สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จวงเงิน
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงเมือง
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
3 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พงศ์พีระ
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
4 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองเจริญ
 
1. นางจิรภา  กองแก้ว
 
5 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจัสมิน  อาลี
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
6 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสายฟ้า  มั่งมีดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เดชสันเทียะ
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิชัย  ชนะภัย
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรทะเล
 
1. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวศิริวัลย์  ราชวังเมือง
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายบุญยง  เพียวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายน้ำเพชร  เวียงเจริญ
2. เด็กหญิงมณีพร  นามนวด
3. เด็กชายแทนคุณ  สายสุด
 
1. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทวันเวทย์
2. นายธนวัฒน์  ชูบัว
3. นางสาววงค์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
2. นางสาวปาริชาติ  ทองดีนอก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองสี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ประสงค์สุข
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ฦาชา
2. นางสาวระชา  กือสันเทียะ
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางสาวอารยา  ทองงอก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกนกอร  สุกปลั่ง
2. นายนพรัตน์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาสงวน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางอโนชา  ภูนาสอน
2. นางนฤมล  อุดมรัตน์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนนทชัย  ฤทธิสอน
2. เด็กหญิงพนิดา  จารุเนตร
 
1. นางสาวสุนิ  แป้นสันเทียะ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นางสาวมณฑกาญจ์  อธิสุมงคล
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
2. นายเศกสรรค์  ภูมิ่งเดือน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายปวีณกร  สีกาลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำภาไพ
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายก่อเกียรติ  วงศ์สาย
2. นายธนา  ดอกสี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ถิ่นแดง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุพรม
6. นายประสิทธิ์  ต่อสกุล
7. เด็กชายพงศ์ธร  แสงเหลือม
8. นางสาวพัชรภรณ์  ด้วงจุมพล
9. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เณรรอด
10. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
11. เด็กชายสรยุทธ  บุญสงค์
12. นางสาวสุนิสา  คณะวาปี
13. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วสง่า
14. เด็กชายเมธัส  พิสุทธิ์
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกมลทิพย์  คำประเทือง
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
4. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
5. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
6. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
7. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นายณัฐพล  เกื้อทาน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนผา
4. นางสาวปริศนา  ผลรักษ์
5. เด็กชายป้องเกียรติ  ชาวโพนทอง
6. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
7. นายพิชิต  คุณสุทธิ์
8. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
3. นายวิทยา  ศรีงาม
 
24 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญณดานันทร์  ลั่นทมเหลือง
2. เด็กหญิงณภัทร  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงนันทพร  ใบเสน
4. เด็กชายพนธกร  ยอดตา
5. เด็กหญิงลลิตา  นัยจิตร
6. เด็กชายวัชรพงศ์  พรมชัย
7. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวณัฐวดี  อาจหาญ
2. นางสาวนุชนาฎ  วิชัยรัตน์
3. นายสุรพงษ์  สมวงษ์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจอมขวัญ  แก้วคำกอง
2. นางสาวณัฐกานต์  แก้วจันทร์
3. นางสาวณัฐญาดา  ทราสารวัตร
4. นางสาวธิมาพร  สายจันทร์
5. นางสาวมนัสนันท์  คำพิมูล
6. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
7. นางสาวศิรดา  รามสูตร
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
 
26 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นางสาวจันทิมา  อุดร
3. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
4. นางสาวพัชรินทร์  เงางาม
5. นางสาวพาสุกรี  ไหมทอง
6. นางสาวมินตรา  สนโสก
7. นางสาวศิริมล  กระจาย
8. นางสาวสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบญ
 
27 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  แสนโสภา
2. นางสาวกันตา  แสนศิลา
3. เด็กหญิงธนิกา  นรศาสตร์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุตรแสนคม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันทะแสง
6. เด็กหญิงพัชร์ริญา  ศรีหาพงษ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
8. นางสาววิภา  ภูผาพลอย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี
3. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
 
28 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปธานิน  บุญมาก
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
29 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายศุภัทร  พระโคศรี
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเจษฎา  แสนบุญ
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสุทัศน์  เจิมสูงเนิน
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเมธาภูมิ  เซอรัมย์
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายปฏิพงษ์  ฉัตรเจริญกุล
 
1. นายปกรณ์   แป้งหอม
 
35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาววนัทยา  ปะสาวะเท
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐพล  โสมสุพรรณ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ประเสริฐศรี
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวปณิดา  คงทะเล
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
39 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
40 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชาติชำนิ
2. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวณัฐวดี  อาจหาญ
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
 
41 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
42 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จะริตรัมย์
2. เด็กชายสงกานต์  คงยนต์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
2. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางเบญจมาศ  พรินทรากูล
2. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
2. นายปริญญา  อันอามาตย์
3. นายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
 
45 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายไพรัตน์  พิมพกรรณ์
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
46 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
 
47 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนรัตน์  คูณทะเล
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
48 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาสงวน
2. เด็กหญิงนิภากรณ์  แสงเขียว
3. เด็กหญิงพิชญาภา   แสนคำทุม
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  วังคะฮาด
5. เด็กหญิงสใบทอง  นพวาฬ
 
1. นางรำไพ  จันทุดม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
3. นางสาวกุลนิษฐ์  ภูตีกา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
2. นายชินพัฒน์  เจริญสุข
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
4. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
5. นางสาวสุกานดา  คุ้มโศก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
3. นางสุวรรณา  วรบุตร
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายชนะศักดิ์  ประชุมเหล็ก
2. นายปราบ  สาวิยะ
3. นายพิษณุ  หนูมา
4. นายภาราดอน  คำนัด
5. นางสาวเกษฤดี  จันทวงศ์
6. นายเพิ่มทรัพย์  สุขแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  กมุทรัตน์
2. นายวิศิษฐ์  ธารารมย์
3. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนนทวัฒน์  ภูน้ำไสย
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวมัทนา  แสวงผล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นางสาวสุนิสา  ปิยะไพร
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาววีระอร  ไชยรา
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุณวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายสุขสวัสด์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร  มัฌชิมะบุระ
2. เด็กชายพงศกรณ์  ศรีดี
3. เด็กชายเกรียงไกร  จำวงค์ลา
 
1. นางทองประกาย  มายอด
2. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
3. นายธีรศักดิ  วงษ์สิงห์
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายปภังกร  วงษ์รัตนกุล
2. นายปุรเชษฐ์  ทูลโคกกรวด
3. นายวัชระ  ธนูศิลป์
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สีนาค
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวรากร  ลำดวนหอม
2. เด็กชายสุพจน์  เซรัมย์
3. เด็กชายเอกราช  หอมนามา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กุลฝ้าย
2. นายปราการ  บุตรเพ็ชร
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายรัตนชัย  เหลือวิชา
2. เด็กชายอมรเทพ  ศรีเพชร
3. เด็กชายเดชาวัต  บุญทรง
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
2. นายสามารถ  ศรีตะลา
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชรินรัตน์  ไชยศรีษะ
2. นายบวร  สุตคาน
3. นายเจษฎา  ทินโนรส
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
2. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรวุธ  พานิกุล
2. นายศักดา  เอี่ยมสะอาด
3. นายอนันตพงษ์  สมคะเนย์
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกันหา
2. นางสาวพัชราภรณ์  เกสร
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายคฑาวุฒิ  บุญพูล
2. นายจิรายุ  ราศรี
3. นายเฉลิมชัย  มหาวันตัง
 
1. นางสาววาทินี  เถื่อนนาดี
2. นางสาวธัญญาพร  จันทร์ประทักษ์
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายพิชัย  น้อยบุตร
2. นางสาวมิรัญตี  รองมนตรี
3. นางสาวสายธาร  งอกทรัพย์
 
1. นางธนพร  สมวงษ์
2. นางสาวอรพิน  นาอุบล
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชิต
2. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีทอง
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล  ใจวิศาลสถิต
2. เด็กชายธีรกานต์  หงษา
3. เด็กหญิงอนัญพร   เทียงคาม
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวลักขณา  แผ่วกระโทก
2. นางสาวอรวรรณ  เคนดา
3. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจิตตวรรธน์  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ศาลางาม
3. เด็กชายเมธาภูมิ  เซอรัมย์
 
1. นายเทวา  จันทร์เติม
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชนิตพล   เจ็กมะดัน
2. นายวรวุฒิ   นาประโคน
3. นางสาวเจนจิรา   แดนกระโทก
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางสาวสุนิสา  ผาด่านแก้ว
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศีลธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธูปโฉม
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
2. นางเสาวภา  ลิลัน
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิรประพร  คำลือ
2. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นางอภสร  เหล่าผา
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
2. นางสาวสิริยากร  สุ่มมาตร
 
1. นางสาวเจนเนตร  ปะสาวะเท
2. นางสาวปิยภรณ์  ตรีพงษ์
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชนกานต์  พินิจใหม่
2. นายศุภวิชญ์  บัวดา
3. นายสันติ  สุขสบาย
 
1. นายธราธิป  เจริญไชย
2. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุณวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธูปหอม
3. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุรมย์
2. นายสนธยา  รัตนวรรณ
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายนิวัฒน์  วิริยะขันติกุล
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มะลา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จันทะคัด
 
1. นางอุไรรัตน์  ไชยทุม
2. นายวัลลภ  ปริญทอง
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โสวาที
2. เด็กชายธีรพล  บุตรงาม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รัตนทิพย์
 
1. นายวิทวัส  นาคดี
2. นางอาภาภรณ์  แปลงไธสง
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปิยดา   ปุญประวัติ
2. นายศุภชัย   ทรายทอง
3. นางสาวอริสา   ปลับศรี
 
1. นายณัฐพล   นาคะยศ
2. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายจักรกริช  เสียงสนั่น
2. นายธนัท  จำปา
3. นายนวพล  จันทะโชติ
4. นายปรีชา  ทองคำ
5. นายพัฒน์ทวนทอง  นารีนุช
6. นายภูผา  อุทพันธ์
7. นายภูผา  โสพัด
8. นายแทนไทย  บุญสะอาด
 
1. นายเจษฎาภรณ์  ทองยา
2. นายภัทรพงศ์  ภูษา
3. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปราณี  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอดิศร  นพวงศ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  มีแก้ว
 
83 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีวะวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยรัง
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
84 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามนู
2. เด็กชายภูศิษฐ์  สมเผ่า
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
2. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
85 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวันชัย  พรมสีสุข
2. เด็กชายศุภชัย  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวจันทร์สุดา  ภาละบาล
 
86 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนาภา  สงวนศรี
2. เด็กหญิงณัฐทยา  กันตังกุล
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
2. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
87 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ชนะภัย
 
1. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
88 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนาธิป  โกศลนิยม
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา