สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายสุพศิน  หอมยี่สุ่น
 
1. นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศิรชัช   ใจใส
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
3 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปุณยวัจน์  รัตนกร
 
1. นางจิรภา  กองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทะนารัมย์
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
5 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทัตเทพ  เพ็ญรัตนา
 
1. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางสาวสาธิดา   เกิดศิริ
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  พยัคฆ์เรืองทอง
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวธนัชชา  อุคำ
 
1. นางสาวชมัยพร  แผลงงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภรณ์พจน์  มีระหาญนอก
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา  สุกรรณ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางนงคราญ  วังโน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนัตถ์  กันภัย
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายทินกร  อังคุนะ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ปัตทะมะ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนมั่น
 
1. นายเพ็ญ  ทองมหา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤตกร  ภาคทอง
2. นายปัณณธร  กุละนาม
3. นายอดิศร  สุมงคล
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  นามแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวิศรุต  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงไอวริน  ชนไพโรจน์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจิราวัฒน์  อาสากิจ
2. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นางสาววัชราวรรณ  มนตรีภักดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประนิตย์
2. เด็กชายรัตกันท์   สมศรี
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
2. นางสาวศิรดา  ขันโพธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนิสร   บาอินทร์
2. นายนพรัตน์  กางกั้น
 
1. นางสาวอณัญญา  เผื่อนผึ้ง
2. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวมนตร์ธิรา  วงศรีดา
2. นายวราวุฒิ  วาสโสหา
 
1. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์
2. นางประภัสสร  จันทร์แดง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีวิจารณ์
2. เด็กหญิงปริญญาดา  สมประจบ
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิรุณพันธ์
2. นายกิตติพงษ์  เหิมหัก
3. นายทักษ์ดนัย  พงษ์ศรียา
4. นายธนาธิป  ชมหมื่น
5. นายธวัชชัย  อังคะ
6. นายธีรศักดิ์  ชื่นบาน
7. เด็กหญิงปนัดดา  ผ่องแผ้ว
8. นางสาวพิจิตรา  บันลือทรัพย์
9. เด็กชายภูวนาท  แก่่นเมือง
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. นางสาวอรียา  อุ่นหลวง
12. นางสาวเบญจรงค์  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวทิสากร  พลบญ
2. นางรัชนีกร  คงเสมอ
3. นางนลินี  ถึงดี
4. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
2. นางสาวชลธิชา  รุ่งเช้า
3. นายนคร  ป้องหลง
4. นายพรหมพิทักษ์  อิศาสตร์
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คนซื่อ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ชารัตน์
7. เด็กชายหัฎกร  พรมจันทร์
8. เด็กชายอดิลักษณ์  ใสโยธา
9. นายอัครนี  พวงจันทร์
10. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสิงห์
11. นายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
12. นายเอกชัย  คนงาม
 
1. นายพิชาพงศ์  นาภู่
2. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
3. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
4. นางสาวโทวดี  ศรีสมุทร
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายคณิศร  ทองจำรูญ
2. นายจตุพล  ชัยรัง
3. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
4. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
5. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ลาดบาศรี
6. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
7. นายสุริยันต์  โพธิรักษ์
8. เด็กชายหัสบดี  วงษ์พาน
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
3. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรมทา
4. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
5. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
6. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
8. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นายศุภโชติ  ปากหวาน
2. นางสุปรัชญา   อ้วนแก้ว
3. นางสาวญาณัฐ  อรรถวงษ์
 
26 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติ  พึ่งจังหรีด
2. เด็กหญิงจิรดา  มาประจง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มพร้อม
4. เด็กหญิงชนิษา   ครินทร์สูงเนิน
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงกล้า
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองงาม
7. เด็กหญิงอรกานต์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นายอับดลรอหมาน   ดำท่าคลอง
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
27 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
4. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
5. นางสาวประภารัตน์  จิรานุวัฒน์
6. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
7. นางสาวศุภาวรรณ  งามเลิศ
 
1. นางสาวจันทรา  มะลิงาม
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นายปัญจะ  คะอังกุ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  กรมเปลือย
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  มาตนอก
3. เด็กชายบุญหลาย  กุกุดเรือ
4. นางสาวพรนภา  พิทักษ์
5. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายทอง
6. นางสาวมนัสชญา  บุตรพรม
7. นายหฤษฎ์  บุตรศรีภูมิ
8. นางสาวเกวลิน  เคนชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
3. นายยงยุทธ  พลเยี่ยม
 
29 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชราภรณ์  ประเสิรฐผล
2. เด็กหญิงภัทรชนก  เสนาอาด
3. เด็กหญิงรัชนี  แก้วมงคล
4. เด็กหญิงวิชญาพร  คณะขาม
5. นางสาวศศิชา  ฐานวิสัย
6. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  หอมจันทึก
7. นางสาวสุรัสวดี  เทียมทัน
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ม่วงเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  หาแก้ว
2. นางสาวอารยา  ทองงอก
3. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
30 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองแทน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาอาษา
3. เด็กชายพงษกร  สิงห์เงิน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สองเมือง
5. เด็กชายศรุตเทพ  สินธุไสย
6. เด็กชายศักดา  สิมลี
7. เด็กชายสุวรรณ  บุญสมจินต์
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประทุมโม
 
1. นางสาวจันสุดา  กองกูล
2. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
3. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
 
31 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
32 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
33 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนายยก   ชิณพรม
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายวสันต์  วอแพง
 
36 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบัญชา  บุญมี
 
1. นายวัชรากร  เชื้อคำเพ็ง
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิพล  ทำนาม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญสิทธิ์
 
39 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศิวะพร  กาบขน
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
 
40 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายสุพจน์  โฮซิน
 
41 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวโสมพัตสร  อ่อนปุย
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกาล
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
2. นางสาวมินตรา  สนโสก
 
1. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
2. นายภัทรบดินทร์  เจนวิถี
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพร  ชัยนิด
2. เด็กหญิงอรกาน  จ่าพล
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางสาวจุราพร  ภูมิลำเนา
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชินพัฒน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร   โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
47 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายชัยณรงค์  ปิ่นศิริ
2. นายธีรศักดิ์  ชื่นบาน
3. นางสาวพรรวษา  สาสาย
 
1. นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ
2. นายถาวร  สระเศษ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงมา
3. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
4. นายธีรศักดิ  วงษ์สิงห์
5. เด็กหญิงบุณฑริกา  แดงพรม
6. นางสาววิภาดา  ขวัญพูน
7. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
3. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
49 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นายยศวัฒน์  สืบนุสรณ์
 
50 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุธิดา  แดงโดเศษ
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
51 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางอาภัสรา  กัญญาคำ
 
52 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายศราวุฒิ  พลเยี่ยม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจันจิรา    ม่วมกระโทก
2. เด็กหญิงจิราภา  ระวังภัย
3. เด็กหญิงสุธิดา  แดงโดเศษ
4. เด็กหญิงอรกาน  จ่าพล
5. เด็กหญิงอุษณี  บุญทูล
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางสาวสุภรณ์  นาคสุทธิ
3. นางสาวมณีรัตน์  คงพะเนา
 
54 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา   เขียวกิ่ง
2. นางสาวชัญญานุช   น้อยประเสริฐ
3. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
4. เด็กหญิงนิราวัณย์   ขุมทอง
5. นางสาวเพ็ญศิริ  จีนตะประเภท
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางนิตยา  เดชสุภา
3. นางสาวมาริษา   เหล่าชัย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุพศิริ
3. นายปุณยวีย์  ศรีวิเชียร
4. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
5. นายสลาตัน  จงรัก
6. นายอนวิทย์  ชรินทร์
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. นาย ธีรพัฒน์   รักสุจริต
2. เด็กชายกรกต   นิลสินที
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สมรัตน์
4. เด็กหญิงกัณฑิมา   แปลงตัว
5. นางสาวจันทร์วิมล   บุญจูง
6. เด็กหญิงจิรพัชร์  ยาคำ
7. นางสาวชมพูนุช  บุญเรือง
8. เด็กหญิงชุติมา  รสหอม
9. นางสาวดวงมณี  นาคใหญ่
10. เด็กชายทองพูน   พุทธสุข
11. เด็กชายธนดล  เกษหอม
12. เด็กหญิงธนัชพร  บุดดีเคน
13. นายธนากร  เลขกลาง
14. นายธนิสร   อนงชัย
15. เด็กชายนที  ยาพันธ์
16. เด็กชายนันทิพัฒน์  อรทัย
17. นางสาวนิภาภรณ์   ลาพันธุ์
18. เด็กหญิงปณิตา  แปลงตัว
19. นายประสิทธิ์  ไพรบึง
20. นางสาวพรรณนิศา   ไชยสิทธิ์
21. นางสาวพัชรี  ชุมชะ
22. นางสาวพัสวี  กิวัฒนา
23. เด็กหญิงภานรินทร์   บุญคุ้ม
24. เด็กชายรัตน์ถพร   ยอดกุล
25. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   บุตรดางาม
26. นางสาวศิริรัตน์  ระหาร
27. เด็กชายศีรชัช  ซุยโล้น
28. เด็กหญิงสรัลชณา  อุดทุม
29. นางสาวสิรินดา  แสงแดง
30. เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีสุธรรม
31. นางสาวสุการ  แก้วกล้า
32. นายอดิศักดิ์  สมควร
33. นางสาวอภิญญา  ประกอบกิจ
34. นางสาวอุบล  เบญจขันธ์
35. เด็กหญิงเกดมณี   ศิลานิล
36. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาสมโพทธ์
37. เด็กหญิงเด็กหญิงปิยะมาศ  พานิชย์
38. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  แก้วเขียว
39. นางสาวเรวดี  ภิรมย์จันทร์
40. นายโกศล  พุกประทุม
 
1. นางกนกอร  เบียดนอก
2. นายภุมเรศ  ใจเมือง
3. นายภราดร  ชุมนุม
4. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
5. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
6. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
7. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
8. นายสุริยันต์  เพ็ญจันทร์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชานนท์  กรงาม
 
1. นายปิยะพงษ์  เจริญสุข
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชัชวินทร์  บำรุงโชติวัฒน์
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายไพบูลย์  พาณิชศิริ
 
1. นายประจักษ์  คงสวัสดิ์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  บัวทิน
2. เด็กชายพรพล  ปราบสงบ
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชยเมา
 
1. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
2. นางสาวอรทัย  บุญธรรม
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนกฤต  เอ็นแคน
2. เด็กชายวงศธร  จำปา
3. เด็กชายศักดาวุฒิ  อินปลัด
 
1. นายสมยศ  ฟักนาค
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษพล  พลวงปี
2. นายบัณฑิต  ผาลา
3. นายวิษณุ  อุปะละ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
2. นายก้องชัย  ยุทธา
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพิ่มพิพัฒน์
3. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
2. นายจักรพงษ์  ภูจริต
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
2. เด็กชายภราดร  เหล่าหว้าน
3. เด็กชายฤทธินันท์  สิงห์ศร
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
2. นายสุรัตน์  จงแพทย์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐชา  แก้วเวียง
2. นายนัฐวุฒิ  สีแสนห้าว
3. นายศุภกร  ศรีโภคา
 
1. นายสุทธิพงศ์  เทียมสกุล
2. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายจักรภัทร  เทพมงคล
2. เด็กหญิงบุญญาณี  ใยบัว
3. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อคำฮด
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุญมี  นามมนตรี
2. นางสาววริษา  ไทธะนุ
3. นางสาวอนงค์นาฏ  โยลัย
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจักรพงษ์  ชาระตะคุ
2. นายชัชชัย   บรรณจงส์
3. นายทวีวัตร   นาสวาสดิ์
 
1. นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ
2. นายชัยอนันต์  สิงหันต์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายภาณุ  ชิณบูรณ์
2. นางสาวมิโยโกะ   คาเมดะ
3. นางสาวอัจฉรา  พ่อสียา
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปริตตา  สีหะวงษ์
2. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
3. นางสาวมธุรดา  ไชยยิ่ง
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงศักดิ์  ม่วงนนทะศรี
2. นายธีรภัทร์  ประตูคำ
3. เด็กหญิงปณิดา  พลเขต
 
1. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
2. นางวนิชา  นาคเป้า
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ภาษี
2. เด็กชายธนาโชค  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สวนงาม
 
1. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
2. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกนกวรรณ์  นาคพันธ์
2. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
3. นางสาววิภาพร  คำดี
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
2. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกูล
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  เขียวสังข์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวดวงตา  ปุยละเทิม
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายวีระพล  บุญธะนา
2. นายอัครเดช  สาคร
3. นายเธียรพล  ดาบุดดี
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจิฬาภรณ์  จำปาสาร
2. นายสนุนทอง  นนทะมาตย์
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวนิติยาภรณ์  ผมหอม
2. นางสาวอรทัย  นักรู้
 
1. นางสาวกัญญาณี  สอนวงแก้ว
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววราพร  พึ่งสมบุญ
2. นางสาวศการัตน์  จันทร์กามา
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารุวรรณ  มุขรักษ์
2. นางสาวทิชากร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงศุภากร  บัวบุญ
 
1. นางชินันพร  นาเวียง
2. นางชลดา  วงษ์แก้ว
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพงษ์ลัดดา  ถวิลรักษ์
2. นางสาวพิมานมาศ  บุดดาวัน
3. นางสาวสุกัญญา  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวปริศนา  ทีระฆัง
2. นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงวารุณี  เขียวบู๊
2. เด็กหญิงวาสนา  สัชชนะกุล
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ   สัชชนะกุล
 
1. นางวรัญญา  คงตางาม
2. นางสาวจิตรดา  คำศรี
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงขวัญงาม  เพาะบุญ
2. เด็กหญิงจันทิมา  จันดีปุน
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  จันดีปุน
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวพุ่มพวง  ศรีอักษร
2. นางสาวมานิตา   เนียมกลิ่น
3. นางสาวศศิธร  วันแพง
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
2. นางสาวอุสุมา  สิงห์กลาง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อังสนุ
2. เด็กชายธนกฤต  ศิลาคำ
3. เด็กชายปวริศร์  สุระเสน
4. เด็กชายยงยศ  ศรีมงคล
5. เด็กชายวรา  สุขยานุดิษฐ์
6. เด็กชายศิริภพ  จันทร์จินดา
7. เด็กชายศุภชัย  สิงหะเทพ
8. เด็กชายศุภโชค  สิงหะเทพ
 
1. นายญาณากร   แถวพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย  สังสีลา
3. นางรติปภา  ปัดถา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรภัทร  ประสมทรัพย์
 
1. นางรักษ์พิชยา  ภัทรชัยชนม์
 
90 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขวัญมา
2. เด็กชายเมฆณาคิน  วิ่งไรสง
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
2. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
91 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศุภจิตรา   ม่วงเพ็ชร
2. เด็กชายเมษา  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววรรณฤดี   พลประเสริฐ
2. นางนิตยา  ทองสมบัติ
 
92 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมสะอาด
2. เด็กชายยุทธพงศ์  รัตน์ธานี
 
1. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
2. นางสาวจันสุดา  กองกูล
 
93 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
2. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
 
94 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองการ
2. เด็กชายวัชรพล  ดีมา
 
1. นายชาลี  พรมแพน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิลดา  อุณาศรี
 
95 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขวัญมา
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
96 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โข่ศรี
 
1. นางสาววรรณฤดี   พลประเสริฐ
 
97 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกวิน  สุรินราช
2. เด็กชายกันต์กวี  ญาณประสพ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานต์
4. เด็กชายธีระกรณ์  เหล็กจีน
5. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
6. เด็กชายสมพงษ์  ยืนนาน
7. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
3. นายจักรพงศ์  เนื่องชมภู