::ss-esan

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีรพันธ์ กันยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ สวนสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวพลอย พิมพ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ กันยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ สวนสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวพลอย พิมพ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ กันยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ สวนสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวพลอย พิมพ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ รักษาสุวรรณโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายธนัท กาวิทาโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวจตุรพร บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ประเสริฐศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริเกษ ประเสริฐศรีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสนสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา ชูสายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัว วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ มุ่งสุขโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นางพิกุล หินวิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นายเมธัส มั่งคั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6
1. นางชุติพร ไชยเชาว์โรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายขจรยศ จันทมุณีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางทองประกาย มายอดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี คำมะมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายอัครินทร์ จิระเศษฐสิริโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเกษมณี เมตตามนุษย์โรงเรียนอนุบาลวัดพระโตประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา นวภาณพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายธัณย์ธรณ์ เกษรโรงเรียนเทศบาลรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสัชญา คำไชยเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร วงศ์อนุโรงเรียนบ้านหนองกุงเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเกษมณี เมตตามนุษย์โรงเรียนอนุบาลวัดพระโตประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา นวภาณพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายธัณย์ธรณ์ เกษรโรงเรียนเทศบาลรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสัชญา คำไชยเทพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร วงศ์อนุโรงเรียนบ้านหนองกุงเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธันยรัศมิ์ ชูไชยวัฒน์โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภัคร ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวรจนา พวงทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอุมา พิมลโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวจตุรพร โทแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นายชัยนคร สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา พิมลโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวจตุรพร โทแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นายชัยนคร สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา พิมลโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวจตุรพร โทแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นายชัยนคร สิมสาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษยากร ของห้องกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวปาริยา คำมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวอนันตยา รัตนะวงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายเทพธนาศร เทศนิติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษยากร ขอห้องกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวปาริยา คำมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวอนันตยา รัตนะวงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายเทพธนาศร เทศนิติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษยากร ขอห้องกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวปาริยา คำมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวอนันตยา รัตนะวงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายเทพธนาศร เทศนิติกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจนาถ พิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สุขาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ พรหมอุดม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายอทินันท์ ธานีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจนาจ พิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สุขาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ พรหมอุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายอทินันท์ ธานีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจนาจ พิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สุขาภิรมณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ พรหมอุดมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายอทินันท์ ธานีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ดา ทองสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายปิยะทัศน์ เทพารัตน์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์สระคูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร รัตนวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ดา ทองสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายปิยะทัศน์ เทพารักษ์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์สระคูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร รัตนวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว บุญบาลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายศุภโชติ ปากหวานโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายกันตณัฐ รอบรู้เจนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ พันธุ์เพ็งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายมานิตย์ ทองดีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งพิทยา ช่างไม้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวชัชรีย์ วงษ์ศรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายมานิตย์ ทองดีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งพิทยา ช่างไม้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวชัชรีย์ วงษ์ศรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายมานิตย์ ทองดีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งพิทยา ช่างไม้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวชัชรีย์ วงษ์ศรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายมานิตย์ ทองดีโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งพิทยา ช่างไม้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวชัชรีย์ วงษ์ศรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์เลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว จินกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว จินกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว จินกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว จินกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์โรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว จินกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวศิริกัญญา เพชรนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาววิสุดา เต้าทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
2. นางสาวกนกกร ทรัพย์บุญธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายจรุงวิทย์ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร ทรัพย์บุญธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายจรุงวิทย์ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร ทรัพย์บุญธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายจรุงวิทย์ พะหงษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอาทิตย์ มะเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางดาราลักษณ์ เอกโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ แจทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายชรัตน์ จารุนัยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางมลัยวัน เถาว์แสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางดาราลักษณ์ เอกโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ แจทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายชรัตน์ จารุนัยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายมลัยวัน เถาว์แสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรพงษ์ ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฉันทะ สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายศรีอุดร เครือสีดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายศิลปชัย จันทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวสำราญ พุทธรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ เอกโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ภูบรรสุขโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางอรพรรณ จันทร์แจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ เอกโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ภูบรรสุขโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางอรพรรณ จันทร์แจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุริมนาถ มีขันหมากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประวรรณภา วงค์ษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ภูหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ดีจรัสโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กาญจนพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ดีจรัสโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กาญจนพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนัชชา พันธุ์ทับทิมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หุนติราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา บุญยะวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนัชชา พันธุ์ทับทิมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หุนติราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา บุญยะวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนัชชา พันธุ์ทับทิมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หุนติราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา บุญยะวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนัชชา พันธุ์ทับทิมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หุนติราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา บุญยะวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนัชชา พันธุ์ทับทิมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หุนติราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา บุญยะวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวปัญชิกา ศรีระวัตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ทรัพย์ศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางอาริยา แมคเคจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวโทวดี ศรีสมุทรโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเถลิงเดช ประพัฒพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนิทพงษ์ วงศ์โห้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ พืชสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ราชภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวจารุณี จันทะเวทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคายเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธสนีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายเอก ดลราษี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ผลพลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ฉกรรจ์ศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายวรัญชิต กล้าจริง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ทีบุญมาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ฉกรรจ์ศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวรัญชิต กล้าจริง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ ทีบุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ชาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ฉกรรจ์ศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวรัญชิต กล้าจริง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิจัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายธนาพงศ์ ปราณีบุตรโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกัณหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กมุทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กมุทรัตน์โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นายธนาพงศ์ ปราณีบุตรโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นายชัยฤทธิ์ เนตรกัณหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทะบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายทยากร จันทะบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นายเจริญชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาววริศายศวี โพธิ์หอมโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวรพล ธุลีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ใจตรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธนวรรษ ชิณโชติโรงเรียนเพียงหลวง 9ประธานกรรมการ
2. นางสาววีระอร ไชยราโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายธนิก ประชานันท์โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ฟักนาคโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายกรกฏ เสระทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมพร บัวกล่ำธนกิจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางธาริณี ปัสสาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางธัญณัฏฐนันท์ เหล่าสิงห์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ศรีกรุงพลีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศิลาทิพย์ ชินณะวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายภูธนิก แก้วลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายไชยดา จำปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางธัญณัฏฐนันท์ เหล่าสิงห์โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ศรีกรุงพลีโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศิลาทิพย์ ชินณะวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายภูธนิก แก้วลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายไชยดา จำปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ธงชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ธรรมวิพากย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชูวาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางพัชรี หาคมโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ธงชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ธรรมวิพากย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชูวาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางพัชรี หาคมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ธงชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ธรรมวิพากย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชูวาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางพัชรี หาคมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางนันทพร ธงชัยภูมิโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ธรรมวิพากย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชูวาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางพัชรี หาคมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวนิชดา สังขะวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางอรรคญาณี พร้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวนิชดา สังขะวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางอรรคญาณี พร้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางกัลยารัตน์ ภูงามทองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวนิชดา สังขะวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางอรรคญาณี พร้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วันนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชอบมะลังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วันนาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชอบมะลังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วันนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชอบมะลังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาคโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนวลลักษณ์ นาสมตรึกโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วันนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววาสนา ชอบมะลังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภัทรวิภา สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา กองแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา ภานุรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางฐิติญาภรณ์ อุปริทุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางภัทรวิภา สีแก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา กองแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา ภานุรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางฐิติญาภรณ์ อุปริทุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรวิภา สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา กองแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา ภานุรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นางฐิติญาภรณ์ อุปริทุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรวิภา สีแก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจิรภา กองแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา ภานุรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอัศม์เดช อินเสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
5. นายฐิติญาภรณ์ อุปริทุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขนิษฐา โสธรรมมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาววาริน ตุ่มทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสุมินตรา ภมรพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขนิษฐา โสธรรมมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาววาริน ตุ่มทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสุมินตรา ภมรพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขนิษฐา โสธรรมมงคลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาววาริน ตุ่มทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสุมินตรา ภมรพลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตรดา คำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวาณี วรศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ปุ๊ดทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี พิมพ์เส็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจิณณะ นานนท์โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางภณิดา สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางขนิษฐา ลาคำสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางอภันตรี ผลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายชุน นันทศิริพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางปณพร พรมหล่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
5. นายวัลลภ ปริญทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ภาผลโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ชมภูเขาโรงเรียนบ้านกันจอกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ กันยะลาโรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสุริยา แก้ววงศาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาวลลนา สิงหนิกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
7. นายภารพ ไตรวงค์ย้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครกรรมการ
8. นายรังสรรค์ จันธิมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนโรงเรียนส้มป่อยวิทยาคมกรรมการ
10. นายพงศ์วิพัฒน์ จุฬามณีโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
12. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชมโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
13. นายปรีชา บุญศักดิ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
14. นายวิทยา นามพันธ์โรงเรียนศรีรัตนะวิทยากรรมการ
15. นายณัฐพล นามนไสย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สีลับสีโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ละมุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ เกษางามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเลขานุการ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายชาลี พรมแพนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พันยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายชาลี พรมแพนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พันยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายชาลี พรมแพนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พันยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายชาลี พรมแพนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ พันยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางญดา ธนาไสยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ป้องคำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจารุณี โฆษะโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ กุลคำแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางญดา ธนาไสยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ป้องคำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจารุณี โฆษะโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ กุลคำแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางพิไลพร ปะทะวังโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางญดา ธนาไสยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ป้องคำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจารุณี โฆษะโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ กุลคำแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางนงเยาว์ คลังแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวพานทอง ชุยรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นายธนัท วิชาผงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวศิโรรัตน์ วรเชษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางนงเยาว์ คลังแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวพานทอง ชุยรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
4. นายธนัท วิชาผงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวศิโรรัตน์ วรเชษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย
1. นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางกนกอร อาจวิชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวธนัตชนก สุทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชย. เขต1กรรมการ

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]