แจ้งการแข่งขันระดับภาค/ชาติ

หมายเหตุ  การตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัว  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนต้องทำหนังสือแจ้งมายัง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:57 น.