ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 37 0 0 37 34 2 1 0 37
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 17 12 15 44 57 6 0 0 63
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 13 8 33 39 1 1 0 41
4 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 11 10 5 26 40 6 2 0 48
5 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 11 7 11 29 36 5 0 0 41
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 9 5 5 19 30 4 0 0 34
7 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 2 0 10 8 1 0 1 9
8 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 7 5 1 13 12 0 1 0 13
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 6 9 7 22 34 2 2 0 38
10 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6 6 12 24 44 6 0 0 50
11 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5 10 11 26 44 3 0 0 47
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 8 3 16 27 2 0 0 29
13 ราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 3 1 0 4 6 0 0 0 6
14 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 3 4 9 5 2 1 1 8
15 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 2 0 0 2 5 0 0 0 5
16 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 0 1 2 4 0 0 0 4
17 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
18 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 0 1 3 0 0 0 3
19 ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 0 4 0 4 6 0 0 0 6
20 ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 0 1 1 2 5 0 0 0 5
21 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
22 ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
23 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
รวม 144 96 87 327 449 40 8 2 497