เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
ระหว่าง วันที่ 22 - 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเอกพล มั่นอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวอุษา พรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวมณีรัตน์ โสภิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางนันทนา หมื่นจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางภภัสสร พรมศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายวิเศษ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสิทธิพร อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายชยาพล นนท์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสมควร โมทะจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางอัจฉรา จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายนเรศ คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
20 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
21 นายบุญหลาย อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย คณะกรรมการดำเนินการ  
22 นายประทวน เคราะห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใจดี คณะกรรมการดำเนินการ  
23 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการ  
24 นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการ  
25 นายสมควร โมทะจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการดำเนินการ  
26 นายอดิศักดิ์ ธรรมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ คณะกรรมการดำเนินการ  
27 นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม คณะกรรมการดำเนินการ  
28 นายบำรุง พรหมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา คณะกรรมการดำเนินการ  
29 นายยุทธนา สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการ  
30 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ  
31 นายโกมล วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
32 นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการดำเนินการ  
33 นายวิเศษ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว คณะกรรมการดำเนินการ  
34 นางปิยนาถ บุณเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน คณะกรรมการดำเนินการ  
35 นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง คณะกรรมการดำเนินการ  
36 นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการดำเนินการ  
37 นายสนั่น ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสุด คณะกรรมการดำเนินการ  
38 นายโกมินทร์ ปานขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ  
39 นายครรชิต ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการ  
40 นายชยาพล นนท์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการ  
41 นายสง่า อาจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการ  
42 นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน คณะกรรมการดำเนินการ  
43 นายสงวน ชุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน คณะกรรมการดำเนินการ  
44 นายสุนทร กุมรีจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการดำเนินการ  
45 นายสมนึก ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการดำเนินการ  
46 นายสุริเยศ ถุงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการดำเนินการ  
47 นายเดชา จันดาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ  
48 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑-๒๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
49 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
50 นางอุไรวรรณ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
51 นายอภิชาติ สำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
52 นางสาวอชิรญา สืบเหล่า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการ  
53 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นายชูสกุล คำขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
64 นายวรรณจักร หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
65 นางสาวกลอยใจ จิมานัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
66 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
67 นางอุไรวรรณ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
68 นายอภิชาติ สำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
69 นางสาวอชิรญา สืบเหล่า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
70 สิบเอกจันทสอน ศรีมารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
71 นางสาวสินีนาฏ ชมสวน ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
72 นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
73 นายชิณพงศ์ พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
74 นายครรชิต ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
75 นายเอกพล มั่นอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
76 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
77 นายวสันต์ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแระกลาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
78 นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
79 นางสาวพัฒนา สังข์โกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
80 นายจำรูญ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
81 นายกอบชัย สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
82 นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
83 นายสมภพ พุทธมนต์ ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
84 นายสุเชษฐ์ ไพรบึง ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
85 นายประดิทรรศณ์ แดนกาไสย ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
86 นายนิรันดร์ สุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
87 นางสาวนิภาพร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
88 นายเดชา ศรีชมภู ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
89 นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
90 นางสาวมัสยา บูคะธรรม ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
91 นางธรรมศาสตร์ โนนน้อย ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
92 นายอุทัยนิวัติ ปลงใจ พนักงานพัสดุ ระดับ ส.๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
93 นางสาวรัตนาภรณ์ เจาะใจดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
94 นายโชติรัตน์ คำไพเราะ พนักงานราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
95 นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
96 นายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
97 นางพัชรนันท์ คำเหง้า ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
98 นางสาวปรียาวดี ยอดงาม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
99 นายวีระ กล่อมขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
100 นางวิมลวรรณ มีกุล ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
101 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
102 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
103 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
104 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
105 นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
106 นางสาวกลอยใจ จิมานัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
107 นายอภิชาติ สำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
108 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
109 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
110 นางพรพิมาล แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
111 นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
112 นางสาวอริยาพร วงวาฬ ครู โรงเรียนบ้านเริงรมย์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
113 นายศรเพชร บุญกู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
114 นายพิชิต พรหมดี ครู โรงเรียนบ้านจันลม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
115 นางอุมาพร อินธิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
116 นายชาญชัย คำเสียง ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
117 นางสาวศศิภาดา เก็จโกวิท ครู โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
118 นางสาวสมพร ภูมี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
119 นายเฉลิมศักดิ์ คุณมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขอนแต้ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
120 นายศรีรัตน์ ประมวล ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
121 นางสาวจิตรานุช กตะศิลา ครู โรงเรียนบ้านหว้า คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
122 นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
123 นางสาวชลลดา อันภักดี ครู โรงเรียนบ้านไทร คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
124 นางสาวติยาพร ดอนเหลือม ครู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
125 นายสายชน แพงมา ครู โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
126 นางสาวฉวีวรรณ จันสีโห ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
127 นายสุเชษฐ์ ไพรบึง ครู โรงเรียนบ้านละลม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
128 นายอติชาติ จันตะ ครู โรงเรียนบ้านโคกตาล คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
129 นายสนอง บุดดา ครู โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
130 นางสาววิภารัตน์ นันทะสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
131 นางสาวมานิ ไร้พวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
132 นางสาวจันทรา เทพชุมพล ครู โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
133 นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา ครู โรงเรียนบ้านตาอุด คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
134 นางสาวคำปอง วงษาหมั่น ครู โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศการประกวดแข่งขัน (Admin)  
135 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
136 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
137 นางเพ็ญศรี บุญจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
138 นางสาวศุภรดา งามวิลัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
139 นางมณฑิรา นนทะการ พนักงานราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
140 นางสาวพัชรี พันธุระ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
141 นางพิมลพักตร์ มาสขาว ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
142 นางรัชฎาภรณ์ พันธนู ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
143 นางสาวเยาวลักษณ์ สุขกาย ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
144 นางสาวศุภากร ปราบเสียง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
145 นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
146 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการการเงิน  
147 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
148 นายสิทธิพร อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
149 นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
150 นายสมควร โมทะจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
151 นายเพียรชัย ศรีเลิศ ช่างไม้ ระดับ ช.๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
152 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะนิเทศ ติดตามการประกวดแข่งขันฯ  
153 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
154 นายเอกพล มั่นอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
155 นายวิเศษ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
156 นายชิณพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
157 นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
158 นางสาวอุษา พรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
159 นางสาวชมชนก จำปากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
160 นางภภัสสร พรมศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
161 นางสาวนุชรนันท์ คณานิตย์ธนกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
162 นางสาวกุลดาพร คดเกี้ยว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
163 นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
164 นายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
165 นายเอกพล มั่นอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
166 นายกอบชัย สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
167 นายวินัย สุภาพ พนักงานพัสดุ ระดับ ส.๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
168 นายจำรัส พานิช ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
169 นายวีระ กล่อมขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
170 สิบเอกจันทสอน ศรีมารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
171 นายอุทัยนิวัติ ปลงใจ พนักงานพัสดุ ระดับ ส.๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
172 นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
173 นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
174 นางสาวปรียาวดี ยอดงาม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
175 นางสาวศศิธร พรมมาดวง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
176 นายชญานนท์ เอกธินโญธานุวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
177 นายนครินทร์ ขันอาษา ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
178 นางพัชรนันท์ คำเหง้า ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
179 นางสาวรัตนาภรณ์ เจาะใจดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
180 นายครรชิต ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
181 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
182 นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
183 นางสาวมณีรัตน์ โสภิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
184 นางสาวอุไร บุญแปลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
185 นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
186 นางพัชราภรณ์ ทาสระคู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
187 นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องราษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
188 นางปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
189 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
190 นางสาวกลอยใจ จิมานัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
191 นายสนอง อูบคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
192 นายปฏิวัติ ทองลือ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
193 นายธนรัตน์ สวัสดิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
194 นายบุญมา เสนคะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
195 นายอนันต์ สัตยาพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
196 นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
197 นายดำรงศักดิ์ ลับสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
198 นายชูวงศ์ แก้วนิมิต เจ้าหน้าที่ทรูฯ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
199 นายชำนาญ เรืองฤทธิ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
200 นายสรยุทธ บงกชเบญจรงค์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
201 นายอภิเดช โมรินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
202 นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
203 นางบุปผา จันภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
204 นางสาวภัทราภรณ์ เนื้อนวล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
205 นางสาววารุณี ปรือปรัก ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
206 นางสาวกนกวรรณ ระงับภัย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
207 นางสาวภาวินันท์ เผดิมวศิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
208 นายโชติรัตน์ คำไพเราะ พนักงานราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
209 นางสาวศริญญา สุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
210 นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
211 นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
212 นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
213 นายสุนทร กุมรีจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
214 นายสมยศ โชคเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
215 นางนันทนา หมื่นจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
216 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
217 นายชาญวิทย์ สันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
218 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
219 นายวีระพงษ์ ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดองกำเม็ด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
220 นางสาวสินีนาฏ ชมสวน อัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
221 นายสสิธร หนันดูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรางสวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
222 นายกล้าหาญ สมบัติกำไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
223 นายศักดา สาดา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
224 นายอุบล มูลดับ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
225 นายกิตติพงษ์ พลอยไทย ครู โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
226 นายสมปอง ออไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
227 นางวิลาสิณีย์ คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
228 นางศิริรัตน์ วงทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียมตะลวก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
229 นางไพลิน บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
230 นางสุนิสา ทองเหลือ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
231 นางชญาณิศา วัฒนะอะโน ครู โรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจาน  
232 นายสมนึก ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
233 นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
234 นายนเรศ คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
235 นายธีรชาติ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอารี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
236 นายบันลือ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะลอก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
237 นายอดิศักดิ์ ธรรมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
238 นายพุทธ มงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
239 นางสาวสมิตร เหิมหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
240 นายบันลือ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะลอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
241 นายสมร มาสขาว ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
242 นายเด่นชัย ตุ่มใสย์ ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
243 นายปรีชา ประชุมวงค์ ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
244 นายสุเพียร สัมมะดี ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
245 นายภัทรมาส แปลงตัว นักการภารโรง โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
246 นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรียม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
247 นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
248 นางจิดาภา พสิษฐ์ชนาภา ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
249 นางสมร ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเขียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน  
250 นายยุทธนา สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
251 นายสมควร โมทะจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
252 นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
253 นายสมบูรณ์ อินทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
254 นายอดิศักดิ์ ธรรมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
255 นางดวงพร ศรกล้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
256 นางสังวร ทวีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
257 นางอุไรวรรณ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
258 นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
259 นายอภิชาติ สำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
260 นางเกลียวทิพย์ นันทะบัน ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
261 นางพร หิตะชาติ ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
262 นางบูชา จันครา ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
263 นายเจษฎา สิ้นภัย ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
264 นายจิรวิชญ์ พรแก้ว ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
265 นางนิรมล อาจวิเชียร ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
266 นายจิรวิชญ์ พรแก้ว ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
267 นางชมพูนุท แก้วคูนอก ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
268 นางสาวอภิชญา อักษร ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
269 นางสาวชัญชนก ตอนศรี ครู โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๕ โรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)  
270 นายสุริเยศ ถุงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
271 นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
272 นายเดชา จันดาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
273 นายคมสัน ติดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
274 นายสสิธร หนันดูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรางสวาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
275 นายวานนท์ นนทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
276 นางสาวนราธิป สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
277 นายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
278 นายชูสกุล คำขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
279 นายธนกฤษ ทองสุข ครู โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
280 นายเดชา จันดาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
281 นายอัมรินทร์ สมานมิตร ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
282 นายสมเด็จ ทองก่ำ ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
283 นางสาวสมถวิล มันทราช ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
284 นางละดาวัลย์ ศรีสุเพชรกุล ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
285 นางอุสา สมานมิตร ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
286 นางจินตนา กุลัพบุรี ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
287 นางนริสา ทรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
288 นางศิริพร สมาน ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
289 นางสาวภัทราภรณ์ ยอดโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๖ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์  
290 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
291 นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
292 นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
293 นายสุรพงษ์ เวชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
294 นางสาวินี พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
295 นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
296 นายมานะ ไชยโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
297 นายสมนึก พันธ์แก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแระ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
298 นายธีรศักดิ์ พฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
299 นายเอกราช บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
300 นายนิรันดร์ ธรรมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
301 นายทักษิณ อายุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
302 นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
303 นายอดิศักดิ์ อาษาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
304 นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจวน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
305 นายบรรจบ สิงหร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
306 นายอัษกร ตันฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
307 นางนิตยา จำปาจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
308 นายยุทธพงศ์ สีดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
309 นางสมปอง สีดำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
310 นายวรรณจักร หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
311 นางรัตนา บุตรพรม ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
312 นางธนัญญา วุทธิยา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
313 นางกุสุมา ทองภา ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
314 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
315 นายทนง ยืนตน ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
316 นายวินัย มีพร้อม ช่างพัสดุ โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
317 นายวิธาน วงขันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
318 นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
319 นางทิพย์วัลย์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
320 นายเชี่ยวชาญ รับรอง ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
321 นางสุภานี โภชน์สาลี ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
322 นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๗ โรงเรียนบ้านปรือคัน  
323 นายสนั่น ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสุด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
324 นายโกมล วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
325 นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
326 นายสุนทร คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
327 นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮเลิง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
328 นายประยงค์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
329 นายสุรพล ปลื้มชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
330 นางบรรจง ทาวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
331 นางกัญญนัท นันทสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
332 นางสาวอชิรญา สืบเหล่า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
333 นางอาภาพร ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
334 นางพิชามญชุ์ เดชนาเกร็ด พนักงานราชการ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
335 นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
336 นายสุทัศน์ พลภักดี ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
337 นายมนัสชัย กัลยา ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
338 นายนิเวศน์ คำผง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
339 นายจตุพล เครื่องพาที ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
340 นางเสาวนิตย์ สมบัติหอม ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
341 นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  
342 นางนงนิตย์ พิสุทธิวงษ์ชัย ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จุดที่ ๘ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]