สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไทร 12 4 1 17 22 2 2 1 26
2 บ้านปรือใหญ่ 11 3 6 20 29 1 0 0 30
3 อนุบาลศรีประชานุกูล 9 6 3 18 29 7 6 4 42
4 บ้านสะเดาใหญ่ 8 3 1 12 18 2 7 3 27
5 สวัสดีวิทยา 8 1 1 10 16 3 4 4 23
6 บ้านชำแระกลาง 7 6 3 16 15 8 8 3 31
7 ศรีสะอาดวิทยาคม 7 2 4 13 18 5 4 2 27
8 บ้านตาสุด 7 1 0 8 10 3 3 0 16
9 บ้านมะขาม 6 8 2 16 19 1 3 0 23
10 บ้านหนองแวง 5 3 6 14 16 5 4 3 25
11 บ้านปรือคัน 5 3 4 12 19 4 0 1 23
12 บ้านโคกสูง 5 0 3 8 16 4 0 4 20
13 บ้านปราสาท 4 4 2 10 22 2 2 3 26
14 บ้านแขว 4 3 6 13 16 2 3 0 21
15 บ้านแซรสะโบว 4 2 2 8 15 5 3 3 23
16 อนุบาลไพรบึง 4 1 2 7 12 4 2 0 18
17 บ้านดู่ 3 5 4 12 20 3 10 3 33
18 บ้านสวาย 3 5 3 11 23 9 1 3 33
19 บ้านไพรพัฒนา 3 5 1 9 21 7 3 1 31
20 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 3 4 0 7 10 4 1 2 15
21 บ้านศาลา(ปก) 3 3 2 8 10 1 1 4 12
22 บ้านกันทรารมย์ 3 3 0 6 8 1 1 1 10
23 บ้านนาตราว 3 2 2 7 8 1 5 3 14
24 บ้านสำโรงตาเจ็น 3 2 0 5 15 7 4 4 26
25 บ้านกะกำ 3 2 0 5 11 5 1 1 17
26 บ้านตาเจา 3 2 0 5 10 3 3 1 16
27 บ้านปราสาทเยอ 3 1 0 4 11 3 0 2 14
28 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 3 1 0 4 6 3 2 1 11
29 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 3 1 0 4 5 7 4 5 16
30 บ้านตาอุด 3 0 1 4 12 6 1 2 19
31 บ้านอาวอย 2 5 2 9 13 3 2 1 18
32 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 5 2 9 12 1 1 0 14
33 ขุขันธ์วิทยา 2 5 1 8 15 5 3 2 23
34 จะกงวิทยา 2 4 3 9 18 6 5 3 29
35 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 3 3 8 11 2 2 3 15
36 บ้านละลม 2 3 2 7 9 7 5 2 21
37 บ้านโคกตาล 2 2 2 6 11 9 1 2 21
38 กระต่ายด่อนวิทยา 2 2 2 6 5 6 7 4 18
39 บ้านหนองคูอาวอย 2 2 0 4 9 2 1 0 12
40 บ้านห้วยตามอญ 2 1 1 4 20 5 2 2 27
41 บ้านโสน 2 1 1 4 7 3 2 1 12
42 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 2 1 0 3 13 3 2 4 18
43 บ้านสำโรงพลัน 2 0 3 5 7 6 5 5 18
44 อนุบาลปรางค์กู่ 2 0 2 4 7 5 2 0 14
45 บ้านโคกเพชร 2 0 0 2 3 0 0 1 3
46 บ้านแทรง 1 4 4 9 18 7 1 0 26
47 บ้านป่าใต้ 1 2 1 4 17 1 1 1 19
48 บ้านจันลม 1 2 1 4 13 4 5 3 22
49 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 2 1 4 7 3 5 8 15
50 บ้านคะนาสามัคคี 1 2 0 3 4 3 0 0 7
51 บ้านหนองเชียงทูน 1 1 5 7 11 4 1 2 16
52 บ้านเหล็ก 1 1 4 6 14 3 2 5 19
53 บ้านไฮเลิง 1 1 3 5 11 1 0 0 12
54 บ้านตะเคียนราม 1 1 2 4 13 17 3 2 33
55 บ้านแซรไปร 1 1 2 4 10 1 1 0 12
56 วนาสวรรค์ 1 1 2 4 4 2 2 1 8
57 บ้านทะลอก 1 1 1 3 7 2 0 1 9
58 บ้านปราสาทกวางขาว 1 1 1 3 4 5 1 0 10
59 บ้านภูมิศาลา 1 1 0 2 7 4 2 2 13
60 บ้านผือ 1 1 0 2 6 2 4 4 12
61 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1 0 1 2 13 2 7 7 22
62 บ้านปะอุง 1 0 1 2 5 0 2 0 7
63 บ้านอังกุล 1 0 1 2 4 10 2 1 16
64 บ้านดองดึง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
65 บ้านกันแตสระรุน 1 0 1 2 3 0 1 0 4
66 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
67 บ้านตรางสวาย 1 0 0 1 8 6 1 1 15
68 บ้านปุดเนียม 1 0 0 1 5 4 0 1 9
69 บ้านหนองระเยียว 1 0 0 1 4 3 0 0 7
70 บ้านกำแมด 1 0 0 1 3 2 3 0 8
71 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 0 0 1 3 1 0 1 4
72 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านตาดม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านเขวิก 1 0 0 1 1 2 0 1 3
75 บ้านเรือทองคลองคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านขี้นาค 0 3 1 4 7 6 7 5 20
77 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 2 4 6 12 6 4 2 22
78 บ้านดองกำเม็ด 0 2 1 3 5 3 1 3 9
79 วัดเขียน 0 2 0 2 5 2 3 0 10
80 บ้านติ้ว 0 2 0 2 4 2 0 0 6
81 บ้านสนาย 0 1 3 4 8 1 1 1 10
82 บ้านคอกหนองไพร 0 1 2 3 8 0 2 2 10
83 บ้านขามทับขอน 0 1 2 3 7 7 2 1 16
84 บ้านบ่อ 0 1 2 3 6 0 2 1 8
85 บ้านตาโสม 0 1 2 3 4 8 1 1 13
86 อนุบาลภูสิงห์ 0 1 1 2 7 1 0 4 8
87 บ้านเค็ง 0 1 1 2 6 3 5 2 14
88 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 1 1 2 5 2 2 0 9
89 นิคม ๑ 0 1 1 2 5 1 2 1 8
90 บ้านระกา 0 1 1 2 2 5 0 1 7
91 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
92 บ้านหนองอิไทย 0 1 0 1 7 5 3 1 15
93 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 7 3 0 0 10
94 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 1 0 1 7 2 1 1 10
95 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 0 1 6 2 2 1 10
96 บ้านดอนหลี่ 0 1 0 1 6 2 1 1 9
97 บ้านบัลลังก์ 0 1 0 1 5 2 1 0 8
98 บ้านสกุล 0 1 0 1 5 0 0 0 5
99 บ้านหว้าน 0 1 0 1 4 3 1 0 8
100 บ้านเรียม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
101 บ้านโนนดู่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
102 บ้านกันจาน 0 1 0 1 3 1 0 1 4
103 บ้านหนองบัวตาคง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองพัง 0 1 0 1 2 3 3 0 8
105 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
106 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 บ้านหลัก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 1 0 1 1 3 1 2 5
109 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 1 0 1 1 3 1 1 5
110 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
111 บ้านตูม 0 1 0 1 1 1 4 0 6
112 บ้านกระแมด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2 13 2 1 0 16
114 บ้านพรหมเจริญ 0 0 2 2 2 4 7 2 13
115 บ้านสะเดาน้อย 0 0 2 2 1 2 2 0 5
116 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 0 1 1 6 7 3 2 16
117 บ้านใจดี 0 0 1 1 6 6 2 3 14
118 บ้านสมอ 0 0 1 1 6 5 0 1 11
119 บ้านกฤษณา 0 0 1 1 6 3 2 0 11
120 บ้านกันตรวจ 0 0 1 1 4 1 2 1 7
121 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 1 1 4 1 1 0 6
122 บ้านนาก๊อก 0 0 1 1 4 1 1 0 6
123 บ้านขอนแต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
124 บ้านตราด 0 0 1 1 3 2 1 0 6
125 บ้านสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 2 0 2 5
126 บ้านดินแดง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
127 บ้านตาเปียง 0 0 1 1 3 1 3 0 7
128 บ้านเปียมตะลวก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
129 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 1 1 3 0 1 2 4
130 บ้านไฮ 0 0 1 1 2 1 0 4 3
131 บ้านโนนดั่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านโพง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1 1 5 2 0 8
134 บ้านตรอย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
135 บ้านพอก 0 0 0 0 8 3 0 1 11
136 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 6 8 2 1 16
137 บ้านมะขามภูมิ 0 0 0 0 6 3 3 1 12
138 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 5 3 1 0 9
139 บ้านธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 5 2 2 2 9
140 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 5 0 1 1 6
141 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
142 หนองอารีพิทยา 0 0 0 0 4 5 4 1 13
143 บ้านอาลัย 0 0 0 0 4 1 3 0 8
144 บ้านนาวา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
145 บ้านกอกหวาน 0 0 0 0 4 0 2 1 6
146 บ้านสระบานสามัคคี 0 0 0 0 4 0 2 1 6
147 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
149 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
150 บ้านหว้า 0 0 0 0 3 4 0 2 7
151 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 3 3 1 1 7
152 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
153 บ้านชำแระ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านสามขา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
156 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
157 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
158 บ้านท่าคอยนาง 0 0 0 0 2 2 0 3 4
159 บ้านตะเภา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
160 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
161 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 0 0 2 0 2 1 4
162 ทับทิมสยาม 06 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
166 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
167 บ้านหนองเพดาน 0 0 0 0 1 3 3 0 7
168 บ้านห้วยสระภูมิ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
169 บ้านพราน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
170 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านตาจวน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 1 2 4 4
173 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
174 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านละเบิกตาฮีง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านหนองคูขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านเริงรมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 2 0 4 2
182 บ้านขามหนองครอง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
183 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านกะดึ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
188 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 185 164 557 1,198 494 300 225 1,992