจินสุดา  ปะทีตานัง
 
1. นางสาวธารารัตน์  ดงเรืองราด
 
376 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 96.8 ทอง 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุภคม  จุฬารมณ์
 
1. นางสาวศศิธร  แสงใส
 
377 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 96.4 ทอง 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  บ่อแกพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตญกร  บัวตูม
 
378 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 95.8 ทอง 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรกานต์  ตามรัมย์
 
1. นายโยธิน  วงษ์คำ
 
379 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 90 ทอง 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายรัชพล  บุรัตน์
 
1. นายศักดิ์ศรี  แก้วศิริ
 
380 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 70 เงิน 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายอภิเดช  ประภัศรางค์
 
1. นางสาวนุชจรี  สมรฤทธิ์
 
381 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 50 เข้าร่วม 12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายทักดนัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวดารานี  ศรีภา
 
382 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพลอยใจ  มูลคำน้อย
 
1. นายนราปกรณ์  แก่นสาร์
 
383 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ฤกษ์ดี
 
1. นางจีราพร  เนื่องชุมพล
 
384 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายภิรมย์  สิงห์โท
 
1. นางสาวสุพรรษา  หมายดี
 
385 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายกฤษฎา  เชื้อตาหมื่น
 
1. นายสุชาติ  ราชบรรเทา
 
386 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 98.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  โชติพูล
 
1. นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ
 
387 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. นายดนุสรณ์  รอนยุทธ
 
1. นางสาวนรินทร  เพ็ชรรัตน์
 
388 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 96.8 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัฐพล  เชื้อเมฆ
 
1. นางสาวสุชาดา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
389 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 96.4 ทอง 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปัฐน์ปกรณ์  พวงเกาะ
 
1. นายอาคม  ใจตรง
 
390 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 96 ทอง 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางอรพรรณ  จันทร์แจ้ง
 
391 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพัสกร  วรสังข์
 
1. นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา
 
392 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชนะชัย  มะละ
 
1. นางสาวนริศรา  ศรีหาตา
 
393 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี -1 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวรรษ  พรมมาตร
 
1. นางสาวสุนารี  ศรีโท
 
394 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 90.5 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิยะดา  ทองเถาว์
 
1. นางสาวจตุรพร  บุญเรือง
 
395 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูจิตต์
 
1. นางชีวารัตน์  ฐานไชยยิ่ง
 
396 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต้อนโสกรี
 
1. นายอัศม์เดช  อินเสน
 
397 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กชายอริญชย์  สัตเลิศ
 
1. นายเรวัต  สีน้ำเงิน
 
398 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 67.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพชรอินทร์
 
1. นางสาวอารยา   พิมพ์ทอง
 
399 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 90.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์   วรรณมาศ
 
1. นายนธวัช  สมภักดี
 
400 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายมานุ  หนองหารพิทักษ์
 
1. นายกันตณัฐ  รอบรู้เจน
 
401 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 78.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทนะ
 
1. นายภัทรพล  บุตรโคษา
 
402 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 96.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. เด็กชายชาณภัทร  สุขขา
 
1. นายสุทัศน์  พ้นภัยพาล
 
403 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายนนทกร  ค้าเกวียน
 
1. นายสนิทพงษ์  วงศ์โห้
 
404 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุรัมย์
 
1. นายทรรศพล  เอกชัยวราวุฒิ
 
405 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 91.4 ทอง 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์ละคร
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีดวงดี
 
406 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 70 เงิน 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  กุลาสืบ
 
1. นางสาวกมลชนก   พันชมภู
 
407 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 0 เข้าร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุทธินันท์  ส่งเสริม
 
1. นางสาววรรณา  ไชยศรีษะ
 
408 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 89.25 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนาฏนารี  เนินหงส์
 
1. นางศักดิ์นิดา  บุญนิรันดร์
 
409 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 92.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 1. เด็กชายปุญญาวัฒน์  เหล่าพร
 
1. นายวรวุฒิ  โสภาพงษ์
 
410 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 1. นายจักรพรรดิ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวทิพย์อาภรณ์  คล้ายหิรัญ
 
411 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นายอนุสรณ์  คำเหลา
 
412 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชวาลย์  ขุนทอง
 
1. นางสาววาริน  ตุ่มทอง
 
413 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  มณีโม่ง
 
1. นางสาววิชชาพร  ศรสาลี
 
414 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 61.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีกระหวัน
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินิจ