สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 4 7 6
2 004 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 13 40 25
3 005 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 14 26 20
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 8 17 14
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 22 54 37
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 42 158 83
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 10 16 15
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 17 38 30
9 012 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 26 52 38
10 011 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 37 85 59
11 014 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 37 83 61
12 024 โรงเรียนบ้านกระบูน 4 21 9
13 025 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 19 32 26
14 026 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 14 17 16
15 027 โรงเรียนบ้านกอก 10 20 17
16 031 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 40 65 57
17 032 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 6 15 11
18 033 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 4 2
19 030 โรงเรียนบ้านก่อ 0 0 0
20 028 โรงเรียนบ้านก่อบึง 2 2 2
21 029 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 7 20 12
22 035 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 6 6
23 037 โรงเรียนบ้านขามน้อย 17 55 32
24 038 โรงเรียนบ้านขามป้อม 10 14 14
25 039 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 8 19 14
26 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 3 5 4
27 036 โรงเรียนบ้านข่าโคม 8 18 13
28 046 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1 3 2
29 045 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 7 21 11
30 047 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 3 3
31 048 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 14 8
32 049 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 14 19 18
33 050 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 14 27 19
34 051 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 4 5 5
35 044 โรงเรียนบ้านค้อ 0 0 0
36 042 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 3 2
37 043 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 3 3 3
38 057 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 6 11 7
39 058 โรงเรียนบ้านจิก 12 20 17
40 059 โรงเรียนบ้านชีทวน 12 28 20
41 061 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 8 13 11
42 062 โรงเรียนบ้านดงยาง 34 59 42
43 063 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 0 0 0
44 286 โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 5 6 6
45 064 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 6 9 8
46 065 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 3 4 4
47 067 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 4 3
48 066 โรงเรียนบ้านดอนแดง 17 20 18
49 069 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 3 3
50 070 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 7 14 12
51 072 โรงเรียนบ้านดูน 7 9 9
52 071 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 5 5
53 068 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 25 48 36
54 074 โรงเรียนบ้านตำแย 4 8 6
55 078 โรงเรียนบ้านทัน 4 5 5
56 079 โรงเรียนบ้านทัพไทย 3 6 5
57 093 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 11 9
58 091 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 15 34 24
59 092 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 8 15 12
60 095 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 14 23 22
61 094 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 3 10 6
62 096 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 38 30
63 080 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 0 0 0
64 081 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 37 77 57
65 084 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 3 5 4
66 083 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 7 15 11
67 085 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 36 86 57
68 086 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 1 1
69 087 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 13 29 21
70 088 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 4 4
71 089 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 3 6 5
72 082 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 13 27 22
73 090 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 18 42 31
74 099 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1 3 2
75 100 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 38 84 58
76 102 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 12 10
77 103 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 6 8 8
78 105 โรงเรียนบ้านนาคำ 6 6 6
79 104 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 21 62 35
80 106 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 24 37 29
81 107 โรงเรียนบ้านนาดูน 3 12 8
82 109 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 13 11
83 112 โรงเรียนบ้านนามน 1 1 1
84 113 โรงเรียนบ้านนามึน 17 21 20
85 114 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 23 18
86 116 โรงเรียนบ้านนาเลิง 2 11 3
87 101 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 22 34 32
88 111 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2 8 5
89 110 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 3 4 4
90 115 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 11 7
91 117 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 3 2
92 118 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 24 52 38
93 129 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
94 130 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 17 16
95 131 โรงเรียนบ้านบุตร 8 18 15
96 132 โรงเรียนบ้านปลาดุก 17 34 24
97 133 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 6 5
98 134 โรงเรียนบ้านปะอาว 19 42 31
99 135 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 48 28
100 136 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 17 40 27
101 137 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 3 3 3
102 138 โรงเรียนบ้านป่าข่า 7 10 10
103 141 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 6 13 11
104 143 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 13 21 19
105 142 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 17 46 29
106 144 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 3 3
107 145 โรงเรียนบ้านผือ 5 9 7
108 148 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 16 24 19
109 149 โรงเรียนบ้านพับ 2 4 3
110 159 โรงเรียนบ้านมะเขือ 5 6 6
111 167 โรงเรียนบ้านยาง 7 14 11
112 160 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 16 36 24
113 161 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 5 13 9
114 163 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 17 31 26
115 165 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 9 89 26
116 166 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 15 23 22
117 162 โรงเรียนบ้านยางเทิง 0 0 0
118 164 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 7 11 11
119 168 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 7 11 10
120 169 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 10 19 16
121 170 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 6 10 7
122 171 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 12 19 17
123 172 โรงเรียนบ้านศรีบัว 1 1 1
124 173 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 0 0 0
125 174 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 2 2
126 176 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 3 8 5
127 177 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0
128 178 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 2 5 4
129 179 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 26 59 41
130 180 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 3 4 3
131 181 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 9 9 9
132 183 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 15 55 30
133 182 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 5 7 6
134 184 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 10 8
135 185 โรงเรียนบ้านสำราญ 0 0 0
136 190 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 11 16 15
137 192 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 3 12 7
138 193 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 8 8 8
139 195 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1 2 2
140 197 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 29 51 40
141 199 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 17 33 26
142 198 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 7 12 10
143 201 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 3 5 3
144 202 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 1 1 1
145 205 โรงเรียนบ้านหนองบก 8 24 15
146 206 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 9 20 15
147 207 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 13 12
148 208 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 7 15 12
149 212 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 2 11 4
150 211 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 2 5 4
151 213 โรงเรียนบ้านหนองมุก 16 26 24
152 219 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 20 37 29
153 217 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 5 7 6
154 218 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 13 25 19
155 220 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 7 7
156 222 โรงเรียนบ้านหนองหิน 14 30 22
157 221 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 4 15 11
158 225 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 38 62 51
159 226 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 8 12 11
160 196 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 25 20
161 200 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 4 11 7
162 209 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 11 9
163 214 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 4 14 8
164 223 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 20 42 30
165 191 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 12 8
166 203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 7 6
167 210 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 3 9 5
168 215 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 6 20 11
169 216 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 4 6 5
170 204 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 16 30 24
171 194 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 25 51 39
172 224 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 26 50 37
173 227 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1 1 1
174 228 โรงเรียนบ้านหวาง 10 34 18
175 229 โรงเรียนบ้านหัวคำ 21 40 29
176 230 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 1 3 2
177 231 โรงเรียนบ้านหาด 2 12 6
178 238 โรงเรียนบ้านอีต้อม 14 32 25
179 052 โรงเรียนบ้านเค็ง 8 14 13
180 053 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 2 11 4
181 060 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 6 18 13
182 075 โรงเรียนบ้านเตย 8 25 15
183 097 โรงเรียนบ้านเทพา 3 4 3
184 139 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 4 12 8
185 140 โรงเรียนบ้านเป้า 3 18 7
186 175 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 10 14 10
187 186 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 6 28 13
188 232 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 1 1
189 233 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 5 4
190 236 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 3 9 6
191 237 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 26 44 34
192 234 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 4 9 8
193 235 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 6 11 10
194 239 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 8 7
195 034 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 16 29 24
196 041 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 1 1
197 055 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0
198 056 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 13 37 23
199 073 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 7 22 14
200 076 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 3 3 3
201 077 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 13 26 21
202 151 โรงเรียนบ้านแพง 2 3 3
203 189 โรงเรียนบ้านแสง 3 5 4
204 187 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 9 26 15
205 188 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 3 5 4
206 119 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 8 28 16
207 120 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 18 38 28
208 121 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 4 6 5
209 122 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 2 1
210 123 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 11 22 16
211 127 โรงเรียนบ้านโนนรัง 11 31 22
212 125 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 7 17 14
213 126 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 12 30 22
214 124 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 3 6 6
215 128 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 2 8 5
216 152 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 2 5 2
217 153 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 18 40 26
218 157 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 3 7 4
219 155 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 17 44 29
220 156 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 24 47 40
221 154 โรงเรียนบ้านโพนแพง 30 64 47
222 240 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 2 2 2
223 098 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 6 13 11
224 147 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 1
225 146 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 10 19 15
226 158 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 5 7 6
227 242 โรงเรียนปทุมวิทยากร 52 102 79
228 243 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 4 12 9
229 244 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 38 65 55
230 245 โรงเรียนประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 2 5 4
231 253 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 78 263 136
232 251 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 34 76 45
233 257 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 11 28 20
234 261 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 1 3 2
235 285 โรงเรียนศรีศึกษา 10 15 13
236 266 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 8 27 14
237 274 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 73 235 130
238 279 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 90 314 166
239 283 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 80 226 140
240 254 โรงเรียนเมืองอุบล 37 59 51
241 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 25 42 32
242 022 โรงเรียนนันตาศึกษา 1 2 2
243 023 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 0 0 0
244 150 โรงเรียนบ้านพิณโท 1 3 2
245 246 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 5 24 10
246 247 โรงเรียนพระกุมารอุบล 28 64 34
247 248 โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี 0 0 0
248 249 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 3 14 4
249 250 โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 0 0 0
250 252 โรงเรียนมารีย์นิรมล 16 44 27
251 255 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 4 8 6
252 284 โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถึมภ์ 0 0 0
253 258 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา 1 3 2
254 259 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0
255 260 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
256 262 โรงเรียนวัดไร่น้อย 0 0 0
257 264 โรงเรียนศักดาวิทยา 0 0 0
258 265 โรงเรียนสมเด็จ 1 4 2
259 268 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 2 2 2
260 269 โรงเรียนอนุบาลกิตติกวิน 0 0 0
261 270 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1 3 1
262 271 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2 11 4
263 272 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
264 273 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 0 0 0
265 275 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 9 7
266 276 โรงเรียนอาเวมารีอา 32 63 49
267 277 โรงเรียนอุบลครีสเตียน 0 0 0
268 278 โรงเรียนอุบลวิทยากร 0 0 0
269 280 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 13 11
270 281 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 6 18 10
271 013 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 19 45 22
272 241 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 0 0 0
273 263 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 5 13 8
274 019 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 8 25 13
275 267 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 0
276 256 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 8 17 12
277 015 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
278 016 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 0
279 017 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0
280 018 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
281 020 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 0 0 0
รวม 2821 6408 4422
10830

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]