สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
ระหว่าง วันที่ 22 - 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ตั้งใจ
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณภา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางวรนิตย์  ดาทุมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญจิตร์
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพีรดา  เสือบุตร
2. เด็กหญิงศิริพร  ปรือปรัก
 
1. นายอติชาต  จันตะ
2. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลานตวน
2. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีสิงห์
 
1. นายอติชาต  จันตะ
2. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พลแก้ว
 
1. นางนริศรา  รัตนพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปวีณา  หอมจิตร
 
1. นายอติชาต  จันตะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายทินภัทร  รัตนพันธ์
2. เด็กชายแสนดี  ดีแสน
 
1. นายอติชาต  จันตะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพยสุดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  หอมจิตร
3. เด็กหญิงพรรณภา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ขันธ์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ล่าลับ
 
1. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
2. นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายภูริชกานต์  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองมนต์
 
1. นางวรรณณา  ศรีโกศล
2. นางสาวลัดดารัตน์  รัตนพันธ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ธรรมพร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  พิลัย
4. เด็กหญิงดรัลพร  ผิวนวล
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงปัญจมาพร  ศรีสิงห์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีลาชัย
8. เด็กหญิงสุมลรัตน์  สำรวย
9. เด็กชายเหนือฟ้า  ถาวร
10. เด็กหญิงโสภา  ลาดนอก
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  รัตนพันธ์
2. นางรินทร์ศิริ  รัตนพันธ์
3. นางวลัยพร  สีหาบุญมาก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 10 1. เด็กชายสิทธิพล  เทาศิริ
 
1. นางรินทร์ศิริ  รัตนพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายพีรภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีลาชัย
 
1. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 1. เด็กชายพีรภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  หอมไม่รู้วาย
 
1. นางสาวธนารัตน์  สำเภาดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีลาชัย
 
1. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศจิรา  สุดดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงนภาภัทร  แก้วมุกดา
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รสหอม
5. เด็กชายพีรภัทร  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีลาชัย
7. เด็กหญิงอรวรรณ  นามวงศ์
8. เด็กหญิงเมศิณี  พิทักษ์มงคล
 
1. นายสุรเดช  แพงมาก
2. นายอติชาต  จันตะ
3. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงทิพยสุดา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  อินวันนา
4. เด็กหญิงปวีณา  หอมจิตร
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  สีสัน
6. เด็กหญิงพรนภา  บุญณะโก
7. เด็กหญิงพรรณภา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ขันธ์
9. เด็กหญิงศิริมาศ  สายอุทา
10. เด็กชายสันติ  อินวันนา
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ล่าลับ
12. นายเกรียงไกร  ใจโชติ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
2. นางปริญญาภรณ์  โสภา
3. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
4. นายเกรียงไกร  ใจโชติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงพรณภา  บุญณะโก
 
1. นางจักรีภรณ์  ใบทอง
2. นางสาววิยาดา  สถานพงษ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงชนิดา  วงค์ขันธ์
3. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  ศรีสิงห์
4. เด็กหญิงยุวดี  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  หอมไม่รู้วาย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมพร
 
1. นางรินทร์ศิริ  รัตนพันธ์
2. นางสาวธนารัตน์  สำเภาดี
3. นายอุดรศักดิ์  รัตนพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศจิรา  สุดดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รสหอม
4. เด็กหญิงสุธิชา  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงอรวรรณ  นามวงศ์
6. เด็กหญิงเมศิณี  พิทักษ์มงคล
 
1. นางรินทร์ศิริ  รัตนพันธ์
2. นางสาวธนารัตน์  สำเภาดี
3. นายอุดรศักดิ์  รัตนพันธ์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บรรดาสิทธิ์
 
1. นางสาววิชญ์นรี  วรยาน