สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 26 13 11 50
2 อนุบาลอุบลราชธานี 21 21 7 49
3 อุบลวิทยาคม 17 12 10 39
4 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) 9 4 8 21
5 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 7 4 1 12
6 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 7 2 1 10
7 บ้านหนองฮาง 6 3 2 11
8 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 6 1 0 7
9 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 5 6 3 14
10 บ้านโนนจานหนองแสง 5 3 0 8
11 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 5 2 1 8
12 บ้านหนองจำนัก 4 4 4 12
13 บ้านดงยาง 4 3 1 8
14 บ้านดอนแดง 4 2 2 8
15 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 1 0 5
16 เมืองอุบล 3 6 3 12
17 บ้านท่าบ่อ 3 4 4 11
18 บ้านหัวคำ 3 3 1 7
19 ชุมชนบ้านหัวเรือ 3 3 1 7
20 บ้านหนองไข่นก 3 2 5 10
21 บ้านปากน้ำ 3 2 0 5
22 บ้านผาแก้ว 3 2 0 5
23 บ้านผาสุกหนองซองแมว 3 2 0 5
24 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 3 1 3 7
25 บ้านโพนเมืองมะทัน 3 1 2 6
26 บ้านด้ามพร้า 3 1 1 5
27 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 1 1 5
28 บ้านยางกะเดา 3 1 1 5
29 บ้านยางลุ่ม 3 1 1 5
30 บ้านคำไฮใหญ่ 3 1 0 4
31 บ้านอีต้อม 3 1 0 4
32 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 1 0 4
33 บ้านปลาดุก 3 0 2 5
34 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 2 6 5 13
35 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 5 2 9
36 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 2 4 3 9
37 บ้านสร้างมิ่ง 2 3 2 7
38 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 0 4
39 บ้านปะอาว 2 2 0 4
40 พระกุมารอุบล 2 1 3 6
41 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 2 1 3 6
42 บ้านหนองเค็ม 2 1 1 4
43 บ้านหนองเมืองน้อย 2 1 0 3
44 ปทุมวิทยากร 2 0 2 4
45 บ้านขามน้อย 2 0 0 2
46 บ้านนามึน 2 0 0 2
47 บ้านป่าข่า 2 0 0 2
48 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 2
49 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 4 0 5
50 บ้านกุดกะเสียน 1 2 5 8
51 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1 2 2 5
52 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1 2 2 5
53 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1 2 1 4
54 บ้านสว่างโนนสวาง 1 2 1 4
55 บ้านหนองช้าง 1 2 0 3
56 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1 2 0 3
57 เซนต์เอเมลี 1 1 3 5
58 อาเวมารีอา 1 1 2 4
59 บ้านสว่างหนองเสือ 1 1 2 4
60 บ้านข่าโคม 1 1 2 4
61 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1 1 1 3
62 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 1 1 3
63 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 1 1 3
64 บ้านทุ่ง 1 1 1 3
65 บ้านโนนรังใหญ่ 1 1 0 2
66 บ้านเค็ง 1 1 0 2
67 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 0 3 4
68 บ้านปากห้วยวังนอง 1 0 2 3
69 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1 0 1 2
70 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1 0 1 2
71 ประชานุเคราะห์วิทยา 1 0 1 2
72 บ้านทุ่งใต้ 1 0 1 2
73 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1 0 0 1
74 บ้านผือ 1 0 0 1
75 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 0 1
76 บ้านนาขมิ้น 1 0 0 1
77 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 0 1
78 บ้านหนองตอแก้ว 1 0 0 1
79 บ้านโนนดู่ 1 0 0 1
80 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 0 4 3 7
81 บ้านเหล่าเสือโก้ก 0 3 3 6
82 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 2 1 3
83 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 2 0 2
84 บ้านบุตร 0 2 0 2
85 บ้านโนนขวาวนายูง 0 2 0 2
86 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 2 0 2
87 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 1 3 4
88 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 0 1 2 3
89 บ้านโพนแพง 0 1 1 2
90 บ้านหนองมุก 0 1 1 2
91 บ้านหนองโนหนองดูน 0 1 1 2
92 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 1 1 2
93 บ้านนาเมือง 0 1 1 2
94 บ้านเตย 0 1 1 2
95 บ้านท่าศาลา 0 1 1 2
96 บ้านแดงหม้อ 0 1 1 2
97 บ้านยางโยภาพ 0 1 1 2
98 บ้านโนนรัง 0 1 0 1
99 บ้านวังพระวังไฮ 0 1 0 1
100 บ้านชีทวน 0 1 0 1
101 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 1 0 1
102 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1
103 บ้านแก้งซาว 0 1 0 1
104 บ้านยางขี้นก 0 1 0 1
105 บ้านมะเขือ 0 1 0 1
106 บ้านหนองบก 0 1 0 1
107 บ้านยาง 0 1 0 1
108 บ้านหนองปลาปาก 0 1 0 1
109 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 1 0 1
110 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 1 0 1
111 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1
112 บ้านนาดูน 0 1 0 1
113 บ้านกระบูน 0 1 0 1
114 บ้านโอดนาดี 0 1 0 1
115 บ้านโนนชาติยูง 0 1 0 1
116 บ้านหมากมี่ 0 1 0 1
117 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 3 3
118 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2
119 บ้านหนองหลัก 0 0 2 2
120 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 0 0 2 2
121 บ้านเหล่าแค 0 0 2 2
122 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 0 1 1
123 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 1 1
124 บ้านกลางใหญ่ 0 0 1 1
125 บ้านแต้ใหม่ 0 0 1 1
126 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 1 1
127 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 1 1
128 บ้านหนองแก 0 0 1 1
129 บ้านหวาง 0 0 1 1
130 บ้านจานตะโนน 0 0 1 1
131 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 0 1 1
132 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1
133 บ้านนาไผ่ 0 0 1 1
134 บ้านเหล่าบาก 0 0 1 1
135 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1
136 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 0 1 1
137 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 1 1
138 สมเด็จ 0 0 1 1
139 บ้านแสงไผ่ 0 0 1 1
140 มารีย์นิรมล 0 0 0 0
141 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0
142 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0 0
143 ศรีศึกษา 0 0 0 0
144 บ้านท่าเมือง 0 0 0 0
145 บ้านจิก 0 0 0 0
146 บ้านกอก 0 0 0 0
147 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0
148 บ้านขามป้อม 0 0 0 0
149 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 0
150 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
151 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
152 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0
153 บ้านดูน 0 0 0 0
154 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 0 0
155 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0
156 บ้านนาคำ 0 0 0 0
157 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 0 0 0
158 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0
159 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 0 0
160 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0
161 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0
162 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0
163 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0
164 บ้านเป้า 0 0 0 0
165 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0
166 บ้านบัวยาง 0 0 0 0
167 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 0 0
168 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0
169 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 0 0
170 บ้านเอ้ 0 0 0 0
171 บ้านนาผาย 0 0 0 0
172 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0
173 บ้านขมิ้น 0 0 0 0
174 บ้านตำแย 0 0 0 0
175 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0
176 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0
177 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 0 0 0 0
178 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0
179 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0
180 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0
181 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0
182 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0
183 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0
184 บ้านหนองขอนดอนยูง 0 0 0 0
185 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 0 0
186 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0
187 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0
188 บ้านหาด 0 0 0 0
189 บ้านแพง 0 0 0 0
190 บ้านแสงน้อย 0 0 0 0
191 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
192 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0
193 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0
194 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0
195 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0
196 บ้านทัน 0 0 0 0
197 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0
198 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0
199 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0
200 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0
201 บ้านแสง 0 0 0 0
202 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0
203 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0
204 บ้านเทพา 0 0 0 0
205 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0
206 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0
207 บ้านนาเลิง 0 0 0 0
208 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0
209 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0
210 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0
211 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0
212 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0
213 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0
214 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0
215 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0
216 บ้านท่าวารี 0 0 0 0
217 บ้านธรรมละ 0 0 0 0
218 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0
219 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0
220 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0 0
221 รุ้งอรุณศึกษา 0 0 0 0
222 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0
223 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 0 0
224 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0
225 บ้านดอนกลอยนากลาง 0 0 0 0
226 บ้านปลาฝา 0 0 0 0
227 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0
228 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0
229 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0
230 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0
231 บ้านดอนประทาย 0 0 0 0
232 ยุวทูตศึกษา 2 0 0 0 0
233 บ้านคำไหล 0 0 0 0
234 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0
235 บ้านพับ 0 0 0 0
236 ประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 0 0 0 0
237 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0
238 บ้านค้อกุดลาด 0 0 0 0
239 บ้านศรีสุข 0 0 0 0
240 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0 0
241 บ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 0 0 0 0
242 บ้านทัพไทย 0 0 0 0
243 บ้านก่อบึง 0 0 0 0
244 นันตาศึกษา 0 0 0 0
245 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0 0
246 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0
247 บ้านนามน 0 0 0 0
248 บ้านศรีบัว 0 0 0 0
249 บ้านไผ่ 0 0 0 0
250 บ้านพิณโท 0 0 0 0
251 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0
รวม 245 215 180 640

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]