สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก่มแก้ว
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวอิศรา  กุลตา
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวฐิติมา  เนื่องกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสิรินดา  แปะทา
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์แวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรวิภา  สีเสน
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิวรรณ  ทาวะลุน
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวดารินทร์  จันทวี
 
1. นางสมศิล  สุพร
 
9 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวมณฑิตา  พันจันดา
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
10 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชลธิชา  ตะเคี้ยนเกลี้ยง
 
1. นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายศิรสิทธิ์  เมืองจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปองขวัญ  คุ้มกลาง
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฆศิษภัทรเศรษฐ์
 
1. นางสาวหริชยา  นราพันธ์
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภูษิต   ธนากิติชัย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงวัลวิภา   ไขรัมย์
 
1. นางดวงแก้ว   มณีกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
 
1. นางนงคราญ  วังโน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษดา  คำพิลานนท์
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอภินันท์  ปุราศคึง
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เข้พวง
 
1. นางสาวอัญชลี  ลุนลอด
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คำงาม
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศรีหลัก
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปองขวัญ  คุ้มกลาง
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. นางสาวธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
3. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจงรักษ์   สืบเป่ง
2. เด็กหญิงราณี  ทองแดง
3. เด็กชายอดิพงษ์  คมพิมาย
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
2. นายสุริยันต์  โพธิรักษ์
3. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสุด
2. เด็กชายวีรพล  แน่นอุดร
 
1. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
2. นางสาวมิรันตรี  หอมสมบัติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายพรชัย  ขอพิมาย
2. นางสาวสุนันดา  จันทา
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
2. นางสาววันวิสา  พลหมอ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวสุนิสา  คณะวาปี
2. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัตติกานต์   จอมเกาะ
2. เด็กชายสายฟ้า  มั่งมีดี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  นูเร
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงสุโท
 
1. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
2. นางสาวสุพรรณวดี  อิ่มอุรัง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายมนต์พันธ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
2. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายบริบูรณ์  มีสมบัติ
2. นางสาวลลิตา  แสงจันสี
 
1. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาลาสุตา
2. เด็กชายก้องภพ  เกษรศิริ
3. เด็กหญิงคณิสรา  ประชาเนตร
4. เด็กชายธนิภัทร์  หิดเมียงสงค์
5. เด็กชายนราธร  แก้วพิสารมย์
6. เด็กชายนาวิน  บุญโสม
7. เด็กหญิงปิยพร  ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงพีระดา  ศรีพรมใต้
9. นางสาวภัณฑิรา  แสงจันทร์
10. นายภานุ  บรรยงค์
11. เด็กชายศิวาทิตย์  เปี่ยมพลาย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยสันเทียะ
13. นางสาวอรอุมา  เคนดา
14. เด็กชายอัษฎายุธ  พยัคฆะ
15. นางสาวแคทริยา  วังคีรี
 
1. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
2. นายประภาส  ทัศศรี
3. นางสาวสุชานารถ  แสงสุข
4. นายจักรกริช  กานุมาร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐวัตร  กัลยาวงศ์
2. เด็กชายปฐพี  บุตรจันทร์
3. นายประกาศิต  ด้วงทอง
4. นางสาวปริญญา  สุนีย์
5. นายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
6. นายยุทธชัย  สุวรรณลา
7. นายรุ่งธรรม  คงทวี
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใสสะอาด
9. นายสิทธิโชค  โพธิทัด
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองห่อ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยายงค์
12. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
3. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
4. นายพลากร  ประมวล
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นายจักรพล  สมงาม
3. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
4. นายณัฐวัฒน์  นิโรรัมย์
5. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
6. นายธเนศ  ไชยสุวรรณ
7. นายบุญยสิทธิ์  เพิ่มทอง
8. นายรพีภัทร  คำสุวรรณ
9. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. นางสาวศิริมล  กระจาย
12. นายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบญ
3. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. นายธนภัทร  มั่งมูล
4. นายธีรังกูร  อุ่นประชา
5. นายนราทิตย์  สุภะดี
6. นายประวิตรวรรณ  ขิระทาน
7. นายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล   ครจำนงค์
2. นายกฤษฎา  นพเก้า
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
4. เด็กหญิงณัฐวลี   วงเวียน
5. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
6. นายนรินทร  เหลียวกลาง
7. เด็กชายประเสริฐ   คำศรี
8. เด็กหญิงล้อมดาว   ใจอ่อน
 
1. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
2. นายสุรศักดิ์  ใหญ่เลิศ
3. นายชูเกียรติ    ชาติวีรัตนไตร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะสาร
2. นางสาวฐิตินันท์  อนงชัย
3. เด็กชายพัฒนชัย  ศรีคำเวียง
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
6. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
7. นายอนันต์  ผันบาง
8. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. นางสาวลลิตา  บัวขาว
 
44 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลทะอินทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปะวะเขนัง
5. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
6. เด็กหญิงลลิตา  ก่อศิล
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีโยธา
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
2. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
3. นายอาทิตย์  เกตุโท
 
45 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรธิ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองนาค
3. เด็กหญิงจินตภา  สุมงคล
4. นางสาวปรางหทัย  นันสี
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีบุญเรือง
6. นายศักดิ์ดา  แพงศรี
7. นางสาวสุพิพัฒน์  ฉายพล
 
1. นายจักรพงษ์  เนื่องชมภู
2. นางสาวธารตรี  ศรีทอง
3. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  นวมขุนทด
3. นายธนดุล  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
5. เด็กหญิงพัชลดา  ทินกระโทก
6. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
7. นางสาวลลิตา  ธงยศ
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
3. นางสาวสุกัญญา  หาสุข
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นายธนินท์รัฐ  ปัตถาภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงน้ำหวา  ศรีพรม
4. นายรัฐภูมิ  ศิริจันดา
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  ป้องฉิมมา
6. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
7. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
8. นางสาวโสมวลี  คชินทร
 
1. นางรพีพร  บุญทา
2. นางสาวณิชารัศม์  จิรวิเศษพงษ์
3. นางนิตยา  สมภาวะ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  หาญกล้า
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
4. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
5. เด็กหญิงปัณชญา  สีแสง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เงินครบุรี
7. เด็กหญิงสุนิชา  คณะศรี
8. เด็กหญิงสุวัฒนี  มนัสโส
 
1. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
2. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
3. นางสาวสุนันทา  จิตรดี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ซาสุดสี
3. เด็กชายสมพงษ์  ไชยแหม่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
50 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. นายศรยุทธ์  จันละบุตร
3. นายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสาววรัญญา  บุญภาย
2. นางสาวดารุณี  ชัยอาสา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฟ้าใส  นามบุตร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสมใจ  คำมุงคุณ
 
1. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ทวีชาติ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายคฑาวุฒิ  บุญพูล
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำรัส
 
1. นางสาวสุนิสา  ผาด่านแก้ว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชโนดม   ระวังภัย
 
1. นายจักรกฤษณ์   จงเด่นกลาง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษฎา  นพเก้า
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรพล  สมงาม
 
1. นายถาวร  สระเศษ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายคุณานนต์  ทองสาเทพ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
 
1. นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล
2. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศุภาวรรณ  งามเลิศ
2. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
 
1. นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล
2. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กหญิงพัชรา  จันทะแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  คลังแสง
2. นางสาวชนิกานต์  ผาสุข
 
72 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายวรพล  สุขเลิศ
2. นางสาวสุวัจนี  บุญสุข
 
1. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
2. นายภัทรบดินทร์  เจนวิถี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์   ไกรหลง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รูปพรม
3. นายอภิสิทธิ์   ซาเสน
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิราวรรณ  ประทุมสาย
2. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
4. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
5. นางสาวอรัญญา  เหมกุล
6. นางสาวออรดา  สิ่วไธสง
7. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. นางสาวโสมพัตสร  อ่อนปุย
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางสาวภณิดา  เกียนนอก
 
75 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
76 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
77 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร  แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
78 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายจิรวัฒน์  ไชยผง
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
79 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอาริษา  พิมพ์โคตร
 
1. นางกัลยา  ศรีสุราช
 
80 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาลี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
 
81 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
4. นางสาววรพักตร์  พะวร
5. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวปรารถนา  สุดชา
2. นางสาวสุภาพร  สาลีผล
3. นายอภิชาติ  จันทร์ศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวจินตหรา  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงธนิสร  บาอินทร์
3. เด็กหญิงพรวิภา  โคตรชัย
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาลี
5. เด็กหญิงอริศรา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวรจนา  พวงทอง
3. นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองลา
2. นางสาวรัชนก  เติมผล
3. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
4. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
5. นางสาวอริศรา  อัญชาลี
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
3. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณรัศมี  คำมณีจันทร์
2. เด็กหญิงณิชา   แซ่กือ
3. นายทรงชัย  มาศรี
4. เด็กชายพีรณัฐ  พจนธารี
5. เด็กชายวัชระ  พลลาภ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  คำสีทา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นายณัฐวุฒิ  น้อยอาษา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายกฤษฎา  ศรีหอม
2. นายชัยมงคล  จันทร์มา
3. นายปรียพงษ์  อุ่นเที่ยว
4. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
5. นายสิทธิพงษ์  พานิล
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นายธนพงษ์  มณีโชติ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลเนตร  การุญ
2. เด็กหญิงกัญจนา  ตรงดี
3. เด็กหญิงกานต์  ตามะลี
4. เด็กหญิงชลาทร  พันทา
5. เด็กชายฐิติกร  กินรา
6. เด็กหญิงณัฐชา  แพรสีนวล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริฟัก
8. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
9. เด็กหญิงณัฐพร  ดนตรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  รสดี
11. เด็กหญิงทศวรรณ  เวชศาสตร์
12. เด็กหญิงธัญชนก  บุพศิริ
13. เด็กหญิงธิชาดา  ชินมา
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
15. เด็กชายนที  ใจคุ้มเก่า
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงพิลาอร  จันทะฝ่าย
18. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
19. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนใจ
20. เด็กหญิงมาริสา  ทรงลอด
21. เด็กชายวรมัน  ทัศคร
22. เด็กหญิงวิลาสินี  ไตรมีแสง
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
24. เด็กหญิงศุกาญจน์ดา  ไชยเทศ
25. เด็กหญิงสมฤดี  เกตพิลา
26. เด็กหญิงสาธิตา  กิ่งหลักเมือง
27. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสุกใส
28. เด็กหญิงสเตล่า  แมคอินไตร
29. นายอนวิทย์  ชรินทร์
30. เด็กหญิงอริยา  พงษ์โพธิ์ไชย
31. เด็กหญิงเนตรชนก  แสงจันทร์
32. เด็กหญิงไพลิน  พนมโชติ
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
4. นายสุทธิพงศ์  กันวะนา
5. นางสาวทิพย์วรรณ  สนธิรักษ์
6. นางสาวผุสดี  แสนภูวา
7. นางสาวนริศรา  พนันชัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกาญจนา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงจันทนิภาพร  นนท์จันทร์
3. เด็กหญิงชลาทร  พันทา
4. นายชานนท์  บุตรยศ
5. เด็กชายฐิติกร  กินรา
6. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  รสดี
8. นางสาวทยากร  กาคำผุย
9. เด็กชายทรัพย์ทวี  เที่ยงทัศน์
10. เด็กหญิงธิชาดา  ชินมา
11. เด็กชายนที  ใจคุ้มเก่า
12. นายนพดล  ไวแทน
13. เด็กหญิงปาณิศา  ขันอาสา
14. เด็กหญิงปาริชาต  งอกคำ
15. นางสาวพรรณ์ภษา  นามแสงผา
16. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
17. เด็กชายภัทรธร  จันทร์แดง
18. เด็กชายรัฐพล  ไวแทน
19. เด็กหญิงวริยา  พงษ์โพธิ์ไชย
20. นายวุฒิชัย  วงศ์ษาวัฒน์
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
22. นายศุทรวีร์  ดีสา
23. นางสาวสาวิตรี  ชินบุตร
24. นางสาวสุชาวดี  คล่องแคล่ว
25. เด็กชายสุทธิพงษ์  คะสุดใจ
26. เด็กหญิงสุพัตรา  เปทา
27. นายอนวิทย์  ชรินทร์
28. เด็กหญิงอภิสรา  ปะวันโน
29. เด็กหญิงอารียา  พลเพชร
30. เด็กชายเฉลิมชัย  สวัสดี
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
4. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
5. นายพัชรพล  สังกฤช
6. นายเจริญชัย  สุ่มมาตย์
7. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนาทิพย์  ยาตาล
 
1. นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางกาญจนา  วินทะไชย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฐิตินันท์  อนงชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
 
1. นายนัฐพล  ตุงคุณะ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิลาสันต์
 
1. นายวิชยุตม์  ชัยมนตรี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเอกโชค  จินดา
 
1. นายกิตติภพ  ราชาหมื่น
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  กองสา
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ระพี  โห้ฉ่ำ
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายเดชาวัตร  บุญทรง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางสาวศุภกานต์  ลอยนวล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปัดทุม
2. เด็กชายณัฐวราศักดิ์  ขันวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  หาแก้ว
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิกรณ์   ลาดหนองขุ่น
2. นายระพีพัฒน์  ไกรษร
3. นายอภินันท์  จุลดาลัย
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศรีบุรมย์
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชำนาญ  มัทปะนัง
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นายนิคม  พรมคำน้อย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชุมพร  ศรีโนนยาง
2. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรัตน์
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
2. นายสากล  ทัพสมบัติ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. เด็กชายพัสกร  เว้าสูงเนิน
3. นายพีรกานต์  ทองศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
2. นางสาวจาริยา  ทับคำมูล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิฎาภา  มีลุน
2. นายเอกฤกษ์  ดวงสำราญ
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางระพีพรรณ  ชะยูเด็น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูอวด
2. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
3. เด็กชายสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นายธนศักดิ์  ลองจำนงค์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสวงดี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเพชร
 
1. นายวิพัฒน์  ทัดเทียม
2. นายกำธร  ทองเปลว
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นายยุทธพิชัย  พลนิกาย
3. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
 
1. นายสุรศักดิ์  โมกสุวรรณ
2. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สาทกลาง
2. นายบรรชา  มูลเพชร
3. เด็กชายเปรมปรัชญา  รั้งกลาง
 
1. นายแสวง  ชุมแวงวาปี
2. นายยศวัฒน์  สืบนุสรณ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วาจาจิตร์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วันดี
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
2. นายณัฐพงษ์  อาจแก้ว
3. นายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกรรชัย  ดวงมาลี
2. นายกฤษฎากร  บุญล้น
3. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นายสุริยัน  วังกัลยา
2. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
3. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกิติยาภรณ์  นามขัน
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
3. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
 
1. นางนฤมล  คลังแสง
2. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล   สุโรรัมย์
2. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
3. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
2. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นายชรินทร์  ชิดนอก
3. นายอโณชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวจันทรา
2. นายตะวัน  ผิวขาว
3. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  คลังแสง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธนกฤต  เหง้าโอสา
2. เด็กชายนวพล  จันทาทุม
3. นายอัครนีรุต  พวงจันทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  ภูสมนึก
2. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวจันทรา
3. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
2. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายนฤมล  บุตรอุดม
2. นายนิพนธ์  ทองแรง
3. เด็กชายเจษฎา  แก่นพุทธา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
2. นายธงชัย  เฉลียวธรรม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นางสาวพรสรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. นางสาววิจิตรา  นวลสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางสาวทิพวรรณ  รัตนนท์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
2. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชฎา  ท่าดี
2. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุณี  โฆษะ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทัศนีย์  ยั่งยืน
2. นางสาวปาลิดา  คะศรีทอง
 
1. นางสาวปานชนก  บุญเอนก
2. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. เด็กชายวศพัทธิ์  จีบงูเหลือม
3. นายเจษฎา  แก่นพุทรา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางมัลลิกา  บุญปก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวธวัลหทัย  หอมพินนา
2. นางสาวน้ำอ้อย  ศิริขันธ์
3. เด็กหญิงวริษา  มุขภักดี
 
1. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
2. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายชีวานนท์   ชินวงค์
2. เด็กชายนัฐพงษ์   บุญคำ
3. เด็กหญิงพรหมพร   ทุมมา
 
1. นางพิมพ์บุญปภา   ธัญศุภเกียรติ
2. นายชญตว์    แสนหวัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกฤติยาพร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  คำมงคล
3. เด็กหญิงฟาริดา  กองประมูล
 
1. นางสาววาสนา  ไชยตะมาตย์
2. นางสาวปิยฉัตร  ประทุมรัตน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวตรีมูรติ  สุดโต
2. นางสาวภคพร  โคกแหล้
3. นางสาววฤนดา  นาภิรมย์
 
1. นางธนพร  ทองสุข
2. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกตัญชลี  พลมนตรี
2. นางสาวชนกันต์  วงรินยอง
3. เด็กชายตะวัน  ปัทมะแก่นทราย
4. เด็กชายธีรวงค์  หังโส
5. เด็กชายปฏิภาค  นาคเกษม
6. เด็กชายวาณิช  อาดคำพันธ์
7. นางสาววีรวรรณ   คชฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุธิมา  ขวัญศรัทธา
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีสมัย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงรวิภา  สีเสน
 
1. นางสรินยา  ชินวงค์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นางสาวธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
 
1. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธัญธร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  คลังแสง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
 
1. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
 
1. นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ
 
139 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
2. เด็กชายสมพงษ์  ยืนนาน
 
1. นางเทวา  แก่นท้าว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
 
140 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัทรลาภา  จันทร์มาลา
2. เด็กชายอัครพล  โรจนไพศาล
 
1. นางรัตติกาล  พยัคฆ์ทอง
2. นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
141 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงทินมณี  ขาวสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวัฒนี  มนัสโส
 
1. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
2. นางสาวลัคณา  สิริรัตน์
 
142 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายติณห์ณภัทร  จันโยศรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางวราภรณ์  เอ็นดู
 
143 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวันชัย  หาเมืองกลาง
2. เด็กชายอัจฉรพล   จ้าวประคำ
 
1. นางสาวเอมอร  ทบวงศรี
2. นางสาวสุภาวดี  แสนขยัน
 
144 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปัณฐิตา  โมธินา
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
 
145 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอัครพล  โรจนไพศาล
 
1. นางสาวรัตติกาล  พยัคฆ์ทอง
 
146 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์กอง
2. เด็กชายธีรนันท์  อ้นภูเขียว
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพุทธา
4. เด็กหญิงปัณณภัสร์  คำเหลา
5. เด็กหญิงวรินภัทร์  ศรีชู
6. เด็กหญิงศุภาภร  อนุชน
7. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
3. นางสาวเจนจิรา  ภูมิดิน