ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 40 6 2 4 48
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 36 6 3 5 45
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 25 0 0 1 25
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 21 6 4 2 31
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 18 8 4 0 30
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 18 7 6 0 31
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 3 2 0 23
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 15 3 2 1 20
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 12 3 0 0 15
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 9 3 2 0 14
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 9 1 1 0 11
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 8 1 0 0 9
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 7 4 1 2 12
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 7 4 1 2 12
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 6 1 0 0 7
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 6 0 3 0 9
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 6 0 1 0 7
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 5 1 0 0 6
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 4 0 0 0 4
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 3 0 0 0 3
รวม 273 57 32 17 362