รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนศรี
 
1. นางณิชฌ์นิดา  จันทะสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ธน.นา
 
1. นางเริ่มจิต  บัวชุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองมี
 
1. นางมัตติกา  จอกทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงประกายแก้ว   คำยืน
 
1. นางสุทธิดา   สุทธิคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณัทฐนิษฐ์  ศิรินพกุล
 
1. นางสมพิศ  แวงโสธรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฉัตรนภา   ตีรวัฒนาประภา
 
1. นางพิศอุดม   พงษ์พวงเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน   โสมแผ้ว
 
1. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กชายชนะพล  อ่อนทา
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  ลืออำนาจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  อุระมา
 
1. นางนพดา  น้อยคำสิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ยะตะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  ชัยบุญมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปุ่มเป้า
2. เด็กหญิงรติยา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุติยา  พ่อสีชา
2. นางสาวพรรณิดา  แก้วหนองสังข์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ซันติโก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ต้นกัลยา
 
1. นางมลิจันทร์   สุวรรณไตรย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 1. เด็กชายธนกฤต  เพาโพธิ์
2. เด็กชายพลัฏฐ์  ขาวปะคำ
 
1. นางพรพนา  แสงพันธ์
2. นางสันทนา   บุตรพรมมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  นามวุฒิ
2. นายเสกสรรค์  พรมแสง
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา
2. นางนลินี  แก้วเคน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายอรรณวิชญ์  จันทศ
 
1. นางสาวรัตติพร  ทองสาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. นางสาวชลธิชา   ตะอินทร์
 
1. นางสาวกฤติยา  สุวอ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงปารณีย์  จันทะบาล
2. เด็กหญิงพรพิทยา  ศิริสานต์
3. เด็กหญิงวิภาธร  พรหมดี
 
1. นางประเสริฐ  บริโปร
2. นางพุทธมา  ต่ายเนาว์ดง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงธนภัทร   สาแดง
2. เด็กหญิงนิษา  สาแดง
3. เด็กหญิงอภัสรา   โตดี
 
1. นางสาวภาวิณี   น้อยสีมุม
2. นางสาวดวงสุรีย์   มาตรศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงคำภา
2. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์จำรัสกุล
3. เด็กหญิงวันวิสา  บุญวิลัย
 
1. นางประเสริฐ  บริโปร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พ่อชมภู
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวกุลนิษฐ์   พันรักษา
2. นายธนกร   มูลทราย
3. นางสาววรนุช   ชนะชัย
 
1. นายสิทธาเมศวร์ ปภาดา  เชื้อตาพระ
2. นางนารีรัตน์   อินทร์ติยะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงพรรณศิริ   ทองปรีชา
2. เด็กชายศักดิธัช   ฉายวงค์
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
2. นางสาวนิตยา  เอกนิพนธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก
2. เด็กชายอินทนนท์   ซามาตร
 
1. นางสุวิภา  เอกพิมพ์
2. นายพงษ์นรินทร์   อินทร์พรหม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 1. เด็กชายภูวดล  เยื่อใย
 
1. นางสาวดอกรัก  แสนผล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 1. เด็กชายภูรินทร์ธร  ราชสินธุ์
 
1. นางสาวดอกรัก  แสนผล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงณัฐสร  ขลุ่ยกระโทก
 
1. นางพัชรี  เพียรชนะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงกตเวที    สว่างศรี
2. เด็กหญิงนภัสนันท์   ราชวัตร
 
1. นางจันทสิน  สุนนท์ชัย
2. นางวิไลภรณ์  รุณธาตุ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ยะวงษา
2. เด็กชายทรงสวัสดิ์   ทรงโคตร
 
1. นายปฐม   จันทนะ
2. นางสาวรพีพร  ต้นเงิน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงพรรัมภา   กระวานธง
 
1. นางสาวหฤทัย   แพทย์ฤทธิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรัชพร  คำพุก
 
1. นางสาวนิภา  โพธิโคตร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กชายเทพทัต  ยอดมงคล
 
1. นายพูนทวี  ยอดมงคล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
 
1. นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกล้า
 
1. นางสุนิสา  วรรณา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกฤตภาส   หอมอ่อน
2. เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
3. เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
 
1. นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร
2. นางกัญวรา  อารีรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวจีระนันท์   โคตรสุวรรณ์
2. เด็กชายวิกรานต์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอรกนก  ทุมพร
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางนัยนา  บุญพินิจ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธน 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีนา
2. เด็กชายอนุภัทร  ลีทนทา
 
1. นายโกวิทย์  วงค์ศรีชา
2. นายนราธิป  โชคชยสุนทร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กชายพิริยกร  ลำจะรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองพันพาน
 
1. นายสุรชัย  แสงสุวรรณ์
2. นายพวนชัย  มากมูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายธนโชติ  ปานจำรูญ
2. เด็กชายพัชรพล  นิสาวัน
 
1. นายคงศักดิ์  สมดวน
2. นางประนอม  โสมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายพศวัต  ทีราช
2. เด็กชายอริญย์  ฝ่ายเพีย
 
1. นายคงศักดิ์  สมดวน
2. นางรุจิรา  คำสงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ดีโคตร
2. เด็กชายอานุภาพ  ลามี
 
1. นายชัยวัฒน์  มนต์อินทร์
2. นางชุรีพร   ทองเทพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายกรณัฏฐ์   ราชวัตร
2. เด็กหญิงวฤนดา   เมืองโคตร
3. เด็กหญิงศิรินัดดา   แสนจันทะ
 
1. นางศรีสุดา  คำลุน
2. นางศิมาพร  จันทร์แดง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. นางสาวธิดารัตน์  ศิริจิรสุตา
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยะภักดี
3. นางสาวโสภิตา  ยะภักดี
 
1. นางอารีรัตน์  วิชาชัย
2. นางเพชรทรา  เตโช
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายกัณตพงศ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงพชรพร   พรมอารักษ์
3. เด็กชายภาณุภัท  สุนันท์ปภากูล
 
1. นางสาวสุรีย์ฉาย  ไขแสง
2. นางสาวศศิวรรณ  นามลือชัย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   พรหมนอก
2. เด็กหญิงพิชญาภา   มาลาศรี
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ผุยสุ
 
1. นายสมเดช   จันทร์ชนะ
2. นางสาวกิ่งกาญจนา   เรณู
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกรวิชญ์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายพีรพล  อินทรรักษา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายเพีย
 
1. นางวรรณพร  ทองปรีชา
2. นางสาวสายกมล  อินธิแสง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงนรีกานต์   จันทร์สาม
2. เด็กหญิงพีรนันท์  บุทศรี
3. เด็กชายเอกราข  โทปะ
 
1. นางสาวละอองดาว  สมปัญญา
2. นางชุรีพร   ทองเทพ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ
2. เด็กชายสุวิจักยณ์  ภูนากลม
 
1. นางธิดาพร  อุทากิจ
2. นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็งษร
2. เด็กชายเหมราช  เหมสิงห์
 
1. นางชุลีพร  ทองเทพ
2. นางพิมพ์สุชา  บัวชุม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ก้ามปู
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  บุญโสม
5. เด็กหญิงเขมิกา  ก๋าสัน
 
1. นางวิลาวัลย์  สูรย์ราช
2. นางสาวกรรัตน์  คำจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   โภชน์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศรันรัตน์   ไชยา
3. เด็กหญิงสโรชา   พวงพันธุ์อวน
4. เด็กหญิงอริสา  พันธ์ศรีเพชร
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ขันเลข
 
1. นายจีรวัฒน์  ก้อนสูงเนิน
2. นางสาวกฤตยา  จันทร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงภัคราวรรณ  คุณหม่อม
2. เด็กหญิงรินรดา  นวลงาม
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ชาวหมู่
4. เด็กหญิงศิริโสภา  บุตรวงษ์
5. เด็กหญิงสราธร  พันโพธิ์
 
1. นางสาวพรพิชญา  คำศรี
2. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงกฤฏญาภัทร  บุญทองล้วน
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงชญานิศ  อนุอัน
4. เด็กหญิงณัฐรินีย์  วงศ์ตาหล้า
5. เด็กหญิงปวลีย์รัตน์  ไชยยงค์
 
1. นางญาณี  ไชยวงศา
2. นางสีรุ้ง  ศรีชาหลวง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิดา  พลตื้อ
2. เด็กหญิงณิฌากร  ชำนาญวงษ์
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  นันทพรหม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทพรหม
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยฮาด
 
1. นางพัชญ์วลีย์  สุริยนต์
2. นางจรรยา  วรรณศิริ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงจีรนุช  ดาโท
2. เด็กหญิงชลิตา  อุดหนุน
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  ผาเคน
4. เด็กหญิงวรนุช  สุรินทร์
5. เด็กหญิงอุษา  คำพู
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ใสส่อง
2. นางอารยา   ภาระวงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกชกร  วังพระราช
2. เด็กหญิงกรผกา  พ่อธานี
3. เด็กหญิงจรรจินดา  เรื่อศรีจันทร์
4. เด็กชายภูริพัฒน์  เเสนเพ็ง
5. เด็กหญิงรตินันท์  แซ่หลอ
 
1. นายวุฒิชัย  ไพบูลย์เจริญลาภ
2. นางสุทธินันท์  โชติรัตนพงศ์ธร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สาระอุบล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หล้าเพ็ง
3. เด็กชายธีระเดช  พ่อตาแสง
4. เด็กหญิงมลฤดี  ดงแสนแก้ว
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  วงค์แก้ว
 
1. นายพงศธร  ขวัญสมบรูณ์
2. นายอลงกรณ์  วจนศิริ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  วรรณกิจ
2. เด็กหญิงกุศลิน   อินทร์ดี
3. เด็กชายคณิศร  เหมแสง
4. เด็กชายชยานนท์  ศศิโสภณ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  แปทา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสอน
7. เด็กชายทิวากร  สิมมาลา
8. เด็กชายธนกฤต  รูปทอง
9. เด็กชายนาวา  หาได้
10. เด็กหญิงพรญาณี  พรมหัส
11. เด็กหญิงพีรดา  ศศิโสภณ
12. เด็กหญิงวรันญา  ผาแดง
13. เด็กหญิงวิชญาดา  วินสะคุ
14. เด็กหญิงว่านทิพย์  หาได้
15. เด็กชายศุภณัฐ  หนึ่งคำมี
16. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ผาสุก
17. เด็กหญิงสาวิตรา  มาลาสี
18. เด็กชายอนันดา  นันศรี
19. เด็กหญิงโสวภา  ด้วงขาว
 
1. นางสาวพรรณิภา  ศรีสุธรรม
2. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
3. นายเปรมประชา   ไชยสี
4. นางสาวสุธีรา  อนานันท์
5. นางวิไลวรรณ์  หงษ์ศรีเมือง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1. เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ขอนแก่น
 
1. นางวิมลรัตน์  ฟองสมุทร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชนัน  ศรีหาเศษ
 
1. นายทวิช  ทำมาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวัน
 
1. นางวิจิตตรา  แสนรังค์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายก้องภพ  สีดี
2. เด็กหญิงศรัณย์ชณา  สานุศิษย์
 
1. นางฤทัย  บุตรเวส
2. นางอัจฉรา  คะษาวงค์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์
2. เด็กชายอภิเดช  ใจดี
 
1. นางฤทัย  บุตรเวส
2. นางกมลลักษณ์  สำราญสุข
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายธีรโชติ  อรรคสังข์
2. เด็กหญิงแพรพิม  ลินทะจะกะ
 
1. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา
2. นางเยาวลักษณ์  ป้องหานาค
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงชลดา  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงชลดา  เขื่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงชลรดา  กุดขุนทด
4. เด็กหญิงนัฐมนท์  มณีนพ
5. เด็กหญิงบุญยานุช  วงศ์กวนกรม
6. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  หล้าคำ
7. เด็กหญิงพิชญาภา  บัดแก้ว
8. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยยา
9. เด็กหญิงมนัชชญา  คำเจริญ
10. เด็กหญิงลักษิกา  วัฒนา
 
1. นางอัตถิยา  วารี
2. นางปนัฎดา  ปทุมมาสมุทร
3. นางพรนิภา  วงษ์รัตนะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุญราช
2. เด็กหญิงฐานิดา   ศรีไพล
3. เด็กหญิงปนิดา   จันทะวงค์
4. เด็กหญิงพิราวรรณ   เนียมแดง
5. เด็กหญิงมุยรฉัตร   ผิวจันทา
6. เด็กหญิงรัตนาพร   นามติราช
7. เด็กหญิงวนิศา   เชื้อมอญยาว
8. เด็กหญิงสุมินตรา  พรหมพินิจ
9. เด็กหญิงอริสรา    น้อยเภา
10. เด็กหญิงไพลิน    มณีแสง
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางกรัสวัลย์   แก้วพิกุล
3. ส.ต.อ.รวมมิตร  อ่อนสี
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัสสา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสว่าง
3. เด็กชายกิตติธัช  นามวุฒิ
4. เด็กชายชินวุธ  พลภักดี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษธานี
6. เด็กหญิงนภาเกตน์  มุนดา
7. เด็กหญิงพรธิวา  วิเศษชาติ
8. เด็กหญิงพลอยรดา  ทมโยธา
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลุนลา
 
1. นางพิมพ์บุญ  ชื่นตา
2. นายคุณากรณ์  สุขมอญ
3. นางเจียมรักษ์  ทาทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พ่ออามาตย์
3. เด็กหญิงชฎาพร  วรบุตร
4. เด็กหญิงนิศาชล  มหามาตย์
5. เด็กหญิงรัชนิดา  ยอดทองหลาง
6. เด็กหญิงลักษิกา  บัวชุม
7. เด็กหญิงอภิชญา  โคตรอาสา
8. เด็กหญิงอภิญญา  เขาภูเขียว
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงค์คะวงค์
10. เด็กหญิงเนตรนภา  นามจันดี
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
3. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่   เพ็ญใจหาญ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์   พ่อนามแดง
3. เด็กหญิงทรรศศิกา   ชุมปลา
4. เด็กชายทิวัตถ์   ด้วงคำภา
5. เด็กชายธนศักดิ์   ชาติศรี
6. เด็กหญิงนงนภัส   พ่อมี
7. เด็กชายวรวัฒน์    บริบูรณ์
8. เด็กชายวรวิทย์   พ่อชมภู
9. เด็กชายวีรศักดิ์   พ่อชมภู
10. เด็กชายศุภชัย   สุขเต
 
1. นายพิศตกาญจน์   ผางคนรัก
2. นางสาวพรพิมล   สงกลาง
3. นางสาวรัชนี   ศรีสุธรรม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  นิสาวัน
2. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  วิชัยสา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ฝ่ายเพีย
4. เด็กชายรัตนนคร  ก้อนวัน
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  ดีคำศรี
6. เด็กชายศุภกานต์  สิงหา
7. เด็กชายเอกรินทร์  สมอินเอก
 
1. นางสาวจินตนา   แสงสว่าง
2. นางอารยา   ภาระวงค์
3. นายอลงกต  อินทร์ขาว
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   พ่อชมภู
2. เด็กหญิงชลดา   เพชรดีคาย
3. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   เชื้อท้าว
4. เด็กหญิงปวริศา   วังกาฮาด
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ชาวอังวะ
6. เด็กหญิงมณีญา    ไชยศรี
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   รัตติภัย
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ภูนาวา
9. เด็กหญิงสุกัญญา   นะคะรังสุ
10. เด็กชายเขตฟ้า   ดงรังศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  ฉายวงศ์
2. นางจิตสำราญ  วงค์ราชา
3. นางสาวณัฐยาพัชญ์  แสนสุริวงค์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ตะลาโส
2. เด็กหญิงนิรันดา  บุตรราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอร่ามศักดิ์  ชนะพจน์
2. นางสาวจิราพัชร  ใสส่อง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. นางสาวจิรนันท์  โคตพรม
2. นางสาวศิริรัตน์  เมฆตั้ง
 
1. นายสิทธิพงศ์  พงศ์สุภา
2. ว่าที่ร้อยตรีทนันชัย  เจริญรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายอชิระ   สมอุดม
 
1. นางสวลี  กานิล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ   ผลโยน
 
1. นางอนัญญา   ตะมิน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กชายชญากรณ์   พลพรม
 
1. นายประจวบ   สีแพงมน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้องสว่าง
 
1. นางประคองทรัพย์  บัวชุม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงปิยมาศ   โพธิ์ชัย
 
1. นางสุดาพร   สมานเพื่อน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กชายกิตติยากร   ไชยายงค์
 
1. นายประจวบ  สีแพงมน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กหญิงสุภาวิตา   หงษาวงศ์
 
1. นายประจวบ   สีแพงมน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงศ์มหาเทพ
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวชุม
2. เด็กหญิงอรยา  พรมจันทร์
 
1. นายนัฐพงษ์  รัชโน
2. นางสาววารุณี  วิโย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร   พลชา
2. เด็กหญิงเขมนิจ   มงคลรอบ
 
1. นายเสรียรัฐ  อักขระ
2. นางสาวขนิษฐา  แสงทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาววารุณี  วิโย
2. นายนัฐพงษ์  รัชโน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายนวพล  พรมจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  วิโย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงธิตยา  สุขรี
2. เด็กหญิงนาตาลี  จิตมาตย์
3. เด็กหญิงสาธิตา  จิตมาตย์
 
1. นางสาวนงค์นิตร์  สุขรี
2. นางจิราภรณ์  แก่นจันทร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   พนอุ่น
2. เด็กชายวรโชติ  อินทร์พิมพ์
3. เด็กชายสุรวุฒิ  มังสี
 
1. นางสาวสุธีรา  อนานันท์
2. นายเปรมประชา   ไชยสี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายณัฐพล  มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงปภาวดี  จันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์ชัย
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางปวริศา  จวงกระโทก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   ไชยพร
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ครโสภา
 
1. นางศุภานัน   ใสส่อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงเบญญาภา   พรมศรีธรรม
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. นางสาววริยา   นนทะวงษา
 
1. นางสุดาวดี  วะชุม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายจรูญศักดิ์    สำเภา
 
1. นางมะลิ  คงเพชร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กชายชาญชัย   นนทะวงศ์
 
1. นางมลิจันทร์   สุวรรณไตรย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงสุลักคณา  ไม่แพง
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันโท
 
1. นางสาวนงพงา  มูลมาตย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เกตุวัฒนเวสน์
 
1. นางณัชชา   บุตรดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายณัฐนนท์  มูลเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงจารวี   คัง
 
1. นางณัฐชานันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงณิฌารีย์   ไทยใหม่
 
1. นางสาวรวีวรรณ   อัฐนาค
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไม้แสนดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 1. เด็กชายนนทกร  ศรีสุขกลาง
 
1. นางสุดารัตน์  ศิริสุข
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริกานต์   จันทนาม
 
1. นายสุเมธ   โคตตะวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน
 
1. นางสุภาพร  ผาบุญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีสมคราม
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายนัทพร   ปุ้มเป้า
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายธนทรัพย์   บุญสินพร้อม
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  นวลตา
 
1. นางสาวอภัสรา  หงสามนุษย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงประภาวดี   คำพล
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กชายวีระภาพ   แสงสุวรรณ
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์แสงน้อย
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์ไตย
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กชายสัญชัย  คำปอม
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1. เด็กหญิงวรัญญา   สีมุน
 
1. นายจันเพ็ง   มุลเมือง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์แสงน้อย
2. เด็กชายจิระวัฒน์  พ่ออามาตย์
3. เด็กชายธนพล  ไตยราช
4. เด็กหญิงนัฐพร  วงค์ชาชม
5. เด็กชายภานุวัฒน์  สังฆะนา
6. เด็กชายสวัสดิ์ภักดี  กุระณี
7. เด็กหญิงสุนิษา  เสนาวงค์
8. เด็กหญิงอนีญา  วงค์อุคะ
9. เด็กชายอุดมศักดิ์  โสภาพรหม
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
2. นายดำรงค์เกียรติ  แก้วบู่
3. นางสาวนฤมล  พ่อเพียโคตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงกรชพรรณ  ซอสันเทียะ
2. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  เรทะนู
3. เด็กหญิงฐิติพร  ขอดเมชัย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนารัตน์
5. เด็กหญิงณัฐธิยาน์  ปู่บุตรชา
6. เด็กหญิงณัฐวดี  หงส์ชัย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาตุนุเคราะห์
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  อุ่นลุม
9. เด็กชายปกรวิชย์  โกพลรัตน์
10. เด็กชายปฏิโมกข์  ปฏิมากรณ์
11. เด็กชายปิยะวัฒน์   ยันตะบุศย์
12. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำวัน
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขอดเมชัย
14. เด็กหญิงรัตติกาล  สุ่มมาตย์
15. เด็กหญิงฤทัยชนก  นวลตา
 
1. นายธวัช  บัวชุม
2. นายสวงค์  บัวชุม
3. นายไชยยนต์  โกพลรัตน์
4. นายเจษฎา  อัตติยะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลรัตน์
2. เด็กชายณรงค์กร  กานิล
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  อุ่นชัย
4. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สีสุหงษ์
5. เด็กหญิงพิมสุดา  ทัศวงษ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อนันทขาล
7. เด็กหญิงวรณัฐสิณี  เจริญศรีสกุล
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  ป้องชายชม
9. เด็กหญิงวรินรำไพ  ทรงเกียรติศักดิ์
10. เด็กหญิงวิกานดา   ภูมี
11. เด็กชายสรยุทธ  แสวง
12. เด็กหญิงสิริกร  มหาโคตร
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปียงคำ
14. เด็กหญิงสุปรีญา  สุผาวัน
15. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองพันพาน
16. เด็กหญิงอริสรา  คนดี
17. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  มั่นสง่า
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักษาพล
19. เด็กหญิงเกศรา  หล้าสมบัติ
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  พลเทพ
 
1. นางสาวภาณุมาส  ควรครู
2. นางสุทธินันท์  โชติรัตนพงศ์ธร
3. นางสาวปลิตตา  ชานัง
4. นางสาวนภาพร   ต้นสวรรค์
5. นายสุรสิงห์  สารสิทธิ์
6. นางสาวทับทิม  บุญเลิศ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เลิศศรีสกุลยง
2. เด็กชายชนภัทร   จันทะนะ
3. เด็กชายนิทิศ   วิเชียร
4. เด็กหญิงนีรชา   ชะนะเคน
5. เด็กหญิงปรีญาพร   พลราชม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา   ประขุนิงค์
7. เด็กชายวริทธิ์   พิมพ์จักร
8. เด็กหญิงศิริพร   วงศ์เป็ง
9. เด็กชายอัครวิชญ์   ทวีวงศ์เจริญ
10. เด็กชายอัครวินท์   จำปีเรือง
 
1. นางสุวีณา   พรมจันทร์
2. นางศิมาพร   จันทร์แดง
3. นางประวีณา   คำมูล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  อุยสาห์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ป้องป้าน
3. เด็กหญิงชุติมา  ขุนอุดม
4. เด็กชายณัฐนนท์  สีสด
5. เด็กชายธณะสิน  นูนวน
6. เด็กหญิงธันยาพร  อินทร์พิมพ์
7. เด็กชายรัตนศักดิ์  โพธิสุวรรณ
8. เด็กชายวุฒธิไกร  สมดวน
9. เด็กชายเมธาวิน  คำสงค์
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ทุมกิ่ง
 
1. นางวิจิตร  ศรีทองทา
2. นางเพ็ชรศรี  แก้วดวงตา
3. นางสาวสร้อยสุดา  ราชอินทร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ก้อนสินธ์
2. เด็กหญิงณัตติยา  ไม่แพง
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  ทะนารี
4. เด็กหญิงภัชราพร  ยะสะสี
5. เด็กหญิงภัทรภร  พันมงคล
6. เด็กหญิงระพีพรรณ  จันดี
 
1. นางพรนิภา  วงษ์รัตนะ
2. นางสาวกัลยา  พันธ์เทพ
3. นางสาวนิดา  คำวงษา
4. นางสาวศรัญญา  แสนคำ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เรือนไทย
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุดเฉลียว
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงเขียว
5. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นสา
6. เด็กหญิงภักดิ์จิรา  อุดมา
7. เด็กหญิงละอองดาว  นนทะศรี
8. เด็กหญิงเพชรนารี  วงศ์เวียน
 
1. นางอรอุมา  ถนอมจิตร
2. นางสาวกัลยา  พันธ์เทพ
3. นางสาววนิดา  คำวงษา
4. นางสาวศรัญญา  แสนคำ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  ภูนะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เทพศรีหา
3. เด็กชายธนกฤต   คำพิมพ์
4. เด็กชายธวัช  แสงวงค์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  เคนโมง
6. เด็กหญิงนภาพร   ลาวงค์
7. เด็กชายปภังกร   เถาว์ท่อน
8. เด็กชายพิเชษฐ์  ไพพา
9. เด็กหญิงมลุลี  จันทร์สงฆ์
10. เด็กชายวีรพงษ์   คำนา
11. เด็กชายสุรการลณ์   อ้นมา
12. เด็กชายอภิญญา  สุนา
13. เด็กหญิงอริสรา  คำซาว
14. เด็กหญิงอิษฎาอร   นิคม
15. เด็กหญิงเมธิตา   บุบผา
16. เด็กชายเอกลักษณ์  คำพูล
 
1. นางสุกัญญา   ณ สุวรรณโรจณ์
2. นางฐิติพร   พงศ์สุภา
3. นางสาววัชรา  จันทา
4. นางสาวธัญภรณ์   พ่อสียา
5. นางสาววรรณวิภา   คำซาว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงคำนาง   เหลาเกิ้ม
2. เด็กหญิงฐานิตา   ยงลา
3. เด็กหญิงปานชนก   ศิริมาตรพรชัย
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ธงวิชัย
5. เด็กหญิงพิกุล   ศรีสุธรรม
6. เด็กหญิงพิไลลักษณ์   อินธิสาร
7. เด็กหญิงวริษฐา   พันธุ์ชิน
8. เด็กหญิงอรณิชา   ธงวิชัย
 
1. นางสาวมณีนุช  ภูยังดี
2. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
3. นางทิพย์สุคนธ์  พิมทอง
4. นางสาววริยา  โภคา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงพัชราภา  สิริบรรณจง
3. เด็กหญิงวรันธร  โพธิราช
4. เด็กชายศุภวิชญ์  แปทา
5. เด็กชายเลิศชัย  สิมลี
 
1. นางธัญรัศม์  เทพคำดี
2. นายศักดิ์ดา  อุปพงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายปณิธาน  จิตปัญญา
 
1. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงกัลย์ญานี  กุลภา
 
1. นางสาวปาริฉัตร   ชุ่มนาว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กหญิงวิรญา  ชานุชิต
 
1. นางสาวพีระนุช   บุญพามา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงเมทิกา   เหล่าวัฒนาถาวร
 
1. นางอภิญญา  ปะนาโก
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงฐิตา   สาแดง
 
1. นายทรงศักดิ์   ไชยสุวรรณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงณันทิยา   แก้วใส
3. เด็กหญิงนัดทมน   อุปรัง
4. เด็กหญิงภคพร   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุพรรณษา   วงค์พรม
 
1. นางกฤติยา  โพธิ์เสนา
2. นางดาวนี  สุนทรส
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาลัลน์  วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  อินยะวงษ์
 
1. นางสาวดอกรัก   แสนผล
2. นางสาวแสงดาว  บุตระวงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กชายนิรพงษ์   ใจหาญ
2. เด็กชายเจฐษฎาภร   ถาลี
 
1. นางกฤติยา  โพธิ์เสนา
2. นายอภิชัย  สุนทรส
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายก้องภพ   เพิ่มไพศาลสกุล
2. เด็กหญิงชญานิศ   ตุภะสกุล
 
1. MissLiu Yuan   Yuan
2. MissYang  Ran
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธุ์เกียรติ
2. เด็กชายดนัยวัฒน์  แก้วหาดี
3. เด็กชายธีระดนัย  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงประถมาภรณ์   แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิชามญธุ์  คำมูล
6. เด็กชายสิรภพ   เข็มปัญญา
 
1. นายพิระ   ยอดมงคล
2. นางมนัญชยา   แก้วมณีชัย
3. นางสาววัฒนา  แสนรังค์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายชยางกูร   กองแสน
2. เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ
3. เด็กชายภูรินทร์   ฝ่ายเพีย
4. เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม
5. เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม
6. เด็กชายสิริมงคล   ลอยดี
 
1. นางอัจฉรา   คะษาวงค์
2. นางสุดสวาท  ทองสอดแสง
3. นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายกฤษนัย    ตาหมื่น
2. เด็กชายขจรศักดิ์   แผลงฤทธิ์
3. เด็กชายชินวัตร    สิงนวน
4. เด็กชายณัฐพล   นามเกตุ
5. เด็กชายธนวัตน์   เพชรดีคาย
6. เด็กชายธนากร    น้อยเภา
7. เด็กชายนครินทร์   หนึ่งคำมี
8. เด็กชายอภิวัตร   ลีลา
 
1. นายวีระชัย  บุพศิริ
2. นายทองทศ   เกษมสานต์
3. นายวัชระพล   อุปครราช
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแมว 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ประทุมลี
2. เด็กหญิงชุติมา  คำมุงคุณ
3. เด็กชายณัฐดนัย   ก่อแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์กระโซ่
5. เด็กหญิงปาลิตา    แก่นหมั่น
6. เด็กหญิงพรทิชา   ขันทองชัย
7. เด็กหญิงสุพิชชา   กำไรนาค
8. เด็กหญิงหทัยรัต  ไตรคำ
9. เด็กหญิงเมฆลา    คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุพัตรา   นามวงษา
2. นางสาวพรศิริ   ตะวังทัน
3. นางสาวสุภาภรณ์   แสนมะฮุง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์   พรหมพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เชื้อเหิม
3. เด็กหญิงนัดสุดา   อุทัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปิยะดา   ปาคะ
5. เด็กหญิงรัชนก   วงค์ละคร
6. เด็กหญิงวรินญา   อุปชาคำ
7. นางสาวศรีสุดา  พรหมพินิจ
8. เด็กชายสุรชาติ  บัวพรม
9. นางสาวอลิสา  สังขะขีรี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์   บุตรชา
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางสาวธานินท์   ตากวัก
3. นางสาวอรณภัค   ธ.น.สำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. นางสาวปวีณา  บุตรชา
2. นางสาวปิยะมิตร   พรหมพินิจ
3. นางสาวพิมพกานต์   ชนะพจน์
4. นางสาวรุ่งทิวา  หลาบโพธิ์
5. นางสาวเกศสิรี   พรหมพินิจ
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางปริยานุช  พ่อเพียโคตร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงวิศรุตา  คินานันท์
2. เด็กหญิงศศิตา  นาดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ขันตะ
 
1. นางอัจฉรา  ศรีวร
2. นางสาวสุพัตรา  น้อยน้ำคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงณิภาพร  พึ่งทิพย์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  ทิพย์วงศ์
3. เด็กหญิงเกศรา  ฝาระมี
 
1. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
2. นางสาวจินดาพร  วงค์ศรีชา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  นามวงษา
2. เด็กหญิงประพรทิพย์  พนิกร
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ติดชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  คำศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เชื้อตาต้อง
2. เด็กหญิงนงนภัส   กุลศรี
3. เด็กหญิงสุนิษา   พรมไทย
 
1. นางสาวนุชรีพร  นาถมทอง
2. นางประภัสนุช  ไชยวงษา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงปุณยาพร   โพธิน
2. เด็กหญิงลักษิกา   ใสส่อง
 
1. นางภัสรา   ฐานวิเศษ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยโย
2. เด็กหญิงปรารถนา  ราชวัตร
3. เด็กหญิงไอริญ  สุขรี่
 
1. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
2. นางรุ่งรัตน์  ชาติชำนิ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จำปา
2. เด็กชายรีภาอี  พ่อสิงห์
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงชนากานต์  แสนหวัง
2. เด็กชายโกวิท  เขียวจันทร์
 
1. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
2. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1. เด็กหญิงนภสร  ผันสำลี
2. เด็กหญิงสกุณกาล  อ้นมา
 
1. นางสาวศิริพร  พลมาตย์
2. นางรัตรดา  ศรีพิพัฒนะกุล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 1. เด็กชายนิวัติ  ศรีขวา
2. เด็กชายรชต  พรอยู่ศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  พินิกิจ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายธนังกร  แสนสุภา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุภา
 
1. นางสาวทวีวรรณ  เคนนาดี
2. นางสาวโสภา  เชื้อกุลา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีระวัส  พังยะ
2. เด็กชายวิชชากร  กิจสมนึก
 
1. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
2. นางขนิษฐา  รามางกูร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สังชาดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยสงคราม
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาพ่อ
2. เด็กหญิงภัชภิชา  จันอังคาร
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงชมภูนุช  พ่อชมภู
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พ่อพิลา
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 1. เด็กชายชนันธร  คำเจียก
2. เด็กชายธีรภพ  เฮืองหล้า
3. เด็กชายวายุ  เดชสอน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ท่อนทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  สุวรรณ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1. เด็กชายจัตุรัส   บริบูรณ์
2. เด็กชายฉัตรชัย   สุวอ
3. เด็กชายสิทธิกร   ศรีเจริญ
 
1. นายไพทูน   ดีนัก
2. นายเทิดศักดิ์   ฉิมแสง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกริชพนม   สามพ่วงบุญ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นสวรรค์
3. เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ
 
1. นายณรัช  ไชยสุระ
2. นายปกาศิต  คำจารย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายธดากรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  อ่อนหลง
3. เด็กชายรักชาติ  พงษ์ศาสตร์
 
1. นายประสพโชค  วาชัยยุง
2. นายธนกฤต  อินธริชัย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นายณัฐศักดิ์  ไกยะฝ่าย
2. นายพงษ์พิพัฒน์   ไกยะฝ่าย
3. นายอัครินทร์   น้อยเภา
 
1. นายสิทธาเมศวร์ ปภาดา  เชื้อตาพระ
2. นางนงลักษณ์   ขาวพิมพ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บัวคำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อินทรีย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  หลอมโสม
 
1. นางมัตติกา  จอกทอง
2. นางสาวยาณี  ผาแดง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. นางสาวจันทิมา   พรหมโส
2. นางสาวปิ่นมณี   รันศรี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เดิมหลิ้ม
 
1. นางปัทมา  เสียงล้ำ
2. นางสุชาดา  ใจดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธาดา   ธ.น.ดี
2. เด็กหญิงนาราภัทร   จันทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงวนิดา   ทาก้อน
4. เด็กชายวัฒนา   ไชยราช
5. เด็กหญิงศิริพรรณ    แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุภาวดี   แสนเยีย
 
1. นางเอื้องไพร  เชื้อดวงผุย
2. นางสวลี  กานิล
3. นางสาวฐานิยา  ปัสสาคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกรดา  วังวร
2. เด็กหญิงกรรวี  ทะวงษา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ปิดตะ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  จอมศิลป์
5. เด็กหญิงศศิธร  วจนะศิริ
6. เด็กหญิงเกวลิน  บุญก้อน
 
1. นางสวรรญา  ศรีอาจ
2. นางฐิตินัฏฐ์   พลเชียงขวาง
3. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1. เด็กหญิงนภิศฐิตา  ผุยโพธิ์
2. เด็กหญิงนริสา   ลีหา
3. เด็กหญิงวรินทร์พร  สีเฟื้อย
 
1. นางฐิติพร   พงศ์สุภา
2. นางสาวธัญภรณ์   พ่อสียา
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ดวงตา
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ทุมกิ่ง
3. เด็กชายอลงกต  ประเมธา
 
1. นางมัตติกา  จอกทอง
2. นางสาวยาณี  ผาแดง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก   จันไตร
2. เด็กหญิงพิยดา   สิมมา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เบ้าชาลี
 
1. นายสุรเดช   อักขระ
2. นายมนตรี  บัวสาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กชายทีรภาพ   หาวงค์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์ภา
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ทองสงคราม
 
1. นายประสบสุข  สุขประเสริฐ
2. นายสุรจิต  บุญฤทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงสุธิตา  ยนต์ลอย
2. เด็กหญิงแทนขวัญ  ทับแอน
3. เด็กชายไกรฤกษ์  น้อยยะ
 
1. นางณัฐญานี  ธงยศ
2. นางสาวพรนิการ์  นาติโน
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ้ายเสน
2. เด็กหญิงชไมพร  สิงหา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผาดภูธร
 
1. นางอารยา   ภาระวงค์
2. นางสาวดวงฤทัย  ใสส่อง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1. เด็กหญิงญาณิศา  จอมกระโทก
2. เด็กหญิงธันยพร  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงปานชนก   มิทานนท์
 
1. นางอรพิน   วจนะศิริ
2. นางจิราภรณ์   ทองไมล์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงณริสา  เรืองศรีสม
2. เด็กหญิงปภาวี    ลีโคตร
3. เด็กหญิงอัมภิกา   กลิ่นขจร
 
1. นายธนวรรธน์  อุทโท
2. นางสาวสุจิตรา   สมชื่อ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงปรานปริยา  แสนเสร็จ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ราชบุตร
 
1. นางสาวจาสิริ  มณีพงศกร
2. นายพนวรรธน์  บุณฑริกวงศ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   เตนากุล
2. เด็กชายสุรชัช   แสงเขียว
3. เด็กหญิงโศรยา  ลีโคตร
 
1. นางมลิจันทร์   สุวรรณไตรย์
2. นายโกแมน   คัดทะจันทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลนิภา   อัคสังข์
2. เด็กหญิงธีรฎา   พนาจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา   ดีทะเล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์   วะน้ำค้าง
2. นางอาทิตยา    สุดหนองบัว
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  แดงมี
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินโสม
3. เด็กหญิงเวชนี  พ่อเกตุ
 
1. นายทนงศักดิ์  ธงยศ
2. นางสาวศิริพร  กินนอน
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงชลิดา  โนจิตร
2. เด็กหญิงพีรดา   คำด่อน
3. เด็กหญิงสุรภา   ธนากุลวานนท์
 
1. นางกิตติยา  ต้นสวรรค์
2. นางสาวเรืองรอง  สาน้อย
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ลี้พล
2. เด็กหญิงนัฐธกมล  พรมลัง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หนึ่งคำมี
 
1. นางสิริพร  เทือกขันตี
2. นางสาวยุพิน  อัคฮาด
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงอรสินี   แก้วระวัง
 
1. นางเพ็ญศรี   บัวสาย
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหิบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำมุงคุณ
 
1. นางวิพร  มาตย์นอก
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  จรคำ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายรพินทร์  ผาทา
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กชายลาภิศ   ชัยธนเคนพร
 
1. นางบูรพา  วิชัย
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กชายสุภัทร  เขียวนาคา
 
1. นางสาววาสินี  ปิยะโคตร
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุพร
 
1. นางสาวรัชฎา   วงค์คำจันทร์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 1. เด็กหญิงผกามาศ  หาระมี
 
1. นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินำ 1. เด็กชายนัฐถิสิทธิ์  ม่วงขาว
 
1. นายประจักษ์  กวานปรัชชา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 1. เด็กหญิงสกลวรรณ  แก้วนาวงษ์
 
1. นางสาวพัทธ์ศรณ์  พลเชียงขวาง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายพัชรพงษ์  นักบุญ
3. เด็กชายสรวิศ  แสนลัง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ชัยเลิศ
2. นางวิไลวรรณ  วงค์จำปา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายกำพล  รักษาพล
2. เด็กชายศราวุทธิ์  ฝาระมี
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรพลอย
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นายศักสิทธิ์  คามิค
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโสก 1. เด็กชายธัญวุฒิ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงศศิประภา  เชื้อดวงผุย
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ฤทธิธาดา
2. นายทวีศักดิ์  มนต์คาถา
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุสดี
 
1. นางสาวทัศวรรณ  เขจรรักษ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขนนาง 1. เด็กชายสิงหา  ชาปากดี
 
1. นางสาวภาวดี  ใจดี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  หอมหวล
 
1. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงมลธกานต์  แสนสุภา
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวกิตติวรรณ  พรมดี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 1. เด็กชายศิริราช  เปไสล
 
1. นายธนศักดิ์    มณีรัตน์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปริชาติ  ยะสุรีย์
 
1. นางนิรชา  ชัยศิริรัตนดำรง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงโกน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ทองนาค
 
1. นางสาวระวีนิภา  คงอยู่
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สอนระวัตร
 
1. นายขจรศักดิ์   เครือคำ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 1. เด็กหญิงธนพร  พ่อครวงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธ.น.ตุ่น
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บาตรสุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชรีรัชต์  บัวทองจันทร์
5. เด็กชายมานะ  อินกอง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์วงค์
7. เด็กชายสุริโยธิน  ผลาผล
 
1. นางสาวรุจิรา  ไชยอาคม
2. นางนฤนุช  วรวัฒนธรรม
3. นางสาวภูสิทธิ์  หล้าเพ็ง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1. เด็กชายธวัชชัย   ยะจันโท
2. เด็กชายสิรภพ   เชียงเพ็ง
 
1. นายถนอม   วงศิลา
2. นายปิยพัทธ์  ปิ่นมุณี
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายพลากร  เพ็งเวลุน
2. เด็กชายภูษิต  เจริญดี
 
1. นางกนกวัลย์  อัตติยะ
2. นางสาวปัทมา  เหมหา
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ประทุมมาลี
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตันสมรส
 
1. นายวชิราวิทย์  ปุ้ยไชยสอน
2. นายชาญวิทย์  แก้วบุ่
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กชายธนกร   ทิสาชัย
2. เด็กชายธนากร   นวลงาม
3. เด็กชายอนุภาพ   ซุยลุย
 
1. นายสุรเดช   อักขระ
2. นางรัตนา   ลุมวงค์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กชายชาญยุทธิ์   ไชยมาตย์
2. เด็กชายนครินทร์   นิเรียงรัมย์
3. เด็กชายอมรเทพ   ณะรังษี
 
1. นายสุรเดช   อักขระ
2. นางสรรฒนา   ทองสว่าง
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงรัชนก   พรมเมือง
2. เด็กหญิงวิยะดา   พุทธมาตย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   จันทะชาลี
 
1. นางสาวพัชรี  โคตราช
2. นายธงชัย  มั่นธรรม
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหลากุล
2. เด็กหญิงทรรศิกา  วะราหล
3. เด็กหญิงศุภาลัย  สุขสมงาม
 
1. นายวัชรพงษ์  คำวัน
2. นางสุรวดี  แสงประชารักษ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายกรพิรัตน์  พรมจันทร์
2. เด็กชายคณาธิป  บัวชุม
3. เด็กชายภาสกร  คำภีระ
 
1. นายพนมศักดิ์  ไตรราช
2. นางรองจิตร  ภูมิลุน
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกรเทพ  โกพลรัตน์
2. เด็กชายณัฐชัย  หงษาวงษ์
3. เด็กชายวันชัย  สวัสดิ์กมล
 
1. นายพิเชฐ  แก้วมณีชัย
2. นางนงรักษ์  เกษรราช
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  เอกสวรรค์
2. เด็กหญิงพิมพ์พาพร  พัศโน
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ  บัวทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นายศรัญญูู  นุรา
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายปรเมศ  พันธ์โคตร
 
1. นางนิสสัย  จูมแพง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กชายณัฐภัทร   พรหมชัย
 
1. นายจุมพลภัทร์   ตามา
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร์  ผันสำลี
 
1. นางอาริยา  วงค์ศรีทา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กชายณัฐพล  อุทธา
 
1. นายก้องหล้า  คนยืน
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายวิทยา  วิลามาตย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิลามาตย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายรวิน  ร่องนา
 
1. นายวิวัฒน์  คำลุน
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์   พรมพินิจ
 
1. นางสาวชนิดา  แสนศรี
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงจิรัชยา   จิตต์กล่าง
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะวังทัน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมแพง
5. เด็กหญิงณัฐริกา   ตะวังทัน
6. เด็กหญิงตรีชฎา  พิมลพัชรกุล
7. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   น่านโพธิ์ศรี
8. เด็กชายธนภัทร์  ผันสำลี
9. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อุ่นชัย
10. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นชัย
11. เด็กชายนราวิชญ์   คำศิริ
12. เด็กหญิงนุชรดี  แก้วศรีนวล
13. เด็กชายปรเมศ  พันธ์โคตร
14. เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์สีบุญ
15. เด็กชายพงศกร  สมศรีสุข
16. เด็กหญิงพชรพรรณ  อุ่นชัย
17. เด็กหญิงพรภิมล   คนหาญ
18. เด็กหญิงพิชามญช์ุ   จิตต์กล่าง
19. เด็กชายรวิน  ร่องนา
20. เด็กหญิงรัศมิดิษ   อุทัยวัตร
21. เด็กชายฤทธิรงค์  วงศ์คะสุ่ม
22. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นชัย
23. เด็กหญิงวนิดา  แสงสุวรรณ
24. เด็กหญิงวนิดา  ถาวร
25. เด็กหญิงสิริวิมล   วรบุตร
26. เด็กชายอนุชา  แสงสุวรรณ
27. เด็กชายอนุวัฒน์  ตะวังทัน
28. เด็กหญิงอาริสา  โพธิชาเนตร
29. เด็กหญิงเพ็ญสิริ   คนหาญ
30. เด็กชายเอกรินทร์  ไชยพร
 
1. นายวิไลศิลป์  แสงสุวรรณ
2. นายสุรพงษ์  เจริญวงศ์
3. นางลาวัลย์  ประขุณี
4. นางจรีพร  คนซื่อ
5. นายเทอดพระเกียรติ  ศิริบุญ
6. นางสาวมลฑา  ตุ้มอ่อน
7. นางสาวอาภัสสร  พิลารักษ์