หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 250 4.011 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
2 251 4.012 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
3 252 4.013 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
4 253 4.014 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
5 254 4.015 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
6 255 4.016 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
7 256 4.017 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
8 257 4.018 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
9 258 4.019 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
10 259 4.021 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 15 คน/ครู 4 คน 3
11 260 4.022 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]