::sp-ssk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์โฉม สุนทรโรงเรียนบ้านใจดีประธานกรรมการ
2. นางสารินี อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
3. นางณัฐชานันท์ หมวกพิมายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสมพร จีนรัมย์โรงเรียนบ้านเริงรมย์กรรมการ
5. นางรัชฎา ปิยสอนโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญหลาย อินตะนัยโรงเรียนบ้านอาวอยที่ปรึกษา
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสมพร พรหมมาดวงโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เตะประโคนโรงเรียนบ้านเขวิกกรรมการ
3. นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสนโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
4. นางกุลตรีญาร์ ก้านเกตุโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
5. นางชัชฎาวรรณ ปิ่นหอมโรงเรียนบ้านสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา ทองมนต์โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ช่วยมิตรโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
3. นายยอดรัก ธรรมกิจโรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการ
4. นางสาวชุลีวรรณ สิงหชาติโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการ
5. นางนงค์นุช นามแสงโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา แซ่ต่างโรงเรียนบ้านละลมประธานกรรมการ
2. นางกนกกัณฑ์ สอนพูดโรงเรียนบ้านใจดีกรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
4. นางกัญญา ศรีดาพันธ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
5. นางปิยวดี เติมใจโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางหรรษา สมอุดรโรงเรียนบ้านนาตราวประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรัตน์ ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านตรอยกรรมการ
3. นางพัฒนา ประทุมวันโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางจิราพร โมลาโรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
5. นางสาวกิติยา แสวงนามโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางทิพวัลย์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ประภาสัจจะเวทย์โรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
3. นางสาวสมคิด คำโฉมโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
4. นายอธิชาติ ต้นทองโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
5. นางภรนิภา นวลสายโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
6. นางสาวดวงแข อินทนนท์โรงเรียนบ้านมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางศยามล ด้วงพันนาโรงเรียนนิคม 3ประธานกรรมการ
2. นางพรรณีย์ ธรรมพรพิทวัสโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒กรรมการ
3. นางสาวดวงจิต เสาศิริโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
4. นางน้อย พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
5. นางสาวแสงดาว โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
6. นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา ลาลุนโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ขันตีโรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการ
3. นางประภาพร วิลามาศโรงเรียนตราดกรรมการ
4. นายโสภณ บุญช่วยโรงเรียนขุขัน์วิทยากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชดาภรณ์ สูงสุดโรงเรียนวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจน์อมร ปัทมะโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
3. นางสาวจันทรา เทพชุมพลโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางวินิจดา ทองบางโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ คำทับโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพัฒนา สังข์โกมลโรงเรียนบ้านละลมที่ปรึกษา
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ลิตา สีเทียวไทยโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี เรืองรุ่งโรงเรียนบ้านขอนแต้กรรมการ
4. นางสาวสุธิศา เมธาฐานวุฒิ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสาวถนอมจิต ย่องเช่งโรงเรียนสวาย-สนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ สาลีโรงเรียนบ้านนาตราวประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางสาวอภิชญา อักษรโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวปณิตา สีโยโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน ดวงอินทร์โรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพัฒนา สังข์โกมลโรงเรียนบ้านละลมที่ปรึกษา
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกลิ่นแก้ว จันทร์บุญโรงเรียนบ้านกะกำประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ บุตเคียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเดือน แก้วพวงโรงเรียนบ้านอังกุลกรรมการ
4. นางสาวจิตติกาญจน์ คำดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสาวแสงระวี อินอำนวยโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา จันทรักษฺ์โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมร ไพบูลย์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการ
3. นางสาวรัฐธิการ ซุยซวงโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์โรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ ไชยศรีษะโรงเรียนนิคม ๑ กรรมการ
6. นางชนกพร แพงศรีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรณสรณ์ นรดีโรงเรียนภูมิศาลากรรมการ
3. นางภัควลัญชญ์ ปิยะพันธ์โรงเรียนตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
4. นางสาวอรุโณชา คำนึงโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สมสนิทโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุภัชรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านตาเม็งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวภูษณิศา ผาคำโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ ระงับภัยโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
3. นางสาธิยา สิทธิศรโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศุขแจ้งโรงเรียนขุขันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลภัสรดา สาเทียนโรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
3. นางประภา ดอกดวนโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
4. นางมุจิตรา ประมวลโรงเรียนบ้านดอนหลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอติชาต จันตะโรงเรียนบ้านโคดตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรรัตน์ ยอดงามโรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
3. นายนพพร สีสันต์โรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นายเดชา ศรีชมพูโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
5. นางสาววิภาดา บัวจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ เพิ่มพรโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ รังษีโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี บุญเติมโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการ
4. นายนรวิชญ์ สิงขรโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวรดาณัฐ กันไชยชาติโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก คำสอนโรงเรียนบ้านตาเปียงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิต ตะเคียนเกลี้ยงโรงเรียนบ้านตรอยกรรมการ
3. นางยุวดี หลาวทองโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นางสาวบัวสอน สายทองโรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
5. นายประยงค์ เนฆังสังโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุณีย์ พลแก้วโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ไพรศรีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี มั่งคั่งโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นางชาริณี พลภักดีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย ศรีมงคลโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเกสรา สารพงษ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ทองอินทร์โรงเรียนบ้านตะเคียนรามรองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช บุราชรินทร์โรงเรียนบ้านตาดมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ใจธรรมโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เรืองคำโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประหยัด พลพวกโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางปวริศา ใยเมืองโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นายธนวัตร ตามบุญโรงเรียนบ้านกะดึกรรมการ
4. นายสมชาย พันทองคำโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านจำปานวงประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ อำไพโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวกฤตยาณี สายสินธุ์โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวกรรมการ
4. นายศาสตรา เดชฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ศรีเลิศโรงเรียนบ้านกอกหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนารีรัตน์ สมัครพลโรงเรียนบ้านกระต่ายดอนประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ไชยสนามโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา แหวนหล่อโรงเรียนบ้านสวายสนิทกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ คำเหลือโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ พิลาพงษ์โรงเรียนบ้านชำแระกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา จารัตน์โรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางญานิกา นาถาบำรุงโรงเรียนบ้านป่าใต้ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี โสภากุลโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นายฑีฆาวุฒิ พลทีโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
4. นายระพีพร ทวีชาติโรงเรียนบ้านสนายกรรมการ
5. นายณัฐวัตร ธรรมเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
6. นางกานดา ภูริชญาพงศ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
7. นางพรทิพย์ อินตาโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ถนอมโรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล บางกระโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
3. นายทิวากร คำศรีโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายทอน วิลาโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒กรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ ทองสุขโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
7. นายมานะ ไชยโชติโรงเรียนบ้านปราสาทเยอที่ปรึกษา
8. นายธีรศักดิ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านบ่อที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางธนัญญา ไพฑูรย์โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางชมภูนุช แก้วคูนอกโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวคำปอง วงษาหมั่นโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ อุ่นแก้วโรงเรียนกรรมการ
6. นายชัยสิทธิ์ กวดขันธ์โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
7. นายสุรพงษ์ เวชพันธ์โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายที่ปรึกษา
8. นายอัษกร ตันฑกูลโรงเรียนบ้านหนองเพดานที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายโกสิทธิ์ กลางมณีโรงเรียนบ้านใจดีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา มูลจัดโรงเรียนบ้านไฮเลิงกรรมการ
3. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำลองลักษณ์ มูลคำโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
5. นางสาวธมนต์ลักษณ์ พร้อมสุขโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
6. นางสุพรรณี กลางมณีโรงเรียนบ้านใจดีกรรมการ
7. นายวินิจฉัย ดุจนาคีโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
8. นายสุรพงษ์ เวชพันธ์โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายที่ปรึกษา
9. นายอัษกร ตันฑกูลโรงเรียนบ้านหนองเพดานที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางราตรี หนันดูนโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
2. นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัยโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญธรรมโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์อุดมโรงเรียนบ้านตาจวนกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ ลาลุนโรงเรียนบ้ารเรือทองคลองคำกรรมการ
6. นางอำพร สืบศาสนาโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ธรรมพรโรงเรียนบ้านตาโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาวารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ เจตินัยโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกุล คำผงโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
5. นางสาวศศิธร โนนสูงโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
6. นางอำพร สืบศาสนาโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
7. นางกุสุมา ทองภาโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ สาลิวงษ์โรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีเลิศโรงเรียนบ้านกอกหวานกรรมการ
3. นางสาวมนชนก สิทธิโสมโรงเรียนบ้านชำแระกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ ประมวลโรงเรียนบ้านหนองเพดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางประศรี จันคะนาโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เหล่าเลิศโรงเรียนโพธิ์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพรทวี ไชยาโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
4. นายเนตร ครบสุวรรณโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี ทองพาโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม เฉลิมโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สอนซ้ายโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำเหลืองโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสาวอำไพ โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
5. นางรจนา พลคำโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรแก้ว ภูมิโคษักร์โรงเรียนบ้านไฮเลิงประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร หินจำปาโรงเรียนย้านปรือคันกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ปลื้มใจโรงเรียนบ้านศาลา(ภส)กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีกุลโรงเรียนหว้านกรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร จันคราโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
6. นางสาวสาวนี สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทา สิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงใจโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นางสาวนภาพร เงินดีโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
4. นางสาวกัญญุมา มุทวงศ์โรงเรียนบ้านกันรารมย์กรรมการ
5. นางสาวอุบล สิงห์คำโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสันติ ครังตุยโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช แพงมากโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
3. นายวัชระพงศ์ พรรณาโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
4. นางสาวไอยรเรศ เวชกามาโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสาวนิรมล เติมสุขโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายจรูญ วรรณทองโรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ จันทเสนโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒รองประธานกรรมการ
3. นายกรกฎ โสภากุลโรงเรียนบ้านโนนดั่งกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญจูงโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นายสมรรถชัย ศรีเลิศโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายอำไพศักดิ์ ใบครามโรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประชัญ สีทาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายธนวรรธน์ ทองดีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนบ้านตาเม็งกรรมการ
5. นางสาวพัชรา หารไชยโรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ บุตะมีโรงเรียนบ้านตะเคียนรามประธานกรรมการ
2. นายประหยัด พลพวกโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์รองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านดอนหลี่กรรมการ
4. นายพิทยา ทรงงามโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
5. นางปชาบดี ภูโชคชัยโรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน คำมาโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นางสาวอนงศิริ ศิลากูลโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาววารุณี จักขุพันธ์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายชูสกุล คำขาวศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3กรรมการ
6. นายพิชิต พรหมดีโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอามร ยืนตนโรงเรียนบ้านปรือคันประธานกรรมการ
2. นางปริญญาภรณ์ โสภาโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ สาะพงษ์โรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
4. นางพานทอง ประมวลโรงเรียนกระต่ายด่อนกรรมการ
5. นางดลนภา กลางมณีโรงเรียนบ้านอังกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกานต์ติมา ติดมาโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร ไชยโคตรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นายจิรันตร์ นันทะเสนโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพร สมยิงโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ฯกรรมการ
5. นางสาววัฒนานันท์ ผ่านพินิจโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูนกรรมการ
6. นางสุภาพร สว่างภพโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุรัดดา ตอนศรีโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
2. นางอนัญญา บุตรอุดมโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นางสาวสุณิสา สุขอุ้มโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำกรรมการ
4. นางสาวอินธิลา ชินทะวันโรงเรียนบ้านขนุนฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถนอมสิน วันสุคลโรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สายแก้วโรงเรียนบ้านตาเจากรรมการ
3. นางจันทณี อาจรินทร์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมพร สอนสุขโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย จุมพิศโรงเรียนบ้านกุดปราสาทกรรมการ
6. นางอรทัย สมยิ่งโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียา คูณวงษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นางวิไล สุรียาโรงเรียนบ้านดอนหลี่กรรมการ
3. นางสาวเศรษฐกิจ สว่างภพโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่กรรมการ
4. นางวราภรณ์ วงค์เลื่อนโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ใจดีโรงเรียนบ้านภูมิศาลากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ตาดม่วงโรงเรียนบ้านหนองสะแกสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ วันทะวงษ์โรงเรียนบ้านแซรสะโบวประธานกรรมการ
2. นายยุทธศิลป์ ทองเงินโรงเรียนบ้านกำแมดรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ บุดดาวงษ์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ตอนศรีโรงเรียนนิคม ๓กรรมการ
5. นางสาวปริญญาภรณ์ บุตะเคียนโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
6. นางถนอมศรี สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
7. นายจำรูญ มลิพันธ์โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)ที่ปรึกษา
8. นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านดองกำเม็ดที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุรัดดา ตอนศรีโรงเรียนบ้านจะกงวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณิสา สุขอุ้มโรงเรียนบ้านเรือทองครองคำกรรมการ
3. นางอนัญญา บุตรอุดมโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสาวอินธิลา ชินทะวันโรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ2515)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย นามวงษ์โรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งฤดี พิมพรโรงเรียนนิคม 3กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ราชวงศ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวธนพร ไชยโคตรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางรัศมี แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
6. นางสาวฐิตาวรรณ ทัดเทียมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนุชรินทร์ ศรีสุขอัยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายเขมราช นวลแสงโรงเรียนบ้านสำโรงพลันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำพร แพงวิเศษโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นางรินทร์ทิพย์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
5. นางสาวเครือฟ้า น้ำหวานโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ บุญมาโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต สระทองแก้วโรงเรียนนิคม ๑รองประธานกรรมการ
3. นางปภัสสิริย์ เนตรพันทังโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
4. นางณิชชา วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐศศิอร สมบัติวงศ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติ เรียงทองโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายศิภกาญจน์ เสมอโรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ แหวนวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายคำมวล ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพรรณ บุญกล้าโรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
4. นางธนวรรณ โคษาโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
5. นางสมร สายยศโรงเรียนบ้านขามหนองครองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปพิชญา มั่นคงโรงเรียนบ้านศาลา(ปก.)ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ ครอบเพชรโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางบัวพา คำแพงโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พรมมะลิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวปานศิริ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ น้อยสงวนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ แสงมาศโรงเรียนบ้านดู่รองประธานกรรมการ
3. นายสตางค์ พรมลิโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
4. นางสุบรรณ์ สีลาบาโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
5. นางนิภา มโนรัตน์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ สันโสภาโรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชวัฒน์ แสวงดีโรงเรียนบ้านตรอยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพร เทพสีดาโรงเรียนบ้านขี้นาคกรรมการ
4. นางสาวจริยา ไชยสอนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา วรอรรถโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทิวากร เข็มพงษ์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางณัฐทินี ศรีธรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินยา ใจมนต์โรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
4. นายสนอง บุดดาโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
5. นางณิชาภัทร วันนาโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางณัฐณิชา พลภักดีบ้านปรือใหญ่กรรมการ
2. นางณัฐทินี ศรีธรณ์อนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน พรหมโคตรบ้านกู่กรรมการ
4. นางสากิยา ศิริวงษ์บ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ ปานขาวสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายคำมวล ธรรมยุตโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศรีปัญาศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พรมมะลิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายสตางค์ พรมลิโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
5. นางบัวพา คำแพงโรงเรียนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเดชา กรสันเทียะโรงเรียนบ้านนาตราวประธานกรรมการ
2. นางอำพร นันโชโรงเรียนวนาสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนิเทศ จันคราโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธีรวรรณ โคษาโรงเรียนบ้านสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทนา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูมิตั้งโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
3. นายสตางค์ พรมลิโรงเรียนหนองคูอาวอยกรรมการ
4. นางสาวจริยา ไชยสอนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เข็มขาวโรงเรียนกะกำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำพัน นันโชโรงเรียนวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ บุญขาวโรงเรียนบ้านไพรพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิเทศ จันคราโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชิชญากัญญาณัฐ เกษีวามนตรีโรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา ช่วงชัยโรงเรียนบ้านหนองระนามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายไพศาล ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านไฮเลิงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศรีโกศลโรงเรียนบ้านโคกตาลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชชนก นามโคตรโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา คำแก้วโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิจ ปรือปรังโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ถวัลย์ศักดิ์วุฒิโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ สายกำพร้าโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นายเอกราช สิงหาราโทโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการ
4. นางธันยนันท์ พันธจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์กรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิจ ปรือปรังโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ เลิศศรีโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววินผกา ไกรยาโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนรองประธานกรรมการ
3. นางสลิสา ไชยพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโสมกรรมการ
4. นางสาวชรินรัตน์ ไชยดำโรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เข็มขาวโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ บุญขาวโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิผล ธรรมพรโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ แพงอกโรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
4. นายรวีเกตุ ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเพดานกรรมการ
5. นางสาวฐิตาภา ราชพิมายโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ดอกพองโรงเรียนบ้านตาอุดประธานกรรมการ
2. นายศุภศาสตร์ พลคำโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ แพงอกโรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
4. นางสลิสา ไชยพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโสมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา สารีบุตรโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ณะศรีโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัณฑชนก อาจภักดีโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายมานะ นนทวงษ์โรงเรียนบ้านพอกกรรมการ
3. นางสุรางค์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคงกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ประทุมวันโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี เข็มเงินโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ อินทร์ดาโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย พงษ์คละโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ เพิ่มมีโรงเรียนบ้านมะขามกรรมการ
4. นายสนอง บุดดาโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
5. นายเจษฎา สิงห์โตโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ ไชยชาญโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ บุญเกษมโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ อุตมะกูลโรงเรียนบ้านไพรพัฒนากรรมการ
4. นายปริญญา ภูมิสูงโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรีโรงเรียนบ้านโคดตาลกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ อินธิยายโรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ คูณตาแสงโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ โหม่งมาตร์โรงเรียนบ้านหนองระเยียวกรรมการ
4. นายอุทิศ อินจำปาโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายเจตตุพงษ์ มโนราห์โรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา อานไธสงโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายบรรพจน์ ในทองโรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบัญชา ใจโชติโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
5. นายสุนันท์ จันท์ชัยโรงเรียนนิคม ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดาวเรือง อ่อนสุวรรณาโรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อุทะรังโรงเรียนบ้านพรานรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา กุลวงศ์โรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ปรือปรังโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
6. นายธงชัย เทียบคุณโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา สิ้นภัยโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
4. นายสุภักดิ์ วงค์แสงโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางนุชรินทร์ ศรีสุขอัยการโรงเรียนบ้านบัลลังค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ ชาญพินิจโรงเรียนบ้านอังกุลประธานกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ มะลิรัมย์โรงเรียนบ้านกันโทรกกรรมการ
3. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดาภรณ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
3. นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางประธานกรรมการ
2. นางวราพร บัวภาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมพ์มาดา พุฒิพงศ์ปกรณ์โรงเรียนบ้านปะอุงประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
3. นางสาวศศิกานต์ โยธะกาโรงเรียนปรือคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์โรงเรียนบ้านสมอกรรมการ
3. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโตโรงเรียนบ้านชำแนะกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โคณบาลโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อกรรมการ
2. นางชนุษพร อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นางนิรมล อาจวิเชียรโรงเรียนนิคม 3กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนานพช์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สิ้นภัยโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุดายงค์โรงเรียนบ้านคลองสุดประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกกระโดนโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
3. นายเกษมชัย คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ประมวลโรงเรียนบ้านชำแระประธานกรรมการ
2. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
3. นายพันธ์ทัย ใจมนต์โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธนานพช์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านโป้งประธานกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ ทองเหลือโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สิ้นภัยโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ วงศ์เพ็งโรงเรียนเคียงศิริ บ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นิตยวรรณโรงเรียนหนองคล้ากรรมการ
3. นางธนัทสุดา วงศ์จอมโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สิ้นภัยโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอัศวพงศ์ สว่างภพโรงเรียนบ้านป่าใต้ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรชาติ พานิชโรงเรียนหนองอารีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครพล มั่นดีโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
3. นายมีชัย ผิวหอมโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเดชา จันดาบุตรโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางนุจรี ทองยวงโรงเรียนบ้านภูมิศาลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนจะกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
3. นายจิโรจน์ โคตรดีโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
5. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
6. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
7. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
9. นายปรวิทย์ อินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
10. นายอุดมทรัพย์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการและเลขานุการ
11. นายสุนทร กุมรีจิตรโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
12. นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายวินัย สอนชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
3. นายวริทธินันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขัน์วิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
6. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
7. นายอุดมทรัพย์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
8. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนดู่กรรมการ
9. นายจิโรจน์ โคตรดีโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
10. นายสุนทร ภุมรีิตรโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
11. นายอนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
3. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
7. นายอุดมทรัพย์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
8. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
9. นายจิโรจน์ โคตรดีโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดช พงษ์สุระโรงเรียนบ้านหนองระนามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร โนนสูงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิเศษพงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
4. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคดตาลกรรมการ
5. นายพลังภณ ก้านเกตุโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
8. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
9. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตรโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดช พงษ์สุระโรงเรียนบ้านหนองระนามประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวปิยาพร โนนสูงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วิเศษพงษ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นายพลังภณ ก้านเกตุโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
6. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
7. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
8. นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตรโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดช พงษ์สุระโรงเรียนบ้านหนองระนามประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร โนนสูงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิเศษพงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
4. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
5. นายพลังภณ ก้านเกตุโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
8. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
9. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตรโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดช พงษ์สุระโรงเรียนบ้านหนองระนามประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่กรรมการ
3. นางสาวปิยาพร โนนสูงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายพลังภณ ก้านเกตุโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
5. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ วิเศษพงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
7. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
8. นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตรโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิธาชนันท์ ศรีศิริโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำกรรมการ
4. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิธานันท์ ศรีสิริโรงเรียนเรือทองคลองคลำกรรมการ
3. นายสินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอางกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางชัญญาพร ขุมเงินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิธาชนันท์ ศรีศิริโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำกรรมการ
4. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
5. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
6. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิธานันท์ ศรีอารีย์โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ รอดสมโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
5. นายชม จุดาบุตรโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายวริทธินันท์ เครื่องธานีโรงเรียนขุขัน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเมธาวี นะเรนสดโรงเรียนบ้านตาโสมกรรมการ
4. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชาดา คำมั่นโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษากรรมการ
6. นางภัทราวรรณ คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
3. นายสหสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชาดา คำมั่นโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวเมธาวี นะเรนสดโรงเรียนบ้านตาโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนุรักษ์ สังข์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสว่าง สุพันธ์โรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชญา ทวีพิพัฒนไชยโรงเรียนบ้านสร้างกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชาดา คำมั่นโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษากรรมการ
6. นางภัทรวรรณ คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
4. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
5. นางสุภัชฌา บุญจูงโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวินี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพอกที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนบ้านหัวเสือประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
4. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
5. นางสุพัชฌา บุญจูงโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการ
6. นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดีโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
7. นางเพ็ญดารา บุดดาโรงเรียนบ้านเริงรมย์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพอกที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือประธานกรรมการ
2. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
4. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
5. นางสุภัชฌา บุญจูงโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการ
6. นางสาวศภวรรณ จิตต์ภักดีโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
7. นางเพ็ญดารา บุดดาโรงเรียนบ้านเริงรมย์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวินี พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพอกที่ปรึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายสนธยา ดอกประโคนโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
3. นายวริทธิ์นันท์ เครื่องพาทีโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
5. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
7. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
8. นายสุนทร กุมรีจิตรโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
9. นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านศาลาที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
5. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการ
3. นายอุดมทรัพย์ บุตรดีโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
5. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
5. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
5. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
6. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
3. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
4. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
3. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนตาสุดกรรมการและเลขานุการ
7. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
7. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติประธานกรรมการ
2. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
6. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
7. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
8. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
9. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
10. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
11. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
4. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ศรีเมืองกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
4. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
6. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
7. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
8. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
9. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
10. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแนะกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
5. นายสัจจา สว่างภพโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
6. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนคะนาสามัคคีกรรมการ
7. นางธนิยา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
8. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
9. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
10. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติประธานกรรมการ
2. นางธนียา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
4. นายเผด็จ ศรีเมืองกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
7. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
4. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
5. นายมนต์ตรี ทองแย้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
6. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
5. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
6. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
7. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านกู่รองประธานกรรมการ
3. นายกวิน มณีศรีโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
5. นายเผด็จ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดองกำเม็ดกรรมการ
6. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
7. นายมนต์ตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านชำแระกลางที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางปภัสสิริย์ เนตรพันทังโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการ
5. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางปภัสสิริย์ เนตรพันทังโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการ
5. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริณี ทองปัญญาโรงเรียนบ้านตาเจาประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายศิฑา ภูเขียวโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางสาวอังสน่า สูนย์กลางโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปริญาณี ทองปัญญาโรงเรียนบ้านตาเจาประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายศิฑา เทภูเขียวโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอังสนา สูนย์กลางโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ มิถุนดีโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการ
3. นางศรัณยา อินทรทัศน์โรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
4. นางอนงค์นาถ ผ่องฉายโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นางณิชชา วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ มิถุนดีโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาถ ผ่องฉายโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการ
4. นางศรัณยา อินทรทัศน์โรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
5. นางณิชชา วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เปนาละวัดโรงเรียนวัดเขียนรองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจีระพร บุญขาวโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปนาละวัดโรงเรียนวัดเขียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐโรงเรียนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองกาดรองประธานกรรมการ
3. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพรโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
4. นางพรศิริ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ พิกุลโรงเรียนนิคม ๑กรรมการ
4. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพรโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
5. นางสายใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางปิยนาถ บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองสะแกสนประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยาวีย์ เหลามีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการ
3. นายจิระภัทร ไพรบึงโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สิงห์ทองโรงเรียนบ้านมะขามภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สุริยาโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ อุ้มเชื้อโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางสาวเยาวดี ดวงอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ โชคเกิดโรงเรียนบ้านจำปานวงกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ใจนวลโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางหสต์กมล ดวงกมลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจักรีภรณ์ ใบทองโรงเรียนบ้านโคกตาลรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ สุพลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพรนภา มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านสมอกรรมการ
5. นางสาวธนาพร หาญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางชุติมา สว่างภพโรงเรียนบ้านขอนแต้ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. สิบเอกนฤมล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านกระแมดกรรมการ
4. นางสาวจิตลดา ศรีกะชาโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ถนอมโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายจำนาน ไพบูลย์โรงเรียนบ้านจันลมประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาน์นันท์ วรรณทวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์กรรมการ
3. นางสาวจิราพร พันแก่นโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชญา ทวีพัฒนาไชยโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางพิทยาพร พรหมดีโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภัทรศักดิ์ มนทองโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอำพร วิเศษพงษ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลลดา จันภักดีโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ดวงมณีโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวอ่อนจันทร์ สาครโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พวงคำโรงเรียนบ้านไฮเลิงกรรมการ
3. นางรุ่งกาญ ครองยุทธโรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอำพร ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ขันธวิทย์โรงเรียนบ้านขอนแต้กรรมการ
6. นางสาวจันทรี ศรีชนะโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์กรรมการ
7. นายทองพูล นางวงค์โรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
8. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
9. นางสาวมนัสวาท จันทรโรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการ
10. นางสาวศศิภาดา เก็จโกวิทโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
11. นางลัดดา หอมจิตรโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
12. นางสาวพิชญารี พิลึกโรงเรียนบ้านขามทับขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วงศ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมาส ถาวรโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวขวัญภิรมย์ สมบัติโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ทรหดโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร แถมวันโรงเรียนบ้านสวายสนิทกรรมการ
6. นางสาวปิยาพร โนนสูงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางสาวสุภัสสร คำโตนดโรงเรียนบ้านตาเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางมธุรส สงวนรัษฐ์โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราใส สุทธิกรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3กรรมการ
3. นางสาวฐิติวรรณ แก้วน้อยโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กประธานกรรมการ
2. นายบวรเกียรติ สุนสายโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางวลัยพร สีหาบุญมากโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
4. นายสุทิศ เจรจาโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาท ศรีหาบุญมากโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
6. นางจิราลักษณ์ พุ่มเหวโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมยศ โชคเหมาะโรงเรียนบ้านหนองอิไทยประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ มลิพันธ์โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ เบ้าทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวลัยพร สีหาบุญมากโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการ
5. นายสุริยา แก้ววงศาโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
6. นายประสาท สีหาบุญมากโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์โรงเรียนบ้านตาเจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสง่า ผุดผาโรงเรียนบ้านจำปานวงประธานกรรมการ
2. นางทองริด แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านอาวอยรองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการ
4. นายคำมวล ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางพิกุล ดวนใหญ่โรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นายวิชัย หนองข่าโรงเรียนบ้านกำแมดรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พลอยไทยโรงเรียนบ้านกันจานกรรมการ
4. นางสมพร พงษ์เพชรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางวงศ์ดี คุณมาศโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์โรงเรียนบ้านตาเจาประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ศรีระษาโรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการ
3. นายสมภพ พุทธมนต์โรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
4. นางชญาณิศา วัฒนะอะโนโรงเรียนบ้านกันจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายดนัยยุทธ พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านบัวบกประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี อาจสาลีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางชวนพิศ เวชกามาโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วงโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
5. นางปราณี ธรรมนิยมโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจโรงเรียนบานตาเม็งประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบำรุง พรหมคุณโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี อาจสาลีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางมยุรี โสมาโรงเรียนกรรมการ
4. นางปพิชญา มั่นคงโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจรัญ ศิริสุรวัฒน์โรงเรียนบ้านมะขามประธานกรรมการ
2. นางนภาพร จันทร์สุขโรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
4. นายสมาน พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อสพป.๒๕)กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พิมพ์พันธ์โรงเรียนบ้านตาเจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศรีรัตน์ ประมวลโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวคำพอง สีทาโรงเรียนบ้านบังลังก์กรรมการ
3. นายสุริยะ สมพรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ คำเสียงโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
5. นางอุมาพร อินธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายลักษณ์ วงค์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู เจริญศรีโรงเรียนบ้านตรอยกรรมการ
3. นายศุภฤทธิ์ ไชยชาญโรงเรียนบ้านหนองเพดานกรรมการ
4. นางณฐชา โนนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยกรรมการ
5. นายวิรัตน์ หาดคำโรงเรียนบ้านตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสุณิสา ทองเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล บุญสรรค์โรงเรียนวนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรศักดิ์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
3. นายกัมปนาท ขุมทองโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ บุรารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอัญธิฌา ขัตติสอนโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ สมพรโรงเรียนบ้านตะเคียนรามประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเพดานรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พิลัยโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
4. นายชำนาญ ศิริผลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางสาวติยาพร ดอนเหลือมโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มะปรางโรงเรียนบ้านมะขามภูมิกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ บุตรอุดมโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
4. นายเจษฎา พันธ์พิบูลโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธนารัตน์ สำเภาดีโรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สำราญล้ำโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพล แซ่เตียวโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการ
3. นางสาวสายรุ่ง พงษ์วันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นายเจษฎากรณ์ ศรแผลงโรงเรียนบ้านขามทับขอนกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางนวลจันทร์ จันดาบุตรโรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายศุภฤทธิ์ ไชยชาญโรงเรียนบ้านหนองเพดานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ดารังวัลโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
4. นางนภาพร จันทร์สุขโรงเรียนบ้านอาวอยกรรมการ
5. นายนิรันดร์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
6. นางสมปอง ทองมนต์โรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุลโรงเรียนอนุบาลไพรบึงประธานกรรมการ
2. นางชลิตา ตวนบุตรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายปัญณวิชน์ ธนกรไพโรจน์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ มิจกาศโรงเรียนบ้านตาสุดกรรมการ
5. นางสาวกชพร โพธิ์พันธ์โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ มิจกาศโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร รามภักดีโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นางประยงค์ สายดวงโรงเรียนบ้านหนองระเยียวกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ กุดวงษาโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ สิ้นภัยโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยาพร วงวาฬโรงเรียนบ้านเริงรมย์รองประธานกรรมการ
3. นายประกิต ประภาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ กุดวงษาโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายลักษ์ วงค์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ตอนศรีโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
3. นายบัญญัติ พานิชโรงเรียนกฤษณากรรมการ
4. นายธีรพล บุญสวรรค์โรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายลักษ์ วงค์ขันธ์โรงเรียนสำโรงตาเจ็นประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พานิชโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
3. นายธีรพล บุญสวรรค์โรงเรียนวนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ตอนศรีโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ คำเสียงโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สีเหลืองโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ คำผางโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำเสียงโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สีเหลืองโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ คำผางโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์โรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ หาดคำโรงเรียนบ้านตะเภากรรมการ
4. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นางสุณิสา ทองเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์โรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ หาดคำโรงเรียนบ้านตะเภากรรมการ
4. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนขุขันธ์วิทยากรรมการ
5. นางสุณิสา ทองเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายประหยัด พลพวกโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญธิฌา ขัตติสอนโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางอัญธิฌา ขัตติสอนโรงเรียนบ้านกำแมดประธานกรรมการ
2. นายเชิดพงษ์ อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายประหยัด พลพวกโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์กรรมการ
4. นางสาวนภัทร จันทเสนโรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกัญจน์ พึ่งกิจโรงเรียนบ้านเค็งประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ฉลาดรอบโรงเรียนไพรพัฒนากรรมการ
4. นายสันติชัย เถาว์รินทร์โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖กรรมการ
5. พลฯสุทิศ คงศรีโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ
6. นายปรีชา ศรีพูลโรงเรียนบ้านเค็งที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภูธร บัวสระบานโรงเรียนบ้านไพรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุริศักดิ์ ศรีจักรโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นายธีรเชษฐ ทวีธรรมวรโชติโรงเรียนบ้านป่าใต้กรรมการ
4. นายสาธิต สระทองแก้วโรงเรียนบ้านนิคม ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประยูร อาจอินทรื์โรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
2. นายทองสุข ศรีตุ้มแก้วโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นายสง่า วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองระนามกรรมการ
4. นายพีรวัส หล้าคำรวยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. นางนงเยาว์ สุขโนนจารย์โรงเรียนวัดบ้านประอางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์ศรี ทรงศรีโรงเรียนบ้านทะลอกกรรมการ
2. นางนิชานันท์ มากนวลโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
3. นายวรวิทย์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
4. นางประคอง จันคราโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสุนิาษา งามรูปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบูชา จันคราโรงเรียนบ้านนิคม ๓ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นึกชอบโรงเรียนบ้านเคาะกรรมการ
4. นางฐานิกา สุขแจ้งโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นางนิชานันท์ มากนวลโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ปลื้มชิงชัยโรงเรียนบ้านกฤษณาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ นึกชอบโรงเรียนบ้านเคาะประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริมา ไชยโชติโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
4. นางฐานิกา สุขแจ้งโรงเรียนบ้านแทรงกรรมการ
5. นางปิ่นประภา เถระวันโรงเรียนบ้านสวาย-สนวนกรรมการและเลขานุการ
6. นางทิพรัตน์ คำแพงโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา สายชนะโรงเรียนบ้านแขวประธานกรรมการ
2. นางสาวอุราณีย์ นรดีโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายทองสุข ศรีตัุมแก้วโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
4. นายพีรวัส หล้าคำรวยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. นางนงเยาว์ สุขโนนจารย์โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
6. นายยุุทธนา นิตยวรรณโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา มโนรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ นัยพัฒน์โรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านขามทับขอนกรรมการ
4. นางอภิรดา บัวสะบานโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖กรรมการและเลขานุการ
5. นายร่าเริง วิทยอุดมโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพรรณา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นางบุญจง ผกาแดงโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัสยา บูคะธรรมโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
4. นายวรายุทธ จันสมุทรโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
5. นายสุรชัย สิงห์อาจโรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง)กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพศาล คำศรีโรงเรียนบ้านปุดเนียมที่ปรึกษา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สันติ์ ทรงสีสดโรงเรียนปรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศาสตร์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านละลมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพล อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองคูขามกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา โคยามาโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
5. นายนุสรณ์ สีลาบาโรงเรียนบ้านไทรกรรมการและเลขานุการ
6. นายศิโรจน์ เพ็งธรรมโรงเรียนบ้านกอกหวานที่ปรึกษา
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางหรรษา สมอุดรโรงเรียนบ้านนาตราวประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันศรี ทองเงินโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสุริยา พรหมลาโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
4. นางเกื้อกูล ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางหรรษา สมอุดรโรงเรียนบ้านนาตราวประธานกรรมการ
2. นางสมเสงี่ยม บุญปลูกโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
3. นางนารี ไชยบุตรโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนันศรี ทองเงินโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
5. นางประภาพร สร้อยแม้นโรงเรียนบ้านนกยูลกรรมการและเลขานุการ
6. นางประไพพร พรหมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงที่ปรึกษา
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ดวงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านปะอุงประธานกรรมการ
2. นางจีรนาถ โก้จันทึกโรงเรียนบ้านกระแมดรองประธานกรรมการ
3. นางสีนวล ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นางนัฐฐยา คำล้นธนิสร์กุลโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวประภา วงศ์แสงคำโรงเรียนนิคม๒ (ตชด.สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤติเดช บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านตาอุดที่ปรึกษา
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ภาษีโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นางสีนวล ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
3. นางสาวชุลีวรรณ สิงหชาติโรงเรียนบ้านแซรสะโบวกรรมการ
4. นางสาวประภา วงศ์แสงคำโรงเรียนนิคม2กรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ บำรุงโรงเรียนบ้านใจดีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสนั่น ไชยบุตรโรงเรียนบ้านตาสุดที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสมพร อินทร์วันโรงเรียนบ้านโพนปลัดกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วธรรมโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการ
3. นางทองฮวด แก้วละมุลโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางนารี ไชยบุตรโรงเรียนบ้านจะกงวิทยากรรมการ
2. นางลภัสกร บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านตาเจากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ สัมพุทธานนท์โรงเรียนบ้านปรือคันกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
2. นางสาวอุราณีย์ นรดีโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
3. นางสุดใจ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสมเสงี่ยม บุญปลูกโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
5. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
2. นางสุดใจ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางพรรณพิศ แหวนเงินโรงเรียนหนองคูอาวอยกรรมการ
4. นางลมุน นิลวรรณโรงเรียนคะนาสามัคคีกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพัฒนา สังข์โกมลโรงเรียนบ้านละลมกรรมการ
2. นางนันทวัน อุนะพำนักโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2กรรมการ
3. นางปานจิตร สุภาทิพย์โรงเรียนบ้านสมอกรรมการ
4. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
5. นางสาววิไลพร กันทะมาโรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชยาพล นนท์ศิริโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นนท์ศิริโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญชนก ดวงพิมพ์โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อกรรมการ
4. นางอารีย์ จงราชโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวดวงภร โจมรัมย์โรงเรียนนิคม 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนัด สุขพันธ์โรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
3. นางนพมาศ นวลศิริโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางณัฐรดา สนิทโรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
5. นางบุญล้อม โยธีโรงเรียนบ้านดองดึงกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม คำหล่าโรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
7. นางแก้วตา เกษอินทร์โรงเรียนบ้านไทรที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนี แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวสมคิด คำโฉมโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
5. นางสมร ไพบูลย์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายร่าเริง วิทยอุดมโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
7. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนี แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวสมคิด คำโฉมโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
5. นางสมร ไพบูลย์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายร่าเริง วิทยอุดมโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
7. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนี แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวสมคิด คำโฉมโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
5. นางสมร ไพบูลย์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายร่าเริง วิทยอุดมโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
7. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนี แก่นสิงห์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวสมคิด คำโฉมโรงเรียนบ้านกะกำกรรมการ
5. นางสมร ไพบูลย์โรงเรียนวัดเขียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายร่าเริง วิทยอุดมโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
7. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านขามทับขอนที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสีนวล ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ ขาวเครือโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
4. นางประภาศรี สุภากุลโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
5. นางประภากร วิลามาศโรงเรียนบ้านตราดกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ รัตนวันโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านปะอุงที่ปรึกษา
8. นายนเรศ คำเสียงโรงเรียนบ้านดู่ที่ปรึกษา
9. นางสาวชนิดาภา ภิญญาพงศกรโรงเรียนบ้านดู่ที่ปรึกษา
10. นางศิริพรรณ มะนูโรงเรียนบ้านปะอุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสีนวล ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย คำมาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ ขาวเครือโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการ
4. นางประภาศรี สุภากุลโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
5. นางประภากร วิลามาศโรงเรียนบ้านตราดกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ รัตนวันโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรงโรงเรียนบ้านปะอุงที่ปรึกษา
8. นายนเรศ คำเสียงโรงเรียนบ้านดู่ที่ปรึกษา
9. นางสาวชนิดาภา ภิญญาพงศกรโรงเรียนบ้านดู่ที่ปรึกษา
10. นางศิริพรรณ มะนูโรงเรียนบ้านปะอุงที่ปรึกษา

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญวรัตม์ ปานขาวโรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เตารัตน์โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.๓๗)กรรมการ
3. นางจันทร์จุรี แสงคำโรงเรียนบ้านดอนหลี่กรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย ปิตะศกโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่กรรมการ
5. นางสาวชลลดา อันภักดีโรงเรียนบ้านไทรกรรมการและเลขานุการ
6. นางนงค์นุช นามแสงโรงเรียนบ้านหนองกาดที่ปรึกษา
7. นายธวัชชัย ลือชาโรงเรียนบ้านหนองกาดที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญวรัตม์ ปานขาวโรงเรียนสวัสดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เตารัตน์โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.๓๗)กรรมการ
3. นางจันทร์จุรี แสงคำโรงเรียนบ้านดอนหลี่กรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย ปิตะศกโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่กรรมการ
5. นางสาวชลลดา อันภักดีโรงเรียนบ้านไทรกรรมการและเลขานุการ
6. นายธวัชชัย ลือชาโรงเรียนบ้านหนองกาดที่ปรึกษา
7. นางนงค์นุช นามแสงโรงเรียนบ้านหนองกาดที่ปรึกษา

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนสะเดาน้อยกรรมการ
4. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นางพจณีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
3. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
5. นางสาวนภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
6. นายสง่า อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
7. นางสมพร อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นางพจนีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
3. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
6. นายสง่า อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
7. นางสมพร อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
4. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นางพจณีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
3. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
6. นายสง่า อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
7. นางสมพร อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
4. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นางพจณีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ โตมรโรงเรียนบ้านห้วยตามอญกรรมการ
4. นายอานนท์ นามแสงโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กกรรมการ
5. นางสาวณภัสฌานันท์ นุตโรโรงเรียนบ้านชำแระกลางกรรมการและเลขานุการ
6. นายสง่า อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
7. นางสมพร อาจอินทร์โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญ โจมสติโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน นันทรโรงเรียนบ้านสะเดาน้อยกรรมการ
3. นางลัดดา ใจนวนโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
4. นางนันทา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลไพรบึงกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ ไพศาลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นางพจณีย์ ศรีมาศโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
9. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
4. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
5. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
9. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
9. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
5. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
9. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
3. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
9. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
4. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
5. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
9. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณี ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์กรรมการ
4. นายปฎิวัติ ทองลือโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
5. นายมนตรี ทองแต้มโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
6. นางน้ำฝน ทวีชาติโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางชีวพร พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
8. นางนภารัตน์ พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลที่ปรึกษา
9. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ที่ปรึกษา
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชัญญาพร ขุมมินโรงเรียนบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางโชติกาญจน์ รศพลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางเกสร พลเหลาโรงเรียนบ้านหนองอารีพิทยากรรมการ
4. นางสาวปทิตตา สังวรณ์โรงเรียนบ้านหนองกาดกรรมการ
5. นางบังอร แสนสะอาดโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายธงชัย เทียบคุณโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูนกรรมการและเลขานุการ
7. นายจารึก เข็มทองโรงเรียนบ้านคูสี่แจที่ปรึกษา
8. นายวิเศษ สาลีโรงเรียนบ้านนาตราวที่ปรึกษา
9. นางไพวัลย์ สาลีโรงเรียนบ้านนาตราวที่ปรึกษา

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นายลักษ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายอนันต์ ทิพยรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
8. นางดารื่น ศิริวงศ์พวงภู่โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นายลักษ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายอนันต์ ทิพยรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
8. นางดารื่น ศิริวงศ์พวงภู่โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นายลักษ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายอนันต์ ทิพยรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
8. นางดารื่น ศิริวงศ์พวงภู่โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นายลักษ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายอนันต์ ทิพยรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
8. นางดารื่น ศิริวงศ์พวงภู่โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเกศราภรณ์ บัวเขียวโรงเรียนบ้านขามทับขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญ อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงพลันกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ ดีด้วยมีโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยากรรมการ
4. นายลักษ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็นกรรมการ
5. นางสาวชุลีพร นีระมนต์โรงเรียนบ้านแซรไปรกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สายแก้วโรงเรียนหนองอารีพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายอนันต์ ทิพยรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
8. นางดารื่น ศิริวงศ์พวงภู่โรงเรียนบ้านสำโรงพลันที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิวะ ตะเคียนศกโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี แซ่จึงโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีกรรมการ
3. นางบุญล้อม แก่นสาร์โรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางปิ่นประภา เถระวันโรงเรียนบ้านสวาย-สนวนกรรมการ
5. นางสาวสายชน นรดีโรงเรียนบ้านคอกหนองไพรกรรมการและเลขานุการ
6. นายสงวน ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนที่ปรึกษา
7. นางสมสมร โทอุดทาโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรรณา ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านตาสุดประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พันธ์เปรมโรงเรียนบ้านกำแมดกรรมการ
3. นางเพ็ชรี อุระดาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
4. นางสาวสายรุ่ง พงษ์วันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนกรรมการ
5. พลฯสุทิศ คงศรีโรงเรียนบ้านนาตราวกรรมการและเลขานุการ
6. นายสงวน ชุมวันโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนที่ปรึกษา
7. นายพีรวัส หล้าคำรวยโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
3. นายนัฐฐยา คำล้นธนิสร์กุลโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นางโฉมยงค์ ราชรักษาโรงเรียนบ้านกุดปราสาทกรรมการ
5. นางนารี ไชยบุตรโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายโชคชัย จุมพิตโรงเรียนบ้านกุดปราสาทที่ปรึกษา
7. นางจิรา ศรวิมลโรงเรียนบ้านกุดปราสาทที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณี แก้วน้อยโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคงโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่กรรมการ
3. นางวัฒนา ดวงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านปะอุงกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมกรรมการ
5. นางอรอุมา พลอยไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือกรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤษดา ปิยะพันธ์โรงเรียนบ้านกะกำที่ปรึกษา
7. นางประยงค์ นวลแสงโรงเรียนบ้านกะกำที่ปรึกษา
8. นางสาวศศิธร โนนสูงโรงเรียนบ้านกะกำที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ บุญตาโรงเรียนบ้านจันลมประธานกรรมการ
2. นางกรนิภา นวลสายโรงเรียนบ้านกันตรวจกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ทองบางโรงเรียนบ้านสวาย - สนวนกรรมการ
4. นางนริศรา รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนราธิป สมพงษ์โรงเรียนบ้านกันตรวจที่ปรึกษา
6. นางสุริยา พรหมลาโรงเรียนบ้านกันตรวจที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบูชา จันคราโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อินทมาศโรงเรียนบ้านตาเปียงกรรมการ
3. นางลมุน นิลวรรณโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ใยเม้าโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางธรรมศาสตร์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านละลมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประเวช สูงสุดโรงเรียนบ้านหนองคล้าที่ปรึกษา
7. นางวรรณภา พันธเสนโรงเรียนบ้านหนองคล้าที่ปรึกษา
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันวา บีกขุนทดโรงเรียนบ้านแทรงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวัติโรงเรียนบ้านกฤษณากรรมการ
3. นางสมเสงี่ยม บุญปลูกโรงเรียนจะกงวิทยากรรมการ
4. นางธัญรดี พันธเสนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสมคิด มงคลโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ปลื้มชิงชัยโรงเรียนบ้านกฤษณาที่ปรึกษา
7. นายบุญจันทร์ นัยพัฒน์โรงเรียนบ้านกฤษณาที่ปรึกษา

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมวันโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิชัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
4. นายโกวิท คุณสมโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธิ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
6. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
7. นายสุนทร กุมรีจิตรโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
3. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิชัย ศรชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกรรมการ
4. นายโกสิต คุณสมโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธิ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
6. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
7. นายสุนทร กุมรีจิตรโรงเรียนบ้านโสนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธุ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนไทรประธานกรรมการ
2. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประทุมสินธ์โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]