เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม บันทึกคะแนน  
2 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 บันทึกคะแนน  
3 นางอรนุช พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนสารสนเทศ รายงาน ติดตามและประเมินผล  
4 นางอรนุช พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]