เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ประมวลผล
2 นายไพศาล ปทุมชาติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประสิทธิ์ จันดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายโรจนะ กฤษเจริญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายกมล ศิริบรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปัญญา แก้วกียูร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายแสงไทย มีสุนทร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางนิรมล ตู้จินดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางวัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายธีรพงษ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กด้อยโอกาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางศรีทร สักลอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นาวสาวภัทรนรินทร์ อำนวยศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายประกิจ ถิ่นนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายธนภัทร ส่งเสริม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายดำรง กรเกศกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายกมล นัยจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายไพรัช ศรีพลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายกมล สารสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายอุบล ธนาสัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสมควร ฉ่ำพึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายชัชวาล พืชสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสำเนียร สามแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางสุนันทา รุ่งเนียม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายบรรจบ ไชยสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายเฉลิมศิลป์ พรมโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
60 พระวินัยเมธี (สุพิสิทิ์คมนสิทโธ) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
61 พระครูโพธิสิริสารธรรม(สบาย) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
62 ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายสมเกียรติ สาลิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสุรพันธ์ สมหมายโชติภัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางสาวนิรมล สุตาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายกมสี สมมุติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๔ คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายเรืองเวช ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นายเอกวิน สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นายธีระพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายจิณณะ นานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางสาวพรรำไพ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นายเจษฎา เวียงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางรัตนาภรณ์ ดิษฐบรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางนิศากร จิติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นางพิมนภัทร์ นามแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางสาวเทียนชุลี นาคเสน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
141 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
142 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
143 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
144 นายไชยา หงส์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
145 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
146 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
147 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
148 นางดารณี ดอกแขมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
149 นายสายชล ผาดวงดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
150 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
151 นางสาววิภา ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
152 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
153 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
154 นางปุณยนุช บุญเย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
155 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
156 นางสมจิตร์ ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
157 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
158 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
159 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
160 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
161 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
162 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
163 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
164 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
165 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
166 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
167 นางสาวสุพรรษา หมายดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
168 นางสิริวรรณ นนตานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
169 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
170 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
171 นางสาวศรารัตน์ สิริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
172 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
173 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
174 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
175 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
176 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
177 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
178 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
179 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
180 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
181 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
182 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
183 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
184 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
185 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
186 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
187 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
188 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายนวภูมิ ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายณฐาภพ วิถี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายวสันต์ สีหะบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
202 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
203 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
204 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
205 นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
206 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
207 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
208 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
209 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
210 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
211 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
212 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
213 นางสาวธัญวรรณ ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
214 นางสาวอารยา พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
215 นางสาวสายทอง ระยับศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
216 นางสาวชัญญาภัค สาลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
217 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
218 นางสาวสุภาวรรณ ซอนทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
219 นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
220 นางสาวภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
221 นายอิทธิชัย สังศรีลา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
222 นายพันธกานต์ รัตนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
223 นายสุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
224 นางสาวปฐมติรัตน์ ชฎาทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
225 นางสาวประภาพร นามเขตร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
226 นางสาวจีราภรณ์ เชตะวัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
227 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
228 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
229 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
230 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน
231 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
232 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
233 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
234 นางสาวอารยา พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
235 นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
236 นายสนิท วงศ์โห้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
237 นายภิญโญ แสงสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
238 นายอภิเดช วิรัญจะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
239 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
240 นางสาวณัฏฐพิชา การทหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
241 นางสาวศศิธร แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
242 นางสาวกุญชญาณี ณ นิมิต ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
243 นายนิรันด์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
244 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
245 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน
246 นางสาวจริญญา ไชยโคตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
247 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
248 นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
249 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
250 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
251 นายธนาวุธ สุกไสย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
252 นางสาวธัญญาลักษ์ ผลแม่น ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
253 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
254 นางสิริวรรณ นนตานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
255 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
256 นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
257 นางสาวธัญวรรณ ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
258 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
259 นางกัญญมน ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
260 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
261 นางสาวศรัญญา ชานหยู รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
262 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน
263 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางกนกอร เบียดนอก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางสมจิตร์ ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางรติปภา ปัดถา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวนฤมล นัยเนตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวประนอม ไพรวรรณ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวยุภา ลำพูล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสาวชลิญญา ไชยสุกา ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นางสาวภาวณี พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นางสาววิภาวดี ไชยเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นางสาวจิราพร สัจจา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
281 นางอุบลพรรณ ศรีชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นางจิราภรณ์ สำลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
283 นางสาวจริยา จันทร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
284 นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
285 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
286 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกพร เทศชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
287 นางสาวชลดา บาศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
288 นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
289 นางสาวหฤทัย นามบุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
290 นางสาวกรรณิการ์ อุรารส พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
291 นางสาวอังคณา สมาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
292 นางสาวอิสราพร ป้องกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
293 นางสาวศรสวรรค์ พรมภักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
294 นางถนอม อัสดร ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
295 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
296 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
297 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
298 นางณัฐมณฑ์ บุญลี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
299 นางธิติยา ทองไทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
300 นางสาวดวงนภา มณีวงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
301 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
302 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
303 นางณัสตรี สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
304 นางสาวนภาพร กระมล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
305 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
306 นายปริญญา พายุบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
307 นางสาวกมลพร ฝาชัยภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
308 นางสาวจุฑามาศ นิลโคตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
309 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
310 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ
311 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
312 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
313 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
314 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
315 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
316 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
317 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
318 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
319 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
320 นางสาวลัดดาวัลย์ คมใส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
321 นายวีระพงษ์ พงษ์จันทร์โอ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
322 นางกนกวรรณ คุ้มยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
323 นางสาวปณิตา วงษ์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
324 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
325 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
326 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
327 นางกนกอร เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
328 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
329 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
330 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
331 นายศุภชัย สมัครสมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
332 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน
333 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
334 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
335 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
336 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
337 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
338 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
339 นายณัฐกิตติ์ สดสัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
340 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
341 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
342 นายศิริชัย สิทธิสังข์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
343 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
344 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
345 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
346 นายสุบรรณ์ สำเภา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
347 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
348 นายกานต์ชนก วสุนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
349 นายนวภูมิ ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
350 นายณฐาภพ วิถี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
351 นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
352 นายวสันต์ สีหะบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
353 นายคมกริช ยอดแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
354 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
355 นายสายชล ผาดวงดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
356 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
357 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
358 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
359 นางกนกอร อาจวิชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
360 นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
361 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
362 นายอัครรินทร์ จิระเศรษฐศิริ ครู โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
363 นายจักรพงษ์ ภูจริต ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
364 นางสาวประภัสสร ศุภสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
365 นางสาวอลิษศา วงศ์วัฒนสันติ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
366 นางสาวมาลิสา วันพุดชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
367 นายเชาวลิต สุรัติมงคล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
368 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
369 นางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
370 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ
371 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
372 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
373 นายนภดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
374 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
375 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
376 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
377 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
378 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
379 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
380 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
381 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
382 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
383 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
384 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
385 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
386 นางสาวจันจิรา สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
387 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
388 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
389 นางจันทร์เพ็ญ อ่อนสังข์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
390 นางศิลประภา ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
391 นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
392 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
393 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
394 นางธิติยา ทองไทย ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
395 นางสาวทิชากร พูลงาม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
396 นางสาวรัชวดี สุขเสริม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
397 นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
398 นางสาวรินดา พวงพลอย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
399 นางสาวอัญชลี มะณู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
400 นางสาวอัจฉริยา ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
401 นางสาวอำไพ ภาพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
402 นางวิลัยวรรณ นัยเนตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
403 นางบุญเกิด แก้ววิชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
404 นางรัศมี ศิริบูรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
405 นางสาวศันสนีย์ ภูมิลำเนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
406 นางสาวจรัสศรี ชาภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
407 นางสาววิไล ทองเบ้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
408 นางสาวแสงฟ้า จันทะสาร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
409 นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
410 นางสาวมริสา สุทธปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
411 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
412 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
413 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
414 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
415 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
416 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
417 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
418 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
419 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
420 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
421 นายณัฐกิตติ์ สดสัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
422 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
423 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
424 นายพงศธร โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
425 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
426 นางสาวจรรยารักษ์ ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
427 นายอาทิวัช ปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
428 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
429 ว่าที่ร้อยตรีวินัย ไผ่เลี้ยง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
430 นายอานันท์ ปรักเจริญ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
431 นายสายชล ผาดวงดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
432 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
433 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
434 นายสุบรรณ์ สำเภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
435 นายวีระ สาริยา ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
436 นายสมปอง ซำบุญมี ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
437 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
438 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
439 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
440 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
441 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
442 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
443 นางสาวศศิธร แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
444 นางสาวจิตตินันท์ อินปั๋น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
445 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
446 นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
447 นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง ครูธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
448 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครู ชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
449 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
450 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
451 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
452 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
453 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
454 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
455 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
456 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
457 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
458 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
459 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
460 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
461 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
462 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
463 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
464 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
465 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
466 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
467 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
468 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
469 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
470 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
471 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
472 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
473 นายกมสี สมมุติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
474 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
475 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
476 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
477 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
478 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
479 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
480 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
481 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นางทองประกาย มายอด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นางพิกุล หินวิเศษ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
484 นางกุลทวี พลขันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
485 นายฐาปนา คำสมัย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
486 นายคมกริช ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
487 นายพันธกานต์ รัตนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
488 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นางสาวไพรินทร์ อเนกนวล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นางสาวปริตา วงษ์คำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นางสุพรรษา ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นายธนาวุธ สุกไสย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
495 นายสังวร วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
496 นายสุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
497 นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
498 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
499 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
500 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นางธณัฐชนก ฉิมพลีรอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นางอรอุมา คำภูษา ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นายภาคภูมิ วีวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
505 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
506 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
507 นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
508 นางสาววิภาดา เศษบุบผา ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
509 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
510 นายอาทิวัช ปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
511 ว่าที่ร้อยตรีวินัย ไผ่เลี้ยง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
512 นางสาวจรรยารักษ์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
513 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
514 นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
515 นางอรทัย บับที ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
516 นางกนกอร เบียดนอก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
517 นายภุมเรศ ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
518 นายภราดร ชุมนุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
519 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
520 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
521 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
522 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
523 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
524 นางสมพร ศรีจำปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
525 นางสาวณัฏฐพิชา การทหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
526 นายเอนกพล กิ่งวิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
527 นางสาวกุญชญานี ณ นิมิตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
528 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
529 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
530 นายปริญญา พายุบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
531 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
532 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
533 นางสาวภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
534 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
535 นายคารมณ์ ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
536 นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
537 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
538 นางธิติยา ทองไทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
539 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
540 นายกุลชาติ ชลเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
541 นางสาวนุชชะรี คมศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
542 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
543 นายพันธกานต์ รัตนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
544 นายประชา คูคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
545 นางสาวจรรยารักษ์ ชูกลิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
546 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
547 นางณัฐมณฑน์ บุญลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
548 นายศิริชัย สิทธิสังข์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
549 นางสาวลัดดาวัลย์ คมใส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
550 นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
551 นางสาวดวงนภา มณีวงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
552 นางกนกอร เบียดนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
553 นายอาทิวัช ปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
554 นายญาณากร แถวพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
555 นางสมจิตร์ ยอดสุรางค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
556 นางสาวธัญญาลักษ์ ผลแม่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
557 นายภราดร ชุมนุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
558 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
559 นางสาวปฐมติรัตน์ ชฎาทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
560 นายภุมเรศ ใจเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
561 นางสาวประภาพร นามเขตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
562 นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
563 นางจันทร์เพ็ญ อ่อนสังข์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
564 นายวินัย ไผ่เลี้ยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
565 นางสาวจีราภรณ์ เชตะวัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
566 นางรติปภา ปัดถา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
567 นางสาวกุญชญานี ณ นิมิต ร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
568 นางศิลประภา ประไพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
569 นางสุพรรษา ใจเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
570 นายคมกริช ยอดแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
571 นายคารมณ์ ประไพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
572 นายสิทธิพล ชิณบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
573 นายพิรุฬห์ เมืองจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
574 นางสมพร ศรีจำปา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
575 นางสาวนฤมล นัยเนตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
576 นายอานันท์ ปรักเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
577 นางสาวรัชวดี สุขเสริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
578 นางสาวอารยา วิโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
579 นางสาวเกตุวิภา สว่างภพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
580 นายสุริยันต์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
581 นายณัฐกิตติ์ สดสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
582 นางสาวกาญจนา กุลาเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
583 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
584 นายรัฐศาสตร์ สาริน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
585 นายจักรพันธ์ สายคง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
586 นายสังวร วรรณทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
587 นางสาวจารุวรรณ ขันคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
588 นางสาวทิวาภรณ์ แดนดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
589 นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
590 นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
591 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
592 นายสง่า ชวนกระโทก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
593 นายวิชิต ชวนกระโทก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
594 นางสาวณภัชนันท์ กาละทอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
595 นางสาวจิรัชยา ลาลุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
596 นางสาวจริญญา ไชยโคตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
597 นายวิษณุ สาระทำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
598 นายอภิรักษ์ ไชยจันดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
599 นายดิเรก พุฒซ้อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
600 นายณรงค์ศักดิ์ สีสัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
601 นายสมหมาย หวังฟังกลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
602 นางวาสนา ดวงตะวัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
603 นางศิริวรรณ เสาะโชค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
604 นางสุดสวาท ทองสาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
605 นางมลิวรรณ หวังฟังกลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
606 นางวราภรณ์ ทองพันชั่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
607 นายสุรศักดิ์ แก้วกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
608 นายวรเทศ พรหมธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
609 นายวิชาญ เหมาะสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
610 นายถวิล มะส่าห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
611 นายวรวุฒิ ทองพันชั่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
612 นายกิตติพัฒน์ วงศ์ภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
613 นายกิตติพัฒน์ วงศ์ภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
614 นายอนนท์ บุระกรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
615 นางสาวขวัญเรือน สิงห์ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
616 นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
617 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
618 นายปริญญา พายุบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
619 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
620 นางสาวกมลพร ฝาชัยภูมิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
621 นางธิติยา ทองไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
622 นายเอนกพล กิ่งวิชิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
623 นายธนาวุธ สุกไสย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
624 นายอิทธิชัย สังศรีลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
625 นางสาวศศิธร แสงดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
626 นางสาวณัฎฐพิชา การทหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
627 นางสาวจิตตินันท์ อินปั๋น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
628 นางสาวจุฑามาศ นิลโคตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
629 นายสุทธิวัฒน์ ไชยเชษฐ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
630 นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
631 น.ส.ภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
632 นางสาวศิวพร บุญมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
633 นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
634 นางสาวสุกัญญา คุณนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
635 นางสาวสุภาวิมล ว่องไว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
636 นายกิตติพงศ์ สารมิตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
637 นายกิตติภูมิ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ STAFF
638 นางสาววรดา แดงงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
639 นางสาวปนัสยา ไชยชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
640 นางสาวสุทธิดา อุ้ยวงษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
641 นายศักดิ์ชัย ศรีผ่องใส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
642 นายภูวนัย คำคูณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
643 นายไชยวัฒน์ อนุศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
644 นายพิทักษ์ พรมประดิษฐ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
645 นายศักดิ์สิทธิ์ กงใชยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
646 นายเมษา โสภากุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
647 นางสาวสุลัลดา เมธาสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
648 นางสาวพนิดา บุญเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
649 นางสาวสุกัญญา ประภาสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
650 นางสาวกัญญารัตน์ พรมศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
651 นางสาวหฤทัย แก้วเชียงหวาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
652 นางสาวอังคณา ทิมขำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
653 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสมุทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
654 นางสาวณัฐริกา ไชยบุญเรือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
655 นายปราการ แถมเปลี่ยน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
656 นายนพรัตน์ ศรีดาพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
657 นางสาวอรยา สายพิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
658 นายสหรัถ เครือสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
659 นายกฤษดา อุทัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
660 นายเพชรรัตน์ โภคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
661 เด็กหญิงหทัยภัทร บุญสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
662 นางสาวเสาวพา ชามอำไพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
663 นางสาวสายใจ สายมั่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
664 นางสาวน้อย สายจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
665 นางสาวพนิตา บุญเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
666 นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
667 นายอานนท์ คุ้มภัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
668 นายธนวิทย์ นวลหงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
669 นายปิยวัฒน์ ศรีวินัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
670 นายสุริยา วันเสาร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
671 นายเอกราช มาระสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
672 นายอภิสิิทธิ์ ทะเรรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
673 นายวชิรวิทย์ โคตะถา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
674 นางสาวพิมพวรรณ์ มงคลสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
675 นางสาวอาทิตยา หึมมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
676 เด็กหญิงนิรมินทร์ บุญสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
677 เด็กหญิงนิศากร รัตนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
678 เด็กหญิงวรรณวิสา สุริยวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
679 เด็กหญิงพิมพ์ภาพร ชื่นรส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
680 นางสาวจุฑามาศ บุญขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
681 นางสาวชลธิชา พลายงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
682 นางสาวอมาวศรี แก้วหลวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
683 นางสาวอาริยา ทุ่มบู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
684 นางสาวทัศนีย์ ศรีโนเรศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
685 นางสาวพรรณนิศา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
686 นางสาวขวัญญาพร พร้อมเพรียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
687 นางสาวชนิภรณ์ บุญเสก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
688 นางสาวนภาพร บุญนงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
689 นางสาวกุลณัฐ สมสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
690 นางสาวพรมณี วรรณทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
691 นางสาวศุภรัตน์ ขาวจิก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
692 นางสาวดวงพร พิมพ์พันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
693 นางสาวประภัสสร แผงฤทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
694 นางสาวสุทธิดา อาจภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
695 นางสาวปนัดดา ทองอ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
696 นางสาวนิศาชล บุญเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
697 นางสาวขวัญฤดี บุญยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
698 นางสาวพัชรินทร์ มงคลสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
699 นางสาวสุภาพร บุญอุ้ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
700 เด็กชายวงศธร ช่อสูงเนิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
701 เด็กหญิงจารุวรรณ นาดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
702 นางสาวชิยะภา สาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
703 นางสาวรัตนาพร ชัยดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
704 นางสาวศิริลักษณ์ แขนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
705 นางสาวพัชนีวรรณ เลาะบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
706 นายพัฒนะ เกษแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
707 นายศิริชัย ภูสูง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
708 นางสาวปนัดดา ศรีแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
709 นางสาวพรรณธิดา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
710 นางสาวบุษยมาศ กองแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
711 นางสาวเจษฏาพร บุญตาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
712 นางสาวศยามล สมปอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
713 นางสาวจิราดา วงค์สุนทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
714 นางสาวติญาภรณ์ โยทาศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
715 นางสาววรรณิภา เลื่อนฤทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
716 นางสาวรัชนี วงค์คำสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
717 เด็กหญิงอริศราภรณ์ ราชจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
718 นางสาวกาญจนา ศิลาวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
719 นางสาวพัชรพร จันทสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
720 นางสาวกัลยรัตน์ ทองอ้ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
721 นางสาวไพจิตรา เทาศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
722 นายวิทวัส แก้วลอย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
723 นางสาวดาริกา แสงสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
724 เด็กหญิงน้ำเพชร อ่อนอุทัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
725 นางสาวจิรัชญา แจ้งสว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
726 นางสาวสุภาวดี นาคอ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
727 เด็กหญิงสุพรรณี ทรงศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
728 เด็กหญิงประภัสสร พร้อมเพรียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
729 นายอภิวัฒน์ จันทะมั่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
730 นายภานุพงศ์ พรมจันทึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
731 นายวีระวัฒน์ ใจเฉียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
732 นายกิติชัย ละมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
733 นางสาวสุนารี สอดศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
734 นางสาววนิดา ศิรินัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
735 นายศุภฤทธิ์ หมั่นไร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
736 นายชัยณรงค์ คำผาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
737 นายดนัยณัฐ ศรชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
738 เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์โท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
739 นางสาวรัตน์ตียา แก้วบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
740 นายธรรมนูญ เอี้ยงไธสง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
741 นางสาวศิริพร เมอมะนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
742 นางสาวน้ำผึ้ง ประจญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
743 นายสุนันท์ พาหุระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
744 นายทัตเทพ วิยาสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
745 นางสาวอุไรวรรณ แต้มงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
746 นางสาวภัทรา วัฒนากุลวรกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
747 นายสุลักษ์ รสชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
748 นางสาวเนตรดาว ไชยนรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
749 เด็กชายกอบเกีรติ ศิริสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
750 เด็กชายปฐวี พรหมสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
751 เด็กชายพัชรพล ไก่แก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
752 เด็กชายจิรโชติ พรมชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
753 เด็กชายธีรพงษ์ จำเนียรกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
754 เด็กชายฐิรัสชัย เทพรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
755 เด็กชาย ธนวัฒน์ เทศกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
756 เด็กชาย ธีรพงษ์ ศิลาชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
757 เด็กชายวิชัย มีวงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
758 เด็กชายชัยยศ พิชัยช่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
759 เด็กชายประเสริฐศิลป์ ไชยบุดดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
760 เด็กชายธนโชติ พรมชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
761 เด็กหญิงพนิตสุภา นิลสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
762 เด็กหญิงพริมรตา ชนะสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
763 เด็กหญิงวิลัยพร มีวงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
764 เด็กหญิงรัชดา จันทาทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
765 เด็กหญิงเกศวาริน ศิริสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
766 เด็กหญิงรุ่งอรุณ สมวงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
767 เด็กหญิงอฤศรา ถาวรพร้อม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
768 เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
769 เด็กหญิงสุภัสสรา ระยับศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
770 นางสาวกานดา สุภาพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
771 นางสาวกาญจนา ไหมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
772 นางสาวรจนา ไหมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
773 นางสาวกรรณิการ์ อ่างคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
774 นางสาวบุษยมาส กองแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนจิตอาสา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]