::ss-specialesan

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวละออ ทบวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวมุขรินทร์ แพงโทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวละออ ทบวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวมุขรินทร์ แพงโทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวลลิดา ศรีมหาไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล แจ้งสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายวิชชากร แก้วแสนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ พลเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวละออ ทบวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวมุขรินทร์ แพงโท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวละออ ทบวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสืบสกุล บุญประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวมุขรินทร์ แพงโทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวลลิดา ศรีมหาไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล แจ้งสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายวิชชากร แก้วแสนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ พลเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวลลิดา ศรีมหาไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล แจ้งสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายวิชชากร แก้วแสนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ พลเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุขสันต์ วงค์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกุลทวี พลขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวรารักษ์ เสาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา คำตันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทุมซ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวภัทรพร ไม้ด่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรประธานกรรมการ
2. นายศิวกร โกสินธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกุลทวี พลขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวรารักษ์ เสาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา คำตันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทุมซ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวภัทรพร ไม้ด่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรประธานกรรมการ
2. นายศิวกร โกสินธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พรหมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ พลเสนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางวงเดือน ต้นหลุบเลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์ คำน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สมจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกุลทวี พลขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวรารักษ์ เสาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา คำตันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทุมซ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวภัทรพร ไม้ด่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรประธานกรรมการ
2. นายศิวกร โกสินธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกุลทวี พลขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวรารักษ์ เสาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา คำตันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทุมซ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวภัทรพร ไม้ด่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรประธานกรรมการ
2. นายศิวกร โกสินธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายกฤษณะ ชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พรหมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ พลเสนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ต้นหลุบเลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์ คำน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สมจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พรหมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ พลเสนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณ์โรจน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ต้นหลุบเลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. สิบเอกหญิงกัญญนัทธ์ คำน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สมจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แสนทวีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพีริยา มโนเอื้อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวมยุรี บาทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวชยิสรา บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายพัสวี ทิพมนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน โงชาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสุวิภา รังสิวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายกีรติ ถาบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางศจีรัตน์ ง้าวทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางวราลักษณ์ กิจชำนิศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวกัญชรส อินาลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางประภาศรี ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา ขานหยูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย พืชสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอโนชา ภูนาสอนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ อำไพวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ศุภสุขศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวภริกา ผ่องแผ้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวละออง สุหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประนม มะธิปิไขศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดิษขุนทดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสุพัตรา อันฤดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นายเชาวลิต สุรัติมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายมนัส สุขนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายพีรวุฒิ สุ่มมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปราณี บุญเข็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางธณัฐชนก ฉิมพลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ อาษาเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ สุริยนต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ประจำจังหวัดนครราขสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1ๅ จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวสุภาวิดา คำพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. สิบเอกหญิงพรไพลิน รูปขำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรจนา ศรีสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรนุช โคตรดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยวรรณ สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นายบุญมี สุทธิ์จักร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เขียวพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางออมอำไพ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายปฏิณญา ทาประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววรินญา พนมวัฒนสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ

กลุ่มวิชาการ

การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลียบสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตากรศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นางปวีณา โฮซินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา สมบูรณ์ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวอังศุมาลิน ทับแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวนิตยา อินทรขีนีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ น้อยภูธรศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางสาวรังษิยา มานิชย์สารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ

กลุ่มเทคโนโลยี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวพิกุล วงษาเวียงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชรพล พงษ์ชัยนิลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นายนิรพล บุญทาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวเมษา จุรัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]