งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโรงเรียนตัวแทน สพป.อบ.3
ให้โรงเรียนดำเนินการแทรกรูปภาพ นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 22 พ.ย. 62 โดยใช้รหัสโรงเรียน
เข้าดำเนินการในเว็ปไซต์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ของ สพป.อบ.3 ทางแอดมินเขตจะโอนข้อมูลไประดับภาค
วันที่ 23 พ.ย. 62
ปฏิทินการรับงานระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน
"งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2562"
สำนังกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
=====================================
วันที่ 3-25 ก.ย. 62   รับสมัครกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่
วันที่ 25 ก.ย. 62      กลุ่มเครือข่ายฯโอนข้อมูลโรงเรียนตัวแทนเข้ามาที่โปรแกรม สพป.อบ.3
วันที่ 26-30 ก.ย. 62 โรงเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล/เปลี่ยนตัว
วันที่ 26 ก.ย. 62   กลุ่มเครือข่ายฯส่งชื่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
วันที่ 1-3 ต.ค. 62     อนุมัติการแก้ไขข้อมูล/เปลี่ยนตัว
               อนุมัติกรรมการตัดสินจากการสมัครผ่านโปรแกรมของ สพป.อบ.3
วันที่ 5-7 ต.ค. 62   ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
วันที่ 6 ต.ค. 62        พิมพ์ตารางการแข่งขัน
วันที่ 1 พ.ย. 62        พิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่
==================================

ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการตัดสินตรวจสอบรายชื่อ (ชื่อ-สกุล) จากเมนูกรรมการตัดสินการแข่งขัน ถ้าหากมีข้อมูลชื่อ-สกุลที่สะกดผิด/ ชื่อโรงเรียนผิด  ขอให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตามลิงค์นี้
https://forms.gle/4Qx98n2jbHRy5YWe9

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 00:50 น.
ขณะนี้ ผู้ดูแลระบบได้เปิดให้โรงเรียนเข้าแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ตั้งแต่วันที่ 14-31 ตุลาคม 2562 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13:54 น.
แจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขัน กิจกรรมแอโรบิก ระดับ ม.1-3
เลือ่นจากเวลา 13.00 เป็นเวลา 09.00
ในวันที่ 9 ตุลาคม  2562
วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 05:42 น.
เนื่องจากห้องที่ใช้แข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ะดับ ม.1-3 ตรงกับกิจกรรมภาษาไทย
จึงย้ายกิจกรรมครอสเวิร์ดจาก อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 
ไปแข่งขันที่ อาคารพระวิภาคย์ 2 ชั้น 1 ห้องประชุมพระวิภาคย์
ส่วนวันที่แข่งขันยังเป็นวันเดิม คือ วันที่ 11  ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ ที่ 06 ตุลาคม 2562 เวลา 22:28 น.
แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ กิจกรรมนาฎศิลป์ไทยสร้างสรร์
ส่งรายงานโครงงานการดำเนินงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด
โดยส่งศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นางศิรพร  โภคทรัพย์
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.3
ภายในวันทีี่ 1 ตุลาคม 2562  
วันอาทิตย์ ที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 19:58 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 2,111
จำนวนนักเรียน 4,779
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,332
จำนวนกรรมการ 1,069
ครู+นักเรียน 8,111
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,180
ประกาศผลแล้ว 239/278 (85.97%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 31
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 78
สัปดาห์ที่แล้ว 201
เดือนนี้ 31
เดือนที่แล้ว 982
ปีนี้ 12,998
ทั้งหมด 169,321