สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 19 14
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 12 24 17
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 2 4 4
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 30 66 48
5 006 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 34 87 60
6 008 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 10 18 15
7 009 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 4 9 8
8 010 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 11 34 20
9 012 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 2 11 5
10 019 โรงเรียนธารน้ำใจ 37 64 53
11 020 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 13 35 23
12 021 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 6 13 12
13 022 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 21 50 33
14 023 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 7 8 7
15 025 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 7 18 9
16 024 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 4 3
17 027 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 20 48 34
18 028 โรงเรียนบ้านกกไฮ 10 14 11
19 030 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 4 8 5
20 031 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 19 58 35
21 032 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
23 033 โรงเรียนบ้านกอก 1 3 2
24 034 โรงเรียนบ้านกุงโกน 13 19 17
25 035 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 10 21 17
26 036 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 10 24 19
27 037 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 25 45 32
28 040 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 1 5 2
29 041 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 5 14 9
30 042 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
31 044 โรงเรียนบ้านคับพวง 4 11 8
32 045 โรงเรียนบ้านคำชะอี 5 22 11
33 047 โรงเรียนบ้านคำผาสุก 4 9 8
34 048 โรงเรียนบ้านคำพอก 11 16 14
35 050 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 32 61 45
36 046 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 15 46 27
37 049 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 2 2
38 060 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 4 9 6
39 061 โรงเรียนบ้านจอมมณี 3 7 5
40 062 โรงเรียนบ้านจำปา 0 0 0
41 063 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 4 32 12
42 064 โรงเรียนบ้านชะโนต 19 37 32
43 065 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 10 28 19
44 067 โรงเรียนบ้านดงก้อม 0 0 0
45 069 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 0 0 0
46 071 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 4 6 6
47 070 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 3 7 4
48 072 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 6 18 9
49 073 โรงเรียนบ้านดงบาก 13 25 20
50 074 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 8 12 9
51 075 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 1 1 1
52 076 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 1 1
53 077 โรงเรียนบ้านดงยอ 8 19 12
54 078 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
55 079 โรงเรียนบ้านดงอินำ 11 35 18
56 068 โรงเรียนบ้านดงโชค 3 7 4
57 080 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 6 9 9
58 081 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 6 5
59 083 โรงเรียนบ้านดอนขาว 21 38 32
60 082 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 2 6 4
61 084 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 9 35 16
62 088 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 8 11 10
63 089 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 4 2
64 090 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 2 2
65 091 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 5 5
66 086 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
67 085 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 28 53 41
68 087 โรงเรียนบ้านดอนโทน 5 7 6
69 092 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 6 11 9
70 095 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 37 65 51
71 094 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 4 17 8
72 096 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 17 46 32
73 093 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 7 7 7
74 097 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 15 36 25
75 098 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 7 24 10
76 099 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 5 5
77 102 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 11 10
78 103 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 9 7
79 104 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 13 37 25
80 100 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 19 28 23
81 101 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 11 32 19
82 106 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 6 4
83 107 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 27 13
84 109 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 24 35 32
85 113 โรงเรียนบ้านนาขาม 3 3 3
86 114 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 3 3
87 112 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 5 7 6
88 115 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 29 56 46
89 117 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
90 116 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 2 4 3
91 118 โรงเรียนบ้านนาคู่ 24 49 37
92 120 โรงเรียนบ้านนางาม 6 7 7
93 119 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 5 8 6
94 122 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 26 60 43
95 123 โรงเรียนบ้านนาดี 3 4 4
96 126 โรงเรียนบ้านนาทราย 3 7 4
97 127 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 21 30 27
98 129 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 10 8
99 128 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 1 1 1
100 131 โรงเรียนบ้านนาป่ง 5 9 7
101 130 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 15 9
102 132 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 1 1
103 134 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 3 10 6
104 135 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 17 25 20
105 133 โรงเรียนบ้านนาม่วง 6 16 9
106 137 โรงเรียนบ้านนายอ 10 12 12
107 136 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 12 18 15
108 139 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 9 15 14
109 138 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 3 4 4
110 141 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 4 4 4
111 142 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 6 9 7
112 144 โรงเรียนบ้านนาหนาด 11 12 12
113 145 โรงเรียนบ้านนาหลวง 0 0 0
114 146 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 6 12 10
115 121 โรงเรียนบ้านนาเชือก 4 9 6
116 140 โรงเรียนบ้านนาเลียง 23 46 39
117 110 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 5 7 6
118 111 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 27 18
119 124 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 0 0 0
120 125 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 10 32 16
121 143 โรงเรียนบ้านนาโสก 5 7 7
122 108 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 0 0 0
123 147 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 15 33 25
124 148 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 20 32 27
125 149 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 3 6 5
126 154 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด 0 0 0
127 155 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 7 15 12
128 156 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 4 3
129 158 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 6 12 10
130 159 โรงเรียนบ้านผึ้ง 20 61 40
131 160 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 14 25 22
132 161 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 18 27 23
133 162 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 2 3 2
134 175 โรงเรียนบ้านมหาชัย 16 24 20
135 174 โรงเรียนบ้านม่วง 21 34 32
136 176 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 23 47 39
137 177 โรงเรียนบ้านวังกระแส 9 23 15
138 178 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 3 14 8
139 179 โรงเรียนบ้านวังตามัว 36 76 59
140 181 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 18 8
141 182 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 12 8
142 183 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 7 7
143 184 โรงเรียนบ้านวังสิม 1 3 2
144 180 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1 2 2
145 185 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 3 7 6
146 186 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 18 17
147 189 โรงเรียนบ้านสร้างหิน 0 0 0
148 188 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 10 7
149 187 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 3 6 5
150 190 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 18 31 27
151 191 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 0 0 0
152 192 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 0 0 0
153 193 โรงเรียนบ้านสำราญ 23 42 25
154 194 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 2 2 2
155 195 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 7 6
156 198 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 3 9 6
157 200 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
158 201 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 2 2
159 199 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 6 19 11
160 202 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 4 12 8
161 203 โรงเรียนบ้านหนองคอง 0 0 0
162 204 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 17 32 26
163 206 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 2 9 5
164 209 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 8 23 15
165 210 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 3 3 3
166 211 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 4 15 7
167 218 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 4
168 213 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 9 31 15
169 214 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 1 3 2
170 215 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 3 4 3
171 216 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 10 31 19
172 217 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 0 0 0
173 219 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 17 10
174 212 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 19 10
175 220 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 24 52 36
176 222 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 4 9 6
177 223 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2 2
178 225 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 4 13 8
179 224 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 8 19 12
180 228 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 2 2
181 229 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 7 17 12
182 227 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 8 17 11
183 230 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 1 6 3
184 231 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 12 15 13
185 232 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 6 6
186 205 โรงเรียนบ้านหนองแคน 8 25 14
187 207 โรงเรียนบ้านหนองแซง 3 6 4
188 208 โรงเรียนบ้านหนองแซง 6 10 9
189 226 โรงเรียนบ้านหนองแสง 12 22 18
190 221 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 6 11 6
191 235 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 4 10 8
192 236 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 3 12 6
193 237 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 45 118 75
194 233 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 11 10
195 234 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 5 8 8
196 150 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2 2 2
197 238 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 3 4 3
198 239 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 18 50 34
199 240 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 3 9 6
200 241 โรงเรียนบ้านเหิบ 9 41 20
201 038 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 3 6 3
202 039 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 8 6
203 043 โรงเรียนบ้านแขนนาง 7 13 12
204 196 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 27 52 38
205 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 58 39
206 053 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 21 13
207 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 1 1 1
208 054 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 2 2
209 056 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 11 7
210 055 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 4 15 8
211 057 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 12 21 19
212 058 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 31 22
213 059 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 31 50 44
214 066 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 6 18 10
215 151 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 7 6
216 152 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 0 0 0
217 153 โรงเรียนบ้านโนนหอม 1 6 2
218 157 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 10 19 16
219 163 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 15 32 25
220 164 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 13 7
221 165 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 17 35 24
222 166 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 12 6
223 167 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 3 2
224 168 โรงเรียนบ้านโพนทา 3 12 5
225 169 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 1 1 1
226 170 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 1 3 2
227 172 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 5 15 8
228 173 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 6 4
229 171 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 16 13
230 197 โรงเรียนบ้านโสกแมว 12 35 24
231 242 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 1 2 1
232 105 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 15 5
233 243 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 38 87 56
234 244 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 8 17 13
235 245 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 6 12 10
236 248 โรงเรียนมรุกขนคร 7 24 13
237 250 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 12 28 19
238 253 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 9 13 12
239 254 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 34 73 54
240 255 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 54 122 86
241 257 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 2 2
242 258 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 43 100 72
243 259 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 17 26 25
244 260 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 31 68 47
245 265 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 61 130 96
246 266 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 56 122 90
247 274 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 17 59 28
248 249 โรงเรียนเมืองนครพนม 2 4 3
249 252 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 28 73 43
250 246 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 48 124 80
251 247 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 24 62 38
252 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 32 60 46
253 011 โรงเรียนตงเจี่ย 0 0 0
254 018 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 26 81 48
255 026 โรงเรียนบรรดิษฐศึกษา 0 0 0
256 261 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 1 1 1
257 262 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
258 264 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม 0 0 0
259 267 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 1 3 2
260 268 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
261 269 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 0 0 0
262 270 โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตา 0 0 0
263 271 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 0 0 0
264 273 โรงเรียนอนุบาลอัญชลี 0 0 0
265 263 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0
266 272 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร 0 0 0
267 256 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 8 24 13
268 007 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 32 64 38
269 251 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 7 6
270 001 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 0 0 0
271 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) 0 0 0
272 014 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) 0 0 0
273 015 โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒00 ปี) 0 0 0
274 016 โรงเรียนเทศบาล ๕ สมพรอภัยโส 0 0 0
รวม 2489 5505 3880
9385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]