สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 18 15 4 37 53 3 2 1 58
2 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 13 6 4 23 36 4 4 1 44
3 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 8 4 3 15 37 14 3 2 54
4 ศรีโพนทองวิทยา 7 4 6 17 30 14 5 3 49
5 บ้านชะโนต 6 4 2 12 16 2 0 0 18
6 โพนสวางนางิ้ววิทยา 6 4 1 11 15 6 2 1 23
7 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 6 1 2 9 12 1 3 0 16
8 โพนทองวิทยาคาร 5 3 9 17 38 9 0 1 47
9 ธารน้ำใจ 5 3 3 11 24 7 1 3 32
10 บ้านโคกหินแฮ่ 5 2 4 11 17 6 4 2 27
11 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 5 2 2 9 15 5 3 6 23
12 บ้านผึ้ง 5 2 1 8 15 0 2 0 17
13 สุนทรวิจิตร 5 1 3 9 24 6 8 3 38
14 บ้านคำสว่าง 4 4 1 9 15 9 3 3 27
15 บ้านกุรุคุ 4 3 2 9 19 4 0 1 23
16 ชุมชนบ้านพิมาน 4 3 0 7 9 3 0 0 12
17 บ้านนาเลียง 4 2 3 9 10 4 7 1 21
18 บ้านดอนขาว 4 2 2 8 14 1 2 3 17
19 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 0 5 13 4 4 0 21
20 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 4 1 0 5 7 5 3 0 15
21 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 3 7 4 14 26 7 1 0 34
22 บ้านสำราญ 3 5 0 8 13 7 1 1 21
23 บ้านหนองปลาดุก 3 3 2 8 13 2 4 3 19
24 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 2 1 6 6 0 0 0 6
25 บ้านยอดชาดวิทยา 3 2 0 5 10 7 3 1 20
26 บ้านวังตามัว 3 1 4 8 12 16 2 3 30
27 บ้านนายอน้อย 3 1 0 4 10 2 0 0 12
28 บ้านดอนแดงเจริญทอง 3 1 0 4 9 10 5 1 24
29 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3 0 1 4 7 4 0 0 11
30 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 2 7 3 12 16 4 3 1 23
31 เซนต์ยอแซฟนาแก 2 5 4 11 28 3 0 0 31
32 บ้านหนองค้าโคกกุง 2 4 0 6 10 4 0 1 14
33 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 2 3 0 5 10 3 2 1 15
34 บ้านนาดอกไม้ 2 2 3 7 13 9 1 1 23
35 ปลาปากราษฎร์บำรุง 2 2 2 6 25 7 3 2 35
36 บ้านนาโดนใหม่ 2 2 2 6 9 1 0 0 10
37 บ้านโคกกลาง 2 1 1 4 13 2 3 2 18
38 ลาดสว่างวิทยา 2 1 1 4 8 1 0 0 9
39 บ้านโพธิ์ตาก 2 1 0 3 7 4 0 1 11
40 บ้านนางเลิศ 2 1 0 3 4 0 1 0 5
41 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 2 0 2 4 9 9 4 2 22
42 บ้านนามูลฮิ้น 2 0 1 3 7 6 1 0 14
43 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 2 0 0 2 11 4 3 0 18
44 บ้านหนองบัวคำ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
45 บ้านชะโงมนาโดน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1 4 1 6 11 1 2 0 14
47 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 2 3 6 27 4 2 1 33
48 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 1 2 1 4 7 3 1 1 11
49 บ้านนากุงยางคำ 1 2 0 3 6 9 3 4 18
50 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 2 0 3 6 4 0 1 10
51 บ้านเหิบ 1 2 0 3 4 2 3 0 9
52 บ้านม่วง 1 1 2 4 10 3 3 3 16
53 บ้านโคกกลาง 1 1 2 4 6 0 1 0 7
54 บ้านกุงโกน 1 1 1 3 5 3 2 3 10
55 บ้านศรีธน 1 1 0 2 7 2 1 1 10
56 นางามวิทยาคาร 1 1 0 2 6 3 3 0 12
57 บ้านนาบัว 1 1 0 2 2 1 0 1 3
58 บ้านพระซองเหนือ 1 0 2 3 11 1 2 1 14
59 เซนต์ยอแซฟนครพนม 1 0 2 3 7 1 0 0 8
60 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 1 0 2 3 4 1 1 0 6
61 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
62 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 1 2 7 3 0 0 10
63 บ้านโสกแมว 1 0 1 2 7 2 2 1 11
64 บ้านนาแกบึงเหล็ก 1 0 1 2 7 2 1 0 10
65 บ้านดงบาก 1 0 1 2 6 6 0 1 12
66 บ้านดงอินำ 1 0 1 2 5 3 2 0 10
67 บ้านดงป่ายูง 1 0 1 2 5 3 0 0 8
68 บ้านหนองหญ้าม้า 1 0 1 2 5 0 2 0 7
69 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2 4 2 4 1 10
70 บ้านนาโสก 1 0 1 2 4 0 1 0 5
71 บ้านวังยาง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
72 บ้านนาหัวบ่อ 1 0 1 2 2 3 1 0 6
73 นาถ่อนวิทยานุกูล 1 0 0 1 12 1 3 1 16
74 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1 0 0 1 9 3 2 0 14
75 บ้านแขนนาง 1 0 0 1 6 0 1 0 7
76 บ้านหนองยอโพนแพง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 1 0 0 1 3 2 1 0 6
78 บ้านวังยาง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
79 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
80 บ้านนาสะเดา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองนางด่อน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองสะโน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
84 บ้านนาดี 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 เรณูวิทยาคาร 0 4 3 7 20 7 1 0 28
86 บ้านนาคู่ 0 4 2 6 12 9 2 0 23
87 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 0 3 1 4 3 8 3 2 14
88 บ้านแสนพันหมันหย่อน 0 2 3 5 9 6 5 5 20
89 บ้านนายอ 0 2 2 4 7 3 0 0 10
90 บ้านหนองแสง 0 2 2 4 7 2 1 1 10
91 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 0 2 2 4 6 4 3 1 13
92 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 2 0 2 8 5 2 2 15
93 บ้านสร้างแห่ 0 2 0 2 7 7 3 1 17
94 บ้านวังกระแส 0 2 0 2 7 0 0 2 7
95 มรุกขนคร 0 2 0 2 7 0 0 0 7
96 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
97 บ้านนกเหาะ 0 2 0 2 3 3 0 0 6
98 บ้านนาป่งคอง 0 2 0 2 3 2 0 0 5
99 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 10 8 7 3 25
100 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 0 1 1 2 13 5 1 0 19
101 บ้านกลางบ้านหนาด 0 1 1 2 8 6 2 2 16
102 บ้านดอนดู่ 0 1 1 2 7 0 2 0 9
103 บ้านถาวรนาอุดม 0 1 1 2 5 6 3 0 14
104 บ้านหนองแคน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
105 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 1 1 2 4 6 1 1 11
106 บ้านดงยอ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
107 บ้านคำผาสุก 0 1 1 2 3 0 1 0 4
108 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 1 1 2 2 2 3 0 7
109 บ้านมหาชัย 0 1 0 1 11 3 1 1 15
110 บ้านกกไฮ 0 1 0 1 6 0 1 2 7
111 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 1 0 1 5 3 1 0 9
112 บ้านดอนโทน 0 1 0 1 5 0 0 0 5
113 บ้านโพนแพง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
114 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองกกคูณ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
116 บ้านคำชะอี 0 1 0 1 1 0 1 1 2
117 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านโพนป่าหว้าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านกล้วย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
120 บ้านนาคอกควาย 0 0 2 2 18 5 5 1 28
121 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1 9 1 2 0 12
122 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 1 1 9 1 1 0 11
123 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 7 3 1 1 11
124 บ้านกุตาไก้ 0 0 1 1 6 2 1 1 9
125 พระกลางวิทยาคาร 0 0 1 1 6 0 1 0 7
126 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 5 1 2 0 8
127 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 2 2 0 7
128 บ้านนาสีนวล 0 0 1 1 3 2 0 0 5
129 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
130 บ้านคับพวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
131 บ้านหัวขัวใต้ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
132 บ้านทันสมัย 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 1 2 2 2 0 6
134 บ้านจรุกเตย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
135 บ้านดงติ้ว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
136 บ้านดอนข้าวหลาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 1 1 1 2 1 0 4
139 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
140 บ้านนาขาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านวังสิม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านโพนทัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
145 บ้านกุดฉิม 0 0 0 0 5 2 2 1 9
146 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
147 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 5 1 0 1 6
148 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 4 4 1 1 9
149 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 4 3 2 1 9
150 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
151 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 0 0 4 0 2 0 6
152 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
153 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
154 บ้านคำพอก 0 0 0 0 3 2 2 1 7
155 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 3 2 1 1 6
156 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
157 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
158 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
159 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
160 พระซองวิทยาคาร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
161 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0 0 3 0 1 2 4
164 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 3 0 1 1 4
165 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 5 0 0 7
167 บ้านปลาปากน้อย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
168 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
169 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
170 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
171 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
172 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 2 1 7 0 10
173 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
174 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
175 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
176 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
177 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
178 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
181 บ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
182 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
183 บ้านนาคำโนนขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านปากบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0 1 6 0 1 7
188 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 3 3 0 7
189 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
190 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
191 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
192 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
193 บ้านดงโชค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
194 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
195 บ้านเหล่าทุ่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
196 บ้านเหล่าสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านจอมมณี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านวังกะเบา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
199 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
201 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านวังไฮหนองกุง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
203 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
204 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
205 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
206 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 0 1 0 0 1 1
208 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านดงมะเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านนาบั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 เรณูนครพิกุลแก้ว 0 0 0 0 0 4 1 1 5
218 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
219 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 3 1 2 4
220 บ้านนาขาม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
221 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
222 บ้านหนองดินแดง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
223 ชุมชนบ้านพุ่มแก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
224 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
225 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
227 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
233 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
234 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
236 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
237 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 บ้านดงยอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 192 164 576 1,374 553 268 127 2,195