สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
ระหว่าง วันที่ 22 - 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอริยา  แก้วกำพล
 
1. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
 
1. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เส้นศูนย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญาทิพย์  คำเสียง
2. เด็กหญิงภคพร  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
2. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายชัชรินทร์  ครอบเพชร
 
1. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองดี
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองดี
2. เด็กชายธนกฤต  เตชะ
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธนัชชา  คำเสียง
2. เด็กชายเสาหฤท  แสงมาศ
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีสัน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจริญวงศ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  ทองดาษ
2. นายสมุย  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นายประชัญ  สีทา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงภานิดา  คำกะสัง
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
2. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัชกานต์  พิมพ์ละออ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ทองดี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ต้นทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนา  จันดา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรึกษาดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นายประชัญ  สีทา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
2. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
4. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองดี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายเอกชัย  คำมา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงไปรยา  ทรงดี
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สายทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
2. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
3. เด็กหญิงนิดธิตา  ทองดี
4. เด็กหญิงปรียานาฎ  ทองดี
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดี
6. เด็กชายวัฒนา  จันดา
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
8. เด็กหญิงอำนวยพร  ศิริสุข
9. เด็กหญิงอุรัสยา  มะโนรา
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
2. นางสาวสินีนาฎ  อนุไพร
3. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
2. เด็กชายธนกร  คำเสียง
3. เด็กหญิงนิดธิดา  ทองดี
4. เด็กหญิงปรียานาฎ  ทองดี
5. เด็กหญิงอริยา  แก้วกำพล
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายเอกชัย  คำมา
3. นายอมร  บุญประกอบ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนพิทักษ์ถิ่น
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงศุภากานต์  ปรึกษาดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
2. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
3. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
4. เด็กหญิงชญาทิพย์  คำเสียง
5. เด็กหญิงณัฐฐิชา  สีแสวง
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพงษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองดี
9. เด็กหญิงตะวันฉาย  เนียมหอม
10. เด็กชายธนกร  คำเสียง
11. เด็กชายธนกร  สีสัน
12. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
13. เด็กชายธีรยุทธ  สังข์เสวี
14. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
15. เด็กหญิงนิดธิตา  ทองดี
16. เด็กหญิงปนัดดา  อักษร
17. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
18. เด็กหญิงปรียานาฏ  ทองดี
19. เด็กชายปรเมศวร์  สุลาเลิศ
20. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทำ
21. เด็กชายพงศธร  ยาจิตร
22. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
23. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดี
24. เด็กชายภัทรศกรณ์  ทองดี
25. เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณสวาท
26. เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่างศรี
27. เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
28. เด็กหญิงวรา  คำเสียง
29. เด็กชายวัฒนา  จันดา
30. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรึกษาดี
32. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
33. เด็กหญิงอทิตยา  ทองดี
34. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
36. เด็กหญิงอริยา  แก้วกำพล
37. เด็กหญิงอำนวยพร  ศิริสุข
38. เด็กหญิงอุรัสยา  มะโนรา
39. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ทองดี
40. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์วิเศษณ์
2. นายเอกชัย  คำมา
3. นายอมร  บุญประกอบ
4. นางสาวสินีนาฏ  อนุไพร
5. นายประกิต  บูระภา
6. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
7. นางเบญจมาศ  ตันทอง
8. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองดี
2. เด็กหญิงมาริสา  ชังจอหอ
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
2. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงอริยา  แก้วคำพล
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
2. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐธินันท์  กอกหวาน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
2. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้วยนิจ
2. เด็กหญิงสุนิสา  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงอชิตา  คำกะสัง
 
1. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
2. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงรพีพร  คำเสียง
2. เด็กหญิงรัตนฤทัย  สีสัน
 
1. นายประกิต  บูระภา
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีรชาตา  ทองดี
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชนะสุข
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  จันทร์ดา
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษชนก  คำเสียง
2. เด็กหญิงสุทธญานี  แซ่แต้
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตติยพร  ทองดี
2. เด็กชายธนวิชญ์  ก้านสน
3. เด็กชายนโรดม  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
37 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจุมพล
 
1. นางอรอนงค์  แสงมาศ
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมพงษ์
 
1. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน