สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 53 3 2 1 58
2 โพนทองวิทยาคาร 38 9 0 1 47
3 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 37 14 3 2 54
4 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 36 4 4 1 44
5 ศรีโพนทองวิทยา 30 14 5 3 49
6 เซนต์ยอแซฟนาแก 28 3 0 0 31
7 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 27 4 2 1 33
8 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 26 7 1 0 34
9 ปลาปากราษฎร์บำรุง 25 7 3 2 35
10 ธารน้ำใจ 24 7 1 3 32
11 สุนทรวิจิตร 24 6 8 3 38
12 เรณูวิทยาคาร 20 7 1 0 28
13 บ้านกุรุคุ 19 4 0 1 23
14 บ้านนาคอกควาย 18 5 5 1 28
15 บ้านโคกหินแฮ่ 17 6 4 2 27
16 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 16 4 3 1 23
17 บ้านชะโนต 16 2 0 0 18
18 บ้านคำสว่าง 15 9 3 3 27
19 โพนสวางนางิ้ววิทยา 15 6 2 1 23
20 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 15 5 3 6 23
21 บ้านผึ้ง 15 0 2 0 17
22 บ้านดอนขาว 14 1 2 3 17
23 บ้านนาดอกไม้ 13 9 1 1 23
24 บ้านสำราญ 13 7 1 1 21
25 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 13 5 1 0 19
26 บ้านนาทุ่งมั่ง 13 4 4 0 21
27 บ้านหนองปลาดุก 13 2 4 3 19
28 บ้านโคกกลาง 13 2 3 2 18
29 บ้านวังตามัว 12 16 2 3 30
30 บ้านนาคู่ 12 9 2 0 23
31 นาถ่อนวิทยานุกูล 12 1 3 1 16
32 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 12 1 3 0 16
33 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 11 4 3 0 18
34 บ้านมหาชัย 11 3 1 1 15
35 บ้านพระซองเหนือ 11 1 2 1 14
36 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 11 1 2 0 14
37 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 10 8 7 3 25
38 บ้านยอดชาดวิทยา 10 7 3 1 20
39 บ้านนาเลียง 10 4 7 1 21
40 บ้านหนองค้าโคกกุง 10 4 0 1 14
41 บ้านม่วง 10 3 3 3 16
42 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 10 3 2 1 15
43 บ้านนายอน้อย 10 2 0 0 12
44 บ้านดอนแดงเจริญทอง 9 10 5 1 24
45 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 9 9 4 2 22
46 บ้านแสนพันหมันหย่อน 9 6 5 5 20
47 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 9 3 2 0 14
48 ชุมชนบ้านพิมาน 9 3 0 0 12
49 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 9 1 2 0 12
50 ดอนเหลืองทองวิทยา 9 1 1 0 11
51 บ้านนาโดนใหม่ 9 1 0 0 10
52 บ้านกลางบ้านหนาด 8 6 2 2 16
53 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 8 5 2 2 15
54 ลาดสว่างวิทยา 8 1 0 0 9
55 บ้านสร้างแห่ 7 7 3 1 17
56 บ้านนามูลฮิ้น 7 6 1 0 14
57 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 7 5 3 0 15
58 บ้านโพธิ์ตาก 7 4 0 1 11
59 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 7 4 0 0 11
60 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 7 3 1 1 11
61 บ้านโคกสูง 7 3 1 1 11
62 ดงสว่างเจริญวิทย์ 7 3 0 0 10
63 บ้านนายอ 7 3 0 0 10
64 บ้านโสกแมว 7 2 2 1 11
65 บ้านศรีธน 7 2 1 1 10
66 บ้านหนองแสง 7 2 1 1 10
67 บ้านนาแกบึงเหล็ก 7 2 1 0 10
68 บ้านหนองบัวคำ 7 2 0 0 9
69 เซนต์ยอแซฟนครพนม 7 1 0 0 8
70 บ้านดอนดู่ 7 0 2 0 9
71 บ้านวังกระแส 7 0 0 2 7
72 มรุกขนคร 7 0 0 0 7
73 บ้านนากุงยางคำ 6 9 3 4 18
74 บ้านดงบาก 6 6 0 1 12
75 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 6 4 3 1 13
76 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 6 4 0 1 10
77 นางามวิทยาคาร 6 3 3 0 12
78 บ้านกุตาไก้ 6 2 1 1 9
79 บ้านกกไฮ 6 0 1 2 7
80 บ้านโคกกลาง 6 0 1 0 7
81 บ้านแขนนาง 6 0 1 0 7
82 พระกลางวิทยาคาร 6 0 1 0 7
83 บ้านหนองโพธิ์วังโน 6 0 0 0 6
84 บ้านถาวรนาอุดม 5 6 3 0 14
85 บ้านกุงโกน 5 3 2 3 10
86 บ้านดงอินำ 5 3 2 0 10
87 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 5 3 1 0 9
88 บ้านดงป่ายูง 5 3 0 0 8
89 บ้านกุดฉิม 5 2 2 1 9
90 บ้านหนองแคน 5 2 1 0 8
91 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
92 บ้านหนองญาติ 5 1 2 0 8
93 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 5 1 0 1 6
94 บ้านหนองหญ้าม้า 5 0 2 0 7
95 บ้านดอนโทน 5 0 0 0 5
96 บ้านหนองหอยใหญ่ 4 6 1 1 11
97 บ้านนาหนาด 4 4 1 1 9
98 ชุมชนนามนวิทยาคาร 4 3 2 1 9
99 บ้านดงยอ 4 3 0 0 7
100 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 4 2 4 1 10
101 บ้านเหิบ 4 2 3 0 9
102 บ้านหนองหญ้าไซ 4 2 2 0 8
103 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 4 1 1 0 6
104 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 4 0 2 0 6
105 บ้านนางเลิศ 4 0 1 0 5
106 บ้านนาโสก 4 0 1 0 5
107 บ้านวังยาง 4 0 0 0 4
108 บ้านหนองยอโพนแพง 4 0 0 0 4
109 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 0 4
110 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 4 0 0 0 4
111 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 3 8 3 2 14
112 บ้านหนองบัวหนองแวง 3 4 1 0 8
113 บ้านนกเหาะ 3 3 0 0 6
114 บ้านคำพอก 3 2 2 1 7
115 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 3 2 2 0 7
116 บ้านทรายมูลคำผักแพว 3 2 1 1 6
117 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 3 2 1 0 6
118 บ้านดงน้อยพัฒนา 3 2 1 0 6
119 บ้านทุ่งมน 3 2 0 1 5
120 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 2 0 0 5
121 บ้านวังยาง 3 2 0 0 5
122 บ้านนาป่งคอง 3 2 0 0 5
123 บ้านนาสีนวล 3 2 0 0 5
124 บ้านนาม่วง 3 1 2 0 6
125 บ้านโพนสวางหนองแหน 3 1 1 0 5
126 บ้านขอนขว้าง 3 1 1 0 5
127 พระซองวิทยาคาร 3 1 0 1 4
128 บ้านนาสะเดา 3 1 0 0 4
129 บ้านนาขามส้มป่อย 3 1 0 0 4
130 บ้านคับพวง 3 1 0 0 4
131 บ้านหัวขัวใต้ 3 1 0 0 4
132 บ้านดอนกลาง 3 1 0 0 4
133 บ้านนาเชือก 3 1 0 0 4
134 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 3 0 1 2 4
135 บ้านหนองแซง 3 0 1 1 4
136 บ้านคำผาสุก 3 0 1 0 4
137 บ้านชะโงมนาโดน 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองนางด่อน 3 0 0 0 3
139 บ้านทันสมัย 3 0 0 0 3
140 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 0 0 3
141 บ้านห้วยทราย 2 5 0 0 7
142 บ้านโพนแพง 2 4 0 1 6
143 บ้านปลาปากน้อย 2 4 0 0 6
144 บ้านนาหัวบ่อ 2 3 1 0 6
145 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 2 2 3 0 7
146 บ้านโชคอำนวย 2 2 2 0 6
147 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 2 1 1 5
148 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 2 2 1 1 5
149 บ้านนาป่ง 2 2 1 0 5
150 บ้านทุ่งสว่าง 2 2 0 0 4
151 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 2 1 7 0 10
152 บ้านหนองบึง 2 1 2 1 5
153 บ้านหนองสะโน 2 1 1 0 4
154 บ้านจรุกเตย 2 1 1 0 4
155 บ้านดงติ้ว 2 1 1 0 4
156 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 2 1 1 0 4
157 บ้านกลางน้อย 2 1 1 0 4
158 บ้านวังม่วง 2 1 1 0 4
159 บ้านหนองห้าง 2 1 1 0 4
160 บ้านนาบัว 2 1 0 1 3
161 บ้านสร้างแป้น 2 1 0 0 3
162 บ้านนาราชควายน้อย 2 1 0 0 3
163 บ้านสุขเจริญ 2 1 0 0 3
164 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองกกคูณ 2 0 1 0 3
166 บ้านสร้างเม็ก 2 0 1 0 3
167 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 2 0 0 1 2
168 บ้านหนองแซง 2 0 0 1 2
169 บ้านดอนข้าวหลาม 2 0 0 0 2
170 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
171 บ้านนาคำโนนขาม 2 0 0 0 2
172 บ้านปากบัง 2 0 0 0 2
173 บ้านหนองยาว 2 0 0 0 2
174 บ้านเนินสะอาด 2 0 0 0 2
175 บ้านนาราชควาย 1 6 0 1 7
176 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 3 3 0 7
177 บ้านหนองบ่อ 1 3 1 1 5
178 บ้านห้วยไหล่ 1 3 1 0 5
179 บ้านหนองกุดแคน 1 3 0 0 4
180 บ้านหนองบัว 1 3 0 0 4
181 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 1 2 1 0 4
182 บ้านดงโชค 1 2 0 0 3
183 บ้านนามะเขือ 1 2 0 0 3
184 บ้านเหล่าทุ่ง 1 2 0 0 3
185 บ้านเหล่าสำราญ 1 2 0 0 3
186 บ้านนาดี 1 1 1 0 3
187 บ้านจอมมณี 1 1 1 0 3
188 บ้านวังกะเบา 1 1 1 0 3
189 บ้านโพนทา 1 1 1 0 3
190 บ้านน้ำบ่อ 1 1 0 1 2
191 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
192 บ้านนาขาม 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองจันทน์ 1 1 0 0 2
194 บ้านพิมานท่า 1 1 0 0 2
195 บ้านคำชะอี 1 0 1 1 2
196 บ้านวังไฮหนองกุง 1 0 1 1 2
197 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 1 0 1 0 2
198 บ้านดอนยานาง 1 0 1 0 2
199 บ้านสุขเกษม 1 0 1 0 2
200 บ้านโพนสาวเอ้ 1 0 1 0 2
201 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 1 0 0 1 1
202 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 0 1
203 บ้านโพนป่าหว้าน 1 0 0 0 1
204 บ้านวังสิม 1 0 0 0 1
205 บ้านโพนทัน 1 0 0 0 1
206 บ้านขอนกองโพนทอง 1 0 0 0 1
207 บ้านดงมะเอก 1 0 0 0 1
208 บ้านนาบั่ว 1 0 0 0 1
209 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองบัวด่านเก่า 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองหอยคำอ้อม 1 0 0 0 1
213 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
214 อนุบาลนิลวรรณ 1 0 0 0 1
215 เรณูนครพิกุลแก้ว 0 4 1 1 5
216 บ้านดอนสวรรค์ 0 4 0 1 4
217 บ้านนางาม 0 3 1 2 4
218 บ้านนาขาม 0 3 0 0 3
219 บ้านนาทราย 0 2 1 0 3
220 บ้านหนองดินแดง 0 2 1 0 3
221 ชุมชนบ้านพุ่มแก 0 2 0 0 2
222 บ้านโคกก่อง 0 2 0 0 2
223 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 0 1 1 0 2
224 บ้านแก่งโพธิ์ 0 1 0 2 1
225 บ้านกล้วย 0 1 0 0 1
226 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 1 0 0 1
227 บ้านดอนม่วง 0 1 0 0 1
228 บ้านกอก 0 1 0 0 1
229 บ้านวังโพธิ์ 0 1 0 0 1
230 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 1 0 0 1
231 บ้านใหม่วังเซือม 0 1 0 0 1
232 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 2 0 2
233 เมืองนครพนม 0 0 1 1 1
234 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 1 0 1
235 บ้านคำเม็ก 0 0 1 0 1
236 บ้านหนองกุง 0 0 1 0 1
237 บ้านโนนหอม 0 0 1 0 1
238 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 0 0 0
239 บ้านดงยอ 0 0 0 0 0
รวม 1,374 553 268 127 2,195