หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 220 1.011 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
2 221 1.012 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
3 222 1.013 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
4 223 1.021 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 224 1.022 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 225 1.023 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
7 226 1.024 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 227 1.025 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 228 1.026 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 229 1.031 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 230 1.032 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
12 231 1.033 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
13 232 1.034 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
14 233 1.035 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
15 234 1.036 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 235 1.037 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
17 236 1.038 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
18 237 1.039 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
19 238 1.041 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
20 239 1.042 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
21 240 1.043 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
22 241 1.051 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
23 242 1.052 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
24 243 1.053 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
25 244 1.054 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
26 245 1.055 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
27 246 1.056 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
28 299 1.057 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
29 300 1.058 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
30 301 1.059 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
31 302 1.060 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
32 303 1.061 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
33 304 1.062 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
34 305 1.063 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]