สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลนครพนม 18 15 4 37
2 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 13 6 4 23
3 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 8 4 3 15
4 ศรีโพนทองวิทยา 7 4 6 17
5 บ้านชะโนต 6 4 2 12
6 โพนสวางนางิ้ววิทยา 6 4 1 11
7 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 6 1 2 9
8 โพนทองวิทยาคาร 5 3 9 17
9 ธารน้ำใจ 5 3 3 11
10 บ้านโคกหินแฮ่ 5 2 4 11
11 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 5 2 2 9
12 บ้านผึ้ง 5 2 1 8
13 สุนทรวิจิตร 5 1 3 9
14 บ้านคำสว่าง 4 4 1 9
15 บ้านกุรุคุ 4 3 2 9
16 ชุมชนบ้านพิมาน 4 3 0 7
17 บ้านนาเลียง 4 2 3 9
18 บ้านดอนขาว 4 2 2 8
19 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 0 5
20 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 4 1 0 5
21 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 3 7 4 14
22 บ้านสำราญ 3 5 0 8
23 บ้านหนองปลาดุก 3 3 2 8
24 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 2 1 6
25 บ้านยอดชาดวิทยา 3 2 0 5
26 บ้านวังตามัว 3 1 4 8
27 บ้านนายอน้อย 3 1 0 4
28 บ้านดอนแดงเจริญทอง 3 1 0 4
29 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3 0 1 4
30 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 2 7 3 12
31 เซนต์ยอแซฟนาแก 2 5 4 11
32 บ้านหนองค้าโคกกุง 2 4 0 6
33 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 2 3 0 5
34 บ้านนาดอกไม้ 2 2 3 7
35 ปลาปากราษฎร์บำรุง 2 2 2 6
36 บ้านนาโดนใหม่ 2 2 2 6
37 บ้านโคกกลาง 2 1 1 4
38 ลาดสว่างวิทยา 2 1 1 4
39 บ้านโพธิ์ตาก 2 1 0 3
40 บ้านนางเลิศ 2 1 0 3
41 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 2 0 2 4
42 บ้านนามูลฮิ้น 2 0 1 3
43 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 2 0 0 2
44 บ้านหนองบัวคำ 2 0 0 2
45 บ้านชะโงมนาโดน 2 0 0 2
46 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 4 1 6
47 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 2 3 6
48 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 2 1 4
49 บ้านนากุงยางคำ 1 2 0 3
50 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 2 0 3
51 บ้านเหิบ 1 2 0 3
52 บ้านม่วง 1 1 2 4
53 บ้านโคกกลาง 1 1 2 4
54 บ้านกุงโกน 1 1 1 3
55 บ้านศรีธน 1 1 0 2
56 นางามวิทยาคาร 1 1 0 2
57 บ้านนาบัว 1 1 0 2
58 บ้านพระซองเหนือ 1 0 2 3
59 เซนต์ยอแซฟนครพนม 1 0 2 3
60 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1 0 2 3
61 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 0 2 3
62 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 1 2
63 บ้านโสกแมว 1 0 1 2
64 บ้านนาแกบึงเหล็ก 1 0 1 2
65 บ้านดงบาก 1 0 1 2
66 บ้านดงอินำ 1 0 1 2
67 บ้านดงป่ายูง 1 0 1 2
68 บ้านหนองหญ้าม้า 1 0 1 2
69 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2
70 บ้านนาโสก 1 0 1 2
71 บ้านวังยาง 1 0 1 2
72 บ้านนาหัวบ่อ 1 0 1 2
73 นาถ่อนวิทยานุกูล 1 0 0 1
74 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1 0 0 1
75 บ้านแขนนาง 1 0 0 1
76 บ้านหนองยอโพนแพง 1 0 0 1
77 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 1 0 0 1
78 บ้านวังยาง 1 0 0 1
79 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 0 0 1
80 บ้านนาสะเดา 1 0 0 1
81 บ้านหนองนางด่อน 1 0 0 1
82 บ้านหนองสะโน 1 0 0 1
83 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 0 0 1
84 บ้านนาดี 1 0 0 1
85 เรณูวิทยาคาร 0 4 3 7
86 บ้านนาคู่ 0 4 2 6
87 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 0 3 1 4
88 บ้านแสนพันหมันหย่อน 0 2 3 5
89 บ้านนายอ 0 2 2 4
90 บ้านหนองแสง 0 2 2 4
91 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 0 2 2 4
92 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 2 0 2
93 บ้านสร้างแห่ 0 2 0 2
94 บ้านวังกระแส 0 2 0 2
95 มรุกขนคร 0 2 0 2
96 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 2
97 บ้านนกเหาะ 0 2 0 2
98 บ้านนาป่งคอง 0 2 0 2
99 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 1 2 3
100 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 0 1 1 2
101 บ้านกลางบ้านหนาด 0 1 1 2
102 บ้านดอนดู่ 0 1 1 2
103 บ้านถาวรนาอุดม 0 1 1 2
104 บ้านหนองแคน 0 1 1 2
105 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 1 1 2
106 บ้านดงยอ 0 1 1 2
107 บ้านคำผาสุก 0 1 1 2
108 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 1 1 2
109 บ้านมหาชัย 0 1 0 1
110 บ้านกกไฮ 0 1 0 1
111 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 1 0 1
112 บ้านดอนโทน 0 1 0 1
113 บ้านโพนแพง 0 1 0 1
114 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1
115 บ้านหนองกกคูณ 0 1 0 1
116 บ้านคำชะอี 0 1 0 1
117 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1
118 บ้านโพนป่าหว้าน 0 1 0 1
119 บ้านกล้วย 0 1 0 1
120 บ้านนาคอกควาย 0 0 2 2
121 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1
122 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 1 1
123 บ้านโคกสูง 0 0 1 1
124 บ้านกุตาไก้ 0 0 1 1
125 พระกลางวิทยาคาร 0 0 1 1
126 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1
127 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 0 1 1
128 บ้านนาสีนวล 0 0 1 1
129 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 1 1
130 บ้านคับพวง 0 0 1 1
131 บ้านหัวขัวใต้ 0 0 1 1
132 บ้านทันสมัย 0 0 1 1
133 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 1
134 บ้านจรุกเตย 0 0 1 1
135 บ้านดงติ้ว 0 0 1 1
136 บ้านดอนข้าวหลาม 0 0 1 1
137 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1
138 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 1 1
139 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 1 1
140 บ้านนาขาม 0 0 1 1
141 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 1
142 บ้านวังสิม 0 0 1 1
143 บ้านโพนทัน 0 0 1 1
144 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 1 1
145 บ้านกุดฉิม 0 0 0 0
146 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0
147 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0
148 บ้านนาหนาด 0 0 0 0
149 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0
150 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0
151 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 0 0
152 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0
153 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0
154 บ้านคำพอก 0 0 0 0
155 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0
156 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 0 0
157 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0
158 บ้านนาม่วง 0 0 0 0
159 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0
160 พระซองวิทยาคาร 0 0 0 0
161 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0
162 บ้านนาเชือก 0 0 0 0
163 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0 0
164 บ้านหนองแซง 0 0 0 0
165 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0
166 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0
167 บ้านปลาปากน้อย 0 0 0 0
168 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 0 0
169 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 0 0
170 บ้านนาป่ง 0 0 0 0
171 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0
172 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0
173 บ้านหนองบึง 0 0 0 0
174 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 0 0 0
175 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0
176 บ้านวังม่วง 0 0 0 0
177 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0
178 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0
179 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0
180 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0
181 บ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0
182 บ้านหนองแซง 0 0 0 0
183 บ้านนาคำโนนขาม 0 0 0 0
184 บ้านปากบัง 0 0 0 0
185 บ้านหนองยาว 0 0 0 0
186 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0
187 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0
188 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0
189 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0
190 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0
191 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0
192 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
193 บ้านดงโชค 0 0 0 0
194 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0
195 บ้านเหล่าทุ่ง 0 0 0 0
196 บ้านเหล่าสำราญ 0 0 0 0
197 บ้านจอมมณี 0 0 0 0
198 บ้านวังกะเบา 0 0 0 0
199 บ้านโพนทา 0 0 0 0
200 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0
201 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0
202 บ้านวังไฮหนองกุง 0 0 0 0
203 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0
204 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0
205 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0
206 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 0 0
207 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 0
208 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0 0
209 บ้านดงมะเอก 0 0 0 0
210 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0
211 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0
212 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0
213 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0
214 บ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0 0
215 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 0 0 0 0
216 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0
217 เรณูนครพิกุลแก้ว 0 0 0 0
218 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0
219 บ้านนางาม 0 0 0 0
220 บ้านนาขาม 0 0 0 0
221 บ้านนาทราย 0 0 0 0
222 บ้านหนองดินแดง 0 0 0 0
223 ชุมชนบ้านพุ่มแก 0 0 0 0
224 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0
225 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 0 0 0 0
226 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0
227 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0
228 บ้านกอก 0 0 0 0
229 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0
230 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0
231 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0
232 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0
233 เมืองนครพนม 0 0 0 0
234 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
235 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0
236 บ้านหนองกุง 0 0 0 0
237 บ้านโนนหอม 0 0 0 0
238 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 0 0
239 บ้านดงยอ 0 0 0 0
รวม 220 192 164 576

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]