หมวดหมู่ : กลุ่มศิลปหัตถกรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 001 1.111 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 002 1.121 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 003 1.131 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 004 1.141 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 005 1.151 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 007 1.161 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 006 1.171 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 008 1.212 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 063 1.213 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 009 1.222 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 068 1.223 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 010 1.232 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
13 074 1.233 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 011 1.242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
15 083 1.243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 012 1.252 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
17 087 1.253 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 013 1.262 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
19 096 1.263 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
20 014 1.272 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
21 097 1.273 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
22 015 1.311 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
23 016 1.312 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
24 098 1.313 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
25 017 1.411 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
26 018 1.412 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
27 099 1.413 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
28 019 1.512 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
29 080 1.513 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
30 020 1.522 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
31 071 1.523 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
32 021 1.532 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
33 085 1.533 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
34 022 1.542 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
35 089 1.543 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
36 023 1.552 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
37 091 1.553 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
38 024 1.562 การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
39 093 1.563 การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
40 025 1.572 การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
41 094 1.573 การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
42 026 1.611 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
43 027 1.612 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
44 100 1.613 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
45 028 1.621 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
46 029 1.622 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
47 101 1.623 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
48 030 1.631 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
49 031 1.632 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
50 102 1.633 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
51 032 1.641 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
52 033 1.642 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
53 103 1.643 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
54 034 1.651 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
55 035 1.652 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
56 104 1.653 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
57 036 1.661 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
58 037 1.662 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
59 105 1.663 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
60 038 1.671 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
61 039 1.672 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
62 106 1.673 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
63 040 1.681 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
64 041 1.682 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
65 107 1.683 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]