รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร  วุฒิยา
 
1. นางสาวนันทิยา  กุลแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กหญิงกันณิการ์  พื้นผา
 
1. นางมยุรา  ภิญญศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงธนาภา  ต้นตะขบ
 
1. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองหนองบัว
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงวันวิสา   สกุลจาบ
 
1. นางสมคิด  พวงธนะสาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัชริญา  พวงแก้ว
 
1. นางจิดาภา  ป้อมภิทักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์
 
1. นางฐิติภา  ปิ่นโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงเกษกนก  ปัดภัย
 
1. นางประภาศรี  พันธ์ผูก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จันทร์คำ
 
1. นางขวัญหทัย  สมัครคุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัดธรรมวงศ์
 
1. นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงอพิยดา  โพธิสาร
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณญาดา  แสนสี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
 
1. นางขวัญหทัย  สมัครคุณ
2. นางสุดาพร  สุธรรมวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงปิยะดา  ตระการจันทร์
2. เด็กหญิงพัชริน  ปานชูสิงห์
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีมาคำ
2. นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงปนัสยา  หอมกลิ่น
2. เด็กชายอภิรักษ์  ป้อมฟู
 
1. นางสุชิรา  ชุมนุม
2. นายมนตรี  ชุมนุม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ
 
1. นางคณึงนิตย์  สมสอน
2. นางอำพร  ทีสี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายปิติ  ขันทะวัตร์
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
 
1. นางสุวรรณี  ทองเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เป็นมงคล
 
1. นางสาวศกุลตลา  กันหาบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชินโชติ
2. เด็กชายบิลพัสด์  คงสนั่น
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แสงสว่าง
2. นางสาวมุทิตา  เหล่าบุตรสา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงปรางรวี  รินทร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  มาเฉลิม
3. เด็กหญิงไอรดา  พูสูง
 
1. นางศิรประภา  คะเณศรี
2. นางสาวเทพพร  สายธนู
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ
3. เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี
 
1. นางนุชศรา  ไชยสัจ
2. นางธนวดี  แก้วสนิท
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปทุมทอง  กาละสีรัมย์
2. นางสาวรุจิรดา  เสาแก้ว
3. นางสาวอินธิรา  บุญจอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เถาว์หมอ
2. นายชาคริต  กากแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
2. เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  จันทร์ไทย
2. เด็กชายพลากร  โชติสนธิ์
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
2. นางสุภาวดี  โชติสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จิตรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เบ็ญจะขันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กชายฐิติวุฒิ   จันทรถ
 
1. นางสาวณปภัช   เหล็กดีเศษ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสุทธิวัส  เรืองทอง
 
1. นางสุภาพร  เทพทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงฐานิสรา  สีมาวัน
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์
 
1. นางบุษกร  สังวริบุตร
2. นางสาวธัญญ์พรรษ  ปราชญ์ศิลป์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ฉวาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มกะฮาด
 
1. นางรำไพ  สมบัติไทย
2. นายชาคริต  กากแก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฤทธิแผลง
 
1. นายอธิราช  ดำริห์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ดวงใจ
 
1. นางเบญจพร  ศุภลักษณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ส่งเสริม
 
1. นางสาวนิตยา  สาระโท
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กหญิงอริยา    แสนสุด
 
1. นายเชษฐา  คำพันธ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญจอง
 
1. นายชาคริต  กากแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง
2. เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว
 
1. นายเรืองวิชญ์  แก้วพรหม
2. นางสาวเบญจพร  รีพล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงศศิธร  พลภักดี
2. เด็กชายอภิชัย  เป็นมงคล
3. เด็กหญิงเอมิกา  พอทท์
 
1. นายวิชาญ  ถิระโคตร
2. นางศุภามาศ  ศิรินนท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กชายทิวาวัลค์  คำศรี
2. เด็กชายพชรดนัย  มุ่งหมาย
 
1. นายทูนพิทักษ์  จำนงค์การ
2. นางสาวศิริพร  พลพวก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายกฤตเมธ  คำพล
2. เด็กชายอดิเทพ  ชาวศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
2. นางสุภัจฉรี  อณาชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศกร  วารีรัตน์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ขวัญคำ
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางสุพรรนณิการ์  คงสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงนภสร  วุฒิเศลา
2. เด็กหญิงภคพร  มณีสร้อย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ทองวิเศษ
2. นายมนตรี  ทวีศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฆ้องโนนแดง
2. เด็กหญิงธนัชพร  คชรักษ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ทองวิเศษ
2. นายมนตรี  ทวีศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีธัญรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงศ์
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
2. นางสุภาพร  คำล้าน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบเสนาะ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  คงพลปาน
3. เด็กหญิงสุณิสา  ผิวทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ดุจดา
2. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสลับ
2. เด็กหญิงลินิฏฐา  ภูขาม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันสำลี
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นางสาวกุลณดา  ชมภูพวง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  สายแวว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญภา
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  มีพิษ
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางเบญญทิพย์  พิมพ์สะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กหญิงกัลยานี  อยู่ยัง
2. เด็กหญิงปภัสสร  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงรมยกร  สำราญรื่น
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. นายมงคล  ทุมมา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวัชระพล  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
2. นางสุภาพร  วงศ์สูง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายธนกฤต  สังโส
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง
 
1. นายศราวุฒิ  ชิณะโคตรพงษ์
2. นางสาวสิรินุช  ขัมภรัตน์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงดวงใจ  สมดี
2. เด็กชายปัญญา  อุ้มบุญ
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางเบญญทิพย์  พิมพ์สะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณพัชญา  เสมอภาค
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภาระพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสงสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอริสสรา  ศรีบุระ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุนัย
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นางเพ็ญพิชชา  ศรไชย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงธิติวรดา  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงนภัทรภรณ์  ต้องกระโทก
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ปาทอง
4. เด็กหญิงอนุธิดา  สายเนตร
5. เด็กหญิงอรอุมา  สร้อยคำ
 
1. นางสาวณัฐพร  กาพล
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองสุทธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองทวน
2. เด็กหญิงชนาภา  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงทัศนียา  ทวีกุล
4. เด็กหญิงนันทิยากร  บุญสอน
5. เด็กหญิงอริสรา  บุญลา
 
1. นางสาวอินทุอร  เฉลิมสุข
2. นางสาวทิพย์สุดา  พันธ์กว้าง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงคานะ   บุ้งทอง
2. เด็กหญิงปภาวริน​    เนียมหอม
3. เด็กหญิงปวีณนุช   สองศร
4. เด็กหญิงมนทพร  ศรีสุข
5. เด็กหญิงรภัสสรน์​   สุวรรณอัมพร
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกอร  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี
4. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา
5. เด็กหญิงมณิสรา  สาธุชาติ
 
1. นางพรรัตน์  วงศ์เสนา
2. นายพันธกานต์  ชูพูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรี  ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงพัฐฌา  พรสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิมชนก  เตชะ
4. เด็กหญิงอรกัญญา  คำใส
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สาระจูม
 
1. นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย
2. นายวรวุฒิ  มะยม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทาระธรรม
2. เด็กชายปวันรัตน์  ซินโซ
3. เด็กชายพุฒิศักดิ์  แก้วกลึงกลม
4. เด็กหญิงภานรินทร์  ชุมสวัสดิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พรหมพิทักษ์
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสาวสุภัทรา  งามผิว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงธีรนันท์  เครือสิงห์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ถาวรพัฒน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  มูลสาร
4. เด็กหญิงสิริญา  วรรณเจริญ
5. เด็กชายอนุชา  ถาวรพัฒน์
 
1. นางสาวพิไลพร  โททอง
2. นางสาวนราพรรณ  สุดามาตร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงกฤษณา  จารุแพทย์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนทอง
3. เด็กหญิงจุฬาพร  สายงาม
4. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
5. เด็กชายชนะชัย  สายงาม
6. เด็กชายณภัทร  ทองดา
7. เด็กชายถาปกรณ์  จันดี
8. เด็กชายธีรพล  ผิวก่ำ
9. เด็กชายธีรเดช  ข่ายมณี
10. เด็กหญิงนันทิดา  วงษ์คำจันทร์
11. เด็กหญิงพรรณนภา  จารุแพทย์
12. เด็กหญิงพิมอักษร  บุญทรง
13. เด็กชายภูรินทร์  คุณฑะวงษ์
14. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
15. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
16. เด็กหญิงวราพร  ศุภสุข
17. เด็กชายวิทวัส  ปุญญา
18. เด็กชายวิทวัส  บุญทรง
19. เด็กหญิงศิรินดา  วารสุข
20. เด็กหญิงเฟื่องกมล  ผิวก่ำ
 
1. นางมยุรี  จันทร์จรัส
2. นางตติยา  อนุรักษ์ราษฎร์
3. นางนิลวรรณ  สุขเลิศ
4. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
5. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ์  สายพันธ์
2. เด็กชายชัยภัทร  มัขปะโม
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ส่งเสริม
4. เด็กชายณัฎฐากร  เครือประสาร
5. เด็กชายณัฐชนน  มีแวว
6. เด็กชายณัฐชนน  ส่งเสริม
7. เด็กชายธนธัส  พุฒอุดม
8. เด็กชายธนภัทร  จันทร์พวง
9. เด็กชายธันวา  จารุตันติ์
10. เด็กชายธิติวุฒิ  จันทร์พวง
11. เด็กชายพงศพัศ  ส่งเสริม
12. เด็กชายพงศ์พล  ส่งเสริม
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การสมมุติ
14. เด็กหญิงพิชชญาภา  ห่วงปรากฎ
15. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์พวง
16. เด็กหญิงวรารัตน์  ส่งเสริม
17. เด็กหญิงวีรวัลย์  สายพันธ์
18. เด็กหญิงศรุดา  ส่งเสริม
19. เด็กชายสุรเดช  สุขเฉลิม
20. เด็กหญิงแพรวา  ส่งเสริม
 
1. นางอุบลวรรณ  หอมสิน
2. นางประสพพร  บวชไธสง
3. นางนภาพร  พุ่มจันทร์
4. นางณิชา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวชนิดาภา  คนยืน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงลักษณพร  สุขจันดี
 
1. นางสุดารักษ์  บุตราช
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงขวัญนรี   อินทรุกขา
 
1. นางนางอัจฉรา   กุลราช
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงธวัลฤทัย  วิจิพงษ์
 
1. นางรัชนี  เกษร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงบวรนันท์  พันธ์แน่น
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญสืบ
 
1. นางพนัชกร  บำเรอพงศ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา
2. เด็กชายนวมินทร์  รสจันทร์
 
1. นางธิดาภรณ์  ทินบุตร
2. นางวราภรณ์  นาคมุจรินทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายอภิเชษฐ  ภูมิบุญชู
2. เด็กหญิงอรณิชา  นิยมการ
 
1. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
2. นางธัญญรัตน์  พรหมศิริ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงคณิสร  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ดานุวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โคตรมณี
4. เด็กหญิงนิชานันท์  กาศแก้ว
5. เด็กหญิงพิลาสินี  ภูผายาง
6. เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์
7. เด็กหญิงภูสุดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีทองธรรม
9. เด็กหญิงวรันธร  วงศ์ปักษา
10. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ
 
1. นางปราณี  ทางทอง
2. นางเตือนใจ  ศิริพรม
3. นางสาวละมัย  แสงกล้า
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ใจหาญ
2. เด็กหญิงจันทา  ทาทะสุทธิ์
3. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แห่งธรรม
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ครั้งพิบูลย์
5. เด็กหญิงณัฐิดา  เตวินธวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉลวยศรี
7. เด็กหญิงวาศิตา  แห่งธรรม
8. เด็กหญิงอธิตญา  ครั้งพิบูลย์
9. เด็กหญิงไอรัตดา  แพไธสง
10. เด็กหญิงไอริณ  แพไธสง
 
1. นางทองดี  พุทธรักษา
2. นางสาวสิรวิชญ์  ไชยโคตร
3. นางสุรีภรณ์  มาลาสาย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกกร  โชคชัย
2. เด็กหญิงกุลปริยา  เทพพันธา
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีธรรมพิพัฒน์
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองประเสริฐ
5. เด็กหญิงพรมพิริยะดา  เชิดโกทา
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ทาดี
7. เด็กหญิงสาริศา  ดิษแพทย์
8. เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์
9. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์สกุล
10. เด็กหญิงเปมิกา  มีศรี
 
1. นางสุภัค  กอดแก้ว
2. นายรัฐภูมิ  ศรไชย
3. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  กองไชย
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยนา
3. เด็กหญิงพรบุณยา  จันทุมา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมุลโท
5. เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา
6. เด็กหญิงมัญชุพร  คะเณศรี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  บุดดาซุย
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์
9. เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์
 
1. นายชาลี  ใสขาว
2. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
3. นางอรทัย  วีรานนท์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุข
2. เด็กชายดนุพร  อ่อนโก๊ก
3. เด็กชายธนากร  ปัญญาทอง
4. เด็กชายรัชชนนท์  มนัส
5. เด็กชายวชิรธร  จำปาทิพย์
6. เด็กชายวุฒิกร  แสงสุข
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วันทา
8. เด็กชายอัศวนันท์  คันธจันทร์
9. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สุวรรณมุข
10. เด็กชายเสกสรร  สว่างบุญรอด
 
1. นายอัครพงศกร  รักษาศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
3. นายสุภาพ  สมานชื่น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงกชกร  จุลดาลัย
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ธานี
3. เด็กหญิงชนัชชา  กุมภิโร
4. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ผอง
5. เด็กหญิงวรพรรณ  มีหวัง
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญชู
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มุทุกัน
8. เด็กหญิงอมราพร  ทัดศรี
9. เด็กหญิงอันดา  รูปน้อย
10. เด็กหญิงเปรมสินี  อ่อนทอง
 
1. นางสำราญ  สมหวัง
2. นายเมธี  สุดหล้า
3. นางภัทรพรรณ  ใจเพียร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  พรหทกสิกร
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีประมาณ
3. เด็กชายณรงค์พล  มูลมณี
4. เด็กชายนัทพล  บุญจีม
5. เด็กชายวิทยา  ศรีนวล
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิเดช
7. เด็กชายสุธามิน  พละบุตร
8. เด็กชายอนุพงษ์  สมสมัย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงล้อม
10. เด็กชายแสนพล  ตันมณี
 
1. นายณัฐวัตร  พลสวัสดิ์
2. นายจรัญ  ภารพักตร์
3. นางอรอุมา  แก่นสาร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ลาคำเสน
2. เด็กชายธันวา  ทางาม
 
1. นายวิรัตน์  ญาณะรมย์
2. นางสาวรจนพร  คูณผล
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อโท
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อัมภาวัน
 
1. นางสุรางค์  สืบภา
2. นางศุภามาศ  ศิรินนท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีดำ
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภูทอง
 
1. นายบุญสันต์  ไชยนา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อชัย
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หวังชื่น
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กชายจินตกวี  จันทร์ตา
 
1. นายสิทธิพล  ครองยุทธ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นางสาวไอรดา  โอภากุล
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เกลี้ยงเกลา
 
1. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงปณิตา  นามเจริญ
 
1. นายสุบิน  สายเพชร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ถือโคตร
2. เด็กหญิงรัตนวดี  แก่นบุตร
 
1. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาวอรชร  สืบสาว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คูณสว่าง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สัมณะ
 
1. นางสาววรุณกาญจน์  จรัญรวีโรจน์
2. นางสาวศศิธร  ทะวา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงนิชาภา  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงพรชิตา  แสนคำ
 
1. นางเกศสุดา  พึ่งภพ
2. นางสาวนิภาพร  สิงห์ใหญ่
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายชยากร  บุญกระจาย
2. เด็กชายธีระชัย  บุญเลิศ
3. เด็กชายอานนท์  พิมพ์ภักดิ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ศิระพรหม
2. นางสาวมัญฑกานติ  นามศรี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 1. เด็กชายปกรณ์  พิทักษ์นอก
2. เด็กชายปรเมศร์  พิทักษ์นอก
3. เด็กชายอนุกรณ์  สัพะวาหะ
 
1. นางสาวดวงกมน  อยู่สุข
2. นางสาวสุวิมล  สืบพรม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายกรกฎ  พิมพ์แน่น
2. นายกิตติศักดิ์  โชคสุข
3. นายณรงค์ชัย  คาถา
 
1. นายเรืองชัย  แสงศรี
2. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตติ์ภัทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร
3. เด็กชายกานต์   กันภัย
4. เด็กชายฉัครเมธี  เหมคุณ
5. เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์
6. เด็กชายชาคริต  ศรีพลาย
7. เด็กหญิงดากานดา  ผลพยุง
8. เด็กหญิงตองหนึ่ง  รากแก่น
9. เด็กชายทิโมธี  บ่อเพ็ชร
10. เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์
11. เด็กหญิงธันยชนก  ปั้นทอง
12. เด็กชายนพดล  ปิ่นแก้ว
13. เด็กหญิงนันทินุช  เวชสวัสดิ์
14. เด็กหญิงนันธิดา  บุญหก
15. เด็กหญิงนิชกานต์  สมโคตร
16. เด็กชายปิยปาน  หมื่นท้าว
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญฤทธิเดช
18. เด็กหญิงภัทรพร  ดอกไม้
19. เด็กหญิงมนต์นภา  วีสเพ็ญ
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  กาญจนารักษ์
21. เด็กหญิงรุ่งกานต์  พูลเพิ่ม
22. เด็กหญิงวรนุช  สวัสดี
23. เด็กหญิงวรัญญา  พุดด้วงเงิน
24. เด็กหญิงวรางคณา  พัฒนะสาร
25. เด็กชายวีรภัทร  พุทธรัตน์
26. เด็กชายวุฒศักดิ์  มะลิซ้อน
27. เด็กหญิงศิรประภา  โชติบุตร
28. เด็กหญิงศิริกันยา  บุตรบาล
29. เด็กหญิงศิรินันท์  นนทการ
30. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิจักร
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชนะภา
32. เด็กหญิงสิริยากร  จันทา
33. เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ
34. เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรอด
35. เด็กหญิงสุภัชญา  สุขมดัน
36. เด็กชายสุริยวงค์  รัชตธรรมาคุณ
37. เด็กชายอชิรวิทย์  โมฬีชาติ
38. เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์
39. เด็กชายอิทธิพล  บุญลือพันธ์
40. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วิโรจน์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
2. นายศรุต  สาริกา
3. นายอลงกรณ์  โหราย์
4. นางจิราพันธ์  โหราย์
5. นางอัจฉรา  โกศล
6. นางนงลักษณ์  เสระทอง
7. นางสาวปวีณา  โสพัฒน์
8. นางอุตตรา  รุ่งเรือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประสาน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายสนธยา  วงษ์สุข
 
1. นางสาวปราริฉัตร์  ก้านทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิไล  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวละอองดาว  แสนทวีสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สีหามงคล
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายการัณย์  พันธ์เสถียร
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยะ  ทองคำ
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  มุธุสิทธิ์
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงอพิยดา  โพธิสาร
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายก้องนภากาศห์  โชติกวณิชย์
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำพูล
 
1. นายพินิจ  โคตรจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงยศวริศรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวจารุบล  เบญจลาภ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงสมใจ  บุญเพท
 
1. นางณิดาทิพ  พาราศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายการัณย์  พันธ์เสถียร
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายธีระพล  นางาม
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ใหญ่
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  อุทานุเคราะห์
 
1. นางสาวเจนจิรา  วาภพ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นันทะบุตร
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม
2. เด็กชายณภัทร  ไชยราช
3. เด็กชายตรีวิช  เสนาะวาที
4. เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์
5. เด็กชายปวินท์ภวัต  ศรีสุธรรม
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษเพ็ชร์
7. เด็กชายภาดิศบดี  กัลป์ศิริไพศาล
8. เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค
9. เด็กชายวราเมธ  ธิบูรณ์บุญ
10. เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง
11. เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมาลี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสุภัค  กอดแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกฤตณัฎฐา  สุตะพรหม
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เยาวศรี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์
4. เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตนจันทา
5. เด็กหญิงชิดชนนี  พละบุตร
6. เด็กหญิงฐิตารีย์  ค้ำคูณ
7. เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์
8. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ศรีธัญรัตน์
9. เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญนวกุล
10. เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม
11. เด็กหญิงธนารีย์  พิมพะกรรณ์
12. เด็กหญิงธันยพร  ยิ่งยืน
13. เด็กหญิงธิติมา  เพิ่มพูล
14. เด็กหญิงนรพรรณพร  อุทโธ
15. เด็กหญิงนันทพร  คำนวน
16. เด็กหญิงบุญชิตา  ตั้งเกษมุกดา
17. เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย
18. เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี
19. เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร
20. เด็กหญิงพชรพรรณ  พ่วงนาง
21. เด็กหญิงพิชญดา  จันทาทอง
22. เด็กหญิงพิชาภัค  โพธิ์วิเศษ
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิตย์อินทร์
24. เด็กหญิงภัทรศิยา  กลิ่นหอม
25. เด็กหญิงรุจาภา  ประสานวรรณ
26. เด็กหญิงวชิรภรณ์  โตสงศ์
27. เด็กหญิงวนัชภรณ์  ธนโชติบุณยรัตน์
28. เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง
29. เด็กหญิงวิคตอร์เรีย  ลี ฮิวส์
30. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิงหะรานนท์
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน
32. เด็กชายสิทธิศาสตร์  เจียกลาง
33. เด็กหญิงสุชาดา  สุมงคล
34. เด็กหญิงอนัญญา  ไชยศิลา
35. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จันทร์คำ
36. เด็กหญิงอัยรินทร์  แจ็คทูเบอร์
37. เด็กหญิงเมธปรียา  โมฬาศรี
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นางวงเพชร  การุณย์
3. นางสาวเยาวเรศ  มีศรี
4. นางสาวสุปรียา  ใจเอื้อ
5. นางสาวณัฐฐิรา  สิมานุรักษ์
6. นางสาวกนกนุช  บ่อทอง
7. นางสาวจุฑามาศ  ศรีเสริม
8. นางสาวศุภาลักษณ์  อังคะฮาด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขจรวงศ์
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองดา
3. เด็กหญิงกฤษณา  จารุแพทย์
4. เด็กชายคุณวุฒิ  นามสิงห์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนทอง
6. เด็กหญิงจุฬาพร  สายงาม
7. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
8. เด็กชายชนะชัย  สายงาม
9. เด็กหญิงชลลดา  พินธุรักษ์
10. เด็กหญิงชุลีพร  ข่ายมณี
11. เด็กชายฐิติพล  สายงาม
12. เด็กชายฐิติศักดิ์  เชาวลิตร
13. นายณฐพล  ศรีคง
14. เด็กชายณภัทร  ทองดา
15. เด็กชายถาปกรณ์  จันดี
16. เด็กชายทัตสพงษ์  นามเจริญ
17. เด็กชายธนวัต  กรินรักษ์
18. เด็กหญิงธนาภา  ต้นตะขบ
19. เด็กชายธีรพล  ผิวก่ำ
20. เด็กชายธีรยุทธ  หาเนาสุข
21. เด็กชายธีระเดช  ข่ายมะณี
22. เด็กชายนันทวัธน์  บุตรดี
23. เด็กหญิงนันธิดา  วงษ์คำจันทร์
24. เด็กหญิงนุชจิรา  เกษศรี
25. เด็กชายพงศธร  ทัพพวง
26. เด็กหญิงพรรณนภา  จารุแพทย์
27. เด็กหญิงพรรณภษา  จารุแพทย์
28. เด็กชายพิทักษ์  นามเจริญ
29. เด็กหญิงพิมอักษร  บุญทรง
30. เด็กชายภูรินทร์  คุณทะวงษ์
31. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
32. เด็กหญิงรุ่งมีนา  จารุแพทย์
33. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
34. เด็กหญิงวราพร  ศุภสุข
35. เด็กหญิงวาสนา  จารุแพทย์
36. เด็กชายวิทวัส  บุญทรง
37. เด็กชายวิทวัส  ปุญญา
38. เด็กชายวุฒิชัย  ทองศรี
39. เด็กหญิงศิรินดา  วารสุข
40. เด็กหญิงเฟื่องกมล  ผิวก่ำ
 
1. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
2. นางนิลวรรณ  สุขเลิศ
3. นายอนุธิภิทรัพย์  เหล่าออง
4. นางมยุรี  จันทร์จรัส
5. นางตติยา  อนุรักษณ์ราษฎร์
6. นายสุรพัฒน์  ต้นทอง
7. นางอัจฉราวดี  กุลวงศ์
8. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายรัฐพล  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายขจรธน  สายกนก
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
 
1. นางสาวอารยา  สุดสุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงนิภาดา  บุญคง
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย
2. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ
5. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
6. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
7. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายก้องภพ  เกษมสรรผิวอ้วน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  พวงสร้อย
3. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
5. เด็กชายธนกฤต  พิลาชขัย
6. เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ
7. เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม
8. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
9. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
10. เด็กชายรตนกาญจน์  บุญเรือง
11. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
12. เด็กชายวฃืรวิชญ์  นิยม
13. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
14. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
15. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีพชรภูมิ  ละบาป
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายก้องภพ  เกษมสรรผิวอ้วน
2. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
3. เด็กชายธนกฤต  พิลาชัย
4. เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม
5. เด็กชายธีรเดช  บุญรังสี
6. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
7. นายยันต์  พาละพล
8. เด็กชายรตนกาญจน์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
10. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสภา
11. เด็กชายวชิรวิชญ์  นิยม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
4. นางศิรินภา  ไพรศรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ
2. เด็กชายกฤศณ  อบอุ่น
3. เด็กหญิงกิรติกา  บุญจูง
4. เด็กชายก้องภพ  เกษมสรรผิวอ้วน
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  พวงสร้อย
6. เด็กชายชยากร  ไชยปัญญา
7. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
8. เด็กหญิงณัฐรินทร์ญา  บุญมั่น
9. เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ
10. เด็กชายธีรภัทร  ทัดเทียม
11. เด็กชายธีรเดช  บุญรังสี
12. เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย
13. เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ
14. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง
15. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
16. เด็กหญิงภัสกร  พานแก้ว
17. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
18. เด็กชายวชิรวิชญ์  นิยม
19. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
20. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญจริง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสุดารักษ์  บุตราช
4. นางศิรินภา  ไพรศรี
5. นางสาวอารยา  สุดสุข
6. นายธรรมนูญ  บุญทาทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กหญิงกนกพร   บัวแดง
2. เด็กชายกันติพล  ประมูลพงษ์
3. เด็กหญิงชาลิศา  สังกะเพศ
4. เด็กชายปกรเกียรติ  ศรีสันต์
5. เด็กชายภัทรพล  ป้องสุข
6. เด็กหญิงลักษิกา  นามบุตร
7. เด็กชายวรพัฒน์   วะสุรีย์
8. เด็กหญิงวิลัยพร  สุทธิคุณ
9. เด็กชายศิรภัทร  อาทร
10. เด็กหญิงแขไขนภา  สุทธัง
 
1. นางสาวกนกธร  จันทรา
2. นางเนาวรัตน์  สำเภา
3. นางอรทัย  ประกอบแสง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรชยา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร
3. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง
4. เด็กหญิงภัทรศยา  วันประจิต
5. เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม
6. เด็กหญิงอชิรญา  พื้นทอง
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางสาวบุญญาพร  มันไร่
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงจิตติมา  โอภาพ
3. เด็กหญิงจิระดา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงลลิตา  ถวิล
5. เด็กหญิงสุภาวะดี  ใจบุญ
6. เด็กหญิงสุรางคนางค์  นามบุตร
7. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งแสง
8. เด็กหญิงอรสา  กิ่งแสง
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัสรวี  เมืองเหนือ
2. เด็กหญิงณัฐกุล  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงธนาภา  วิชาบาล
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมโสภา
5. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญล้อม
6. เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ดำรงชาติ
8. เด็กหญิงลักษิกา  เมืองเหนือ
9. เด็กหญิงลีอันนา  สังสนา
10. เด็กหญิงสิริกร  สิงห์ทอง
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี
12. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีทอง
 
1. นางจิราพันธ์  โหราย์
2. นางนงลักษณ์  เสระทอง
3. นางอัจฉรา  โกศล
4. นางชวัลกร  วิทยพานิช
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงจินดาพร   พงญาติ
2. เด็กหญิงจิราภา   หอมเย็น
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ใจทัด
4. เด็กหญิงปาลิตา   ภักดิ์ดร
5. เด็กหญิงปิยาภรณ์   เอมทอง
6. เด็กหญิงมธุรา   ราชเจริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
2. นายโกเมศ  เกษเจริญคุณ
3. นางสาวเรือนเพ็ชร   กิตติพิมานชัย
4. นางสาวพยอม   หวังชื่น
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรชยา  รัตน์พันธ์
2. เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร
3. เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย
4. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มาคะวงค์
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองศรี
7. เด็กหญิงพิชญาพร  นนทะใส
8. เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม
9. เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย
10. เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ
11. เด็กหญิงอมิมา  ศรศิริ
12. เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน
13. เด็กหญิงอาภาวรรณ  นิลทวีทรัพย์
14. เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐอั้ง
15. เด็กหญิงแพรวา  ศรีเสนา
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางสาวบุญญาพร  มันไร่
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายชวิศ  ทองมูล
2. เด็กชายทีปกร  หลอดเงิน
3. เด็กชายธีรพงศ์  สุนนท์
4. เด็กชายปฐพี  ทูนา
5. เด็กหญิงมะลิวรรณ  บัววิลัย
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
2. นางสาวอรฐิณี  ศิริวงษ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วันธิรัตน์
2. เด็กชายนิติกร  ไชยรัตน์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางสุชาดา  ฤาชากูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ฮัทชินสัน
 
1. นางสุรีย์พร  ใจผ่อง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงเอมีเลีย นิตา  แม็ทคอฟ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สืบสม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวกรรณิกา  บุญจอง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศุภษร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม
 
1. นางพัชรา  ขัมภรัตน์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุมแก้ว
 
1. นางลำไพ  ทองบุราณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์สอน
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงแสน
4. เด็กหญิงนิชานาฎ  จิตราวัฒน์
5. เด็กชายสืบศักดิ์  วะนาพันธ์
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นายคมสันต์  พูลภาพ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ดิษฐ์เจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โกศล
 
1. นางสาววรรณนิษา  จันทร์หอม
2. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองแพรว
2. เด็กหญิงจิราภา  แดนพันธ์
 
1. นางวะรากร  ยางงาม
2. นายวรชัย  ศิริพัฒน์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง
 
1. นางสาวปรียาวัลย์  หางนาค
2. นางศิริพรรณ  ยังมงคล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กล่อมสุข
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี
2. นางสาวณัฏฐ์ปุณณภา  เตชสิริโกศล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤตนัย  จันทป
2. เด็กชายจักรี  ทองใบ
3. เด็กชายณัฐพล  บัวลา
4. เด็กชายสมพงษ์  ขาวลา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  อุรุโคตร
6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณพรม
 
1. นายภูมินทร์  สังข์ขาว
2. นางสาวทัศนีย์  ตาน้อย
3. นางเพ็ญศรี  บุญปัน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายณฐพร  สมพงษ์
2. เด็กชายธนกฤษ  ประชุมวงษ์
3. เด็กชายพิชิต  บรรพต
4. เด็กชายวรเมธ  ฉัตรวิไล
5. เด็กชายสรพัศ  สหัสจันทร์
6. เด็กชายสันต์ประสิทธิ์  ทันธิมา
 
1. นายฉลอง  ธานี
2. นายพงศ์เทพ  จารุกมล
3. นางดารณี  ธานี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายธีรภัทร   จันเวียง
2. เด็กชายธีรภัทร   ชมบุญ
3. นายพีรพล  ศรีคง
4. นายภูบดินทร์    บุญกอ
5. นายวินทัธ   สีเฆม
6. เด็กชายศิริโชค   หิรัญนิล
7. นายอภิรักษ์   จักษุนิล
8. เด็กชายอมรเทพ   วงศ์ษา
 
1. นายอาทิตย์   กุลบุตร
2. นายสัมฤทธิ์   เชื้อแก้ว
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกรวิชญ์   โกยกิจเจริญ
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  นามมั่น
3. เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง
4. เด็กหญิงธัญพิชฌา  ชมภู่
5. เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม
6. เด็กชายประวิณ  โสมรักษ์
7. เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์
8. เด็กหญิงวณัชวรรณ  มณีภาค
9. เด็กชายอัตฐกร  บุญบำรุง
10. เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด
 
1. นางดวงพร  บุญถม
2. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
3. นางฉวีวรรณ   สุขสาร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงกฤษฎา  สาระบูรณ์
2. เด็กหญิงกานต์มณี  อ่อนมิ่ง
3. เด็กหญิงปาลิตา  จันหาญ
4. เด็กหญิงพริมมิตา  สุพร
5. เด็กชายภานุพงษ์  สุดเพียร
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตนะโสภา
7. เด็กชายศรายุทธ  นามศรี
8. เด็กหญิงสาธิตา  คิดดี
9. เด็กชายอัครวิน  โอษฐ์ประไพ
10. เด็กหญิงอิสริศา  สมประสงค์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  อุไรรักษ์
2. นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง
3. นางสาวพิกุล  คำมั่น
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงชุติมา  น้อยตำแย
2. เด็กหญิงปนัดดา  สายแวว
3. เด็กหญิงศิริประภา  ลอกทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สายแวว
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อิ่มใจ
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นายทวีชัย  สินทรัพย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงพีรภา  ตาแสง
3. เด็กหญิงมลฤดี  อินทอร
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นางสายใจ  ทิมา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลมี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัศมีเพ็ญ
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางขนิษฐา  แสงงาม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปัญญาเฉียบ
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  เจริญขึ้น
3. เด็กหญิงอรจิรา  เจริญขึ้น
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเชื้อ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นางสาวนภาพร  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวปานเกษ  เสน่หา
2. นางสาวสมฤทัย  ชัยมงคล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงนันทิตา  บุตรบัว
 
1. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
2. นายกฤษณะ  ศรีไทย
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วรบุตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุเงิน
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  นิลบล
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นางกชมล  อยู่สุข
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาติงาม
2. เด็กหญิงอารีรตน์  วงศ์นาม
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพัศมัย  ยอดแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายตะวัน  บัวปล้อง
2. เด็กชายพันธกร  กองกิริต
 
1. นายทศพล  บุดดาซุย
2. นางกชมล  อยู่สุข
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ระดาบุตร
2. เด็กชายพงศภัค  แสงสุข
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายคฑาวุธ   ชมบุญ
2. เด็กชายภูริพัฒน์   วงศ์คูณ
 
1. นายเทอดไท   คงงาม
2. นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกำพล  หอมหวล
2. เด็กชายชยพล  แซ่จึง
 
1. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
2. นายสมชัย  จารุจิตร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชินทวัน
2. เด็กชายศราตร์ตรายุทธ์  ชินทวัน
 
1. นางเดือนฉาย  ไหลริน
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกัลญรัตน์  พาชื่น
2. เด็กหญิงกิตติยา  ชัยสีหา
 
1. นางสาวศิริพร  บุตรพรม
2. นางสาวศุภธิดา  ชราศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายปกรณ์  ศิริรุ่งเชาวน์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมแก้ว
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์   เรืองอมรชัย
2. นางสุดาพร  คำแหง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ
2. เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. นายธรรมนูญ  บุญทาทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงทรรศณวรรณ    หาญชนะ
 
1. นายเทอดไท  คงงาม
2. นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  สัพะวาหะ
2. เด็กชายสิทธิเดช  เข็มคุณ
3. เด็กชายอิทธิพัฒน์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นางสาวดวงกมน  อยู่สุข
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนพรัตน์  วิลัยรัตน์
2. เด็กชายอดิศร  นันตะวัน
3. เด็กชายไกรวิทย์  เห็มภูมิ
 
1. นายสมพร  พิพัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา  เทาศิริ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน
2. เด็กชายธนภัทร์  ทองจันทร์
3. เด็กชายนรภัทร  เสือเคน
 
1. นายณัฐพงศ์  เกตุมาตย์
2. นางสาวศิริพร  สอนอาจ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายนพรัตน์  ดีเลิศ
2. เด็กชายวัชรกร  เมตตาจิตร
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   สัตย์ธรรม
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นายจิราภร  ศรีสมภพ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชาย รุจฒิศักดิ์  พิจารณ์
2. เด็กชายทินสิริ  สีใส
3. เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์
 
1. นางสาวสุพัฒตา  บัวหอม
2. นายณัฐกานต์  คชเสน
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกมลชัย  ประสิทธิ์สาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์ชัย  จามรโชติปรีชา
3. เด็กชายนิติธร  ประพันธา
4. เด็กชายพลวัตร  ไชยวงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  เกตุมาตย์
2. นายณัฐกานต์  คชเสน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เนตรสตรี
2. เด็กชายธีรภัทร   สายแวว
3. เด็กชายสุรสิทธิ์   สุภาพ
 
1. นายสมจิตร   ทองเจริญ
2. นางวชิราภรณ์   บุปผาชาติ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สายโท
2. เด็กชายราเชนทร์  จำปาเงิน
3. เด็กชายเจษฎา  สายมณี
 
1. นางสาวอติพร  นามแสน
2. นางสาววิไล  อาสาพนม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงวริศรา  ภูพันธ์หงษ์
2. เด็กชายสัมพรรณ   พันธศร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลักทอง
 
1. นายศราวุธ  สมุทรเวช
2. นายนราธิป   พรพรม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายศุปกรณ์  ศรีเสน
2. เด็กหญิงอนุสรา  น้ำเงิน
3. เด็กหญิงเกษกนก  ปัดภัย
 
1. นายพินิจ  โคตรจันทร์
2. นายสำเริง  ยุทธเก่ง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงนันทิชา  วิริยพันธ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เกษาพันธ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  บุญบันดาล
4. เด็กหญิงพรหล้า  ชื่นชม
5. เด็กหญิงวัฒนา  กากแก้ว
6. เด็กหญิงอริสา  จันไทย
 
1. นางสาวภัณฑิลา  วงศาสนธิ์
2. นางยุพา  วงศาสนธิ์
3. นางสาวจิตรา  ลีนาม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดชมุงคุณ
2. เด็กหญิงชุติมา  พิมวิลาวงศ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์เขียน
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรเพ็ชร
5. เด็กหญิงศินัญญา  วินทะไชย
6. เด็กหญิงอรทัย  โพธิจันทร์
 
1. นางวิไล  ฝั่งสิริ
2. นางมณีจันทร์  รักษาวงศ์
3. นางสาวขวัญใจ  ระดาพันธ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงปรายเดือน  ธารสาร
3. เด็กหญิงวริศรา  หมายดี
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นางสาวรัตน์สุดา  แว่นแคว้น
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกาญจนา   ความสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บุตรน้อย
3. เด็กหญิงนิชนภา   มณีวรรณ
 
1. นางเพ็ญไพ  เทศนา
2. นางพรทิพย์  ผาสุขนิตย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงจันทการต์  ธานี
2. เด็กหญิงนาราพร  อุดมญาติ
3. เด็กหญิงอมราพร  ทัดศรี
 
1. นางสำราญ  สมหวัง
2. นายเมธี  สุดหล้า
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงกัญญา  โนนทะวงษ์
2. เด็กหญิงจีรวัลย์  อภัยโคตร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กำศร
 
1. นายสุรชาติ  สุภักดี
2. นางสาววาห์ณิชธนันษ์   ครองยุติ
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี
2. เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา
 
1. นางสาวเพชรา  ผาสุขมูล
2. นางศศิธร  สาวันดี
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โลเด
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ประชาชิต
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สมจิตร
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นางเอื้องขวัญ  สารักษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  พิกุล
2. เด็กหญิงภัทรปภา  คำจันสา
3. เด็กหญิงอุษามณี  ชูบุญ
 
1. นางสาวอัจฉริยา   วสีสัตย์
2. นางธิดาพร  บุดดีเสาร์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สัจสุวรรณ
2. เด็กหญิงชญานิศ  กระจายศรี
3. เด็กหญิงณันฑิชา  เจริญศรี
 
1. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์คำ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐิมา  วงศ์บุญ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา
 
1. นางสาวเพชรา  ผาสุขมูล
2. นางศศิธร  สาวันดี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงนุษรา  ลีลาศ
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นาเมือง
3. เด็กหญิงพลอยพันธ์ทอง  กรมไธสง
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีมาคำ
2. นางสาวจรูญลักษณ์  ศิริปี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจอมพล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายธีรนัย  วงศ์หา
3. เด็กชายพิทักษ์  ใจใหญ่
 
1. นายปรีชา  อัดโท
2. นางศรีอำพร  รัตนบวร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงจิราภา  หาระสาย
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เดชคำภู
3. เด็กชายสถาพร  รูปช้าง
 
1. นางอาภรณ์  คำชุมภู
2. นางสาวดวงจันทร์  โพทะจันทร์
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายชยศักดิ์  ไสเนตร
2. เด็กชายชิณภัทร  ทาสะอาด
3. เด็กชายรัชพล  จินารัตน์
 
1. นางสาวรัชณีพร  ชุติกรณ์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  วรรณา
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกษาวงศ์
2. เด็กหญิงณัชชา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงปรานชีวารินทร์  สวาปการ
 
1. นางประไพรัตน์  สุนิพันธ์
2. นางอาทิตยา  รักษาคุณ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายชนะชัย  วิทมาสิงห์
 
1. นางยุวลักษณ์  ศรีหาคลัง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต  ไกยสวน
 
1. นางประไพ  บุญประเชิญ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงนิรุชา  แดนพันธ์
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บ่อเงิน
 
1. นายอำพล  ธรรมสัตย์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธีรภัทร   สายเบาะ
 
1. นายคูณ  กุคำจัด
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกษร
 
1. นางรัชนี  เกษร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายภัชระ  แก่นนอก
 
1. นางสาวจาริณี  ศรีเสมอ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ชูแก้ว
 
1. นางสาวประยงค์  สามาอาพัฒน์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปลื้มจิตต์
 
1. นายคูณ  กุคำจัด
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กชายปวริศ  อนันตศรี
 
1. นางณัฐวดี  ดอนสิงห์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุญจำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วงศ์คำ
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
2. นางธารารัตน์  ขัดสี
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   มาศพันธ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติญา   สาครรัตน์
3. เด็กหญิงสรัญญา   พิญญะพงษ์
 
1. นายทัศน์พล  พงษ์ศิริวัฒน์
2. นางสาววิไลวรรณ  ธานี
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายศุภนัฐ  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงไปรยา  วันเพ็ชร
 
1. นางกมลพรรณ  วีระชาติ
2. นางสาวเพียรผกา  พันธุ์ปรีชา
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัจสุวรรณ์
 
1. นางสาวเพียรผกา  พันธุ์ปรีชา
2. นางชรินทร  สุขเสริม
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 1. เด็กหญิงจันจิรา  พุทธาจู
 
1. นางสุกัญญา  ช้างสีสังข์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กชายวรภพ  ต่อติด
 
1. นางวนิดา  ชนะเคราะห์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายบุญรอด  ช่วงโชติ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กชายพลาธิป  คำทา
 
1. นายปริญญา  สายแสง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายวุฒินันท์   อ่ำจิ๋ว
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายธนาคาร  บัวแดง
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายชานนท์  เสาสมภพ
 
1. นางสาววาห์ณิชธนันษ์   ครองยุติ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายวีระกานต์  พลรักษ์
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงอมรสิริ  จุลดาลัย
 
1. นางนารอน  ทับสกุล
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. นายเทอดศักดิ์  บูรณะพล
 
1. นายสุรพรรณ  ประสานสุข
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงอมราพร  ส่งเสริม
 
1. นางสาวธนารัชฏ์  สุทธสิงห์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนภัทร  ทองเพชร
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายธัญวุฒิ  สุพล
 
1. นางนริศรา  คำดี
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ  สายบัว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ใจเพียร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายพสุชา  สุราฤทธฺ์
 
1. นางสาวสไบทิพย์  แถลงจิตต์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศาลางาม
 
1. นางสาวมนฤดี  ภูษา
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชพรห์ม  อรรธสุธานันท์
2. เด็กหญิงธนาภา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงพาณี  ผาหลง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนทวีสุข
5. เด็กชายวสุ  วิภาศรีนิมิต
6. เด็กชายวีรภัทร  โสภาสิม
7. เด็กชายสิรภพ  สุขดี
 
1. นางช้องรัตน์  สุบรรณพงษ์
2. นางสาวสุพัฒตา  บัวหอม
3. นางสาวจิรารัตน์  กีฬา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  โพธิ์ถนอม
2. เด็กชายปิติพงษ์   ประมูลพงษ์
 
1. นางณัฏฐวัลย์  พุสิงห์
2. นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายณัฐวัตร  รัตนะ
2. เด็กชายเดชา  มาเฉลิม
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
2. นางเพ็ญศรี  ดุจดา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ทองบ่อ
2. เด็กชายอมรเทพ  ชุมทอง
 
1. นายทัศพล  จันทป
2. นายสุเมธี  มากดี
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  สายสุพรรณ
2. เด็กชายเอกพันธ์  ตุ้มวิจิตร
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
2. นางมนัญชยา  ทองงอก
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  โพธิ์พิพัฒน์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เกษมสุข
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พวงสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คำแก้ว
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นางสาวจิตรา  ลีนาม
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิมวัน
2. เด็กหญิงวรกานต์  บุญอำนวย
3. เด็กชายสรยุทธ  กลีบกำไร
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นายทวีรัชต์  บุญล้น
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายวีระศักดิ์  สรรพสาร
2. เด็กชายสหรัฐ  ทิมา
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  มณีวรรณ
 
1. นางดวงใจ  ศรไชย
2. นางบุปผา  จำปาทอง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนากรณ์  ถาวรพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงศลิษา  โพธิ์พรม
 
1. นางดวงใจ  ศรไชย
2. นางบุปผา  จำปาทอง
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงกัญญากร์  ชินโชติ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วงษ์น้อย
3. เด็กชายสิทธิพร  สองต่อ
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
2. นางสาวดวงจันทร์  โพทะจันทร์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ทิมา
2. เด็กชายนันทกร  แสงสุดตา
3. เด็กชายสิทธิชัย  พันกิ่งทิพย์
 
1. นางบุปผา  จำปาทอง
2. นางประไพ  บุญประเชิญ
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อินทร์เชื้อ
2. เด็กชายกิตตินันท์   เพชรแก้วประสิทธิ์
3. เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์   อยู่เย็น
 
1. นายสมจิตร   ทองเจริญ
2. นางสาวลดาวัลย์  ดาราคำ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  สมจิตต์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญเจริญ
3. เด็กชายอิสราวุธ  สังวาลย์
 
1. นางกมลพรรณ  วีระชาติ
2. นายนิพนธ์  ผูกพันธ์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายภิชศักดิ์  ส่งเสริม
2. เด็กชายศิลวัตร  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอรอุมา  จันทราภรณ์
 
1. นางประไพ  บุญประเชิญ
2. นางสุวิมล  จันทร์ทรง
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายนิชคุณ  กำทอง
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายจันทกานต์  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางชุลีพร  เสนาะวาที
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  จันทะวัติ
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงดุษฎีพร  ดาผา
 
1. นายมงคล  มูลศรี
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนอ้วน
 
1. นายคำพันธ์  มณีพงษ์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 1. นายธนกันฑ์  แห่งธรรม
 
1. นางวรณัน  นรมาตย์
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทริยวงศ์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  วันดี
3. เด็กหญิงจินตพร  สุขมา
4. เด็กชายจุมพล  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงชลธิการ  พวงพันธ์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองพิเศษ
7. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทิมา
8. เด็กหญิงณิชาพัทร  พิมพ์บุตร
9. เด็กหญิงณิชาภัค  ยงกุลวณิช
10. เด็กชายดรัณ  พวงมาลัย
11. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจภพ
12. เด็กหญิงธนัญชนก  เคียงวงศ์
13. เด็กชายธันวา  โยธา
14. เด็กชายธีร์ภัทร  วงศ์ศรีแก้ว
15. เด็กชายนิชคุณ  กำทอง
16. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แวนด์แบล็ค
17. เด็กชายปัญญา  พระอารักษ์
18. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ดำรงชาติ
19. เด็กชายรัชชานนท์  หอมหวล
20. เด็กหญิงศรัญญา  เกณทวี
21. เด็กหญิงศุภนันท์  หงษ์สุวรรณ
22. เด็กชายสรวิศิษฎ์  บุญเดช
23. เด็กหญิงสริญญา  เครือแสง
24. เด็กหญิงสุพิชชา  ธุรี
25. เด็กหญิงสุภาพร  อินทะชิน
26. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วเกิดมี
27. เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล
28. เด็กหญิงอภิสรา  บุญทา
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองคำพิมพ์
30. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
2. นายนพชัย  ใจธรรม
3. นายฃาลี  ใสขาว
4. นางนงลักษณ์  เสระทอง
5. นางจิราพันธ์  โหราย์
6. นางนิชชิฬารัตน์  ยลพันธ์
7. นางบุญโฮม  วันชัย