สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก่มแก้ว
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายสุพศิน  หอมยี่สุ่น
 
1. นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จวงเงิน
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวอิศรา  กุลตา
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวฐิติมา  เนื่องกระโทก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศิรชัช   ใจใส
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงเมือง
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสิรินดา  แปะทา
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์แวง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรวิภา  สีเสน
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิวรรณ  ทาวะลุน
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปุณยวัจน์  รัตนกร
 
1. นางจิรภา  กองแก้ว
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พงศ์พีระ
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวปภาวี  อัปกาญจน์
 
1. นางสาวบุญรักษา  กล่ำสุข
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ผูกพันธ์
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนพนธ์  ไชยเรียบ
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  เถาว์ทวี
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวดารินทร์  จันทวี
 
1. นางสมศิล  สุพร
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทะนารัมย์
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองเจริญ
 
1. นางจิรภา  กองแก้ว
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวพรสุดา  กลายชัยภูมิ
 
1. นางสาวบุญรักษา  กล่ำสุข
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิราวรรณ  จำปาโพธิ์
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอารีย์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกิตติยาภา  วาระนุตร์
 
1. นางปราณี  แห้วใต้
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวมณฑิตา  พันจันดา
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทัตเทพ  เพ็ญรัตนา
 
1. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจัสมิน  อาลี
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวฉัตรเบญจา  พลหาญ
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางสายทอง  สิทธิ
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาววิชุตา  ศรีวงษา
 
1. นางอนุภาพ  ธาตุทำเล
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชลธิชา  ตะเคี้ยนเกลี้ยง
 
1. นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายศิรสิทธิ์  เมืองจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปองขวัญ  คุ้มกลาง
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฆศิษภัทรเศรษฐ์
 
1. นางสาวหริชยา  นราพันธ์
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางสาวสาธิดา   เกิดศิริ
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสายฟ้า  มั่งมีดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เดชสันเทียะ
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายวิรชัช  วงทวี
 
1. นายจักรกริช  กานุมาร
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.7 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายมลตรี  มะหะหมัด
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญสิทธิ์
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  สำราญสุข
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกมลเทพ  ภิรมย์
 
1. นางสาวพรพิมล  ภูหาด
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภูษิต   ธนากิติชัย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  พยัคฆ์เรืองทอง
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิชัย  ชนะภัย
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา  เกตุโพนทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พจน์  แสงเพ็ง
 
1. นายภูวนาท  เช่นชาย
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิตรภณ  ลีลาศ
 
1. นายสุรพงษ์  หงส์จอหอ
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงวัลวิภา   ไขรัมย์
 
1. นางดวงแก้ว   มณีกุล
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวธนัชชา  อุคำ
 
1. นางสาวชมัยพร  แผลงงาม
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.2 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายพิสิษฎ์  ธรรมพร
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวพันธ์
 
53 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางตรีกมล  เตชสิทธิ์ตรัย
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
 
1. นางนงคราญ  วังโน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภรณ์พจน์  มีระหาญนอก
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณสุข
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรทะเล
 
1. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวประวีณา  พนารินทร์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจินดา  พวงมาลา
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงโมเม  สายสุขะ
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษดา  คำพิลานนท์
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา  สุกรรณ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวศิริวัลย์  ราชวังเมือง
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสุสาทร  อำพันทอง
 
1. นางสาวละออง  สุหญ้านาง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75.75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศุภลักษณ์  ดีกล้า
 
1. นายประภาส  ทัศศรี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอภินันท์  ปุราศคึง
 
1. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางนงคราญ  วังโน
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายบุญยง  เพียวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.34 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
 
1. นางสาวสุพิชญา  กิตติจรัสชัย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เข้พวง
 
1. นางสาวอัญชลี  ลุนลอด
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนัตถ์  กันภัย
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คำงาม
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศรีหลัก
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปองขวัญ  คุ้มกลาง
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. นางสาวธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
3. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายทินกร  อังคุนะ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ปัตทะมะ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนมั่น
 
1. นายเพ็ญ  ทองมหา
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายน้ำเพชร  เวียงเจริญ
2. เด็กหญิงมณีพร  นามนวด
3. เด็กชายแทนคุณ  สายสุด
 
1. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจงรักษ์   สืบเป่ง
2. เด็กหญิงราณี  ทองแดง
3. เด็กชายอดิพงษ์  คมพิมาย
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
2. นายสุริยันต์  โพธิรักษ์
3. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤตกร  ภาคทอง
2. นายปัณณธร  กุละนาม
3. นายอดิศร  สุมงคล
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทวันเวทย์
2. นายธนวัฒน์  ชูบัว
3. นางสาววงค์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
2. นางสาวปาริชาติ  ทองดีนอก
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นายชนะพล  เจริญสุข
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  แดงพรม
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นายกฤษฎา  ผาพรม
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสุด
2. เด็กชายวีรพล  แน่นอุดร
 
1. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
2. นางสาวมิรันตรี  หอมสมบัติ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  นามแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองสี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ประสงค์สุข
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายกิ่งเพชร  กองพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  เถาว์ทวี
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางสาวเพ็ญนภา  ธานี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.9 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตกร  แดงบุดดี
2. เด็กหญิงปพิมพ์ชนก  เวชทัยสงค์
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.2 ทอง 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  ตอบกลาง
2. เด็กหญิงอารียา  คุ้มขันธ์
 
1. นางสาวธนพร  นารินรักษ์
2. สิบเอกหญิงกุสุมา   กาบบัวแดง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายพรชัย  ขอพิมาย
2. นางสาวสุนันดา  จันทา
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
2. นางสาววันวิสา  พลหมอ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวิศรุต  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงไอวริน  ชนไพโรจน์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ฦาชา
2. นางสาวระชา  กือสันเทียะ
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางสาวอารยา  ทองงอก
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยพิมพ์
2. นางอารีย์  รักษาสุวรรณ
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจินตภา  กุลมงคล
2. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
 
1. นางประภัสสร  จันทร์แดง
2. นางสาวกรรณิกา  แดงนา
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวศิริวัลย์  ราชวังเมือง
2. เด็กชายหัสบดี  วงษ์พาน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนรากร  แก้วพิลารมย์
2. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นางสาวพักตร์สุคนธ์  หลอดเพ็ชร
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวสุนิสา  คณะวาปี
2. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจิราวัฒน์  อาสากิจ
2. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นางสาววัชราวรรณ  มนตรีภักดี
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกนกอร  สุกปลั่ง
2. นายนพรัตน์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจรัลชัย  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอนงค์นาฏ  โยลัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
2. นายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจิราพร  สจิพันธ์
2. นายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
2. นางพัชรินทร์  อาบสุวรรณ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรัตติกานต์   จอมเกาะ
2. เด็กชายสายฟ้า  มั่งมีดี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  นูเร
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประนิตย์
2. เด็กชายรัตกันท์   สมศรี
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
2. นางสาวศิรดา  ขันโพธิ์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาสงวน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางอโนชา  ภูนาสอน
2. นางนฤมล  อุดมรัตน์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนกฤต  อุปสาร
2. เด็กหญิงพชราภรณ์  แสงพล
 
1. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ธานี
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนัชญา  สุทธสิงห์
2. เด็กชายไมเคิล  โคตรพรม
 
1. นางสาวอภินันท์  แสนทวีสุข
2. นางสาวปราณี  ขันธ์แก้ว
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายเมธัส  สาระภักดี
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นางสาวณัฏฐา  ศักดิ์แสน
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอัสมาร์  เจะลง
2. เด็กชายเอกราช  หอมนามา
 
1. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
2. นางสาวกนกวรรณ  กุลฝ้าย
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงสุโท
 
1. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
2. นางสาวสุพรรณวดี  อิ่มอุรัง
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนิสร   บาอินทร์
2. นายนพรัตน์  กางกั้น
 
1. นางสาวอณัญญา  เผื่อนผึ้ง
2. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนนทชัย  ฤทธิสอน
2. เด็กหญิงพนิดา  จารุเนตร
 
1. นางสาวสุนิ  แป้นสันเทียะ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรรณญาดา  เรือนรอบ
2. เด็กชายเดชาวัต  บุญทรง
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
2. นางสาวศิรดา  ขันโพธิ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พิลารัตน์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บงแก้ว
 
1. นางชุติมา  ภูขันสูง
2. นางสาวอรอุมา  พิมล
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุณวงค์
2. เด็กชายภราดร  เหล่าหว้าน
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุรมย์
2. นายสนธยา  รัตนวรรณ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจิตตวรรธน์  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงบุญยาพร  ศาลางาม
 
1. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
2. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายมนต์พันธ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวมนตร์ธิรา  วงศรีดา
2. นายวราวุฒิ  วาสโสหา
 
1. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์
2. นางประภัสสร  จันทร์แดง
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นางสาวมณฑกาญจ์  อธิสุมงคล
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
2. นายเศกสรรค์  ภูมิ่งเดือน
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชินวัตร์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัลวิภา   ไขรัมย์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  นูเร
2. นางดวงแก้ว  มณีกุล
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวรุ่งฤดี  เหมือนนึก
2. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นาง ธัญณัฏฐนันท์  เหล่าสิงห์
2. นางสาวลักขณา  พิศตะคุ
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
 
1. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
2. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีวิจารณ์
2. เด็กหญิงปริญญาดา  สมประจบ
 
1. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายปวีณกร  สีกาลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำภาไพ
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายบริบูรณ์  มีสมบัติ
2. นางสาวลลิตา  แสงจันสี
 
1. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาลาสุตา
2. เด็กชายก้องภพ  เกษรศิริ
3. เด็กหญิงคณิสรา  ประชาเนตร
4. เด็กชายธนิภัทร์  หิดเมียงสงค์
5. เด็กชายนราธร  แก้วพิสารมย์
6. เด็กชายนาวิน  บุญโสม
7. เด็กหญิงปิยพร  ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงพีระดา  ศรีพรมใต้
9. นางสาวภัณฑิรา  แสงจันทร์
10. นายภานุ  บรรยงค์
11. เด็กชายศิวาทิตย์  เปี่ยมพลาย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยสันเทียะ
13. นางสาวอรอุมา  เคนดา
14. เด็กชายอัษฎายุธ  พยัคฆะ
15. นางสาวแคทริยา  วังคีรี
 
1. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
2. นายประภาส  ทัศศรี
3. นางสาวสุชานารถ  แสงสุข
4. นายจักรกริช  กานุมาร
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิรุณพันธ์
2. นายกิตติพงษ์  เหิมหัก
3. นายทักษ์ดนัย  พงษ์ศรียา
4. นายธนาธิป  ชมหมื่น
5. นายธวัชชัย  อังคะ
6. นายธีรศักดิ์  ชื่นบาน
7. เด็กหญิงปนัดดา  ผ่องแผ้ว
8. นางสาวพิจิตรา  บันลือทรัพย์
9. เด็กชายภูวนาท  แก่่นเมือง
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. นางสาวอรียา  อุ่นหลวง
12. นางสาวเบญจรงค์  วงค์เจริญ
 
1. นางสาวทิสากร  พลบญ
2. นางรัชนีกร  คงเสมอ
3. นางนลินี  ถึงดี
4. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายก่อเกียรติ  วงศ์สาย
2. นายธนา  ดอกสี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ถิ่นแดง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุพรม
6. นายประสิทธิ์  ต่อสกุล
7. เด็กชายพงศ์ธร  แสงเหลือม
8. นางสาวพัชรภรณ์  ด้วงจุมพล
9. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เณรรอด
10. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
11. เด็กชายสรยุทธ  บุญสงค์
12. นางสาวสุนิสา  คณะวาปี
13. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วสง่า
14. เด็กชายเมธัส  พิสุทธิ์
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐวัตร  กัลยาวงศ์
2. เด็กชายปฐพี  บุตรจันทร์
3. นายประกาศิต  ด้วงทอง
4. นางสาวปริญญา  สุนีย์
5. นายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
6. นายยุทธชัย  สุวรรณลา
7. นายรุ่งธรรม  คงทวี
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใสสะอาด
9. นายสิทธิโชค  โพธิทัด
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองห่อ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยายงค์
12. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
3. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
4. นายพลากร  ประมวล
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
2. นางสาวชลธิชา  รุ่งเช้า
3. นายนคร  ป้องหลง
4. นายพรหมพิทักษ์  อิศาสตร์
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คนซื่อ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ชารัตน์
7. เด็กชายหัฎกร  พรมจันทร์
8. เด็กชายอดิลักษณ์  ใสโยธา
9. นายอัครนี  พวงจันทร์
10. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสิงห์
11. นายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
12. นายเอกชัย  คนงาม
 
1. นายพิชาพงศ์  นาภู่
2. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
3. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
4. นางสาวโทวดี  ศรีสมุทร
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นายจักรพล  สมงาม
3. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
4. นายณัฐวัฒน์  นิโรรัมย์
5. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
6. นายธเนศ  ไชยสุวรรณ
7. นายบุญยสิทธิ์  เพิ่มทอง
8. นายรพีภัทร  คำสุวรรณ
9. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. นางสาวศิริมล  กระจาย
12. นายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบญ
3. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. นายธนภัทร  มั่งมูล
4. นายธีรังกูร  อุ่นประชา
5. นายนราทิตย์  สุภะดี
6. นายประวิตรวรรณ  ขิระทาน
7. นายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายคณิศร  ทองจำรูญ
2. นายจตุพล  ชัยรัง
3. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
4. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
5. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ลาดบาศรี
6. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
7. นายสุริยันต์  โพธิรักษ์
8. เด็กชายหัสบดี  วงษ์พาน
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
3. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกมลทิพย์  คำประเทือง
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
4. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
5. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
6. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
7. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงจิราพร  สีลาดเลา
3. เด็กหญิงญดาพร  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงนาตยา  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงบุณยนุช  กองเพ็ชร
6. เด็กหญิงวันวิสา  ประสงค์สุข
7. เด็กหญิงวาสนา  หวังจิต
8. เด็กหญิงอนิดา  ด้ามทอง
 
1. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
2. นายไมตรี  บงนอก
3. นางสาวมลธิยา  จันบัว
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีชัย
2. เด็กชายณัฐนนท์  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงณิชาภา  พึ่งพันธ์
4. เด็กชายบรรณสรณ์  โสท่าม่วง
5. เด็กชายพรชัย  โททำ
6. เด็กหญิงษรสรววค์  สมภักดี
7. นายอรรถกร  จอมคำสิงห์
8. นายเฉลิมชัย  จันทร์ราช
 
1. นางอรวรรณ  ฉายจรุง
2. นางสาวกรรณิการ์  สาวิมาตย์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ผลรุ้ง
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล   ครจำนงค์
2. นายกฤษฎา  นพเก้า
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
4. เด็กหญิงณัฐวลี   วงเวียน
5. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
6. นายนรินทร  เหลียวกลาง
7. เด็กชายประเสริฐ   คำศรี
8. เด็กหญิงล้อมดาว   ใจอ่อน
 
1. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
2. นายสุรศักดิ์  ใหญ่เลิศ
3. นายชูเกียรติ    ชาติวีรัตนไตร
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรมทา
4. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
5. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
6. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
8. เด็กหญิงสไบทอง  นพวาฬ
 
1. นายศุภโชติ  ปากหวาน
2. นางสุปรัชญา   อ้วนแก้ว
3. นางสาวญาณัฐ  อรรถวงษ์
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นายณัฐพล  เกื้อทาน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนผา
4. นางสาวปริศนา  ผลรักษ์
5. เด็กชายป้องเกียรติ  ชาวโพนทอง
6. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
7. นายพิชิต  คุณสุทธิ์
8. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นางสาวณัฐสุรีย์  ศรีโกศล
3. นายวิทยา  ศรีงาม
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มณีแผลง
2. เด็กหญิงชญาพรรษ์  มดแสง
3. เด็กหญิงชฎาพร  แสนศรี
4. นางสาวปาลิตา  ศรีเฉลา
5. นายภัทรภณ  ติตารัมย์
6. นายวัชระ  คำแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพร  คนยืน
8. นางสาวอรพรรณ  มาตย์วงค์
 
1. นายมิตรภาพ  จ้อยนุแสง
2. นายสุพงษ์  เที่ยงผดุง
3. นายทัศพล  พระสว่าง
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะสาร
2. นางสาวฐิตินันท์  อนงชัย
3. เด็กชายพัฒนชัย  ศรีคำเวียง
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
6. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
7. นายอนันต์  ผันบาง
8. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. นางสาวลลิตา  บัวขาว
 
146 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลทะอินทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปะวะเขนัง
5. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
6. เด็กหญิงลลิตา  ก่อศิล
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีโยธา
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
2. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
3. นายอาทิตย์  เกตุโท
 
147 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติ  พึ่งจังหรีด
2. เด็กหญิงจิรดา  มาประจง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มพร้อม
4. เด็กหญิงชนิษา   ครินทร์สูงเนิน
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงกล้า
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองงาม
7. เด็กหญิงอรกานต์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นายอับดลรอหมาน   ดำท่าคลอง
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
148 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญณดานันทร์  ลั่นทมเหลือง
2. เด็กหญิงณภัทร  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงนันทพร  ใบเสน
4. เด็กชายพนธกร  ยอดตา
5. เด็กหญิงลลิตา  นัยจิตร
6. เด็กชายวัชรพงศ์  พรมชัย
7. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวณัฐวดี  อาจหาญ
2. นางสาวนุชนาฎ  วิชัยรัตน์
3. นายสุรพงษ์  สมวงษ์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญานัท  พ่อมี
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ปานกลาง
3. เด็กชายทวีโชค  สุวรรณุช
4. เด็กหญิงธนาภรณ์   ชีวาจร
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวพันธ์
6. เด็กหญิงวนิดา  คำยอดแก้ว
7. เด็กหญิงสโรชา  สังวร
 
1. นางสาวศสิทร  ศรีทอง
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวจันทร์สุดา  ภาละบาล
 
150 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรธิ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองนาค
3. เด็กหญิงจินตภา  สุมงคล
4. นางสาวปรางหทัย  นันสี
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีบุญเรือง
6. นายศักดิ์ดา  แพงศรี
7. นางสาวสุพิพัฒน์  ฉายพล
 
1. นายจักรพงษ์  เนื่องชมภู
2. นางสาวธารตรี  ศรีทอง
3. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
151 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
4. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
5. นางสาวประภารัตน์  จิรานุวัฒน์
6. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
7. นางสาวศุภาวรรณ  งามเลิศ
 
1. นางสาวจันทรา  มะลิงาม
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นายปัญจะ  คะอังกุ
 
152 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจอมขวัญ  แก้วคำกอง
2. นางสาวณัฐกานต์  แก้วจันทร์
3. นางสาวณัฐญาดา  ทราสารวัตร
4. นางสาวธิมาพร  สายจันทร์
5. นางสาวมนัสนันท์  คำพิมูล
6. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
7. นางสาวศิรดา  รามสูตร
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
 
153 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  นวมขุนทด
3. นายธนดุล  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
5. เด็กหญิงพัชลดา  ทินกระโทก
6. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
7. นางสาวลลิตา  ธงยศ
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
3. นางสาวสุกัญญา  หาสุข
 
154 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  กรมเปลือย
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  มาตนอก
3. เด็กชายบุญหลาย  กุกุดเรือ
4. นางสาวพรนภา  พิทักษ์
5. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายทอง
6. นางสาวมนัสชญา  บุตรพรม
7. นายหฤษฎ์  บุตรศรีภูมิ
8. นางสาวเกวลิน  เคนชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
3. นายยงยุทธ  พลเยี่ยม
 
155 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นางสาวจันทิมา  อุดร
3. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
4. นางสาวพัชรินทร์  เงางาม
5. นางสาวพาสุกรี  ไหมทอง
6. นางสาวมินตรา  สนโสก
7. นางสาวศิริมล  กระจาย
8. นางสาวสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบญ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นายธนินท์รัฐ  ปัตถาภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงน้ำหวา  ศรีพรม
4. นายรัฐภูมิ  ศิริจันดา
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  ป้องฉิมมา
6. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
7. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
8. นางสาวโสมวลี  คชินทร
 
1. นางรพีพร  บุญทา
2. นางสาวณิชารัศม์  จิรวิเศษพงษ์
3. นางนิตยา  สมภาวะ
 
157 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชราภรณ์  ประเสิรฐผล
2. เด็กหญิงภัทรชนก  เสนาอาด
3. เด็กหญิงรัชนี  แก้วมงคล
4. เด็กหญิงวิชญาพร  คณะขาม
5. นางสาวศศิชา  ฐานวิสัย
6. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  หอมจันทึก
7. นางสาวสุรัสวดี  เทียมทัน
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ม่วงเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  หาแก้ว
2. นางสาวอารยา  ทองงอก
3. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  แสนโสภา
2. นางสาวกันตา  แสนศิลา
3. เด็กหญิงธนิกา  นรศาสตร์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุตรแสนคม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันทะแสง
6. เด็กหญิงพัชร์ริญา  ศรีหาพงษ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
8. นางสาววิภา  ภูผาพลอย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  เลิศธัญทวี
3. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
 
159 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  หาญกล้า
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
4. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
5. เด็กหญิงปัณชญา  สีแสง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เงินครบุรี
7. เด็กหญิงสุนิชา  คณะศรี
8. เด็กหญิงสุวัฒนี  มนัสโส
 
1. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
2. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
3. นางสาวสุนันทา  จิตรดี
 
160 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองแทน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาอาษา
3. เด็กชายพงษกร  สิงห์เงิน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สองเมือง
5. เด็กชายศรุตเทพ  สินธุไสย
6. เด็กชายศักดา  สิมลี
7. เด็กชายสุวรรณ  บุญสมจินต์
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประทุมโม
 
1. นางสาวจันสุดา  กองกูล
2. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
3. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
 
161 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ซาสุดสี
3. เด็กชายสมพงษ์  ไชยแหม่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
162 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายคุณานนท์  ภูคำวงษ์
2. เด็กชายธีทัต  วงค์อนุ
3. นางสาวพรพิมล  ภาษาพรม
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
2. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
163 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. นายศรยุทธ์  จันละบุตร
3. นายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสาววรัญญา  บุญภาย
2. นางสาวดารุณี  ชัยอาสา
 
164 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
165 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
166 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปธานิน  บุญมาก
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
167 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุจารี  บึงใส
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
168 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายภูมภัช  จันทุมมา
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
169 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์เหลา
 
1. นางสาวอัจริยา   พูลสวัสดิ์
 
170 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
171 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
172 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายศุภัทร  พระโคศรี
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
173 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิทักษ์  แปลงไร่
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
174 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวธัญลักษณ์  เวชไทยสงค์
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
175 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
176 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจิราวัฒน์  อาสากิจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
177 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
178 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนายยก   ชิณพรม
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
179 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเจษฎา  แสนบุญ
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
180 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
181 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพัฒน์  พัตรภักดิ์
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
182 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายตะวัน  ถิ่นสะพุง
 
1. นายประเสริฐ  หัสรินทร์
 
183 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 80.4 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายศรันทร์  สุขสำราญ
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
184 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
185 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
186 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญเบ้า
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สีดาว
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวอรวรรณ  สังขฤกษ์
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายภูวนัย  บุญโชติ
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
191 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฟ้าใส  นามบุตร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
192 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสมใจ  คำมุงคุณ
 
1. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
193 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
194 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ทวีชาติ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
195 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายวสันต์  วอแพง
 
196 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสุทัศน์  เจิมสูงเนิน
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
197 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสรรพวิทย์  อัครเรืองรอง
 
1. นายสุรพงษ์  หงส์จอหอ
 
198 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวสิริลักษณ์  สอนงาม
 
1. นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์
 
199 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายดนัยวัฒน์  คำสระแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
200 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายมลตรี  มะหะหมัด
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
201 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายคฑาวุฒิ  บุญพูล
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
202 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบัญชา  บุญมี
 
1. นายวัชรากร  เชื้อคำเพ็ง
 
203 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเมธาภูมิ  เซอรัมย์
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
204 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายทนงศักดิ์   โตสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์   จงเด่นกลาง
 
205 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฉัตรพล  อภินันทศรี
 
1. นายกรกฏ  เสระทอง
 
206 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สำฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
 
207 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ดานพงค์
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  พลคีรี
 
208 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
209 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายปฏิพงษ์  ฉัตรเจริญกุล
 
1. นายปกรณ์   แป้งหอม
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายทักษ์ดนัย  ตุ้มนอก
 
1. นายสุรินทร์  การสนธิ์
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำรัส
 
1. นางสาวสุนิสา  ผาด่านแก้ว
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิพล  ทำนาม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญสิทธิ์
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.37 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายยุทธชัย  ยิ่งหาญ
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
218 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนฤมล  หวายฤทธิ์
 
1. นางอรุณศิลป์  ผลบุญ
 
219 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายอัครเดช  เหลาแค
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
220 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เสียงเลิศ
 
221 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชโนดม   ระวังภัย
 
1. นายจักรกฤษณ์   จงเด่นกลาง
 
222 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศิวะพร  กาบขน
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
 
223 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาววนัทยา  ปะสาวะเท
 
224 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.38 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เติมวุฒิ
 
1. นายพิสืษฐ์  ขวัญพรม
 
225 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีเฉลิม
 
1. นางสาวนิรมล  แสงสุข
 
226 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.13 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายนาราธิป  สุจริต
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
227 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษฎา  นพเก้า
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
228 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายสุพจน์  โฮซิน
 
229 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐพล  โสมสุพรรณ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ประเสริฐศรี
 
230 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.12 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
231 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
232 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
233 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวโสมพัตสร  อ่อนปุย
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
234 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวปณิดา  คงทะเล
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
235 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
236 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวพรสุดา  กลายชัยภูมิ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
237 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวพัชราพร  กองชนะ
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรพล  สมงาม
 
1. นายถาวร  สระเศษ
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
241 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
242 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายอัครเดช  พลวาปี
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
243 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุมานา  ไชย์แพน
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
244 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวพรสุดา  กลายชัยภูมิ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
245 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
246 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายคุณานนต์  ทองสาเทพ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
 
1. นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล
2. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
 
247 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกาล
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
248 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชาติชำนิ
2. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวณัฐวดี  อาจหาญ
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
 
249 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงบุณยนุช  การเพียร
2. เด็กชายสราวุธ  บุญช่วย
 
1. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
2. นายภัทรบดินทร์  เจนวิถี
 
250 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปัดทุม
2. เด็กหญิงธนัชพร  เมืองขวา
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
251 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายตรีเทพ  เหรวัต
2. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวอนุสรา  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
252 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศุภาวรรณ  งามเลิศ
2. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
 
1. นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล
2. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
 
253 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
2. นางสาวมินตรา  สนโสก
 
1. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
2. นายภัทรบดินทร์  เจนวิถี
 
254 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
255 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
 
1. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
2. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
 
256 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
2. เด็กชายรัตนพล  บึงขุดทด
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
257 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนดุล  แนมขุนทด
2. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวธนพร  นารินรักษ์
 
258 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กหญิงพัชรา  จันทะแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  คลังแสง
2. นางสาวชนิกานต์  ผาสุข
 
259 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพร  ชัยนิด
2. เด็กหญิงอรกาน  จ่าพล
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางสาวจุราพร  ภูมิลำเนา
 
260 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จะริตรัมย์
2. เด็กชายสงกานต์  คงยนต์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
261 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูอวด
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ทวีโยค
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายกานต์  แซ่ก๋วย
 
262 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายวรพล  สุขเลิศ
2. นางสาวสุวัจนี  บุญสุข
 
1. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
2. นายภัทรบดินทร์  เจนวิถี
 
263 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชินพัฒน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร   โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
264 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
2. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางเบญจมาศ  พรินทรากูล
2. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
265 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
2. เด็กหญิงจินตหรา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
2. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
266 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกิติศักดิ์  ศึกษาดอน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ม่วมกระโทก
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางสาวสุนิ  แป้นสันเทียะ
 
267 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์   ไกรหลง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รูปพรม
3. นายอภิสิทธิ์   ซาเสน
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
268 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายชัยณรงค์  ปิ่นศิริ
2. นายธีรศักดิ์  ชื่นบาน
3. นางสาวพรรวษา  สาสาย
 
1. นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ
2. นายถาวร  สระเศษ
 
269 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
2. นายปริญญา  อันอามาตย์
3. นายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
 
270 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจาตุรงค์   เข็มศิริ
2. เด็กชายบารเมศวร์  ศูนย์จันทร์
3. นายพีรพัฒน์  สัจธรรม
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
2. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
271 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิราวรรณ  ประทุมสาย
2. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
4. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
5. นางสาวอรัญญา  เหมกุล
6. นางสาวออรดา  สิ่วไธสง
7. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. นางสาวโสมพัตสร  อ่อนปุย
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางสาวภณิดา  เกียนนอก
 
272 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงมา
3. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
4. นายธีรศักดิ  วงษ์สิงห์
5. เด็กหญิงบุณฑริกา  แดงพรม
6. นางสาววิภาดา  ขวัญพูน
7. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
3. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
273 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
274 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
275 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร  แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
276 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นายยศวัฒน์  สืบนุสรณ์
 
277 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายไพรัตน์  พิมพกรรณ์
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
278 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายจิรวัฒน์  ไชยผง
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
279 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอาริษา  พิมพ์โคตร
 
1. นางกัลยา  ศรีสุราช
 
280 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุธิดา  แดงโดเศษ
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
281 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
 
282 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาลี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
 
283 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางอาภัสรา  กัญญาคำ
 
284 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนรัตน์  คูณทะเล
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
285 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
 
1. นายทวีนันท์  วิทักษบุตร
 
286 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรือนเพชร
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
287 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพรชัย  ลีประโคน
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
 
288 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
289 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายศราวุฒิ  พลเยี่ยม
 
290 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
291 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวตมิสา  ภูมิบูรณ์
 
1. นางสาวสิรินญา  บุผาสิงห์
 
292 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางนิตยดา  วัฒนวรางกูร
 
293 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
4. นางสาววรพักตร์  พะวร
5. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวปรารถนา  สุดชา
2. นางสาวสุภาพร  สาลีผล
3. นายอภิชาติ  จันทร์ศรี
 
294 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวจินตหรา  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงธนิสร  บาอินทร์
3. เด็กหญิงพรวิภา  โคตรชัย
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาลี
5. เด็กหญิงอริศรา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวรจนา  พวงทอง
3. นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน
 
295 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจันจิรา    ม่วมกระโทก
2. เด็กหญิงจิราภา  ระวังภัย
3. เด็กหญิงสุธิดา  แดงโดเศษ
4. เด็กหญิงอรกาน  จ่าพล
5. เด็กหญิงอุษณี  บุญทูล
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางสาวสุภรณ์  นาคสุทธิ
3. นางสาวมณีรัตน์  คงพะเนา
 
296 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาสงวน
2. เด็กหญิงนิภากรณ์  แสงเขียว
3. เด็กหญิงพิชญาภา   แสนคำทุม
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  วังคะฮาด
5. เด็กหญิงสใบทอง  นพวาฬ
 
1. นางรำไพ  จันทุดม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
3. นางสาวกุลนิษฐ์  ภูตีกา
 
297 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประนิตย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  จิตพิไล
3. เด็กชายรัตนชัย  เหลือวิชา
4. เด็กหญิงวรรณญาดา  เรือนรอบ
5. เด็กชายสุริยา  เรือนเพชร
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นางสาวอารยา  ทองงอก
3. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
298 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์สูงส่ง
2. เด็กชายพีรภัทร  นรทร
3. เด็กชายยุทธนากรณ์  อ่อนเหลือ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปฏิเส
5. เด็กหญิงสุพันธ์ศา  โสภาวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
3. นายวิทวัช  ทมาดกลาง
 
299 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองลา
2. นางสาวรัชนก  เติมผล
3. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
4. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
5. นางสาวอริศรา  อัญชาลี
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
3. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
300 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา   เขียวกิ่ง
2. นางสาวชัญญานุช   น้อยประเสริฐ
3. นางสาวธวัลกร  หล่าจันทึก
4. เด็กหญิงนิราวัณย์   ขุมทอง
5. นางสาวเพ็ญศิริ  จีนตะประเภท
 
1. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
2. นางนิตยา  เดชสุภา
3. นางสาวมาริษา   เหล่าชัย
 
301 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล  สุโรรัมย์
2. นายชินพัฒน์  เจริญสุข
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
4. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
5. นางสาวสุกานดา  คุ้มโศก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
3. นางสุวรรณา  วรบุตร
 
302 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชรินทรัตน์  ไชยศรีษะ
2. นางสาวนริศรา  โลภากรณ์
3. นางสาวปริตตา  สีหะวงษ์
4. นายมนัชรินทร์  แย้มศรี
5. นางสาวรุ่งฤดี  เหมือนนึก
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
3. นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน
 
303 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงณรัศมี  คำมณีจันทร์
2. เด็กหญิงณิชา   แซ่กือ
3. นายทรงชัย  มาศรี
4. เด็กชายพีรณัฐ  พจนธารี
5. เด็กชายวัชระ  พลลาภ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  คำสีทา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นายณัฐวุฒิ  น้อยอาษา
 
304 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายกฤษฎา  ศรีหอม
2. นายชัยมงคล  จันทร์มา
3. นายปรียพงษ์  อุ่นเที่ยว
4. นางสาววิไลวรรณ  บุญสิมมา
5. นายสิทธิพงษ์  พานิล
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
2. นายทยากร  จันทะบุตร
3. นายธนพงษ์  มณีโชติ
 
305 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุพศิริ
3. นายปุณยวีย์  ศรีวิเชียร
4. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
5. นายสลาตัน  จงรัก
6. นายอนวิทย์  ชรินทร์
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
 
306 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายชนะศักดิ์  ประชุมเหล็ก
2. นายปราบ  สาวิยะ
3. นายพิษณุ  หนูมา
4. นายภาราดอน  คำนัด
5. นางสาวเกษฤดี  จันทวงศ์
6. นายเพิ่มทรัพย์  สุขแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  กมุทรัตน์
2. นายวิศิษฐ์  ธารารมย์
3. นายอาทิตย์  มะเสนา
 
307 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติพงษ์  พรมสวัสดิ์
2. นายวัฒนา  พรมด้วง
3. นายอรรถพล  ท้าวสาร
4. นางสาวอารยา  ศรีแสง
5. นางสาวเกตุวลิน  จันทร์ชม
6. นายไชยยศ  ราชรินทร์
 
1. นายชาญชัย  ทองทับ
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
308 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. นาย ปพน   ใจแปง
2. นายดุลยวัฒ  สังข์ขาว
3. นายบุตรศกร  พลายงาม
4. นายปัญญา  สนทยา
5. นางสาววรนุช  วรพัฒนดำรง
 
1. นางกนกอร  เบียดนอก
2. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
3. นางทัศนีย์   ณ กาฬสินธุ์
 
309 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลเนตร  การุญ
2. เด็กหญิงกัญจนา  ตรงดี
3. เด็กหญิงกานต์  ตามะลี
4. เด็กหญิงชลาทร  พันทา
5. เด็กชายฐิติกร  กินรา
6. เด็กหญิงณัฐชา  แพรสีนวล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริฟัก
8. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
9. เด็กหญิงณัฐพร  ดนตรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  รสดี
11. เด็กหญิงทศวรรณ  เวชศาสตร์
12. เด็กหญิงธัญชนก  บุพศิริ
13. เด็กหญิงธิชาดา  ชินมา
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเกาะ
15. เด็กชายนที  ใจคุ้มเก่า
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงพิลาอร  จันทะฝ่าย
18. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
19. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนใจ
20. เด็กหญิงมาริสา  ทรงลอด
21. เด็กชายวรมัน  ทัศคร
22. เด็กหญิงวิลาสินี  ไตรมีแสง
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
24. เด็กหญิงศุกาญจน์ดา  ไชยเทศ
25. เด็กหญิงสมฤดี  เกตพิลา
26. เด็กหญิงสาธิตา  กิ่งหลักเมือง
27. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสุกใส
28. เด็กหญิงสเตล่า  แมคอินไตร
29. นายอนวิทย์  ชรินทร์
30. เด็กหญิงอริยา  พงษ์โพธิ์ไชย
31. เด็กหญิงเนตรชนก  แสงจันทร์
32. เด็กหญิงไพลิน  พนมโชติ
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
4. นายสุทธิพงศ์  กันวะนา
5. นางสาวทิพย์วรรณ  สนธิรักษ์
6. นางสาวผุสดี  แสนภูวา
7. นางสาวนริศรา  พนันชัย
 
310 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกาญจนา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงจันทนิภาพร  นนท์จันทร์
3. เด็กหญิงชลาทร  พันทา
4. นายชานนท์  บุตรยศ
5. เด็กชายฐิติกร  กินรา
6. นายณัฐพงศ์  ชมภูเขา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  รสดี
8. นางสาวทยากร  กาคำผุย
9. เด็กชายทรัพย์ทวี  เที่ยงทัศน์
10. เด็กหญิงธิชาดา  ชินมา
11. เด็กชายนที  ใจคุ้มเก่า
12. นายนพดล  ไวแทน
13. เด็กหญิงปาณิศา  ขันอาสา
14. เด็กหญิงปาริชาต  งอกคำ
15. นางสาวพรรณ์ภษา  นามแสงผา
16. นายพุทธินันท์  ขวัญเกื้อ
17. เด็กชายภัทรธร  จันทร์แดง
18. เด็กชายรัฐพล  ไวแทน
19. เด็กหญิงวริยา  พงษ์โพธิ์ไชย
20. นายวุฒิชัย  วงศ์ษาวัฒน์
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
22. นายศุทรวีร์  ดีสา
23. นางสาวสาวิตรี  ชินบุตร
24. นางสาวสุชาวดี  คล่องแคล่ว
25. เด็กชายสุทธิพงษ์  คะสุดใจ
26. เด็กหญิงสุพัตรา  เปทา
27. นายอนวิทย์  ชรินทร์
28. เด็กหญิงอภิสรา  ปะวันโน
29. เด็กหญิงอารียา  พลเพชร
30. เด็กชายเฉลิมชัย  สวัสดี
 
1. นายรชานนท์  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายภานุวัฒน์  กวดขัน
3. นายพนมศักดิ์  ยะไวทย์
4. นายชัยฤทธิ์  เนตรกันหา
5. นายพัชรพล  สังกฤช
6. นายเจริญชัย  สุ่มมาตย์
7. นางนาตติยา  อุ่นหนองกุ่ง
 
311 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. นาย ธีรพัฒน์   รักสุจริต
2. เด็กชายกรกต   นิลสินที
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สมรัตน์
4. เด็กหญิงกัณฑิมา   แปลงตัว
5. นางสาวจันทร์วิมล   บุญจูง
6. เด็กหญิงจิรพัชร์  ยาคำ
7. นางสาวชมพูนุช  บุญเรือง
8. เด็กหญิงชุติมา  รสหอม
9. นางสาวดวงมณี  นาคใหญ่
10. เด็กชายทองพูน   พุทธสุข
11. เด็กชายธนดล  เกษหอม
12. เด็กหญิงธนัชพร  บุดดีเคน
13. นายธนากร  เลขกลาง
14. นายธนิสร   อนงชัย
15. เด็กชายนที  ยาพันธ์
16. เด็กชายนันทิพัฒน์  อรทัย
17. นางสาวนิภาภรณ์   ลาพันธุ์
18. เด็กหญิงปณิตา  แปลงตัว
19. นายประสิทธิ์  ไพรบึง
20. นางสาวพรรณนิศา   ไชยสิทธิ์
21. นางสาวพัชรี  ชุมชะ
22. นางสาวพัสวี  กิวัฒนา
23. เด็กหญิงภานรินทร์   บุญคุ้ม
24. เด็กชายรัตน์ถพร   ยอดกุล
25. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   บุตรดางาม
26. นางสาวศิริรัตน์  ระหาร
27. เด็กชายศีรชัช  ซุยโล้น
28. เด็กหญิงสรัลชณา  อุดทุม
29. นางสาวสิรินดา  แสงแดง
30. เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีสุธรรม
31. นางสาวสุการ  แก้วกล้า
32. นายอดิศักดิ์  สมควร
33. นางสาวอภิญญา  ประกอบกิจ
34. นางสาวอุบล  เบญจขันธ์
35. เด็กหญิงเกดมณี   ศิลานิล
36. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาสมโพทธ์
37. เด็กหญิงเด็กหญิงปิยะมาศ  พานิชย์
38. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  แก้วเขียว
39. นางสาวเรวดี  ภิรมย์จันทร์
40. นายโกศล  พุกประทุม
 
1. นางกนกอร  เบียดนอก
2. นายภุมเรศ  ใจเมือง
3. นายภราดร  ชุมนุม
4. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
5. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
6. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
7. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
8. นายสุริยันต์  เพ็ญจันทร์
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนาทิพย์  ยาตาล
 
1. นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางกาญจนา  วินทะไชย
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนนทวัฒน์  ภูน้ำไสย
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชนกานต์  พินิจใหม่
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฐิตินันท์  อนงชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
 
1. นายนัฐพล  ตุงคุณะ
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวมัทนา  แสวงผล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสุภรัตน์   ไทยพร้อม
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัฐวุฒิ  จันอ่อน
 
1. นายสุริยา  วงค์จันทร์
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวรพจน์  วรกิจ
 
1. นายอรรถกร  พรินทรากูล
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิลาสันต์
 
1. นายวิชยุตม์  ชัยมนตรี
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเอกโชค  จินดา
 
1. นายกิตติภพ  ราชาหมื่น
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชานนท์  กรงาม
 
1. นายปิยะพงษ์  เจริญสุข
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นางสาวสุนิสา  ปิยะไพร
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายนิรุตม์  ทิณพัฒน์
 
1. นางสาวเดือนมณี  วิสาน
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายกฤษฎา  ผาพรม
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  กองสา
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชัชวินทร์  บำรุงโชติวัฒน์
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงยุรารัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาววีระอร  ไชยรา
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พิมาน
 
1. นางเกศสุดา  พยุงเกษม
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายวรัญญู  คำลือ
 
1. นางสาวเดือนมณี  วิสาน
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยะแสง
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายปิยวัช  ไวสีแสง
 
1. นายเอกทัศน์  มูลมณี
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ระพี  โห้ฉ่ำ
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายเดชาวัตร  บุญทรง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ำ
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายไพบูลย์  พาณิชศิริ
 
1. นายประจักษ์  คงสวัสดิ์
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุณวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายรัฐธีร์  ไชยวัต
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
 
1. นายนวพล  สอนวิชา
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทักษิณ  เสาสิม
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางสาวศุภกานต์  ลอยนวล
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายสุขสวัสด์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายศุภกร  ผิวผ่อง
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายเชาวลิต  สูงเนิน
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวชนิกา  ขวัญจ่า
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  กองเพ็ชร
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายนรเศรษฐ์  สุวรรณปัญญา
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกันหา
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปัดทุม
2. เด็กชายณัฐวราศักดิ์  ขันวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  หาแก้ว
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  บัวทิน
2. เด็กชายพรพล  ปราบสงบ
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชยเมา
 
1. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
2. นางสาวอรทัย  บุญธรรม
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร  มัฌชิมะบุระ
2. เด็กชายพงศกรณ์  ศรีดี
3. เด็กชายเกรียงไกร  จำวงค์ลา
 
1. นางทองประกาย  มายอด
2. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศรีนวล
2. เด็กชายธนภัทร  คงศรี
3. เด็กชายอณัฐธิวัฒน์  เสาะสืบงาม
 
1. นางสาวอัจริยา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา  บัวพันธ์
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  หมายซ่อนกลาง
2. เด็กชายยศนนท์  ตรวจงูเหลือม
3. เด็กชายอัทพล  แววฉิมพลี
 
1. นางสาวดารณี  จั่นทิพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา   กาบบัวแดง
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.9 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตรภูผา  ชราพก
2. เด็กชายณัชพล  ศิระอาภรณ์
3. เด็กชายภูมินทร์  สนธิสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นายสมยศ  ฟักนาค
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิกรณ์   ลาดหนองขุ่น
2. นายระพีพัฒน์  ไกรษร
3. นายอภินันท์  จุลดาลัย
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศรีบุรมย์
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนกฤต  เอ็นแคน
2. เด็กชายวงศธร  จำปา
3. เด็กชายศักดาวุฒิ  อินปลัด
 
1. นายสมยศ  ฟักนาค
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
3. นายธีรศักดิ  วงษ์สิงห์
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธันวา  บุญกองชาติ
2. เด็กชายวิศรุต  จันทะพรม
3. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นายโยธิน  ไพฑูรย์
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.7 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายคุณพัฒน์  แก้วกาหลง
2. นายศรีเมือง  ขันติยะวงษา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีชน
 
1. นายธนสาท  บุญรอดอยู่
2. นายเอกทัศน์  มูลมณี
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชำนาญ  มัทปะนัง
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นายนิคม  พรมคำน้อย
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษพล  พลวงปี
2. นายบัณฑิต  ผาลา
3. นายวิษณุ  อุปะละ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
2. นายก้องชัย  ยุทธา
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายปภังกร  วงษ์รัตนกุล
2. นายปุรเชษฐ์  ทูลโคกกรวด
3. นายวัชระ  ธนูศิลป์
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สีนาค
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายปฏิพัทธ์  ชาวไพร
2. นายวุฒิชัย   เหลาแหลม
3. นายสราวุธ  ทองคำใส
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายบุญยสิทธิ์  เพิ่มทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  เงางาม
3. นายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบญ
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชุมพร  ศรีโนนยาง
2. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรัตน์
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
2. นายสากล  ทัพสมบัติ
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. เด็กชายพัสกร  เว้าสูงเนิน
3. นายพีรกานต์  ทองศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
2. นางสาวจาริยา  ทับคำมูล
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิฎาภา  มีลุน
2. นายเอกฤกษ์  ดวงสำราญ
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางระพีพรรณ  ชะยูเด็น
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูอวด
2. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
3. เด็กชายสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นายธนศักดิ์  ลองจำนงค์
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพิ่มพิพัฒน์
3. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
2. นายจักรพงษ์  ภูจริต
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวรากร  ลำดวนหอม
2. เด็กชายสุพจน์  เซรัมย์
3. เด็กชายเอกราช  หอมนามา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กุลฝ้าย
2. นายปราการ  บุตรเพ็ชร
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  กิติราช
2. เด็กชายสงกรานต์  คงยนต์
3. เด็กชายโอภาส  เคนบุปผา
 
1. นายกฤษกร  เสามั่น
2. นายพิทยา  ชาลี
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธันวา  มะระดี
3. เด็กชายบวรศักดิ์  แสดขุนทด
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสมจิตร  อุทัยบาล
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ผิวผ่อง
2. เด็กชายธนากร  สลางสิงห์
3. เด็กชายมลตรี  มะหะหมัด
 
1. นางสาวชมัยพร  แผลงงาม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ธานี
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสวงดี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเพชร
 
1. นายวิพัฒน์  ทัดเทียม
2. นายกำธร  ทองเปลว
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
2. เด็กชายภราดร  เหล่าหว้าน
3. เด็กชายฤทธินันท์  สิงห์ศร
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
2. นายสุรัตน์  จงแพทย์
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายรัตนชัย  เหลือวิชา
2. เด็กชายอมรเทพ  ศรีเพชร
3. เด็กชายเดชาวัต  บุญทรง
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
2. นายสามารถ  ศรีตะลา
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  ครจำนงค์
2. เด็กชายวรรธนันท์  ถุงพุดซา
3. นายสานุศิลป์  อะเวรา
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสมจิตร  อุทัยบาล
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจิตตวรรธน์  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ศาลางาม
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
2. นางดวงใจ  เสริมผล
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักริน  ทองกาล
2. เด็กชายจิตรติชัย  ชนะเสภา
3. เด็กชายอภิธน  บุญศรี
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
2. นายชรัตน์  จรุนัย
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นายยุทธพิชัย  พลนิกาย
3. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
 
1. นายสุรศักดิ์  โมกสุวรรณ
2. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐชา  แก้วเวียง
2. นายนัฐวุฒิ  สีแสนห้าว
3. นายศุภกร  ศรีโภคา
 
1. นายสุทธิพงศ์  เทียมสกุล
2. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชรินรัตน์  ไชยศรีษะ
2. นายบวร  สุตคาน
3. นายเจษฎา  ทินโนรส
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
2. นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายการุณย์  บุญเหมาะ
2. นายนรเศรษฐ์  สุวรรณปัญญา
3. นายพิสิษฎ์  ธรรมพร
 
1. นายพลพรรธน์  จรัสใส
2. นายพงษ์พันธ์  โมห้างหว้า
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สาทกลาง
2. นายบรรชา  มูลเพชร
3. เด็กชายเปรมปรัชญา  รั้งกลาง
 
1. นายแสวง  ชุมแวงวาปี
2. นายยศวัฒน์  สืบนุสรณ์
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายจักรภัทร  เทพมงคล
2. เด็กหญิงบุญญาณี  ใยบัว
3. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อคำฮด
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วาจาจิตร์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วันดี
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
2. นายณัฐพงษ์  อาจแก้ว
3. นายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุญมี  นามมนตรี
2. นางสาววริษา  ไทธะนุ
3. นางสาวอนงค์นาฏ  โยลัย
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรวุธ  พานิกุล
2. นายศักดา  เอี่ยมสะอาด
3. นายอนันตพงษ์  สมคะเนย์
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกันหา
2. นางสาวพัชราภรณ์  เกสร
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกรรชัย  ดวงมาลี
2. นายกฤษฎากร  บุญล้น
3. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นายสุริยัน  วังกัลยา
2. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจักรพงษ์  ชาระตะคุ
2. นายชัชชัย   บรรณจงส์
3. นายทวีวัตร   นาสวาสดิ์
 
1. นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ
2. นายชัยอนันต์  สิงหันต์
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายคฑาวุฒิ  บุญพูล
2. นายจิรายุ  ราศรี
3. นายเฉลิมชัย  มหาวันตัง
 
1. นางสาววาทินี  เถื่อนนาดี
2. นางสาวธัญญาพร  จันทร์ประทักษ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
3. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายภาณุ  ชิณบูรณ์
2. นางสาวมิโยโกะ   คาเมดะ
3. นางสาวอัจฉรา  พ่อสียา
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายพิชัย  น้อยบุตร
2. นางสาวมิรัญตี  รองมนตรี
3. นางสาวสายธาร  งอกทรัพย์
 
1. นางธนพร  สมวงษ์
2. นางสาวอรพิน  นาอุบล
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายกิตติพงษ์  เหิมหัก
2. เด็กชายจิรพฤทธิ์  บุตตะคาม
3. เด็กชายเอกภพ  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางพรรษา  สารวัน
2. นางสาวพนิดา   ฉิ่งวัฒนกุล
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกิติยาภรณ์  นามขัน
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
3. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
 
1. นางนฤมล  คลังแสง
2. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจันทรวิมล   สุโรรัมย์
2. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
3. นางสาวปิยเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
2. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปริตตา  สีหะวงษ์
2. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
3. นางสาวมธุรดา  ไชยยิ่ง
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นายชรินทร์  ชิดนอก
3. นายอโณชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงศักดิ์  ม่วงนนทะศรี
2. นายธีรภัทร์  ประตูคำ
3. เด็กหญิงปณิดา  พลเขต
 
1. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
2. นางวนิชา  นาคเป้า
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชิต
2. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีทอง
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทิพรัตน์  บุญเดช
2. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
3. นางสาวสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางอารีรัตน์  ศรีกรุงพลี
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวจันทรา
2. นายตะวัน  ผิวขาว
3. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  คลังแสง
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธนกฤต  เหง้าโอสา
2. เด็กชายนวพล  จันทาทุม
3. นายอัครนีรุต  พวงจันทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  ภูสมนึก
2. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ภาษี
2. เด็กชายธนาโชค  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สวนงาม
 
1. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
2. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพล  ใจวิศาลสถิต
2. เด็กชายธีรกานต์  หงษา
3. เด็กหญิงอนัญพร   เทียงคาม
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
2. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกนกวรรณ์  นาคพันธ์
2. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
3. นางสาววิภาพร  คำดี
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
2. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวลักขณา  แผ่วกระโทก
2. นางสาวอรวรรณ  เคนดา
3. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวปิ่นอนงค์  ยาจิตร
2. นางสาววีสวัสดิ์  กุไธสง
3. นางสาวอรอุุมา  อาศัยเมือง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางสาวจำเนียร  พยุงเกษม
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวจันทรา
3. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
2. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายนฤมล  บุตรอุดม
2. นายนิพนธ์  ทองแรง
3. เด็กชายเจษฎา  แก่นพุทธา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
2. นายธงชัย  เฉลียวธรรม
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกรณิศ  ทวีกูล
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  เขียวสังข์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวดวงตา  ปุยละเทิม
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจิตตวรรธน์  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ศาลางาม
3. เด็กชายเมธาภูมิ  เซอรัมย์
 
1. นายเทวา  จันทร์เติม
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวีรภัทร   เส็งนา
2. เด็กหญิงศิลิธร    จันทร์แก้ว
3. นายสหฤทธิ์   ว่าถูกใจ
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายธนกร  แป้นสุขา
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. นางสาวพรสรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. นางสาววิจิตรา  นวลสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางสาวทิพวรรณ  รัตนนท์
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายวีระพล  บุญธะนา
2. นายอัครเดช  สาคร
3. นายเธียรพล  ดาบุดดี
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชนิตพล   เจ็กมะดัน
2. นายวรวุฒิ   นาประโคน
3. นางสาวเจนจิรา   แดนกระโทก
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางสาวสุนิสา  ผาด่านแก้ว
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
2. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจิฬาภรณ์  จำปาสาร
2. นายสนุนทอง  นนทะมาตย์
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศีลธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธูปโฉม
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
2. นางเสาวภา  ลิลัน
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชฎา  ท่าดี
2. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวจารุณี  โฆษะ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวนิติยาภรณ์  ผมหอม
2. นางสาวอรทัย  นักรู้
 
1. นางสาวกัญญาณี  สอนวงแก้ว
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจิรประพร  คำลือ
2. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นางอภสร  เหล่าผา
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทัศนีย์  ยั่งยืน
2. นางสาวปาลิดา  คะศรีทอง
 
1. นางสาวปานชนก  บุญเอนก
2. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววราพร  พึ่งสมบุญ
2. นางสาวศการัตน์  จันทร์กามา
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
2. นางสาวสิริยากร  สุ่มมาตร
 
1. นางสาวเจนเนตร  ปะสาวะเท
2. นางสาวปิยภรณ์  ตรีพงษ์
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายวีระเดช  สัตถาพล
2. นางสาวศิริกานดา  ยะภักดี
 
1. นางสาวกันต์ธนัท  บุญก้อง
2. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.63 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ชัยวิชิต
2. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
2. นางสาวสุชานารถ  แสงสุข
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู้
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารุวรรณ  มุขรักษ์
2. นางสาวทิชากร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงศุภากร  บัวบุญ
 
1. นางชินันพร  นาเวียง
2. นางชลดา  วงษ์แก้ว
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชนกานต์  พินิจใหม่
2. นายศุภวิชญ์  บัวดา
3. นายสันติ  สุขสบาย
 
1. นายธราธิป  เจริญไชย
2. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวสุชานันท์  แก้วจันทร์
2. นางสาวอรสิตา  ปานทอง
3. นางสาวเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวอรนุช  ชูวา
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวดารินทร์  จันทวี
2. นายปฏิพล  นนทะวงศ์
3. นายวีระภาพ  ทุ่มเที่ยง
 
1. นายสนธยา  รัตนวรรณ
2. นายวัชรากร  เชื้อคำเพ็ง
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. เด็กชายวศพัทธิ์  จีบงูเหลือม
3. นายเจษฎา  แก่นพุทรา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางมัลลิกา  บุญปก
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพงษ์ลัดดา  ถวิลรักษ์
2. นางสาวพิมานมาศ  บุดดาวัน
3. นางสาวสุกัญญา  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวปริศนา  ทีระฆัง
2. นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  อุณวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธูปหอม
3. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุรมย์
2. นายสนธยา  รัตนวรรณ
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจีรพงศ์   จั่นทอง
2. นางสาวพันธวสา  พลายระหาญ
3. นายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ  เผือกพังเทียม
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เติมวุฒิ
2. นายพันธกร  สมปรีดา
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์แสนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
2. นางเพ็ญผกา  บัวอ๊อด
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.5 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐภัทร  งามละมัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวิเศษ
3. นายวิชิต  ทองทั่ว
 
1. นางนิธิยา  ศุภิชางค์กูล
2. นางสาวประกาย  บำเรอ
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวธวัลหทัย  หอมพินนา
2. นางสาวน้ำอ้อย  ศิริขันธ์
3. เด็กหญิงวริษา  มุขภักดี
 
1. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
2. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กชายชีวานนท์   ชินวงค์
2. เด็กชายนัฐพงษ์   บุญคำ
3. เด็กหญิงพรหมพร   ทุมมา
 
1. นางพิมพ์บุญปภา   ธัญศุภเกียรติ
2. นายชญตว์    แสนหวัง
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงวารุณี  เขียวบู๊
2. เด็กหญิงวาสนา  สัชชนะกุล
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ   สัชชนะกุล
 
1. นางวรัญญา  คงตางาม
2. นางสาวจิตรดา  คำศรี
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายนิวัฒน์  วิริยะขันติกุล
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มะลา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จันทะคัด
 
1. นางอุไรรัตน์  ไชยทุม
2. นายวัลลภ  ปริญทอง
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราพร  ไพพูลพิมพ์
3. เด็กหญิงล้อมจันทร์  อำรุงแคว้น
 
1. นางธิติยา  ทองไทย
2. นายอุทัยวรรณ์  ศรีหล้า
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาบุญมี
2. เด็กหญิงบุญญิสา  มะลิลา
3. เด็กหญิงสุภาภัทร  รัตนะภักดี
 
1. นางสาวนัคมน  สุขเสริม
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองโคตร
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. เด็กหญิงนิสา  ยาทองไชย
2. เด็กหญิงปาณิศา  ธุมาโย
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ภูมิประมาณ
 
1. นางจิตรฤทัย  ดีโท
2. นางสาวนะภาลัย  มะโนขันธุ์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงคณิตา  สุดงาม
2. เด็กหญิงชลิตา  วงศ์หงษา
3. เด็กหญิงทิพย์มาลา  สราญรมย์
 
1. นางสาววันดี  สังโสม
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนทิพย์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธัญรดา  คำปลิว
2. เด็กหญิงประทุมทิพย์  แถวประโคน
3. เด็กหญิงพรพิมล  ลูกแก้ว
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
2. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. นางสาวกฤติยาพร  แข็งแรง
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  คำมงคล
3. เด็กหญิงฟาริดา  กองประมูล
 
1. นางสาววาสนา  ไชยตะมาตย์
2. นางสาวปิยฉัตร  ประทุมรัตน์
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงขวัญงาม  เพาะบุญ
2. เด็กหญิงจันทิมา  จันดีปุน
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  จันดีปุน
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โสวาที
2. เด็กชายธีรพล  บุตรงาม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รัตนทิพย์
 
1. นายวิทวัส  นาคดี
2. นางอาภาภรณ์  แปลงไธสง
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวธนาเวชย์  บุญทองเถิง
2. นางสาวธัญญาพร  คุนาเลา
3. นางสาววรรณภา  แดงเกิด
 
1. นางภณิดา  สุ่มมาตย์
2. นางทัศนา  เทียนศรี
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงชนิตรา  ชาวดง
2. เด็กหญิงนฤมล  ฝีมือช่าง
3. เด็กหญิงวรกมล  แซ่หว้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์  จุตะโน
2. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกชพร   วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงดวงหทัย   วงศ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงอรพิมพ์   ทวีวงค์
 
1. นายจิระเดช  ศรีกาญจนวงษ์
2. นายสันติ  สรรพสาร
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชโนดม   สุตนา
2. เด็กชายธนภัทร   นันทะถิน
3. เด็กชายพงศกร   เพชรทอง
 
1. นายประชา  มูลตะกอน
2. นางทัศนีย์   ปัญญาโชติ
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. นางสาวขนิษฐา   นามแก้ว
2. นางสาวลัดดา   โพธิสาขา
3. นางสาววัลนภา    วงคุต
 
1. นางสาวอภิชญา   อาภรศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์   พามาดี
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจามจุรี   ศรีทัศน์
2. เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก
3. เด็กหญิงภัสภรณ์  สายโฮ่ง
 
1. นางสาวสุวรรณ  พิมพ์เส็ง
2. นางสุภาพร  ชมพูพฤกษ์
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวตรีมูรติ  สุดโต
2. นางสาวภคพร  โคกแหล้
3. นางสาววฤนดา  นาภิรมย์
 
1. นางธนพร  ทองสุข
2. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวพุ่มพวง  ศรีอักษร
2. นางสาวมานิตา   เนียมกลิ่น
3. นางสาวศศิธร  วันแพง
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
2. นางสาวอุสุมา  สิงห์กลาง
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปิยดา   ปุญประวัติ
2. นายศุภชัย   ทรายทอง
3. นางสาวอริสา   ปลับศรี
 
1. นายณัฐพล   นาคะยศ
2. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายจีระนันท์   กล้าหาญ
2. นางสาวสุทธาศิณี  สมบัติหอม
3. นายอนุวัฒน์  หนองประทุม
 
1. นายวิเชฐชัย  ไชยทุม
2. นางอุไรรัตน์  ไชยทุม
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญญารัตน์   นาคภู่
2. นายณัฐกานต์   สมสนุก
3. นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์
 
1. นายสันติ  นันทจันทร์
2. นางสาวนัฐติยา  เย็นละออง
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. นายชลชาติ   วันทาสุข
2. นางสาววสุชาดา   เทพทาบ
3. นางสาวสุพรรณี   คำเครือ
 
1. นายวิชัย   สมอหมอบ
2. นางสาวอุษากาญจน   พานิชการ
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวกุลธรา  หอมเสน่ห์
2. นางสาววรรณษา  จันทร์โสดา
3. นางสาวสริตา  อ่อนน้ำเที่ยง
 
1. ว่าที่พันตรีสุทัศน์  เขียนศรีอ่อน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ดีนาง
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นางสาวปนัดดา  มิ่งสมร
2. นางสาวสุธิดา  สุภะเสถียร
3. นางสาวหทัยทิพย์  คิดดีจริง
 
1. นางสาวนันทราทิพย์  ชำนาญพนา
2. นายรณชัย  หวังกวดกลาง
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกตัญชลี  พลมนตรี
2. นางสาวชนกันต์  วงรินยอง
3. เด็กชายตะวัน  ปัทมะแก่นทราย
4. เด็กชายธีรวงค์  หังโส
5. เด็กชายปฏิภาค  นาคเกษม
6. เด็กชายวาณิช  อาดคำพันธ์
7. นางสาววีรวรรณ   คชฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุธิมา  ขวัญศรัทธา
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อังสนุ
2. เด็กชายธนกฤต  ศิลาคำ
3. เด็กชายปวริศร์  สุระเสน
4. เด็กชายยงยศ  ศรีมงคล
5. เด็กชายวรา  สุขยานุดิษฐ์
6. เด็กชายศิริภพ  จันทร์จินดา
7. เด็กชายศุภชัย  สิงหะเทพ
8. เด็กชายศุภโชค  สิงหะเทพ
 
1. นายญาณากร   แถวพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย  สังสีลา
3. นางรติปภา  ปัดถา
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นายจักรกริช  เสียงสนั่น
2. นายธนัท  จำปา
3. นายนวพล  จันทะโชติ
4. นายปรีชา  ทองคำ
5. นายพัฒน์ทวนทอง  นารีนุช
6. นายภูผา  อุทพันธ์
7. นายภูผา  โสพัด
8. นายแทนไทย  บุญสะอาด
 
1. นายเจษฎาภรณ์  ทองยา
2. นายภัทรพงศ์  ภูษา
3. นางอรวรินทร์  จันดีเทพ
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.43 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายธวัชชัย   ตรีกุล
2. เด็กชายนันทพงศ์  บุญประกอบ
3. นางสาวปวริศา  ไชยายงค์
4. เด็กชายวชิรญาณ์  พิมพะไกรดี
5. เด็กชายวรภาส  พุ่มจันทร์
6. เด็กชายสหนันท์  แก่นมา
7. นายอภิสิทธิ์   พิมพัฒ
8. นางสาวแพรวดาว  ประทุมวงศ์
 
1. นายสุวรรณชัย  บุญยอ
2. นายยอด  นวลสาร
3. นายปฐมพงษ์  ขยายวงษ์
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.24 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชนกันต์  มั่นใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  การกะสัง
3. เด็กชายนรวิชย์  ทับทิมไสย์
4. เด็กชายภัทรพล  ทิตะ
5. เด็กชายภูธเนตร  ผาสูง
6. นายสิทธิเดช  จันทร์ปาน
7. นายอภิชาติ  แก้วพิลา
8. เด็กชายแมทธิว  เลยอนส์ เกเทนบี้
 
1. นายธนพัฒน์  ผาพันธุ์
2. นางสาวลลนา  สิงหนิกร
3. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.97 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 1. เด็กชายณัฐนนท์  นุ่นนาแซง
2. เด็กชายณัฐนันท์  นุ่นนาแซง
3. เด็กชายธีรภัทร  นุภักดิ์
4. เด็กชายนันทกร  จำนงค์สุก
5. เด็กชายปฏิวัติ  ตัดสืบ
6. เด็กชายพัชรพล  แย้มทัศน์
7. เด็กชายสุรเดช  เยาวะเรส
8. เด็กชายสุเมธ  สาจิตร
 
1. นายณัฐพล  นามนไสย์
2. นายพละชัย  พรหมจันทร์
3. นายภารพ  ไตรวงศ์ย้อย
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีสมัย
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงรวิภา  สีเสน
 
1. นางสรินยา  ชินวงค์
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นางสาวธีร์สุดา  กิตติธรรมโอภาส
 
1. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  พัตสาริกรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  สะน้ำคำ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธัญธร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  คลังแสง
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรภัทร  ประสมทรัพย์
 
1. นางรักษ์พิชยา  ภัทรชัยชนม์
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปราณี  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตันเจริญ
 
1. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
 
1. นางสาวสิริกร  สิงขรอาจ
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอดิศร  นพวงศ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  มีแก้ว
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
491 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
2. เด็กชายสมพงษ์  ยืนนาน
 
1. นางเทวา  แก่นท้าว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
 
492 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขวัญมา
2. เด็กชายเมฆณาคิน  วิ่งไรสง
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
2. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
493 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีวะวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยรัง
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
494 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สารสมัคร
2. เด็กหญิงสุทธดา  พรมชาติ
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
2. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
 
495 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.2 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายปยุต  นิลสวัสดิ์
2. เด็กชายสมรักษ์  ศรสันติ
 
1. นางสุภาพร  ผาธรรม
2. นางสาวนิตยา  โภคพูน
 
496 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 83 ทอง 6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัชชานนท์  เรืองเดช
2. เด็กชายปิยพนธ์  สริรัตน์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
497 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัทรลาภา  จันทร์มาลา
2. เด็กชายอัครพล  โรจนไพศาล
 
1. นางรัตติกาล  พยัคฆ์ทอง
2. นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
498 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศุภจิตรา   ม่วงเพ็ชร
2. เด็กชายเมษา  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววรรณฤดี   พลประเสริฐ
2. นางนิตยา  ทองสมบัติ
 
499 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามนู
2. เด็กชายภูศิษฐ์  สมเผ่า
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
2. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
500 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวรานนท์  ต่อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรกช   รถเพ็ชร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
501 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธีระภัทร  กำริสุ
2. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสิงห์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
2. นางสาวมนต์นภา  ยืนยง
 
502 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงทินมณี  ขาวสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวัฒนี  มนัสโส
 
1. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
2. นางสาวลัคณา  สิริรัตน์
 
503 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมสะอาด
2. เด็กชายยุทธพงศ์  รัตน์ธานี
 
1. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
2. นางสาวจันสุดา  กองกูล
 
504 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายติณห์ณภัทร  จันโยศรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางวราภรณ์  เอ็นดู
 
505 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
2. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
 
506 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวันชัย  พรมสีสุข
2. เด็กชายศุภชัย  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวจันทร์สุดา  ภาละบาล
 
507 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77.8 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยา  ไฝชัยภูมิ
2. เด็กชายชวนินทร์  ยิ่งหาญ
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
508 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.6 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัชชานนท์  เรืองเดช
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  พัดโท
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
509 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนันธิดา  ปราสาร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พระอารักษ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
2. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
 
510 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวันชัย  หาเมืองกลาง
2. เด็กชายอัจฉรพล   จ้าวประคำ
 
1. นางสาวเอมอร  ทบวงศรี
2. นางสาวสุภาวดี  แสนขยัน
 
511 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองการ
2. เด็กชายวัชรพล  ดีมา
 
1. นายชาลี  พรมแพน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิลดา  อุณาศรี
 
512 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนาภา  สงวนศรี
2. เด็กหญิงณัฐทยา  กันตังกุล
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
2. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
513 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธีระภัทร  กำริสุ
2. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสิงห์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
2. นางสาวมนต์นภา  ยืนยง
 
514 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปัณฐิตา  โมธินา
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
 
515 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขวัญมา
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
 
516 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ชนะภัย
 
1. นางสาววิภาพร  แสดขุนทด
 
517 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 87.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  พิมะทา
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
 
518 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจรรยพร  หัสเดชะ
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
519 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอัครพล  โรจนไพศาล
 
1. นางสาวรัตติกาล  พยัคฆ์ทอง
 
520 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โข่ศรี
 
1. นางสาววรรณฤดี   พลประเสริฐ
 
521 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนาธิป  โกศลนิยม
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
522 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวรานนท์  ต่อมสูงเนิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
523 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์กอง
2. เด็กชายธีรนันท์  อ้นภูเขียว
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพุทธา
4. เด็กหญิงปัณณภัสร์  คำเหลา
5. เด็กหญิงวรินภัทร์  ศรีชู
6. เด็กหญิงศุภาภร  อนุชน
7. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
3. นางสาวเจนจิรา  ภูมิดิน
 
524 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกวิน  สุรินราช
2. เด็กชายกันต์กวี  ญาณประสพ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานต์
4. เด็กชายธีระกรณ์  เหล็กจีน
5. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
6. เด็กชายสมพงษ์  ยืนนาน
7. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฏ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
3. นายจักรพงศ์  เนื่องชมภู
 
525 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชนกพร  ศรีษาคำ
2. เด็กหญิงปัณฐิตา  โมธินา
3. เด็กชายวันชัย  พรมสีสุข
4. เด็กชายศุภชัย  นิสัยกล้า
5. เด็กชายสมรักษ์  ศรสันติ
6. เด็กชายสันติภาพ  อรัญ
7. เด็กหญิงอริชา  พยัคฆะ
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวศสิทร  ศรีทอง
3. นางสาวจันทร์สุดา  ภาละบาล