สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านไทร 13 5 1 19
2 บ้านปรือใหญ่ 13 4 7 24
3 อนุบาลไพรบึง 10 3 3 16
4 บ้านโคกสูง 10 1 5 16
5 อนุบาลศรีประชานุกูล 9 6 4 19
6 บ้านสะเดาใหญ่ 9 3 1 13
7 บ้านชำแระกลาง 8 6 3 17
8 สวัสดีวิทยา 8 1 1 10
9 บ้านมะขาม 7 9 5 21
10 ศรีสะอาดวิทยาคม 7 2 4 13
11 บ้านตาสุด 7 2 0 9
12 บ้านสวาย 6 6 4 16
13 บ้านปรือคัน 6 4 4 14
14 บ้านปราสาท 5 4 2 11
15 บ้านหนองแวง 5 3 6 14
16 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 5 1 1 7
17 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 5 2 11
18 บ้านแขว 4 3 6 13
19 บ้านแซรสะโบว 4 2 2 8
20 บ้านนาตราว 4 2 2 8
21 บ้านดู่ 3 5 4 12
22 บ้านไพรพัฒนา 3 5 1 9
23 ขุขันธ์วิทยา 3 5 1 9
24 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 3 4 0 7
25 บ้านศาลา(ปก) 3 3 2 8
26 บ้านละลม 3 3 2 8
27 บ้านกันทรารมย์ 3 3 1 7
28 บ้านตาเจา 3 3 0 6
29 บ้านโสน 3 2 2 7
30 บ้านสำโรงตาเจ็น 3 2 0 5
31 บ้านกะกำ 3 2 0 5
32 บ้านหนองเชียงทูน 3 1 6 10
33 บ้านไฮเลิง 3 1 3 7
34 บ้านสำโรงพลัน 3 1 3 7
35 บ้านตาอุด 3 1 1 5
36 บ้านปราสาทเยอ 3 1 0 4
37 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 3 1 0 4
38 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 3 1 0 4
39 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 3 0 1 4
40 จะกงวิทยา 2 5 3 10
41 บ้านอาวอย 2 5 2 9
42 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 3 4 9
43 บ้านห้วยตามอญ 2 2 2 6
44 บ้านโคกตาล 2 2 2 6
45 กระต่ายด่อนวิทยา 2 2 2 6
46 บ้านหนองคูอาวอย 2 2 0 4
47 บ้านดอนหลี่ 2 2 0 4
48 บ้านคะนาสามัคคี 2 2 0 4
49 อนุบาลปรางค์กู่ 2 1 2 5
50 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 2 0 0 2
51 บ้านโคกเพชร 2 0 0 2
52 บ้านแทรง 1 4 4 9
53 บ้านจันลม 1 3 1 5
54 บ้านขี้นาค 1 3 1 5
55 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 3 1 5
56 บ้านหว้าน 1 3 0 4
57 บ้านป่าใต้ 1 2 3 6
58 บ้านตะเคียนราม 1 2 2 5
59 วนาสวรรค์ 1 2 2 5
60 บ้านทะลอก 1 2 1 4
61 บ้านภูมิศาลา 1 2 0 3
62 บ้านเหล็ก 1 1 4 6
63 บ้านตาโสม 1 1 3 5
64 บ้านแซรไปร 1 1 2 4
65 บ้านปราสาทกวางขาว 1 1 1 3
66 บ้านผือ 1 1 0 2
67 บ้านสระบานสามัคคี 1 1 0 2
68 บ้านบัลลังก์ 1 1 0 2
69 บ้านเรียม 1 1 0 2
70 บ้านดองดึง 1 0 2 3
71 บ้านอังกุล 1 0 2 3
72 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1 0 1 2
73 บ้านตรางสวาย 1 0 1 2
74 บ้านกันตรวจ 1 0 1 2
75 บ้านหนองระเยียว 1 0 1 2
76 บ้านปะอุง 1 0 1 2
77 บ้านตราด 1 0 1 2
78 บ้านพราน 1 0 1 2
79 บ้านกันแตสระรุน 1 0 1 2
80 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1
81 บ้านปุดเนียม 1 0 0 1
82 บ้านกำแมด 1 0 0 1
83 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 0 0 1
84 บ้านตาดม 1 0 0 1
85 บ้านเขวิก 1 0 0 1
86 บ้านเรือทองคลองคำ 1 0 0 1
87 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 2 4 6
88 บ้านบ่อ 0 2 3 5
89 บ้านดองกำเม็ด 0 2 1 3
90 บ้านติ้ว 0 2 1 3
91 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 2 1 3
92 วัดเขียน 0 2 0 2
93 บ้านคอกหนองไพร 0 1 3 4
94 บ้านสนาย 0 1 3 4
95 บ้านขามทับขอน 0 1 2 3
96 บ้านกฤษณา 0 1 2 3
97 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 2 3
98 บ้านใจดี 0 1 1 2
99 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 1 1 2
100 อนุบาลภูสิงห์ 0 1 1 2
101 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 1 2
102 บ้านเค็ง 0 1 1 2
103 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 1 1 2
104 นิคม ๑ 0 1 1 2
105 บ้านระกา 0 1 1 2
106 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
107 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1
108 บ้านหนองอิไทย 0 1 0 1
109 บ้านหนองสะแกสน 0 1 0 1
110 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 0 1
111 บ้านสกุล 0 1 0 1
112 บ้านโนนดู่ 0 1 0 1
113 บ้านตะเภา 0 1 0 1
114 บ้านกันจาน 0 1 0 1
115 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 1 0 1
116 บ้านหนองบัวตาคง 0 1 0 1
117 บ้านหนองพัง 0 1 0 1
118 บ้านสำโรง 0 1 0 1
119 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 0 1
120 บ้านกุดปราสาท 0 1 0 1
121 บ้านหลัก 0 1 0 1
122 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 1 0 1
123 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 1 0 1
124 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1
125 บ้านตูม 0 1 0 1
126 บ้านกระแมด 0 1 0 1
127 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2
128 บ้านพรหมเจริญ 0 0 2 2
129 บ้านสะเดาน้อย 0 0 2 2
130 บ้านสมอ 0 0 1 1
131 บ้านมะขามภูมิ 0 0 1 1
132 บ้านโนนดั่ง 0 0 1 1
133 บ้านนาก๊อก 0 0 1 1
134 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 1 1
135 บ้านขอนแต้ 0 0 1 1
136 บ้านสมบูรณ์ 0 0 1 1
137 บ้านดินแดง 0 0 1 1
138 บ้านตาเปียง 0 0 1 1
139 บ้านเปียมตะลวก 0 0 1 1
140 บ้านโพง 0 0 1 1
141 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 1 1
142 บ้านไฮ 0 0 1 1
143 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1
144 บ้านคูสี่แจ 0 0 1 1
145 บ้านตรอย 0 0 1 1
146 บ้านพอก 0 0 0 0
147 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0
148 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0
149 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0
150 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0
151 หนองอารีพิทยา 0 0 0 0
152 บ้านนาวา 0 0 0 0
153 บ้านอาลัย 0 0 0 0
154 ทับทิมสยาม 06 0 0 0 0
155 บ้านกอกหวาน 0 0 0 0
156 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0
157 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0
158 บ้านเริงรมย์ 0 0 0 0
159 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0
160 บ้านหว้า 0 0 0 0
161 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0
162 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0
163 บ้านชำแระ 0 0 0 0
164 บ้านสามขา 0 0 0 0
165 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0
166 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0
167 บ้านพนมชัย 0 0 0 0
168 บ้านท่าคอยนาง 0 0 0 0
169 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 0 0
170 บ้านกู่ 0 0 0 0
171 บ้านหนองคูขาม 0 0 0 0
172 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0
173 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0
174 บ้านหนองเพดาน 0 0 0 0
175 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
176 บ้านกะดึ 0 0 0 0
177 บ้านจำปานวง 0 0 0 0
178 บ้านตาจวน 0 0 0 0
179 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 0 0 0
180 บ้านละเบิกตาฮีง 0 0 0 0
181 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0
182 บ้านแดง 0 0 0 0
183 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0
184 บ้านหนองกาด 0 0 0 0
185 บ้านขามหนองครอง 0 0 0 0
186 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0
187 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0
188 บ้านคำเผือ 0 0 0 0
189 บ้านทำนบ 0 0 0 0
190 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0
191 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0
192 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0
รวม 260 222 197 679

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]