สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวฐิติมา  เนื่องกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิวรรณ  ทาวะลุน
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
3 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิราวรรณ  จำปาโพธิ์
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
4 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอารีย์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางสายทอง  สิทธิ
 
6 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาววิชุตา  ศรีวงษา
 
1. นางอนุภาพ  ธาตุทำเล
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  สำราญสุข
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา  เกตุโพนทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
 
9 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พจน์  แสงเพ็ง
 
1. นายภูวนาท  เช่นชาย
 
10 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.2 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายพิสิษฎ์  ธรรมพร
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75.75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศุภลักษณ์  ดีกล้า
 
1. นายประภาส  ทัศศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายน้ำเพชร  เวียงเจริญ
2. เด็กหญิงมณีพร  นามนวด
3. เด็กชายแทนคุณ  สายสุด
 
1. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายปวีณกร  สีกาลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำภาไพ
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มณีแผลง
2. เด็กหญิงชญาพรรษ์  มดแสง
3. เด็กหญิงชฎาพร  แสนศรี
4. นางสาวปาลิตา  ศรีเฉลา
5. นายภัทรภณ  ติตารัมย์
6. นายวัชระ  คำแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพร  คนยืน
8. นางสาวอรพรรณ  มาตย์วงค์
 
1. นายมิตรภาพ  จ้อยนุแสง
2. นายสุพงษ์  เที่ยงผดุง
3. นายทัศพล  พระสว่าง
 
17 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวสิริลักษณ์  สอนงาม
 
1. นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์
 
18 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายดนัยวัฒน์  คำสระแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายมลตรี  มะหะหมัด
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
20 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรือนเพชร
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
21 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพรชัย  ลีประโคน
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
 
22 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสุภรัตน์   ไทยพร้อม
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัฐวุฒิ  จันอ่อน
 
1. นายสุริยา  วงค์จันทร์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวรพจน์  วรกิจ
 
1. นายอรรถกร  พรินทรากูล
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยะแสง
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายนรเศรษฐ์  สุวรรณปัญญา
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกันหา
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศีลธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธูปโฉม
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
2. นางเสาวภา  ลิลัน
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจีรพงศ์   จั่นทอง
2. นางสาวพันธวสา  พลายระหาญ
3. นายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ  เผือกพังเทียม
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เติมวุฒิ
2. นายพันธกร  สมปรีดา
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์แสนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
2. นางเพ็ญผกา  บัวอ๊อด
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐภัทร  งามละมัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวิเศษ
3. นายวิชิต  ทองทั่ว
 
1. นางนิธิยา  ศุภิชางค์กูล
2. นางสาวประกาย  บำเรอ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีสมัย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปราณี  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอดิศร  นพวงศ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  มีแก้ว
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
37 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77.8 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยา  ไฝชัยภูมิ
2. เด็กชายชวนินทร์  ยิ่งหาญ
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
38 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.6 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัชชานนท์  เรืองเดช
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  พัดโท
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
39 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวรานนท์  ต่อมสูงเนิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
40 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกวิน  สุรินราช
2. เด็กชายกันต์กวี  ญาณประสพ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานต์
4. เด็กชายธีระกรณ์  เหล็กจีน
5. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
6. เด็กชายสมพงษ์  ยืนนาน
7. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
3. นายจักรพงศ์  เนื่องชมภู