รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
ระหว่าง วันที่ 22 - 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร์  เทียมจิตร
 
1. นางนภารัตน์  พลศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวิก 1. เด็กหญิงกาญยาดา  จงหาญ
 
1. นางมะลิวัลย์  จะริรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงอาทิมา  คำมา
 
1. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์เสนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาสัจจะเวทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวีรดา  กิ่งมาลา
 
1. นางไพจิตต์  ชิณวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญด้วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวบรรณสรณ์  นรดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาวจันจิรา  คำพินิจ
 
1. นางปราณี   ธรรมนิยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ดวงใจ
 
1. นางภัทรพร  ช่วยมิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ป้องกัน
 
1. นางรัชดาภรณ์  สูงสุด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายคมกริช  บุญจูง
 
1. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ลานตวน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รสหอม
 
1. นางปราณี  ธรรมนิยม
2. นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
 
1. นางประภาศรี  สุภากุล
2. นางมะลิวรรณ  เกษร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายภัทรพงษ์  นวลแสง
2. เด็กหญิงรัฐตินันท์  ขุขันธิน
 
1. นางกัญญาภัทร  แก้วกัณหา
2. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรจันทร์
2. เด็กชายธนมงคล  จันคณา
 
1. นางกัญญาภัทร  แก้วกัณหา
2. นางกัญญา  ศรีดาพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กชายสกลวรรณ  บุญนะรา
 
1. นางสาวขวัญฤดี  เสมอภาค
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชนา  ชมเมือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ใจดี
 
1. นางสุมาลี  บุญธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดม 1. เด็กชายดำรงเกียรติ  ดอกพอง
2. เด็กชายธีระนันท์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายอภินันท์  อ่อนคำ
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  วิริยะกาญจนา
2. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ทองเลิศ
2. นายอภิศักดิ์  สมร
3. นายเสฎฐวุฒิ  บีพิมาย
 
1. นางธนัญญา  ไพทูรย์
2. นางสาวธีรดา  บุญสงค์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงยะลา
2. เด็กหญิงชนาพร  ปุญญานนต์
3. เด็กหญิงภัสสร  ดอนเหลือม
 
1. นางธนัญญา  วุทธิยา
2. นายเจตพล  อักษร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มีโชคชัย
2. เด็กชายธะวัต  นุ่มประทุม
3. เด็กหญิงเกศินี  หมู่แก้ว
 
1. นางสาวอัมพร  สอนสุข
2. นางชารินี  พลภักดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีดาชาติ
 
1. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว
2. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ปรือปรัง
2. เด็กชายวิรชัช  แสงแดง
 
1. นางธันวา  บีกขุนทด
2. นางเกษมศรี  โสภากุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายศิรวิช  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกิตติกวิน  แก้วกิติกรกุล
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรพีภัทร  มะลิพันธ์
 
1. นางวีราพัชธ์  ศรีดาพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  ยาศรี
2. เด็กชายพงศธร  จำเริญชัย
 
1. นายชัยสิทธิ์  กวดขันธ์
2. นางสาวอรอนงค์  รัตนพันธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง
 
1. นายทอน  วิลา
2. นายคณาพิบูลย์  พุ่มสถิตย์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กหญิงสลิลภรณ์  พรหมลิ
 
1. นางกุสุมา  ทองภา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงปาลิตา  กิ่งจันทร์
 
1. นางอรธณัท  แก้วกิติกรกุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรญาภา  แป้นจันทร์
 
1. นายทิวากร  คำศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรักษา
 
1. นายทิวากร  คำศรี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาวณัฐสุดา  ลานตวน
 
1. นางยุวดี  หลาวทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายนพรุจ  ไชยพล
2. เด็กหญิงนภวรรณ  ทองพา
3. เด็กชายอภิวรรธน์  สวยกลาง
 
1. นางอารีย์  วันทะวงษ์
2. นางจิราพร  ทองมนต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายชนะภัย  ทองทิพย์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงพัชราภา  สมร
 
1. นางสาวรัตติยา  พันยา
2. นางสาวเมธาวี  ทองพา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสิทธินนท์  อดทน
 
1. นายชัยอนันต์  ชัยสุวรรณ
2. นางอนงค์  บุดดาวงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายภัทรคิน  โล่คำ
2. เด็กชายสิริพงษ์  สุขเฉลิม
 
1. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
2. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอกพอก
2. เด็กชายอดิศร  ปรือปรัก
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง
2. นายธนกฤษ  ทองสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีสัน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจริญวงศ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. นายธนกฤต  ทองดาษ
2. นายสมุย  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นายประชัญ  สีทา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุขตน
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก่นอินตา
3. เด็กหญิงสิริรัตน  บุญส่ง
 
1. นางศิริรัตน์  ชินบุตร
2. นางสาวจีรนันท์   ไชยพล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงณภัทร   คุมรอบ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงศุภานิช   บุญสิงห์
 
1. นางสาวจีรนันท์   ไชยพล
2. นางพิศมัย  ขำศรีบุศ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงปณิดา  หอมอ่อน
2. เด็กหญิงปาณิดา  เทาศิริ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สะอาด
 
1. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กอกหวาน
3. นางสาวอทิตยา  ออมแก้ว
 
1. นายบัญชา  สำราญล้ำ
2. นางผกากรอง  สำราญล้ำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอุง 1. เด็กหญิงณัฐินี  คำไสย์
2. เด็กหญิงมาริสา  ชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สว่างภพ
 
1. นางศิริพรรณ  มะนู
2. นางวัฒนา  ดวงแสงจันทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สายแก้ว
2. เด็กหญิงศตพร  อันจะนะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นัดทะ
 
1. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
2. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ์  ชูกลิ่น
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แย้มบาน
2. เด็กหญิงภัทริญา  จิตรัก
 
1. นางนันทวัน  แพงมา
2. นางสาวบุณยาวีย์  เหลามี
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชัชวาล  สิงหะ
2. นายศักรินทร์  ลินทบุตร
 
1. นายพิเชฐ  ก้อนฝ้าย
2. นางสาวจินตนา  อนุพันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกันตยา  ไชยสาร
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำขาว
3. เด็กหญิงลลิดา  ปลื้มใจ
4. เด็กหญิงสมฤดี  ประจำ
5. เด็กหญิงอติกานต์  อุราฤทธิ์
 
1. นายประดิทรรศณ์  แดนกาไสย
2. นางสาวบุณฑริกา  สุนิพัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  วันคำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงสุณิชา  รากกระโทก
 
1. นางณิชชา  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล  จบใจสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงกัลยา  คำสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ประวัติพงษ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ปุ๋ยทอง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชู
5. เด็กหญิงลลิตา  ปลื้มใจ
 
1. นายประดิทรรศณ์  แดนกาไสย
2. นายเดชา  ศรีชมภู
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงฐานิดา  เขตจัตุรัส
3. เด็กหญิงนัทพร  หนูพัฒน์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วลอย
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุขศรีเด่น
 
1. นางสาวกุลธิดา  เมฆลี
2. นางอัญชลี  ใจกล้า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ย่อมพันธ์
2. เด็กหญิงตรีีรัตน์  จันทร์เทียม
3. เด็กหญิงผกากาญจน์  ว่าไทย
4. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญคง
5. เด็กชายเจษฏา  แพงมาก
 
1. นางวิลาศิณี  ตั้งเพียร
2. นายอาทิตย์  สมพงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  อุปการดี
2. เด็กหญิงญานิน  ทองประสม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทะเลด่วน
4. เด็กหญิงสุภัสรา  พุทธิรักษ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสังข์
 
1. นางนิภา  มโนรัตน์
2. นางปพิชญา  มั่นคง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาจเรือง
2. เด็กชายธีรพงศ์  พุ่มเพ็ชร
3. เด็กหญิงราตรีสุข  ดวงธนู
4. เด็กหญิงสุนิษา  หาดคำ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวศิธาชนันท์  ศรีศิริ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ลาลุน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงปริชญา  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงปวิมล  ยาเคน
5. เด็กหญิงอาทิยา  อินเทพา
 
1. นายคมกริช  บุญพรม
2. นายชัยวุฒิ  ดีด้วยมี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายกรณิศ  นนทะพันธ์
2. เด็กชายกีรภัทร  ประจันนวล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ยืนนาน
4. เด็กหญิงครองจิตรา  สาระพงษ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ผาดไธสง
6. เด็กชายธนชิต  บุญจูง
7. เด็กหญิงธนพร  กะชินรัมย์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองลอย
9. เด็กชายพงษ์กรณ์  จันทร์แปลง
10. เด็กหญิงรัตธิรส  นนทะพันธ์
11. เด็กชายวรพล  สารพันธ์
12. เด็กชายวรินทร  ผาสงค์
13. เด็กชายวุฒิติ  ทองเศก
14. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ปลั่ง
15. เด็กหญิงสุวรรณา  อุยยือ
16. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรานุช
17. เด็กหญิงอรปรีญา  ล้วนเกษม
18. เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์
19. เด็กชายเทพรัตน์  คำใบ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ระวัง
 
1. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
3. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
4. นางสาววรรณวณัช   ระพีธัญกรณ์
5. นายจิรเดช  โยธี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงขวัญใจ  สุดดี
3. เด็กหญิงณัฐติกาลต์  ศรีสุข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีดาชาติ
5. เด็กชายนรบดี  หาญพิทักษ์
6. เด็กชายนวดล  วรรณวงค์
7. เด็กชายนันทชัย  นันทะสิงห์
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร
9. เด็กหญิงปริฉัตร  ผู้มีสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชราภา  คำบัว
11. เด็กชายพีทสนุ  พุ่มเพชร
12. เด็กหญิงภัทธิราพร  พงษ์สุระ
13. เด็กชายรัตตะพงษ์  นนทะพันธ์
14. เด็กชายศรีสุข  กิตติไพเราะ
15. เด็กหญิงศศินันท์  หงษ์ทอง
16. เด็กชายสราวุฒิ  บุตอุดม
17. เด็กชายสุทัศน์  สุดดี
18. เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม
19. เด็กหญิงอาริญา  หอมจิตร
20. เด็กชายเลิศชาย  เคนมี
 
1. นายธนาพล  ปรางนวล
2. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
3. นางณิชาภัทร  วันนา
4. นางสาวจันทนา  ดิษฐ์ประสพ
5. นางวิไลวรรณ  จันทร์ทิพย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงเกศทิพย์  มีสุข
 
1. นางนภาพร  โคตมา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  คำพินิจ
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรตา  ลานตวน
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์วัน
2. เด็กชายชยพล  ยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวชลลดา  อันภักดี
2. นางแก้วตา  เกษอินทร์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายพนัส  สมภาค
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  มากมาย
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางสาวกฤษณี  แก้วแกมทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล  นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา  อันภักดี
2. นางฉวีวรรณ  ดวงมณี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงค์ขันธ์
3. เด็กหญิงธนาลักษ์  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงบุศยมาศ  ธรรมสิงห์
5. เด็กหญิงปณิดา  วงษ์ขันธ์
6. เด็กหญิงพรนภัส  ปรือปรัง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  แพงมาก
8. เด็กหญิงรุจิราลัย  แพงอก
9. เด็กหญิงวาสนา  บุญทอง
10. เด็กหญิงศรัญญา  ปราบภัย
 
1. นางสุภาพรรณ  แพงอก
2. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
3. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   สมบูรณ์
3. เด็กหญิงชลนิภา   สินปรุ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   รสหอม
5. เด็กหญิงนลินนิภา   นาวี
6. เด็กหญิงปวริศา   นรินทร์
7. เด็กหญิงพลอยรัตน์   บุญเชียง
8. เด็กหญิงพิชญา  สุ่มมาตย์
9. เด็กหญิงวาทินี   คำพินิจ
10. เด็กหญิงอรวรา   รสหอม
 
1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางพิมภารัตน์   เชื่อมกลาง
3. นางภาวนา  พันธ์นา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มักสัน
2. เด็กหญิงชาริสา  วะโรรส
3. เด็กหญิงณิชาพัชร  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงดวงทิพย์  ต้นกันยา
5. เด็กหญิงธนัชชา  พันธ์จันทร์
6. เด็กหญิงธารวิมล  เกษกาล
7. เด็กหญิงพิชญานันท์  ดับโศรก
8. เด็กหญิงวิชญาดา  สุภาพ
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ทุนมี
10. เด็กหญิงศิรประภา  พัดกลม
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
3. นางสาวทัศวรรณ  บุญร่วม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  กันทอง
2. เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นอ่วน
3. เด็กหญิงธนาภา  อยู่คง
4. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ขันธ์
5. เด็กหญิงพาขวัญ  รสหอม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนไชย
7. เด็กหญิงมนธิกา  คำพินิจ
8. เด็กหญิงสุธินันฐ์  สุดดี
9. เด็กหญิงอลิสา  รสหอม
10. เด็กหญิงอิรวดี  นุ้ยแหลมหลัก
 
1. นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์
2. นายปริญญา  ภูมิสูง
3. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายกัมปนาท  บังเอิญ
2. เด็กชายจตุภัทร  ไพวงศ์
3. เด็กชายจิรายุทธ  สุพรรณ์
4. เด็กชายจุลจักร  บุญร่วม
5. เด็กชายดรัณภพ  ดับโศรก
6. เด็กชายธนวัต  ไพรบึง
7. เด็กชายนิวัฒน์  พันธ์แก่น
8. เด็กชายวรเมธ  พลชัยสง
9. เด็กชายสุรชัช  พิศพงษ์
10. เด็กชายอัฐวุฒิ  ภูทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางนุสรินทร์  สุภาพ
3. นางสาวทัศวรรณ  บุญร่วม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปัญญา
2. เด็กชายจิตรเทพ  คำเหลี่ยม
3. เด็กหญิงฉัตรชาวดี  ภูมี
4. เด็กหญิงดาราศาสตร์  แหวนเพ็ชร
5. เด็กชายทองมนต์  สิณสุข
6. เด็กหญิงลดามณี  เบ้าทอง
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปัญญาแก้ว
8. เด็กหญิงสุกันยา  คำศรี
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นางสาววิลาวัณย์  แก้วอมร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กชายกิตติคุณ  หงษ์โสภา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจนะรา
3. เด็กชายชัยปัญญา  สมาธิ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็งธรรม
5. เด็กชายทวีรัฐ  แสงทอง
6. เด็กชายนิธิวัฒน์  ครบสุวรรณ
7. เด็กชายรัตนพล  หงษ์โสภา
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุนสาย
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุระ
10. เด็กชายอภิสร  หงษ์โสภา
 
1. นายทักษ์ดนัย  คำภูบาล
2. นางสาวเดือน  แก้วพวง
3. นางสาวอาทิตยา  เสาเวียง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ประเสริฐชาติ
2. เด็กชายคฑาเทพ  สมสนุก
3. เด็กหญิงณิชกุล  ยอดอานนท์
4. เด็กหญิงดรุณี  พันธ์ศิริ
5. เด็กชายธีระเดช  โสระชาติ
6. เด็กหญิงนิสิตา  วันทอง
7. เด็กหญิงรุ่งฤดี  บึงโบก
8. เด็กชายวัชระ  ชัยมูล
9. เด็กหญิงสุมินตรา  ดอกสร้อย
10. เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมพร
 
1. นางหรรษา  สมอุดร
2. นางสาวนภาพร  เงินดี
3. นางสาวธมนต์ลักษณ์  พร้อมสุข
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มาดี
2. เด็กหญิงนมัสณันท์  จันทร
 
1. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
2. นางนงลักษณ์  ศรีพูล
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. นางสาวปาริชาติ  ดอกพอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  รสหอม
 
1. นายปริญญา  ภูมิสูง
2. นางสุภาดา  พงษ์วัน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปื่นมุกข์  อาจภักดี
 
1. นางละดาวัลย์  ศรีสุเพชรกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนวินท์  สมศรี
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงศรัณยภัทร  โยธี
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กหญิงจินตนา  หาระกุล
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  แก้วกิตติ
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์  นุตโร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงพรชนก  หรพริ้ง
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงธรรมะสรณ์  อินแพง
2. เด็กหญิงพิชญา  สัปปินันท์
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางนันทิยา  อินธิสุทธิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะพร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงเรณู  เคนมี
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางอังคณา  ศิลาโชติ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พิมแต้ม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สารพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางอรจิราส์  คมนาคม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจักรพล   ยะสุนทร
 
1. นางสาวณัฐชยาทิตย์  จันทร์โสภา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายกฤษณพล  ดงแสนสุข
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์คำ
3. เด็กชายพงศกร  โนนสูง
 
1. นางวิจิตรา  นพมิตร
2. นายจีระศักดิ์  พรหมจารีย์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  อุ่นญาติ
2. เด็กชายอลงกร  ชัชขันธกิจ
3. เด็กชายอุดมพงษ์  กั้นกลาง
 
1. นายจีระศักดิ์  พรหมจารีย์
2. นางสุภาพร  นกงาม
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายณรงค์กรต  คำพา
2. เด็กชายยิ่งยง  ใหญ่ยิ่ง
3. เด็กชายสรวิชญ์  สว่างภพ
 
1. นายอัศวพงศ์  สว่างภพ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  รอบคอบ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงธนัชชา  แก้ววันทา
2. เด็กชายพรหมมินทร์  ดวงสิน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เมืองจันทร์
4. เด็กชายสุรศักดิ์  ดอกพอง
5. เด็กชายเอกพล  หาญพิทักษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
2. นางณิชาภัทร  วันนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สว่างภพ
2. เด็กชายกนิษฐ์บัญชา  ศรีเมือง
3. เด็กชายกฤษณะ  ปลื้มใจ
4. เด็กชายกษิดิ์เดช  ใจมนต์
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  วงค์พิมล
6. เด็กชายชัยสิทธิ์  สรวมศรี
7. เด็กหญิงฑิติยา  ศรีชื่น
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวทุ่ง
9. เด็กหญิงณิชกานต์  วินทไชย
10. เด็กชายดัชกร  ถาวร
11. เด็กหญิงดารุณี  ศิลา
12. เด็กชายทรงวุฒิ  สถานพงษ์
13. เด็กหญิงธิตินันท์  แพทย์มด
14. เด็กชายธีรภัทร  อนุสี
15. เด็กชายนนทกร  คำแพง
16. เด็กชายนพคุณ  รัตนมงคล
17. เด็กหญิงนลินทิพย์  อินทรสิทธิ์
18. เด็กหญิงปฐวีกานต์  คำแพง
19. เด็กหญิงปนัดดา  ถาวร
20. เด็กหญิงพรธิดา  ถ้ำทอง
21. เด็กหญิงพัชรพร  คำผาง
22. เด็กหญิงฟ้าใส  ยกพล
23. เด็กชายภาวัต  ผงพันธ์
24. เด็กชายลัทธพล  ระยับศรี
25. เด็กหญิงวรรณวิรัตน์  บุญสูง
26. เด็กชายวุฒิพงษ์  มาโยธา
27. เด็กชายวุฒิไกร  สารมิตร
28. เด็กชายศรวรินทร์  พิลาดี
29. เด็กชายสหรัฐ  คำแพง
30. เด็กชายสุริยา  สรงแก้ว
31. เด็กหญิงสโรชา  เทียนแก้ว
32. เด็กหญิงหทัยชนก  ซ้อมจันทา
33. เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  ต้นทอง
34. เด็กหญิงอรพิน  อาจหาญ
35. เด็กหญิงอัญชาสา  อนุสี
36. เด็กหญิงอาภาภัทร  อนุสี
37. เด็กหญิงอารียา  ซ้อมจันทา
38. เด็กหญิงอุทัยวรรณ์  แหวนรำ
39. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  ชาญสูงเนิน
40. เด็กชายโชติวัฒน์  ปลื้มใจ
 
1. นายเกษมชัย  คำแพง
2. นางภัทราวรรณ  คำแพง
3. นางปัญฑกา  โพชัยพัช
4. นางจันทร์เพ็ญ  วิเศษพงษ์
5. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
6. นางวารุณี  สารชาติ
7. นายประคอง  จันครา
8. นางสมใจ  คำแพง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรงาม
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุระมาศ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  คำสี
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงชนาพร  แสงสุริย์
7. เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพธี
9. เด็กหญิงถลัชนันท์  กุมรีจิตร
10. เด็กชายธนาดูล  ตะเคียนราม
11. เด็กชายธาดา  ปัดชา
12. เด็กชายธีรศักดิ์  จินดาวงษ์
13. เด็กหญิงนภาทิพย์  โมรินทร์
14. เด็กหญิงปทิตตา  ระงับภัย
15. เด็กหญิงปวีณ์กร  กิ่งสีดา
16. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีจันทร์
17. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไพบูลย์
18. เด็กชายรามินทร์  จินดาวงค์
19. เด็กหญิงวรรณรดา  บุตรวงศ์
20. เด็กหญิงวรรณลดา  หวังลาภ
21. เด็กหญิงวรวรรณ  โนมะยา
22. เด็กหญิงวรัชยา  ดีแก้ว
23. เด็กหญิงวรัชยา  ดีแก้ว
24. เด็กชายวุฒิภัทร  ทำนิล
25. เด็กชายศุคลวัฒน์  ยอดพุฒ
26. เด็กชายสามารถ  บุญยัง
27. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีลาชัย
28. เด็กหญิงสุพิชญา  ปราบอภัย
29. เด็กหญิงสุพิศตา  จักสาร
30. เด็กชายอภิเชษฐ์  ขุขันธิน
31. เด็กหญิงอรุณี  ทับสุริย์
32. เด็กหญิงอะรัญยา  จินดาวงค์
33. เด็กหญิงอุษา  บุดดา
34. เด็กหญิงเกศรา  อ้อมแก้ว
35. เด็กหญิงเกษมณี  ปัดชา
36. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองทิพธี
37. เด็กหญิงโชติมณี  เทศขันธ์
 
1. นายสัจจา  สว่างภพ
2. นางสาวชลาลัย  เมืองกลาง
3. นางสาวมุจรินทร์  บุญมา
4. นายภัทรศักดิ์  สมพงษ์
5. นางสาวหทัยรัตน์  สุวรรณคำ
6. นางสาวสุดารัตน์  ติงชาติ
7. นางสาวอรุณรัตน์  วิเศษชาติ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงมณี  อ่อนคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กชายนพกร  คูณทวี
 
1. นายออรชุล  คูณทวี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิศร
 
1. นางสาวบุษรินทร์  ทองคณทา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงไอริสา  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บริสุทธิ์
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีพูล
 
1. นายประวิทย์  งามแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายนันทวัช  ขันทอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ตอนศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสษร  ขอมอบกลาง
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บริสุทธิ์
 
1. นางวราพร  บัวกา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กชายยศกร  จันดี
 
1. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายนันทวัช  ขันทอง
 
1. นางวลีรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มรกต
 
1. นางสาวยุวธิดา  สิมาขันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีพูล
 
1. นายประวิทย์  งามแสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยสิงห์
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงอาลดา  บังเอิญ
 
1. นางสาวธาริณี  มั่นคง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตชัย
 
1. นางสาวธาริณี  มั่งคง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงจิลัดดา  สุวรรณ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีจุมพล
3. เด็กชายทิชานนท์  สำรวย
4. เด็กชายธนภัทร  น้ำคำ
5. เด็กชายธีระพันธ์  พงษ์วิเศษ
6. เด็กชายนำโชค  หงษ์ทอง
7. เด็กชายอดิสร  ตองอบ
8. เด็กหญิงอัญมณี  สาลัง
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
2. นายบัญชา  ใจโชติ
3. นางสาวกัญญภัณฑ์  หาญพิทักษ์
4. นางสาวสำราญ  จันภักดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง
2. เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข
3. เด็กหญิงกวินนาฎ  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญขำ
5. เด็กชายกานต์ระพี  จันดำ
6. เด็กชายคณินณัฏฐ์  สมพงษ์รัตนกุล
7. เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์
8. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี
9. เด็กหญิงจีระภรณ์  ศรีมงคล
10. เด็กหญิงชนารตี  งามใส
11. เด็กหญิงชมพูนิกข์   สรรพบุญ
12. เด็กชายชาฎาชีวานนท์   นามวิชา
13. เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก
14. เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน
15. เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์
16. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ
17. เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์
18. เด็กหญิงณฐอร  ขุมทอง
19. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วกัณหา
20. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์   แพงมา
21. เด็กชายตะวัน  จันทสิงห์
22. เด็กชายธนะชัย  สดสา
23. เด็กหญิงนัฐติกานต์   ดวงใจ
24. เด็กชายประเมษฐ์  ใจมนต์
25. เด็กชายปิยปราชญ์   ศรีจักร
26. เด็กชายปิยรัตน์  สมควร
27. เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม
28. เด็กชายพลพจน์  บำรุง
29. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตโน
30. เด็กชายภัทรพล  เจนจิต
31. เด็กชายวสวัตติ์  สุวรรณพรม
32. เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร
33. เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง
34. เด็กหญิงสาธิกา  ขำคม
35. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   ในทอง
36. เด็กชายหริวัต  อำพันธ์
37. เด็กชายอชิตพล  ชำนาญ
38. เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ   นิที
39. เด็กชายอภิเดช  วันนา
40. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
2. นางณัฐทินี  ศรีธรณ์
3. นางอาทิตยาภรณ์  นิยม
4. นายสุริยันต์  ศรีธรณ์
5. นางสาวศริญญา  สุภาพ
6. นายดำรงศักดิ์  ลับสูงเนิน
7. นายชูวงศ์  แก้วนิมิตร
8. นายศุภชัย  วนมา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
2. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
3. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
4. เด็กหญิงชญาทิพย์  คำเสียง
5. เด็กหญิงณัฐฐิชา  สีแสวง
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพงษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองดี
9. เด็กหญิงตะวันฉาย  เนียมหอม
10. เด็กชายธนกร  คำเสียง
11. เด็กชายธนกร  สีสัน
12. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
13. เด็กชายธีรยุทธ  สังข์เสวี
14. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
15. เด็กหญิงนิดธิตา  ทองดี
16. เด็กหญิงปนัดดา  อักษร
17. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
18. เด็กหญิงปรียานาฏ  ทองดี
19. เด็กชายปรเมศวร์  สุลาเลิศ
20. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทำ
21. เด็กชายพงศธร  ยาจิตร
22. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
23. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดี
24. เด็กชายภัทรศกรณ์  ทองดี
25. เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณสวาท
26. เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่างศรี
27. เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
28. เด็กหญิงวรา  คำเสียง
29. เด็กชายวัฒนา  จันดา
30. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรึกษาดี
32. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
33. เด็กหญิงอทิตยา  ทองดี
34. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
36. เด็กหญิงอริยา  แก้วกำพล
37. เด็กหญิงอำนวยพร  ศิริสุข
38. เด็กหญิงอุรัสยา  มะโนรา
39. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ทองดี
40. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์วิเศษณ์
2. นายเอกชัย  คำมา
3. นายอมร  บุญประกอบ
4. นางสาวสินีนาฏ  อนุไพร
5. นายประกิต  บูระภา
6. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
7. นางเบญจมาศ  ตันทอง
8. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายอนันดา  พินโสภา
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงอติกานต์  สังขาร
 
1. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จารุโรจนาพิทักษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงจริยา  อาจเอื้อม
 
1. นางสาวกัญญาวรัตน์  กิ่งกนก
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
 
1. นางสาวนุชนาถ  คำหล้า
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายปวัตน์  อุดร
 
1. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายศุภกร  สะใบ
 
1. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บาทจิตร์
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันทิยา  วังเมือง
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงสุกรรณา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายธีรพันธ์  พลวิเศษ
 
1. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองเพ็ญ
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กชายวิศรุต  ทองมนต์
 
1. นางศุภวรรณ  ดอกพอง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 1. เด็กหญิงแพรวา  ม่วงหอม
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บุญรอด
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงค์ขันธ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงอนัตตา  วงษ์พินิจ
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายวิทยา  บุละ
 
1. นางลมุน  นิลวรรณ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงสรนันท์  วงศ์วาน
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงจันทิรา  ดารุณิกร
3. เด็กหญิงธีมาพร  วงค์ขันธ์
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  จารุโรจนาพิทักษ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันพิมาร
6. เด็กหญิงวรรณภา  ปรือปรัก
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
8. เด็กชายอภิรักษ์  ปรือปรัก
 
1. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ
2. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
3. นายเลอพงศ์  เพิมมี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงทัศจิรา  สุดดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงนภาภัทร  แก้วมุกดา
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รสหอม
5. เด็กชายพีรภัทร  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีลาชัย
7. เด็กหญิงอรวรรณ  นามวงศ์
8. เด็กหญิงเมศิณี  พิทักษ์มงคล
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
2. นายอติชาต  จันตะ
3. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงจันทิรา  ดารุณิกรณ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรือปรัก
5. เด็กหญิงธีมาพร  วงค์ขันธ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  จารุโรจนาพิทักษ์
7. เด็กหญิงบังเอิญ  คำนึง
8. เด็กชายพินิต  ปรือปรัง
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีลาชัย
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีลาชัย
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันพิมาร
12. เด็กหญิงวรรณนภา  ปรือปรัก
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
14. เด็กชายอภิรักษ์  ปรือปรัก
15. เด็กหญิงอารยา  พิมใจ
 
1. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
2. นายเลอพงค์  เพิ่มมี
3. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ
4. นางสาวชลันดา  จิตโสม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ตองอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญจูง
3. เด็กหญิงจิลัดดา  สุวรรณ์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดอกบัว
5. เด็กชายธนกร  วรรณโคตร
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เรือนรส
7. เด็กชายนคร  ธงบัวชาติ
8. เด็กชายปิยวัช  ทองมนต์
9. เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วรักษา
10. เด็กชายวชิระ  เรืองกระโทก
11. เด็กชายวีระชัย  พึ่งเจริญ
12. เด็กชายวีระพงษ์  วันไสย์
13. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองโต
14. เด็กชายอภิวัฒน์  นิสัยดี
15. เด็กหญิงอัญมณี  สาลัง
 
1. นายวสันต์  นามวงศ์
2. นางเกสรา  เมืองจันทร์
3. นางสาวนุชจรี  อารีย์
4. นางสาวธัญญ์พิชชญา  วามะลุน
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  บุญขาว
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ
4. เด็กชายณัฐพล  ประชุมวงศ์
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว
6. เด็กชายพาทิศ  บุญขาว
7. เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
8. เด็กชายรภีภัทร  คำพินิจ
9. เด็กหญิงสายน้ำ  บัวสระ
10. เด็กชายอนันดา  พินโสภา
11. เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น
12. เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงสุข
 
1. นายสมนึก  แก้วแย้ม
2. นายจิรศักดิ์  จันทรักษ์
3. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
4. นางสาวพัทยา  วงษ์รักษา
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายทินวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงทิพยสุดา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  อินวันนา
4. เด็กหญิงปวีณา  หอมจิตร
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  สีสัน
6. เด็กหญิงพรนภา  บุญณะโก
7. เด็กหญิงพรรณภา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ขันธ์
9. เด็กหญิงศิริมาศ  สายอุทา
10. เด็กชายสันติ  อินวันนา
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ล่าลับ
12. นายเกรียงไกร  ใจโชติ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
2. นางปริญญาภรณ์  โสภา
3. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
4. นายเกรียงไกร  ใจโชติ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนกล้า
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพงวิเศษ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โคตรภูมี
5. เด็กหญิงถิรณิชา  อะกะพงษ์
6. เด็กชายธนสิทธิ์  ใจงาม
7. เด็กชายธนาธิป  ยินสัย
8. เด็กหญิงธัญญามาศ  เทียนถวาย
9. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกู่
10. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำลา
11. เด็กหญิงพีคชยสรณ์  มะลิพันธ์
12. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  บุญเพรือง
13. เด็กหญิงวิมลวรรณ์  สุดทอง
14. เด็กหญิงศริญญา  ทองผิว
15. เด็กชายศุภกร  ศักดิ์ศรี
16. เด็กหญิงสุกัญญา  เท้าไม้สน
17. เด็กหญิงสุจิตรา  มลิพันธ์
18. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สมัคร
19. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันทะสิงห์
20. เด็กชายอิทธิพล  บุตะเคียน
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นางสาวมะลิตา  เรียมทอง
3. นางสาวกฤตยาณี  สายสินธุ์
4. นายนรินทร์  ตะโหนด
5. นางสาวอรอนงค์  วงพินิจ
6. นางสาวธิดา  ชินวงค์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระศร
2. เด็กชายชวาง  สุขเฉลิม
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขเฉลิม
4. เด็กชายธนภัทร  เหยียดกระโทก
5. เด็กหญิงธิติมา  ถนอม
6. เด็กชายนพดล  จิตรัก
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  สมศรี
8. เด็กหญิงภูแสงดาว  ขุนพรหม
9. เด็กหญิงวรการณ์  พานทอง
10. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  น้ำเงิน
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย
3. นางสาวนงนุช  พนมกุล
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงหะ
2. เด็กหญิงฐานิดา  ราชจินดา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าทอง
5. เด็กชายวีระยุทธ  วันงาม
6. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์นัน
7. เด็กหญิงสุฐิตา  สุขเฉลิม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  อินธนู
9. เด็กหญิงอภิญญา  มารุดรมย์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยศรีษะ
 
1. นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ
2. นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม
3. นายศิฑา  เทภูเขียว
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระศร
2. เด็กหญิงธิติมา  ถนอม
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  พันพุ่ม
4. เด็กหญิงภูแสงดาว  ขุนพรหม
5. เด็กหญิงวรการณ์  พานทอง
6. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  น้ำเงิน
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย
3. นางสาวนงนุช  พนมกุล
4. นายจิโรจน์  โคตรดี
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงกิติยา  อินทร์ไพร
3. เด็กหญิงชาลิสา  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงธิติพร  เจสระ
5. เด็กหญิงพิชฎาพร  ปรือปรัง
6. เด็กหญิงภัสรา  อ่อนพุทธา
7. เด็กหญิงวรัญญา  คงโนนกอก
8. เด็กหญิงสุภาดา  อินทร์ไพร
 
1. นางศรัณยา  อินทร์ทัศน์
2. นางสุภานี  โภชน์สาลี
3. นางสาวนัยภา  ชูทอง
4. นางสาวศศิกานต์  โยธะภา
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระศร
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงธิติมา  ถนอม
4. เด็กหญิงภิญญามาศ  พันพุ่ม
5. เด็กหญิงภูแสงดาว  ขุนพรหม
6. เด็กหญิงวรการณ์  พานทอง
7. เด็กหญิงศศิธร  สิงหะ
8. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  น้ำเงิน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย
2. นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
3. นางสาวนงนุช  พนมกุล
4. นายจิโรจน์  โคตรดี
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงฐานิดา  ราชจินดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงปรีดานุช  ขุมเงิน
4. เด็กหญิงปานัดดา  ศรีกระสินธ์
5. เด็กหญิงพรนภา  มงคลสาร
6. เด็กหญิงสุชานาถ  มะปราง
7. เด็กหญิงสุฐิตา  สุขเฉลิม
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ถามนต์
 
1. นางพรพิมาล  แก้วธรรม
2. นายศิฑา  เทภูเขียว
3. นางสาวทัศนีย์  สมศรี
4. นางสาวเกวลี  ด้วงนิล
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มักสัน
2. เด็กหญิงชาริสา  วะโรรส
3. เด็กหญิงณิชาพัชร  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงดรัณภพ  สีดา
5. เด็กหญิงดวงทิพย์  ต้นกันยา
6. เด็กหญิงธนัชชา  พันธ์จันทร์
7. เด็กหญิงธารวิมล  เกษกาล
8. เด็กหญิงนาตาลี  ไชยโชติ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภู่กลัด
10. เด็กหญิงพันทิพา  ชาติชัยภูมิ
11. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  กลำเงิน
12. เด็กหญิงวาสนา  เบ้าทอง
13. เด็กหญิงวิชญาดา  สุภาพ
14. เด็กหญิงวิราภรณ์  ทุนมี
15. เด็กหญิงศุภกานต์  วงศ์ษา
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสาวทัศวรรณ  บุญร่วม
3. นางสาวทัศนีย์  ร่วมศรี
4. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกันตนา  บุญจูง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เฮ่าน้อย
4. เด็กหญิงชลิตา  เก่งศิริ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  บรรพลา
6. เด็กหญิงประเสริฐศรี  บุญจูง
7. เด็กหญิงปริญญา  ผาพิน
8. เด็กชายพลพล  ละครเขต
9. เด็กหญิงพัชราทิพย์  บุญจูง
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันเพ็ง
11. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสร้าง
12. เด็กชายภูริณัฐ  คำแก้ว
13. เด็กหญิงรินลณี  แก้วทานี
14. เด็กชายวรัญญู  สาธุการ
15. เด็กหญิงอาริษา  ไชยมาศ
16. เด็กชายอิทธิชัย  มัชฌิมา
 
1. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
2. นางทวีพร  บุตรพรม
3. นางสาวขนิษฐา  วรอรรถ
4. นางนิรมล  เติมสุข
5. นางสาวสุรีฉาย  ศรีสวย
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีไสว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใชอุดม
3. เด็กหญิงมยุริญ  นามขันธ์
4. เด็กชายวิทวัศ  ใชอุดม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ควรอุดม
 
1. นายโกสิต  คุณสม
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อัยพงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  เยรัมย์
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นายไชยยา  เสมศรี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทรชิต
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ภัยกุมพันธ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไธสง
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายสุรภัทร  สมร
 
1. นายชูศักดิ์  ใจนวล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ยุภา  อุโลก
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สมร
 
1. นายชูศักดิ์  ใจนวล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตะเคียน
2. เด็กหญิงกิตติยากร  สุริด
3. เด็กหญิงฐานิดา  ศรัทธาธิวัต
4. เด็กหญิงสรวรรณ  ทองแพรว
5. เด็กชายเพชรไพฑูรย์  บุญมาเจริญ
 
1. นายจงเจริญ  ทองอินทร์
2. นางศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายสุริยา  ทองอินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  ดวงมณี
2. นางนัฐฐยา  คำล้นธนิสร์กุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ในสว่าง
2. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  นรสิงห์
 
1. นายชูศักดิ์  ใจนวล
2. นางสาวชนัดดา  คำอ่อน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดร
2. เด็กหญิงแพรนวล  แสงทอง
 
1. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
2. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรไปร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตันจ้อย
2. เด็กชายธนาโชติ  สำราญสุข
3. เด็กชายปวเรศ  จันทร์หอม
4. เด็กชายปิยะ  จำปาหอม
5. เด็กหญิงพัชรพร  บุญปัญญา
6. เด็กชายอิสระ  สมงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  บัวจันทร์
2. นางณัฐรดา  สนิท
3. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ตะเคียนศก
3. เด็กหญิงณภาพร  ขอบเขต
4. เด็กชายธนภัทร  พันธุชาติ
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ท่อนแก้ว
6. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมวาจารย์
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
2. นายจิโรจน์  โคตรดี
3. นายศุภฤทธิ์  สิมาพันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายกิจขจร  สีทาสังข์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสิงห์
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  รสหอม
4. เด็กชายธนพนธ์  นะรินนอก
5. เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ
6. เด็กชายธราเทพ  วังเอก
7. เด็กชายธีรเจต  ลานตวน
8. เด็กชายสราวุธ  คำพินิจ
 
1. นายประสาท  สีหาบุญมาก
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วรโชติพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สอนสวรรค์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมื่นแก้ว
4. เด็กชายชนะชัย  เทาศิริ
5. เด็กชายธนพล  เปลี่ยนขุนทด
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุตรแสง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ปลื้มใจ
8. เด็กหญิงสุจิรา  วงษ์ขันธ์
9. เด็กชายอชิระ  เรืองคำ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทาศิริ
 
1. นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวนิภาภัทร  ตั้งจิตต์ธรรม
3. นางสาวสุทธิดา  บุตรอุดม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายปรัชญา  คาโส
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ประชุมวงษ์
4. เด็กหญิงมินวดี  เสาร์สุด
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อุทา
6. เด็กหญิงวีรยาภรณ์  บุญมา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผง
8. เด็กหญิงอภัสรา  มีศรี
9. เด็กหญิงอัชชาวดี  ขันทอง
10. เด็กชายไพรพนาวัลย์  สำลีงาม
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
3. นางสาวพนิดา  จันทเสน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกฤษฎา  วิลี
2. เด็กหญิงนิฎนิฌา  สาสิทธิ์
3. เด็กชายอนุศิษฐ์  อักษร
4. เด็กหญิงอลิษา  โปร่งจิตร
5. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงมาศ
 
1. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
2. นางสาวปิยาพร  โนนสูง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คำเสียง
2. เด็กหญิงณัฐอริญ  บุตรดี
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรหมลิ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  ดัชถุยาวัตร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทร์เปรียง
3. เด็กหญิงวรรณภา  รสหอม
 
1. นางปราณี  ธรรมนิยม
2. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลอยฟ้า
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อัครชาติ
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ศรีหจันทร์
 
1. นางปพิชญา  มั่นคง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  อัครชาติ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุตรดี
 
1. นางปพิชญา  มั่นคง
2. นางสุภมาศ  พรหมคุณ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพลภักดี
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เกษอินทร์
 
1. นางแก้วตา  เกษอินทร์
2. นางสาวชลลดา  อันภักดี
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร   วงศรีชา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุรา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  คำผาง
2. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด
 
1. นายธนรัตน์  สวัสดิกูล
2. นางสุณิสา  ทองเหลือ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยภัทร  จันทนนท์
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
2. นางกาญจนา  ศุขแจ้ง
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงนิยาดา  โตอินทร์
2. เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1. เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางปิยวดี  อยู่ยืน
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ภักดี
2. เด็กชายสหภาพ  สิทธิศร
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
2. นายมานะ  ชาติเสนา
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายมรุต  สุภาพ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุภาพ
 
1. นายศิรวิทย์  สุภาพ
2. นายจิตรกร  นนท์เทศา
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุดเนียม 1. เด็กชายฌานิศ  พันธ์มาลี
2. เด็กชายวงศกร  โมลา
 
1. นายวานิช  โนนกลาง
2. นางนันธินาพร  สุดา
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชนันพร  วรรณไชย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยางงาม
 
1. นายกฤษณพงศ์  บุรารัตน์
2. นายสุภาพ  ประมวล
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญตา
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อุตมะ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
2. นางวิลาวัลย์  สอนซ้าย
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงใจ
2. เด็กหญิงปภัสราพร  บุญช่วย
 
1. นายกฤษณพงศ์  บุรารัตน์
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธนัญชัย  สิงหะ
2. เด็กชายปฎิภาณ  บุญรอด
3. เด็กชายวีระภาพ  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
2. นางอนัญญา  บุตรอุดม
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ปัสบาล
2. เด็กชายณัฐนันท์  อุรา
3. เด็กชายศักดินนท์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  คำผาง
2. นางสาวกฤษณี  แก้วแกมทอง
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วประสม
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปิตุรงค์
3. เด็กหญิงวิราการต์  สุริเตอร์
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีพูล
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
2. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายพชร  เสียงเพราะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  รับขวัญ
3. เด็กชายอนุวินท์  ขวัญทวี
 
1. นายวินิจฉัย  ดุจนาคี
2. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ด้วงตาล
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ตรีกุล
 
1. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
2. นางภาวิณี  เทศธรรม
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สิงห์หลอด
2. เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์พินิจ
3. เด็กชายเสกข์สิทธิ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนภัทร  จันทเสน
2. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  คำเลิศ
2. เด็กชายศุภชัย  กันตรง
3. เด็กชายเชิดชัย  ชาลีรวง
 
1. นางสาวภัทร  จันทเสน
2. นายพงศ์  จันทรัตน์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายจตุพล  นรินรัมย์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์กะสัง
3. เด็กชายวงศกร  วงษ์สิริ
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายจิราวัฒน์  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายพิทวัส  โยโส
3. เด็กชายวัชระ  รังษี
 
1. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
2. นายพรรณา  ธรรมวัตร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงศิลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อภัยวงศ์
3. เด็กชายเรืองศิลป์  ศรีระษา
 
1. นางศักดิ์ศรี   ถูกศรี
2. นางสาวภาวินี   สิทธิสงค์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  นาคดี
2. เด็กหญิงสุนิษา  บุญสิงห์
3. นายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นางสาธิยา  สิทธิศร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิยะดา  ไล่มั่น
2. เด็กชายศุภกฤต  อุตทูน
3. เด็กหญิงสุชาดา  แกมแก้ว
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุลิษา  พรมลิ
6. เด็กหญิงสุวรรณฤดี  คำงาม
 
1. นางละดาวัลย์  ศรีสุเพชรกุล
2. นางสาวสมถวิล  มันทราช
3. นางสาวศิริพร  สมาน
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  คำแหง
2. เด็กชายปรัชญา  สุวรรที
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  อัยพงษ์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ศูนย์สันเทียะ
5. เด็กหญิงรุจิรา  เยรัมย์
6. เด็กหญิงศุภานัน  พรมโคตร
 
1. นายไชยยา  เสมศรี
2. นางประภา  บุตรวงษ์
3. นางบุญยง  นาวิกานุภาพ
 
195 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เทียมคำยศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พลเมืองศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  เกษมงคล
 
1. นางสาวปาลิตา  ศรีนุเคราะห์
2. นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายพงษ์วรรณ  พันจิม
2. เด็กชายภูเบศ  รสหอม
3. เด็กชายยศกร  รสหอม
 
1. นางเขมิกา  ศรีอินทร์
2. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายชุติพันธ์  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำแก่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผาวัง
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวจิตติมา  ทองอินทร์
2. นายณัฐวุฒิ  สุภาพ
3. นางสาวบุษยา  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวจิราพร  พันแก่น
2. นางสาวเกตุกาญจน์  ชนะดวงใจ
 
199 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงภัคชินันท์  นันธิโค
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุปมัย
3. เด็กหญิงอภิสรา  หนูพุ่ม
 
1. นางฤภาภัค  รัตนพันธ์
2. นายศิฑา  เทภูเขียว
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรแก้ว
2. เด็กหญิงพินิษา  ต้ะบุตร
3. เด็กหญิงอุษามณี  เสนคราม
 
1. นางสาวนันทิยา  สิทธิศร
2. นายศรัณย์พงษ์  สว่างสุข
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กหญิงจิราภา  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงทัศนันท์   พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงวรรธนภร  ลีตี
 
1. นางสุภาภรณ์  พิมพันธ์
2. นางลภัสกร  บุญศรัทธา
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสะอาด
3. เด็กหญิงอุไรพร  สุดสวาท
 
1. นายสุพจน์  บุญตา
2. นางเนตรชนก  บุญตา
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงกุลนัดธิดา  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงธนัญญา  สมใจ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผุยอุธา
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธุ์เปรม
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคดี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  อาจใจ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มีบุญ
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสาวฉัตรสุดา  โคยามา
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสม
2. เด็กหญิงณัฐมนกานต์  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  คันศร
 
1. นางญาณิศา  เถาปรัก
2. นางสาวภัทราพร  ศรีสมบัติ
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รัตน์พันธ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอุสา  บุญขาว
 
1. นางสุณีรัตน์  โยธะกา
2. นางสาวนัยภา  ชูทอง
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ไพรบึง
2. เด็กชายปริพล  กล้าเงิน
3. เด็กชายสมจิตร  อำนวย
 
1. นางสาวธนภร  จินาวัลย์
2. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงธัญชนก  แรงจบ
3. เด็กหญิงภรภัทร  ศรีบ้านโพน
 
1. นางประนอม  แพงอก
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายเจษฎา  จันทะจักร
 
1. นางสาวอรพินท์  เกษหอม
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปณิตา  พลคำ
 
1. นางสาววิไลพร  กันทะมา
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รสหอม
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สุยคง
 
1. นางอารีรัตน์  พันธ์แก่น
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรตา  ลานตวน
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชลดา  พลภักดี
 
1. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปภาวดี  แป้นจันทร์
 
1. นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายปกรณ์  พรมมี
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วระสิงห์
 
1. นางสมสมร  โทอุดธา
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน 1. เด็กหญิงจิระภิญญา  รักสุด
 
1. นางสาวปุญญิสา  ธนมุขมนตรี
 
219 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กชายอดิศักดิ์  หอมจิตร
 
1. นางหรรษา  สมอุดร
 
220 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตราด 1. เด็กชายจิรวรรธ  ปัญญา
2. เด็กหญิงปริญญา  ระวาง
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  อุ่นเรือน
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
2. นางชฎาวรรณ  ศรีแสงเมือง
 
221 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณฐพร  โสริยาท
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สุขเฉลิม
3. เด็กหญิงอารียา  มนทอง
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นายอนุวัฒน์  ทองแท้
 
222 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายนัทกร  คำขาว
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  โพนศิริ
2. นางณัฐฐินันท์  ผุดผา
 
223 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายกันต์กวี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุพรรนิกานต์  กฤษวงษ์
 
1. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
2. นางสาวศรีสุปรางค์  นามบุตร
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายพงศพัฒน์  พลภักดี
 
1. นางสาวสินีนาฏ  จันทร
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชา  ไชยสิทธิเสน
 
1. นางละดาวัลย์  ศรีสุเพชรกุล
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์   ศรีเทา
 
1. นายสุเชษฐ์  ไพรบึง
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงภิรมน  สุภาพ
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายวัชรพงค์  วิทยา
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  งามใส
 
1. นางละดาวัลย์  ศรีสุเพชรกุล
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายภัทร์พิสิฐ  กลับสุข
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงรัตน์จิตตรา  ดอกบัว
 
1. นางสาวศรีสุปรางค์  นามบุตร
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายศิวัฒน์  ไชยนะรา
 
1. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. นายสุภาพ  อุระเพ็ญ
 
1. นายไพฑูรย์  นครชัย
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายอำนาจ  จะเมรัมย์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  พานจันทร์
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายเจษฎา  จันทะจักร
 
1. นายโสภณ  สาเกตุ
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1. เด็กหญิงเมย์  รักษาวงค์
 
1. นายสหวุฒิ  ทวีศักดิ์
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปรือปรัก
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
238 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุนันทา  คงรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาภัณฑ์  หาญพิทักษ์
 
239 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงชนิศรา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงดรัณภพ  สีดา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญร่วม
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภู่กลัด
6. เด็กหญิงปณิดา  สุพรรณ
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ทุนมี
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประภาส
3. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กชายบัญญวิต  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงมิณฑิตา  ขุมเงิน
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางณัฐฐินันท์  ผุดผา
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโสม 1. เด็กชายคำพันธ์  วงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  มะลิพันธ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  สุริเตอร์
2. นางกรรณิการ์  เจริญ
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นายกิติชัย  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงวิสา  แวนนาลาด
 
1. นายศิรวิทย์  สุภาพ
2. นายจิตรกร  นนท์เทศา
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  รัตพันธ์
2. เด็กชายสุพิชญา  สมเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางสาวกรองกาญจน์  ลานตวน
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายญาณภัทร  ชาติวงษ์
2. เด็กชายอริญชัย  อ่อนอยู่
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
2. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายนันทพงศ์  คล้ายสุต
2. เด็กชายประวีร์  นรสิงห์
3. เด็กชายปีใหม่  ตุ้มน้อย
 
1. นางสาวคำพอง  สีทา
2. นางสาวจิราพร  ประมวล
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายปัญจพล  มะลิพันธ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ดวงมณี
3. เด็กชายพันเลิศ  อ่อนคำ
 
1. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว
2. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อุทัย
2. เด็กหญิงอาริสา  พรมดี
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  ท่าภิรมย์
 
1. นางพิศมัย  นครชัย
2. นางมะลิ  ศรีเลิศ
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงณัฐพร  สง่างาม
2. เด็กหญิงรินรดี  นาคนวล
3. เด็กชายอรรคพล  พิศพิรมณ์
 
1. นางปัญกร  บุญเสริม
2. นางสาวทิวาวรรณ  จึงสุทธิวงษ์
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจ 1. เด็กชายธนิสร  วงษ์พินิช
2. เด็กชายพรรณเชษฐ์  ทองแดง
3. เด็กชายอจลวิชญ์  สายแก้ว
 
1. นางสุริยา  พรหมลา
2. นายเกริกกฤษณ์  พรหมลา
 
250 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  พรเพชร์
2. เด็กชายธนาสุข  เนตรมุข
3. เด็กชายเอกวัฒน์  ศรีลาชัย
 
1. นางช่อเอื้อง  ศรีขาว
2. นางนวพรรษ  ปราสัย
 
251 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1. เด็กหญิงจริญาวรรณ์  รัตนวัน
2. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเทพวัน  สิทธิ
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  สมบัติ
2. นายออรชุล  คูณทวี
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายณัฐนัย  พิมพ์สระเกษ
 
1. นายจักรกฤษ  อินทวี
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
 
1. นายโกสิต  คุณสม
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายวิกรม  คงราช
 
1. นายจักรกฤษ  อินทวี
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร
 
1. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน 1. เด็กชายณัฏฐพล  พวงยอด
 
1. นายชลธี  กองอุดม
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายเอกราช  อุตมาน
 
1. นายโกสิต  คุณสม
 
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กชายวิกรม  คงราช
 
1. นายจักรกฤษ  อินทวี
 
259 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายชูศักดิ์  ยิ้มใย
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
 
260 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แสงเพ็ง
3. เด็กหญิงจุฬาภัณฑ์  เทพศิริ
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  ประวัติพงษ์
5. เด็กหญิงญดาพร  รัตพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐชาดา  น้อยพรหม
7. เด็กหญิงณัฐริกา  พ่วงเพิ่ม
8. เด็กชายทรงชัย  ใจหาญ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโชติ
10. เด็กหญิงนฤมล  ลูกอินทร์
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะปรางค์
12. เด็กชายปฏิกรณ์  นาล้วน
13. เด็กหญิงพรมาดา  พยัฆษา
14. เด็กชายพิทวัส  ทองคำ
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พันธุระ
16. เด็กชายศรเพ็ชญ์  บัวศรี
17. เด็กหญิงศศิกานต์  ระยับศรี
18. เด็กชายสถาพร  วงเพ็ง
19. เด็กชายสุพรรษา  กวดขันธ์
20. เด็กหญิงสุพิชญา  สุนเวียง
21. เด็กชายอภิชาติ  สุกวัน
22. เด็กหญิงอภิษฎา  แสงเพ็ง
23. เด็กชายเขษมศักดิ์  ปทุมรัตน์
24. เด็กหญิงเมษา  คำมี
25. เด็กชายเอกราช  อุตมาน
26. เด็กหญิงไอริสา  ดอนสมพงษ์
 
1. นายโกสิต  คุณสม
2. นางกัลยา  ไทยเที่ยง
3. นายธีรพงษ์  บุคณะ
4. นายชำนาญ  ศิริผล
5. นางสาววารุณี  จักขุพันธ์
6. นายสุพล  มากนวล
7. นางอรทัย  ดวงธนู