สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุบลวิทยาคม 67 12 4 7 83
2 อนุบาลอุบลราชธานี 65 1 2 2 68
3 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 62 9 4 3 75
4 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) 48 17 5 7 70
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 27 5 3 1 35
6 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 22 5 2 4 29
7 บ้านหนองฮาง 21 5 4 4 30
8 บ้านท่าบ่อ 20 5 4 5 29
9 เมืองอุบล 19 8 7 2 34
10 ปทุมวิทยากร 18 17 9 6 44
11 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 18 8 4 8 30
12 บ้านโพนแพง 18 5 5 2 28
13 พระกุมารอุบล 18 4 4 1 26
14 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 17 9 5 6 31
15 บ้านหนองจำนัก 17 4 3 2 24
16 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 16 10 5 3 31
17 บ้านกุดกะเสียน 16 7 10 6 33
18 บ้านดงยาง 16 6 6 5 28
19 บ้านหนองไข่นก 15 5 3 1 23
20 อาเวมารีอา 15 4 7 2 26
21 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 15 4 1 3 20
22 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 14 7 1 2 22
23 บ้านเหล่าเสือโก้ก 14 5 4 3 23
24 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 14 4 0 4 18
25 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 14 1 3 2 18
26 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 13 8 4 0 25
27 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 13 8 2 1 23
28 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 13 7 9 1 29
29 บ้านหัวคำ 12 5 2 2 19
30 บ้านโนนจานหนองแสง 12 4 1 1 17
31 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 12 2 1 0 15
32 บ้านสร้างมิ่ง 11 6 5 4 22
33 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 11 5 3 1 19
34 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 11 4 2 1 17
35 บ้านปากน้ำ 11 3 1 0 15
36 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 11 2 5 3 18
37 บ้านด้ามพร้า 10 6 4 4 20
38 เซนต์เอเมลี 10 3 1 4 14
39 บ้านปลาดุก 10 2 0 3 12
40 บ้านโพนเมืองมะทัน 9 6 5 4 20
41 บ้านท่าไห(ไหทอง) 9 4 1 3 14
42 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 9 3 1 0 13
43 ชุมชนบ้านหัวเรือ 9 2 3 3 14
44 บ้านคำไฮใหญ่ 9 2 1 2 12
45 บ้านอีต้อม 9 2 1 0 12
46 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 8 7 2 7 17
47 บ้านหนองหลัก 8 6 4 1 18
48 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 8 6 3 0 17
49 บ้านผาแก้ว 8 6 1 2 15
50 บ้านดอนแดง 8 5 2 2 15
51 บ้านหนองช้าง 8 5 1 2 14
52 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 8 4 2 4 14
53 บ้านโนนรัง 8 3 0 0 11
54 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 8 2 0 1 10
55 บ้านยางกะเดา 8 1 0 4 9
56 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 0 0 0 8
57 บ้านหนองมุก 7 6 0 3 13
58 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 7 5 4 1 16
59 บ้านหนองเค็ม 7 4 1 0 12
60 บ้านหนองโนหนองดูน 7 4 0 5 11
61 บ้านผาสุกหนองซองแมว 7 2 2 2 11
62 บ้านโนนรังใหญ่ 7 2 1 0 10
63 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 7 1 2 1 10
64 บ้านวังพระวังไฮ 7 1 2 0 10
65 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 6 5 2 1 13
66 มารีย์นิรมล 6 4 5 1 15
67 บ้านชีทวน 6 4 2 0 12
68 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 6 3 3 0 12
69 บ้านปากห้วยวังนอง 6 2 6 3 14
70 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 6 2 2 3 10
71 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 6 2 1 2 9
72 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 6 2 0 0 8
73 บ้านบุตร 6 2 0 0 8
74 บ้านไผ่ใหญ่ 6 1 2 1 9
75 ศรีศึกษา 6 1 2 1 9
76 บ้านยางลุ่ม 6 0 1 0 7
77 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 6 0 1 0 7
78 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 6 0 0 3 6
79 บ้านโนนขวาวนายูง 6 0 0 0 6
80 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 5 8 2 3 15
81 บ้านปะอาว 5 7 0 4 12
82 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 5 6 3 2 14
83 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 5 5 2 1 12
84 บ้านท่าเมือง 5 5 1 2 11
85 บ้านทุ่งใหญ่ 5 4 3 3 12
86 บ้านกลางใหญ่ 5 4 3 2 12
87 บ้านแก้งซาว 5 3 5 3 13
88 บ้านสว่างหนองเสือ 5 3 1 1 9
89 บ้านนาเมือง 5 2 3 1 10
90 บ้านจิก 5 2 2 3 9
91 บ้านเตย 5 2 1 0 8
92 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 5 1 2 4 8
93 บ้านข่าโคม 5 1 0 1 6
94 บ้านขามน้อย 5 0 4 1 9
95 บ้านสว่างโนนสวาง 5 0 0 0 5
96 บ้านทุ่ง 5 0 0 0 5
97 บ้านกอก 4 4 2 0 10
98 บ้านนามึน 4 3 4 4 11
99 บ้านหนองก่านคำไผ่ 4 3 2 2 9
100 บ้านขามป้อม 4 3 1 2 8
101 บ้านขามใหญ่ 4 2 2 0 8
102 บ้านเค็ง 4 2 1 1 7
103 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 4 2 1 1 7
104 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 4 2 1 0 7
105 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 4 2 0 2 6
106 บ้านป่าข่า 4 1 1 1 6
107 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 4 1 0 1 5
108 บ้านผือ 4 1 0 0 5
109 บ้านยางขี้นก 4 1 0 0 5
110 บ้านมะเขือ 4 0 1 0 5
111 บ้านหนองเมืองน้อย 4 0 0 0 4
112 บ้านเหล่าแค 4 0 0 0 4
113 บ้านท่าศาลา 3 7 0 3 10
114 บ้านแต้ใหม่ 3 6 1 1 10
115 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 3 3 4 0 10
116 บ้านหนองบัวแดง 3 3 1 1 7
117 บ้านหนองบก 3 3 1 1 7
118 บ้านรังแร้ง 3 3 1 0 7
119 บ้านยาง 3 3 0 1 6
120 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 3 3 0 0 6
121 บ้านดูน 3 3 0 0 6
122 บ้านหนองฮีหนองแคน 3 2 3 0 8
123 บ้านหนองปลาปาก 3 2 2 0 7
124 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 3 2 2 0 7
125 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 3 2 1 2 6
126 บ้านนาคำ 3 2 0 1 5
127 บ้านหนองแก 3 2 0 0 5
128 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 2 0 0 5
129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 3 2 0 0 5
130 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 3 1 2 2 6
131 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 3 1 1 2 5
132 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 1 0 0 4
133 บ้านโนนรังน้อย 3 0 2 1 5
134 บ้านแดงหม้อ 3 0 1 2 4
135 บ้านกุดกั่ว 3 0 1 2 4
136 ประชานุเคราะห์วิทยา 3 0 1 0 4
137 บ้านทุ่งใต้ 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองแฝกยางเครือ 3 0 0 0 3
139 บ้านท่าสนามชัย 3 0 0 0 3
140 บ้านเป้า 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองขุ่น 2 5 1 0 8
142 บ้านบัวยาง 2 4 2 2 8
143 ชุมชนบ้านหนองแสง 2 4 2 0 8
144 บ้านหวาง 2 4 1 1 7
145 บ้านยางโยภาพ 2 2 1 2 5
146 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2 2 1 1 5
147 บ้านจานตะโนน 2 2 1 1 5
148 บ้านเหล่าแดง 2 2 1 1 5
149 ราชประชานุเคราะห์ 32 2 2 0 1 4
150 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
151 บ้านเอ้ 2 2 0 0 4
152 บ้านนาผาย 2 1 4 0 7
153 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 1 3 0 6
154 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 1 1 0 4
155 บ้านขมิ้น 2 1 1 0 4
156 บ้านตำแย 2 1 1 0 4
157 บ้านหนองเซือม 2 1 0 1 3
158 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 2 1 0 0 3
159 บ้านดู่น้อย 2 1 0 0 3
160 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 2 1 0 0 3
161 บ้านป่าก่อ 2 1 0 0 3
162 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 1 0 0 3
163 บ้านแต้เก่า 2 1 0 0 3
164 บ้านนาขมิ้น 2 0 2 1 4
165 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 2 0 1 1 3
166 บ้านนาดูน 2 0 1 0 3
167 บ้านโนนโพธิ์ 2 0 1 0 3
168 บ้านหนองแต้ 2 0 1 0 3
169 บ้านคำไฮน้อย 2 0 0 1 2
170 บ้านหนองขอนดอนยูง 2 0 0 1 2
171 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 0 0 1 2
172 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 2 0 0 0 2
173 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 2 0 0 0 2
174 บ้านหาด 2 0 0 0 2
175 บ้านแพง 2 0 0 0 2
176 บ้านแสงน้อย 1 5 2 1 8
177 บ้านหนองหิน 1 3 7 2 11
178 เวฬุวันวิทยา 1 3 1 0 5
179 บ้านหนองแล้ง 1 3 0 1 4
180 บ้านไทยโพนทราย 1 2 3 0 6
181 บ้านไพบูลย์ 1 2 1 1 4
182 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 2 1 0 4
183 บ้านกระบูน 1 2 1 0 4
184 บ้านทัน 1 1 2 0 4
185 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1 1 1 2 3
186 บ้านหนองหว้า 1 1 1 2 3
187 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 1 1 1 0 3
188 บ้านสร้างหมากแข้ง 1 1 1 0 3
189 บ้านแสง 1 1 1 0 3
190 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 1 1 0 3
191 บ้านนาไผ่ 1 1 0 1 2
192 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 1 1 0 1 2
193 บ้านโอดนาดี 1 1 0 0 2
194 บ้านเหล่าบาก 1 1 0 0 2
195 อนุบาลบ้านเด็ก 1 1 0 0 2
196 บ้านเทพา 1 1 0 0 2
197 บ้านเหล่าคำ 1 1 0 0 2
198 บ้านดินดำคำไฮ 1 1 0 0 2
199 บ้านนาเลิง 1 1 0 0 2
200 บ้านสร้างถ่อ 1 1 0 0 2
201 บ้านหนองมะแซว 1 1 0 0 2
202 สีทองอุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
203 บ้านคูเดื่อ 1 0 3 0 4
204 บ้านหนองห้างหนองกวาง 1 0 3 0 4
205 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 2 2 3
206 บ้านโนนชาติยูง 1 0 2 0 3
207 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1 0 1 3 2
208 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 0 1 0 2
209 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1 0 1 0 2
210 บ้านหนองตอแก้ว 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
212 บ้านหมากมี่ 1 0 0 0 1
213 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 0 0 0 1
214 สมเด็จ 1 0 0 0 1
215 บ้านท่าวารี 1 0 0 0 1
216 บ้านธรรมละ 1 0 0 0 1
217 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองคูทรายมูล 1 0 0 0 1
219 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 0 0 0 1
220 รุ้งอรุณศึกษา 1 0 0 0 1
221 วัดท่าวังหิน 1 0 0 0 1
222 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 3 2 0 5
223 บ้านเศรษฐี 0 3 1 2 4
224 บ้านดอนกลอยนากลาง 0 2 1 2 3
225 บ้านปลาฝา 0 2 0 1 2
226 บ้านกุดตากล้า 0 2 0 0 2
227 บ้านนาโพธิ์ 0 2 0 0 2
228 บ้านเค็งนาดี 0 2 0 0 2
229 บ้านหนองเป็ด 0 1 3 2 4
230 บ้านแสงไผ่ 0 1 2 0 3
231 บ้านดอนประทาย 0 1 0 2 1
232 ยุวทูตศึกษา 2 0 1 0 1 1
233 บ้านคำไหล 0 1 0 1 1
234 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 1
235 บ้านพับ 0 1 0 1 1
236 ประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 0 1 0 0 1
237 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 1 0 0 1
238 บ้านค้อกุดลาด 0 1 0 0 1
239 บ้านศรีสุข 0 1 0 0 1
240 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
241 บ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 0 0 1 2 1
242 บ้านทัพไทย 0 0 1 1 1
243 บ้านก่อบึง 0 0 1 1 1
244 นันตาศึกษา 0 0 1 0 1
245 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0 2 0
246 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 1 0
247 บ้านนามน 0 0 0 1 0
248 บ้านศรีบัว 0 0 0 1 0
249 บ้านไผ่ 0 0 0 1 0
250 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0
251 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 0
รวม 1,403 594 359 296 2,356