หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 220 1.011 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 221 1.012 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 222 1.013 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 223 1.021 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 224 1.022 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 225 1.023 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 226 1.024 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 227 1.025 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 228 1.026 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 229 1.031 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 230 1.032 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 231 1.033 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
13 232 1.034 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 233 1.035 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
15 234 1.036 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 235 1.037 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
17 236 1.038 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 237 1.039 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
19 238 1.041 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
20 239 1.042 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
21 240 1.043 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
22 241 1.051 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
23 242 1.052 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
24 243 1.053 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
25 244 1.054 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
26 245 1.055 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
27 246 1.056 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
28 283 1.057 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
29 284 1.058 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
30 285 1.059 การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]