หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 147 7.110 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 148 7.120 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 149 7.210 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
4 151 7.230 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 152 7.310 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 153 7.320 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 274 7.330 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
8 155 7.410 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
9 156 7.420 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
10 158 7.440 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
11 159 7.450 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
12 345 7.451 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
13 346 7.452 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
14 054 7.510 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
15 277 7.511 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
16 278 7.512 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
17 066 7.530 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
18 275 7.531 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
19 276 7.532 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
20 214 7.540 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
21 076 7.550 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
22 078 7.560 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
23 279 7.569 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
24 185 7.570 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
25 215 7.580 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
26 083 7.610 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
27 280 7.620 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
28 347 7.621 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
29 348 7.622 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
30 349 7.623 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
31 111 7.810 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
32 113 7.820 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
33 115 7.830 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
34 117 7.841 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
35 352 7.842 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
36 353 7.843 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
37 358 7.844 การแข่งขันการทำน้ำพริกเครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
38 359 7.845 การแข่งขันการทำน้ำพริกเครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
39 130 7.910 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
40 131 7.920 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
41 133 7.940 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
42 137 7.971 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
43 141 7.975 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
44 142 7.976 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
45 143 7.977 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
46 144 7.981 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
47 212 7.982 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
48 145 7.983 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
49 186 7.984 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
50 146 7.991 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
51 213 7.992 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
52 281 7.993 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
53 283 7.994 การประกวดโครงงานอาชีพ(ศึกษาสงเคราะห์) ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
54 284 7.995 การประกวดโครงงานอาชีพ(ศึกษาสงเคราะห์) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
55 285 7.996 การประกวดโครงงานอาชีพ(ศึกษาสงเคราะห์) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
56 350 7.997 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
57 351 7.998 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]