ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 39 6 2 4 47
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 34 6 3 5 43
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 25 0 0 1 25
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 20 6 4 2 30
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 17 7 6 0 30
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 17 3 2 0 22
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 15 8 4 0 27
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 14 3 2 1 19
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 11 3 0 0 14
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 9 1 1 0 11
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 8 3 2 0 13
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 8 1 0 0 9
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 6 4 1 2 11
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 6 4 1 2 11
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 6 1 0 0 7
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 6 0 3 0 9
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 6 0 1 0 7
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 5 1 0 0 6
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 4 0 0 0 4
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 3 0 0 0 3
รวม 259 57 32 17 365