หมวดหมู่ : กลุ่มวิชาการ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 042 2.111 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 043 2.121 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 044 2.131 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 045 2.141 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 046 2.151 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 047 2.161 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 048 2.171 การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 049 2.212 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 070 2.213 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 050 2.222 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 075 2.223 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 051 2.232 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
13 079 2.233 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 052 2.242 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
15 082 2.243 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 053 2.252 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
17 084 2.253 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 054 2.262 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
19 088 2.263 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
20 055 2.272 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
21 090 2.273 การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
22 065 2.313 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
23 066 2.323 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
24 069 2.333 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
25 073 2.343 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
26 076 2.353 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
27 077 2.363 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
28 081 2.373 การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]