สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไทร 13 5 1 19 25 2 2 1 29
2 บ้านปรือใหญ่ 13 4 7 24 34 2 0 0 36
3 อนุบาลไพรบึง 10 3 3 16 23 6 2 0 31
4 บ้านโคกสูง 10 1 5 16 25 5 0 4 30
5 อนุบาลศรีประชานุกูล 9 6 4 19 30 8 6 4 44
6 บ้านสะเดาใหญ่ 9 3 1 13 20 2 7 3 29
7 บ้านชำแระกลาง 8 6 3 17 17 8 8 3 33
8 สวัสดีวิทยา 8 1 1 10 16 3 4 4 23
9 บ้านมะขาม 7 9 5 21 24 1 3 0 28
10 ศรีสะอาดวิทยาคม 7 2 4 13 19 5 4 2 28
11 บ้านตาสุด 7 2 0 9 11 3 3 0 17
12 บ้านสวาย 6 6 4 16 29 12 2 3 43
13 บ้านปรือคัน 6 4 4 14 21 4 0 1 25
14 บ้านปราสาท 5 4 2 11 24 3 2 3 29
15 บ้านหนองแวง 5 3 6 14 16 5 4 3 25
16 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 5 1 1 7 17 3 3 4 23
17 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 5 2 11 14 1 1 0 16
18 บ้านแขว 4 3 6 13 18 2 4 0 24
19 บ้านแซรสะโบว 4 2 2 8 16 5 3 3 24
20 บ้านนาตราว 4 2 2 8 9 1 6 3 16
21 บ้านดู่ 3 5 4 12 22 3 10 3 35
22 บ้านไพรพัฒนา 3 5 1 9 21 7 3 1 31
23 ขุขันธ์วิทยา 3 5 1 9 17 5 3 2 25
24 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 3 4 0 7 11 4 1 2 16
25 บ้านศาลา(ปก) 3 3 2 8 12 1 1 4 14
26 บ้านละลม 3 3 2 8 10 8 5 2 23
27 บ้านกันทรารมย์ 3 3 1 7 9 2 1 1 12
28 บ้านตาเจา 3 3 0 6 11 3 3 1 17
29 บ้านโสน 3 2 2 7 12 4 2 1 18
30 บ้านสำโรงตาเจ็น 3 2 0 5 15 7 4 4 26
31 บ้านกะกำ 3 2 0 5 11 5 1 1 17
32 บ้านหนองเชียงทูน 3 1 6 10 15 4 1 2 20
33 บ้านไฮเลิง 3 1 3 7 14 1 0 0 15
34 บ้านสำโรงพลัน 3 1 3 7 9 6 5 5 20
35 บ้านตาอุด 3 1 1 5 13 8 2 2 23
36 บ้านปราสาทเยอ 3 1 0 4 11 3 0 2 14
37 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 3 1 0 4 6 3 2 1 11
38 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 3 1 0 4 5 9 4 5 18
39 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 3 0 1 4 5 0 0 0 5
40 จะกงวิทยา 2 5 3 10 20 6 5 3 31
41 บ้านอาวอย 2 5 2 9 13 3 2 1 18
42 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 3 4 9 13 3 2 3 18
43 บ้านห้วยตามอญ 2 2 2 6 21 6 2 2 29
44 บ้านโคกตาล 2 2 2 6 11 9 2 2 22
45 กระต่ายด่อนวิทยา 2 2 2 6 5 7 7 4 19
46 บ้านหนองคูอาวอย 2 2 0 4 10 3 1 0 14
47 บ้านดอนหลี่ 2 2 0 4 9 3 1 1 13
48 บ้านคะนาสามัคคี 2 2 0 4 6 4 0 0 10
49 อนุบาลปรางค์กู่ 2 1 2 5 9 5 2 0 16
50 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 2 0 0 2 5 2 0 0 7
51 บ้านโคกเพชร 2 0 0 2 3 0 0 1 3
52 บ้านแทรง 1 4 4 9 19 7 1 0 27
53 บ้านจันลม 1 3 1 5 20 6 5 3 31
54 บ้านขี้นาค 1 3 1 5 10 7 7 5 24
55 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 3 1 5 10 4 5 8 19
56 บ้านหว้าน 1 3 0 4 8 3 1 0 12
57 บ้านป่าใต้ 1 2 3 6 17 4 2 1 23
58 บ้านตะเคียนราม 1 2 2 5 15 17 3 2 35
59 วนาสวรรค์ 1 2 2 5 5 3 2 1 10
60 บ้านทะลอก 1 2 1 4 11 2 0 1 13
61 บ้านภูมิศาลา 1 2 0 3 9 5 2 2 16
62 บ้านเหล็ก 1 1 4 6 14 3 2 5 19
63 บ้านตาโสม 1 1 3 5 6 8 1 1 15
64 บ้านแซรไปร 1 1 2 4 11 4 2 0 17
65 บ้านปราสาทกวางขาว 1 1 1 3 5 7 1 0 13
66 บ้านผือ 1 1 0 2 7 3 4 4 14
67 บ้านสระบานสามัคคี 1 1 0 2 7 0 2 1 9
68 บ้านบัลลังก์ 1 1 0 2 6 2 1 0 9
69 บ้านเรียม 1 1 0 2 5 2 0 0 7
70 บ้านดองดึง 1 0 2 3 7 2 1 0 10
71 บ้านอังกุล 1 0 2 3 5 10 2 1 17
72 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1 0 1 2 16 3 7 7 26
73 บ้านตรางสวาย 1 0 1 2 10 6 2 1 18
74 บ้านกันตรวจ 1 0 1 2 6 1 2 1 9
75 บ้านหนองระเยียว 1 0 1 2 5 4 0 0 9
76 บ้านปะอุง 1 0 1 2 5 0 2 0 7
77 บ้านตราด 1 0 1 2 4 2 1 0 7
78 บ้านพราน 1 0 1 2 3 3 2 1 8
79 บ้านกันแตสระรุน 1 0 1 2 3 0 1 0 4
80 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1 8 2 2 2 12
81 บ้านปุดเนียม 1 0 0 1 5 4 0 1 9
82 บ้านกำแมด 1 0 0 1 3 3 3 0 9
83 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 0 0 1 3 1 0 1 4
84 บ้านตาดม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านเขวิก 1 0 0 1 1 3 0 1 4
86 บ้านเรือทองคลองคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 2 4 6 13 6 4 2 23
88 บ้านบ่อ 0 2 3 5 9 2 2 1 13
89 บ้านดองกำเม็ด 0 2 1 3 5 3 1 3 9
90 บ้านติ้ว 0 2 1 3 5 2 0 0 7
91 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 2 1 3 3 8 1 1 12
92 วัดเขียน 0 2 0 2 5 4 3 0 12
93 บ้านคอกหนองไพร 0 1 3 4 10 0 2 2 12
94 บ้านสนาย 0 1 3 4 8 1 1 1 10
95 บ้านขามทับขอน 0 1 2 3 8 8 2 1 18
96 บ้านกฤษณา 0 1 2 3 8 5 2 0 15
97 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 2 3 4 3 1 2 8
98 บ้านใจดี 0 1 1 2 8 7 2 3 17
99 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 1 1 2 8 2 2 1 12
100 อนุบาลภูสิงห์ 0 1 1 2 8 1 0 4 9
101 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 1 2 6 8 3 2 17
102 บ้านเค็ง 0 1 1 2 6 3 5 2 14
103 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 1 1 2 5 2 2 0 9
104 นิคม ๑ 0 1 1 2 5 1 2 1 8
105 บ้านระกา 0 1 1 2 2 5 0 1 7
106 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
107 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 9 3 0 0 12
108 บ้านหนองอิไทย 0 1 0 1 7 5 3 1 15
109 บ้านหนองสะแกสน 0 1 0 1 6 3 1 0 10
110 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 0 1 6 2 2 1 10
111 บ้านสกุล 0 1 0 1 6 1 0 0 7
112 บ้านโนนดู่ 0 1 0 1 3 2 2 0 7
113 บ้านตะเภา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
114 บ้านกันจาน 0 1 0 1 3 1 0 1 4
115 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 1 0 1 3 1 0 0 4
116 บ้านหนองบัวตาคง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองพัง 0 1 0 1 2 3 3 0 8
118 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
119 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านกุดปราสาท 0 1 0 1 2 0 2 0 4
121 บ้านหลัก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
122 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 1 0 1 1 3 1 2 5
123 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 1 0 1 1 3 1 1 5
124 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
125 บ้านตูม 0 1 0 1 1 1 4 0 6
126 บ้านกระแมด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2 13 3 2 0 18
128 บ้านพรหมเจริญ 0 0 2 2 2 4 7 2 13
129 บ้านสะเดาน้อย 0 0 2 2 1 2 2 0 5
130 บ้านสมอ 0 0 1 1 8 6 0 1 14
131 บ้านมะขามภูมิ 0 0 1 1 8 3 3 1 14
132 บ้านโนนดั่ง 0 0 1 1 4 2 1 0 7
133 บ้านนาก๊อก 0 0 1 1 4 1 2 0 7
134 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 1 1 4 1 1 0 6
135 บ้านขอนแต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
136 บ้านสมบูรณ์ 0 0 1 1 3 2 0 2 5
137 บ้านดินแดง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
138 บ้านตาเปียง 0 0 1 1 3 1 3 0 7
139 บ้านเปียมตะลวก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
140 บ้านโพง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
141 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 1 1 3 0 1 2 4
142 บ้านไฮ 0 0 1 1 2 1 0 4 3
143 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1 1 6 2 0 9
144 บ้านคูสี่แจ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
145 บ้านตรอย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
146 บ้านพอก 0 0 0 0 9 4 0 1 13
147 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 6 8 2 1 16
148 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 5 3 1 0 9
149 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 5 0 1 1 6
150 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
151 หนองอารีพิทยา 0 0 0 0 4 5 4 1 13
152 บ้านนาวา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
153 บ้านอาลัย 0 0 0 0 4 1 3 0 8
154 ทับทิมสยาม 06 0 0 0 0 4 1 0 0 5
155 บ้านกอกหวาน 0 0 0 0 4 0 2 1 6
156 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
157 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
158 บ้านเริงรมย์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
159 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
160 บ้านหว้า 0 0 0 0 3 4 0 2 7
161 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 3 3 1 1 7
162 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
163 บ้านชำแระ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านสามขา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
166 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 2 4 0 1 6
167 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
168 บ้านท่าคอยนาง 0 0 0 0 2 2 0 3 4
169 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 0 0 2 0 2 1 4
170 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านหนองคูขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
174 บ้านหนองเพดาน 0 0 0 0 1 3 3 0 7
175 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 2 2 4 5
176 บ้านกะดึ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
177 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านตาจวน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
180 บ้านละเบิกตาฮีง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 3 0 4 3
184 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านขามหนองครอง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
186 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
187 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
190 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 260 222 197 679 1,402 572 316 225 2,290