ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 13 8 11 32 36 6 3 5 45
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 13 7 1 21 25 0 0 1 25
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 12 10 8 30 40 6 2 4 48
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 8 4 2 14 18 3 2 0 23
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 7 4 5 16 21 6 4 2 31
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 3 1 1 5 7 4 1 2 12
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2 6 5 13 18 7 6 0 31
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 2 6 0 8 15 3 2 1 20
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 2 1 1 4 9 1 1 0 11
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 2 0 0 2 6 1 0 0 7
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2 0 0 2 4 0 0 0 4
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1 2 2 5 12 3 0 0 15
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1 2 1 4 8 1 0 0 9
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1 1 4 6 18 8 4 0 30
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 1 4 6 7 4 1 2 12
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1 1 2 4 9 3 2 0 14
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1 1 0 2 6 0 3 0 9
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1 0 1 2 5 1 0 0 6
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 0 2 2 4 6 0 1 0 7
รวม 74 58 50 182 273 57 32 17 362