เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสาญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
2 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
3 นางวิจิตรา สุขสาย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
4 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
5 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
6 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
7 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
8 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
9 นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
10 นายสันติพงษ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
11 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
12 นางกัญญาลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
13 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
14 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
15 นางอุณารัตน์ ล่าผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
16 นายจีรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
17 นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
18 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
19 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
20 นายสาญีณห์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
21 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
22 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
23 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
24 นางชุติปภา วรเดชนันสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
25 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุแข่งขันโรงเรียนอุบลวิทยาคม
26 นายสุริยะ พุทธผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
27 นายอรุณ พาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
28 นางกฤษณา กฤตาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสินทรัพย์และการเงิน คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
29 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
30 นายสุเมธ มัดธนู หัวหรน้ากลุ่มส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
31 นายสุริยะ พุทธผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
32 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา เขต 10 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
33 นางฑิยานันท์ พละไกร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
34 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
35 นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
36 นางธนิษฐาส ศรีอุฬารวัฒน์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
37 นางวิไลลักษณ์ จรูณโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิัและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
38 นางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจุดแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
39 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน รักษาการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวสิริธร ศรีลาบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวธัวรัตน์ คาน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวบุญล้อม กันยาชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]