เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ุ12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ จันดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายไพศาล ปทุมชาติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายโรจนะ กฤษเจริญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายกมล ศิริบรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายปัญญา แก้วกียูร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายแสงไทย มีสุนทร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางนิรมล ตู้จินดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางวัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายธีรพงษ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางศรีทร สักลอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นาวสาวภัทรนรินทร์ อำนวยศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายประกิจ ถิ่นนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายธนภัทร ส่งเสริม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายดำรง กรเกศกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายกมล นัยจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายไพรัช ศรีพลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายกมล สารสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายอุบล ธนาสัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายสมควร ฉ่ำพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายชัชวาล พืชสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสำเนียร สามแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสุนันทา รุ่งเนียม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายบรรจบ ไชยสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายเฉลิมศิลป์ พรมโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
59 พระวินัยเมธี (สุพิสิทิ์คมนสิทโธ) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
60 พระครูโพธิสิริสารธรรม(สบาย) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
61 ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายสมเกียรติ สาลิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายสุรพันธ์ สมหมายโชติภัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวนิรมล สุตาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายกมสี สมุติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นายเรืองเวช ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายเอกวิน สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายธีระพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายจิณณะ นานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางสาวพรรำไพ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นายเจษฎา เวียงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางรัตนาภรณ์ ดิษฐบรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางนิศากร จิติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางพิมนภัทร์ นามแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางสาวเทียนชุลี นาคเสน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
139 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
140 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
141 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
142 นายไชยา หงส์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
143 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
144 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
145 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
146 นางดารณี ดอกแขมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
147 นายสายชล ผาดวงดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
148 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
149 นางสาววิภา ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
150 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
151 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
152 นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
153 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
154 นางสมจิตร์ ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
155 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
156 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
157 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
158 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
159 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
160 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
161 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
162 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
163 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
164 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
165 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
166 นางสาวสุพรรษา หมายดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
167 นางสิริวรรณ นนตานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
168 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
169 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
170 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
171 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
172 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
173 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
174 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
175 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
176 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
177 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
178 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
179 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
180 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
181 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
182 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
183 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
184 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
185 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
186 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
187 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นายนวภูมิ ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายณฐาภพ วิถี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายวสันต์ สีหะบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวจริญญา ไชยโคตร เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
202 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
203 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
204 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
205 นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
206 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
207 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
208 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
209 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
210 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
211 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
212 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
213 นางสาวธัญวรรณ ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
214 นางสาวอารยา พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
215 นางสาวสายทอง ระยับศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
216 นางสาวชัญญาภัค สาลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
217 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
218 นางสาวสุภาวรรณ ซอนทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
219 นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
220 นางสาวภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
221 นายอิทธิชัย สังศรีลา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
222 นายพันธกานต์ รัตนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
223 นายสุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
224 นางสาวปฐมติรัตน์ ชฎาทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
225 นางสาวประภาพร นามเขตร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
226 นางสาวจีราภรณ์ เชตะวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
227 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
228 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
229 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
230 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
231 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
232 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
233 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
234 นางสาวอารยา พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
235 นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
236 นายสนิท วงศ์โห้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
237 นายภิญโญ แสงสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
238 นายอภิเดช วิรัญจะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
239 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
240 นางสาวณัฏฐพิชา การทหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
241 นางสาวศศิธร แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
242 นางสาวกุญชญาณี ณ นิมิต ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
243 นายนิรันด์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
244 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
245 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
246 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
247 นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
248 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
249 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
250 นายธนาวุธ สุกไสย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
251 นางสาวธัญญาลักษ์ ผลแม่น ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
252 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
253 นางสิริวรรณ นนตานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
254 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
255 นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
256 นางสาวธัญวรรณ ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
257 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
258 นางกัญญมน ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
259 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
260 นางสาวศรัญญา ชานหยู รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
261 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
262 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางสมจิตร์ ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางรติปภา ปัดถา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวนฤมล นัยเนตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวประนอม ไพรวรรณ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวยุภา ลำพูล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางสาวชลิญญา ไชยสุกา ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสาวภาวณี พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นางสาววิภาวดี ไชยเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นางสาวจิราพร สัจจา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นางอุบลพรรณ ศรีชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
281 นางจิราภรณ์ สำลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นางสาวจริยา จันทร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
283 นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
284 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
285 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกพร เทศชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
286 นางสาวชลดา บาศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
287 นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
288 นางสาวหฤทัย นามบุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
289 นางสาวกรรณิการ์ อุรารส พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
290 นางสาวอังคณา สมาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
291 นางสาวอิสราพร ป้องกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
292 นางสาวศรสวรรค์ พรมภักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
293 นางถนอม อัสดร ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
294 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
295 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
296 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
297 นางณัฐมณฑ์ บุญลี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
298 นางธิติยา ทองไทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
299 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
300 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
301 นางณัสตรี สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
302 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
303 นายปริญญา พายุบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
304 นางสาวกมลพร ฝาชัยภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
305 นางสาวจุฑามาศ นิลโคตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
306 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
307 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
308 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
309 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
310 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
311 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
312 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
313 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
314 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
315 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
316 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
317 นางสาวลัดดาวัลย์ คมใส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
318 นายวีระพงษ์ พงษ์จันทร์โอ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
319 นางกนกวรรณ คุ้มยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
320 นางสาวปณิตา วงษ์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
321 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
322 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
323 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
324 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
325 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
326 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
327 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
328 นายศุภชัย สมัครสมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
329 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน
330 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
331 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
332 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
333 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
334 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
335 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
336 นายณัฐกิตติ์ สดสัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
337 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
338 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
339 นายศิริชัย สิทธิสังข์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
340 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
341 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
342 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
343 นายสุบรรณ์ สำเภา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
344 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
345 นายกานต์ชนก วสุนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
346 นายนวภูมิ ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
347 นายณฐาภพ วิถี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
348 นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
349 นายวสันต์ สีหะบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
350 นายคมกริช ยอดแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
351 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
352 นายสายชล ผาดวงดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
353 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
354 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
355 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
356 นางกนกอร อาจวิชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
357 นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
358 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
359 นายอัครรินทร์ จิระเศรษฐศิริ ครู โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
360 นายจักรพงษ์ ภูจริต ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
361 นางสาวประภัสสร ศุภสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
362 นางสาวอลิษศา วงศ์วัฒนสันติ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
363 นางสาวมาลิสา วันพุดชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
364 นายเชาวลิต สุรัติมงคล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
365 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
366 นางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
367 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
368 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
369 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
370 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
371 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
372 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
373 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
374 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
375 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
376 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
377 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
378 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
379 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
380 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
381 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
382 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
383 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
384 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
385 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
386 นางจันทร์เพ็ญ อ่อนสังข์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
387 นางศิลประภา ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
388 นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
389 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
390 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
391 นางธิติยา ทองไทย ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
392 นางสาวทิชากร พูลงาม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
393 นางสาวรัชวดี สุขเสริม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
394 นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
395 นางสาวรินดา พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
396 นางสาวอัญชลี มะณู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
397 นางสาวอัจฉริยา ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
398 นางสาวอำไพ ภาพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
399 นางวิลัยวรรณ นัยเนตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
400 นางบุญเกิด แก้ววิชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
401 นางรัศมี ศิริบูรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
402 นางสาวศันสนีย์ ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
403 นางสาวจรัสศรี ชาภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
404 นางสาววิไล ทองเบ้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
405 นางสาวแสงฟ้า จันทะสาร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
406 นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
407 นางสาวมริสา สุทธปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
408 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
409 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
410 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
411 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
412 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
413 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
414 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
415 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
416 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
417 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
418 นายณัฐกิตติ์ สดสัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
419 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
420 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
421 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
422 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
423 นางสาวจรรยารักษ์ ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
424 นายอาทิวัช ปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
425 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
426 ว่าที่ร้อยตรีวินัย ไผ่เลี้ยง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
427 นายอานันท์ ปรักเจริญ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
428 นายสายชล ผาดวงดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
429 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
430 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
431 นายสุบรรณ์ สำเภา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
432 นายวีระ สาริยา ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
433 นายสมปอง ซำบุญมี ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
434 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
435 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
436 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
437 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
438 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
439 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
440 นางสาวศศิธร แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
441 นางสาวจิตตินันท์ อินปั๋น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
442 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
443 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
444 นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง ครูธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
445 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
446 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
447 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
448 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
449 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
450 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๔ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
451 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๓ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
452 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
453 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
454 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
455 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
456 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
457 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
458 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
459 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
460 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
461 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
462 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
463 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
464 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
465 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
466 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
467 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
468 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
469 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
470 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
471 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
472 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
473 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
474 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
475 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
476 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
477 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
478 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
479 นางทองประกาย มายอด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
480 นางพิกุล หินวิเศษ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
481 นางกุลทวี พลขันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นายฐาปนา คำสมัย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
484 นายพันธกานต์ รัตนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
485 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางสาวไพรินทร์ อเนกนวล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นางสาวไพรินทร์ อเนกนวล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นางสาวปริตา วงษ์คำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นายธนาวุธ สุกไสย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
493 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
494 นายสุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
495 นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
496 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
497 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
498 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
499 นางธณัฐชนก ฉิมพลีรอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
500 นางอรอุมา คำภูษา ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นายภาคภูมิ วีวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
505 นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
506 นางสาววิภาดา เศษบุบผา ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
507 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
508 นายอาทิวัช ปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
509 ว่าที่ร้อยตรีวินัย ไผ่เลี้ยง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
510 นางสาวจรรยารักษ์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
511 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
512 นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
513 นางอรทัย บับที ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
514 นางกนกอร เบียดนอก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
515 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
516 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
517 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
518 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
519 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
520 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
521 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
522 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
523 นางสาวณัฏฐพิชา การทหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
524 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
525 นางสาวกุญชญานี ณ นิมิตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
526 นายปริญญา พายุบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
527 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
528 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
529 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
530 นางสาวภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
531 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
532 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
533 นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
534 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
535 นางธิติยา ทองไทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
536 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
537 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
538 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
539 นายสายชล ผาดวงดี ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
540 นายนิรันดร์ โพธิราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
541 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
542 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
543 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
544 นางสาววิภา ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
545 นางสาวสุภาวรรณ ซอนทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
546 นางณัสตรี สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
547 นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
548 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
549 นางสาวรินดา พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
550 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
551 นางสาวสุพรรษา หมายดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
552 นางสาวชัญญณัท มะณู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
553 นางสาวศันสนีย์ ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
554 นางปภาวรินท์ สุวรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
555 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
556 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
557 นายวีระ สาริยา ยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
558 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
559 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
560 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
561 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
562 นายศิริพงษ์ จันทร์ทะจิตร ยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
563 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
564 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
565 นางสาวนภาพร กระมล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
566 นางถนอม อัสดร คนครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
567 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
568 นายมานพ ศรีทานี ภารโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
569 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
570 นางสาวอัจฉริยา ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
571 นางสาวอำไพ ภาพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
572 นางวิลัยวรรณ นัยเนตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
573 นางสาวภาวณี พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
574 นางวิภาวดี ไชยเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
575 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
576 นางสาวจิราพร สัจจา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
577 นางอุบลพรรณ ศรีชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
578 นางจิราภรณ์ สำลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
579 นางสาวจรัสศรี ชาภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
580 นางสาววิไล ทองเบ้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
581 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
582 นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
583 นางสาวแสงฟ้า จันทะสาร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
584 นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
585 นางสาวภัทรวรินทร์ กระสัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
586 นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
587 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
588 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
589 นายนัธวัช สมภักดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
590 นายชัยพัฒนา ชัยยงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
591 นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
592 นายกานต์ชนก วสุนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
593 นางสาวประนอม ไพรวรรณ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
594 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
595 นางสาวมริสา สุทธปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
596 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
597 นางสาวยุภา ลำพูล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
598 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
599 นางสาวธัญวรรณ ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
600 นายสุบรรณ์ สำเภา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
601 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
602 นายนวภูมิ ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
603 นางสาวอารยา พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
604 นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
605 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
606 นางสาวชลดา บาศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
607 นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
608 นางสาวนาตยา ครองผล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
609 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
610 นางสาวอังคณา สมาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
611 นางสาวสายทอง ระยับศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
612 นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
613 นางสาวชลิญญา ไชยสุกา ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
614 นายณฐาภพ วิถี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
615 นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
616 นางสาวจริยา จันทร ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
617 นางสาวกรรณิการ์ อุรารส พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
618 นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง ครูธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
619 นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
620 นางสาวศรสวรรค์ พรมภักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
621 นางบุญเกิด แก้ววิชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
622 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร เทศชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
623 นางรัศมี ศิริบูรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
624 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
625 นางณฤดี ดีวังโพน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
626 นางสาวอิสราพร ป้องกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
627 นางสาวรุ่งนภา ติงสะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
628 นายสมชาย บุษบงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
629 นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
630 นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
631 นายวุฒิชัย บุตราช พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
632 นายวีระชัย บุญปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
633 นายธนชัย สมบัติวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
634 นางสาวอภิรญา เหมคุณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
635 นางสาวปนัดดา ทองภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF
636 นางสาวสุพรรณี บุญสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ STAFF

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]