สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 26 13 11 50 62 9 4 3 75
2 อนุบาลอุบลราชธานี 21 21 7 49 65 1 2 2 68
3 อุบลวิทยาคม 17 12 10 39 67 12 4 7 83
4 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) 9 4 8 21 48 17 5 7 70
5 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 7 4 1 12 13 8 2 1 23
6 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 7 2 1 10 16 10 5 3 31
7 บ้านหนองฮาง 6 3 2 11 21 5 4 4 30
8 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 6 1 0 7 14 7 1 2 22
9 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 5 6 3 14 27 5 3 1 35
10 บ้านโนนจานหนองแสง 5 3 0 8 12 4 1 1 17
11 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 5 2 1 8 13 8 4 0 25
12 บ้านหนองจำนัก 4 4 4 12 17 4 3 2 24
13 บ้านดงยาง 4 3 1 8 16 6 6 5 28
14 บ้านดอนแดง 4 2 2 8 8 5 2 2 15
15 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 1 0 5 8 7 2 7 17
16 เมืองอุบล 3 6 3 12 19 8 7 2 34
17 บ้านท่าบ่อ 3 4 4 11 20 5 4 5 29
18 บ้านหัวคำ 3 3 1 7 12 5 2 2 19
19 ชุมชนบ้านหัวเรือ 3 3 1 7 9 2 3 3 14
20 บ้านหนองไข่นก 3 2 5 10 15 5 3 1 23
21 บ้านปากน้ำ 3 2 0 5 11 3 1 0 15
22 บ้านผาแก้ว 3 2 0 5 8 6 1 2 15
23 บ้านผาสุกหนองซองแมว 3 2 0 5 7 2 2 2 11
24 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 3 1 3 7 9 3 1 0 13
25 บ้านโพนเมืองมะทัน 3 1 2 6 9 6 5 4 20
26 บ้านด้ามพร้า 3 1 1 5 10 6 4 4 20
27 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 1 1 5 9 4 1 3 14
28 บ้านยางกะเดา 3 1 1 5 8 1 0 4 9
29 บ้านยางลุ่ม 3 1 1 5 6 0 1 0 7
30 บ้านคำไฮใหญ่ 3 1 0 4 9 2 1 2 12
31 บ้านอีต้อม 3 1 0 4 9 2 1 0 12
32 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 1 0 4 6 5 2 1 13
33 บ้านปลาดุก 3 0 2 5 10 2 0 3 12
34 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 2 6 5 13 18 8 4 8 30
35 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 5 2 9 17 9 5 6 31
36 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 2 4 3 9 12 2 1 0 15
37 บ้านสร้างมิ่ง 2 3 2 7 11 6 5 4 22
38 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 0 4 14 1 3 2 18
39 บ้านปะอาว 2 2 0 4 5 7 0 4 12
40 พระกุมารอุบล 2 1 3 6 18 4 4 1 26
41 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 2 1 3 6 8 2 0 1 10
42 บ้านหนองเค็ม 2 1 1 4 7 4 1 0 12
43 บ้านหนองเมืองน้อย 2 1 0 3 4 0 0 0 4
44 ปทุมวิทยากร 2 0 2 4 18 17 9 6 44
45 บ้านขามน้อย 2 0 0 2 5 0 4 1 9
46 บ้านนามึน 2 0 0 2 4 3 4 4 11
47 บ้านป่าข่า 2 0 0 2 4 1 1 1 6
48 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 2 3 3 1 1 7
49 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 4 0 5 8 0 0 0 8
50 บ้านกุดกะเสียน 1 2 5 8 16 7 10 6 33
51 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1 2 2 5 11 5 3 1 19
52 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1 2 2 5 11 2 5 3 18
53 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1 2 1 4 5 1 2 4 8
54 บ้านสว่างโนนสวาง 1 2 1 4 5 0 0 0 5
55 บ้านหนองช้าง 1 2 0 3 8 5 1 2 14
56 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1 2 0 3 7 1 2 1 10
57 เซนต์เอเมลี 1 1 3 5 10 3 1 4 14
58 อาเวมารีอา 1 1 2 4 15 4 7 2 26
59 บ้านสว่างหนองเสือ 1 1 2 4 5 3 1 1 9
60 บ้านข่าโคม 1 1 2 4 5 1 0 1 6
61 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1 1 1 3 15 4 1 3 20
62 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 1 1 3 8 6 3 0 17
63 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 1 1 3 6 2 0 0 8
64 บ้านทุ่ง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
65 บ้านโนนรังใหญ่ 1 1 0 2 7 2 1 0 10
66 บ้านเค็ง 1 1 0 2 4 2 1 1 7
67 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 0 3 4 22 5 2 4 29
68 บ้านปากห้วยวังนอง 1 0 2 3 6 2 6 3 14
69 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1 0 1 2 8 4 2 4 14
70 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1 0 1 2 5 6 3 2 14
71 ประชานุเคราะห์วิทยา 1 0 1 2 3 0 1 0 4
72 บ้านทุ่งใต้ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1 0 0 1 4 2 1 0 7
74 บ้านผือ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
75 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
76 บ้านนาขมิ้น 1 0 0 1 2 0 2 1 4
77 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
78 บ้านหนองตอแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านโนนดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 0 4 3 7 14 4 0 4 18
81 บ้านเหล่าเสือโก้ก 0 3 3 6 14 5 4 3 23
82 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 2 1 3 7 5 4 1 16
83 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 2 0 2 13 7 9 1 29
84 บ้านบุตร 0 2 0 2 6 2 0 0 8
85 บ้านโนนขวาวนายูง 0 2 0 2 6 0 0 0 6
86 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
87 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 1 3 4 4 1 0 1 5
88 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 0 1 2 3 3 3 4 0 10
89 บ้านโพนแพง 0 1 1 2 18 5 5 2 28
90 บ้านหนองมุก 0 1 1 2 7 6 0 3 13
91 บ้านหนองโนหนองดูน 0 1 1 2 7 4 0 5 11
92 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 1 1 2 5 5 2 1 12
93 บ้านนาเมือง 0 1 1 2 5 2 3 1 10
94 บ้านเตย 0 1 1 2 5 2 1 0 8
95 บ้านท่าศาลา 0 1 1 2 3 7 0 3 10
96 บ้านแดงหม้อ 0 1 1 2 3 0 1 2 4
97 บ้านยางโยภาพ 0 1 1 2 2 2 1 2 5
98 บ้านโนนรัง 0 1 0 1 8 3 0 0 11
99 บ้านวังพระวังไฮ 0 1 0 1 7 1 2 0 10
100 บ้านชีทวน 0 1 0 1 6 4 2 0 12
101 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 1 0 1 6 2 1 2 9
102 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 5 4 3 3 12
103 บ้านแก้งซาว 0 1 0 1 5 3 5 3 13
104 บ้านยางขี้นก 0 1 0 1 4 1 0 0 5
105 บ้านมะเขือ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
106 บ้านหนองบก 0 1 0 1 3 3 1 1 7
107 บ้านยาง 0 1 0 1 3 3 0 1 6
108 บ้านหนองปลาปาก 0 1 0 1 3 2 2 0 7
109 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 1 0 1 3 1 1 2 5
110 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 1 0 1 2 2 1 1 5
111 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 1 1 0 4
112 บ้านนาดูน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
113 บ้านกระบูน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
114 บ้านโอดนาดี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านโนนชาติยูง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
116 บ้านหมากมี่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 3 3 6 1 2 1 9
118 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2 11 4 2 1 17
119 บ้านหนองหลัก 0 0 2 2 8 6 4 1 18
120 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 0 0 2 2 6 0 1 0 7
121 บ้านเหล่าแค 0 0 2 2 4 0 0 0 4
122 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 0 1 1 6 0 0 3 6
123 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 1 1 5 8 2 3 15
124 บ้านกลางใหญ่ 0 0 1 1 5 4 3 2 12
125 บ้านแต้ใหม่ 0 0 1 1 3 6 1 1 10
126 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
127 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 1 1 3 2 1 2 6
128 บ้านหนองแก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
129 บ้านหวาง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
130 บ้านจานตะโนน 0 0 1 1 2 2 1 1 5
131 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
132 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
133 บ้านนาไผ่ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
134 บ้านเหล่าบาก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 0 1 1 1 0 2 2 3
137 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 สมเด็จ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านแสงไผ่ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
140 มารีย์นิรมล 0 0 0 0 6 4 5 1 15
141 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 6 3 3 0 12
142 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0 0 6 2 2 3 10
143 ศรีศึกษา 0 0 0 0 6 1 2 1 9
144 บ้านท่าเมือง 0 0 0 0 5 5 1 2 11
145 บ้านจิก 0 0 0 0 5 2 2 3 9
146 บ้านกอก 0 0 0 0 4 4 2 0 10
147 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 4 3 2 2 9
148 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 4 3 1 2 8
149 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
150 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 2 1 1 7
151 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 2 0 2 6
152 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
153 บ้านดูน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
154 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 0 0 3 2 3 0 8
155 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 3 2 2 0 7
156 บ้านนาคำ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
157 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
158 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
159 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 0 0 3 1 2 2 6
160 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
161 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 3 0 2 1 5
162 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 3 0 1 2 4
163 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
164 บ้านเป้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 2 5 1 0 8
166 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
167 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
168 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
169 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 0 0 2 2 0 1 4
170 บ้านเอ้ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านนาผาย 0 0 0 0 2 1 4 0 7
172 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 3 0 6
173 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 2 1 1 0 4
174 บ้านตำแย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
175 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
176 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
182 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
183 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
184 บ้านหนองขอนดอนยูง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
185 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
186 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านแสงน้อย 0 0 0 0 1 5 2 1 8
191 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 3 7 2 11
192 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
193 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
194 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 1 2 3 0 6
195 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
196 บ้านทัน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
197 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
198 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 1 2 3
199 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
201 บ้านแสง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
202 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
203 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
204 บ้านเทพา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
212 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
213 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 3 2
214 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านธรรมละ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 รุ้งอรุณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
224 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 0 3 1 2 4
225 บ้านดอนกลอยนากลาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
226 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
227 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 0 1 3 2 4
231 บ้านดอนประทาย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
232 ยุวทูตศึกษา 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
233 บ้านคำไหล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
234 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
235 บ้านพับ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 ประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านค้อกุดลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
242 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
243 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
244 นันตาศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
245 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
246 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านนามน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 245 215 180 640 1,403 594 359 296 2,356