::sp-npm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางชาลินี วิโยโรงเรียนบ้านบ้านนาโสกประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมเดือน โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชวารินทร์ แก้วบุตตาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นางปริญาพร คำเห็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นาง จิตรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี ดีเลิศโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางเจียมรักษ์ ทาทองโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ผิวผ่องโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านปลาปากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองดินแดงประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ คำวันโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล วจนะศิริโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางสาวสิรินารถ จันทเลิงโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิรา แก้วบุตราโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางภิตินันท์ ภ ากรกุลโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุวพิชญ์ คุณวิสิฐสิริโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางชุลีพร เทพสุรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางกฤติยา โพธิ์เสนาโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางคำกอง เขตสุภาโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาวสิริกร มะโนวรณ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางจามรี แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม อ้วนกันยาโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางธิดาวรร เอ๊ฟวาโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงค์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงกรรมการ
4. นายสุทธิชัย เขตสุภาโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางสาวพานิชย์ อินทร์โสม โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
6. นางสาวปรมาพร สว่างแก้วโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางถวิลจิต เข็มปัญญาโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการ
2. นายวรรณรงค์ หารธงชัยโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ บุญญานุภาพโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายเดชาวัต แสงพรมศรีโรงเรียนบ้านน้อยใต้ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีวรมย์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเทียมทัศน์ ศิริตันโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ชัยบุญมาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยากรรมการ
5. นายยมศักดิ์ บุญระมีโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ชาเรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิทอง เอกพันธ์โรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุขรีโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นางอัตถพร อภัยโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ อ้วนกันยาโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ คำหาญโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
3. นางมัตติกา จอกทองโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ดาววันโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางสาวสวนีย์ ใยสุวงศ์โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นาย วรยา วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านบ้านหนองนางด่อนประธานกรรมการ
2. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นาย พิศตกาญจน์ ผางคนรักโรงเรียนบ้านหนองนางด่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทติยานันท์ นนเลาพลโรงเรียนมรุกขนครกรรมการ
3. นางสาวภาวินี ทรัพย์นิ่มโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ พิมทองโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
5. นางสาวพรศิริ ตะวังทันโรงเรียนบ้านโสกแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิลโรงเรียนบ้านโสกแมวประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อรรคสังข์โรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ไชยภักดีโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ เตโชโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นายสุรมนตรี จักรชุมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายประกอบ ป้องชายชมโรงเรียนบ้านหนองบึงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา คำเห็นโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ วินบาเพชรโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ โพธิ์มาตร์โรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ แสนมิตรโรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวรษิกา วัฒนมาลีโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
3. นางมยุรีย์ สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางดวงเนตร มหาโคตรโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
5. นางสาววัลลียา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เพียรชนะโรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นายจรูญ แสนศรีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นายสิงหา ผาทองโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวีระชัย อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอธิวัฒน์ สมกองโรงเรียนบ้านกลางน้อยประธานกรรมการ
2. นายพูนชิต จางจันทร์โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชฎา วงค์คำจันทร์โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวรารัตน์ แสนมิตรโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูลโรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา กัลยาแก้วโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการ
5. นางสาวสุติยา พ่อสีชาโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ แสนสุภาโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ตะนะคีโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนกรรมการ
4. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ แสนสุภาโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ตะนะคีโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนกรรมการ
4. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวันทิวา มูลสารโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานรองประธานกรรมการ
3. นางนพดา น้อยคำสิงห์โรงเรียนบ้านยอดชาติวิทยากรรมการ
4. นายภาสกร พลรัตน์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
5. นายธนกฤต อินธวิชัยโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวันทิวา มูลสารโรงเรียนบ้านสุขเจริญประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานรองประธานกรรมการ
3. นางนพดา น้อยคำสิงห์โรงเรียนบ้านยอดชาติวิทยากรรมการ
4. นายภาสกร พลรัตน์โรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
5. นายธนกฤต อินธวิชัยโรงเรียนบ้านบ้านวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางศลิษา ผลาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเทพวิมล โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
4. นางฐิตินัฏฐ์ พลเชียงขวางโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นางสุวิภา เอกพิมพ์โรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางศลิษา ผลาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเทพวิมล โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
4. นางฐิตินัฏฐ์ พลเชียงขวางโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นางสุวิภา เอกพิมพ์โรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายมนัส วงค์ศรีชาโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี พลเชียงขวางโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง ปิดตะโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
4. นางพนิดา ไชยเพชรโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวรัชนีย์ แก้วมะโรงเรียนบ้านพิมานท่ากรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ วงค์ชาโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ เพียรชนะโรงเรียนบ้านนาเลียงประธานกรรมการ
2. นางวิภาวดี นาโคกุลโรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นายภากรณ์ ศัพทเสวีโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรินทรา มาบุญโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเทพฤทธิ์ จิตรจักรโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นประธานกรรมการ
2. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจรุกเตยกรรมการ
4. นางประเสริฐ บริโปรโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายพลซื่อ สลางสิงห์โรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ธิดา สีกาลังโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการ
4. นางสาวนิภา โพธิโคตรโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางอาริสยา แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านดอนขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จันทนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยา ตันสมรสโรงเรียนบ้านหนองบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ภูมิเขตโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวรัตติพร ทองสารโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปฐม จันทนะโรงเรียนบ้านทู้รองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ ปิ่นมุณีโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงกรรมการ
4. นายเศรษฐา ลุมวงค์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นางจิราพร ซุยพิมพ์โรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์โรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นายไพสาร แสงผาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เมืองสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
4. นางอรณิดา มารัตน์โรงเรียนบ้านดงติ้วกรรมการ
5. นายพิเชฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายศักดา ทัดสาโรงเรียนบ้านดงดู่งามประธานกรรมการ
2. นางเพชรลดา โทพลโรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
3. นายวิทวัส เชื้อตาพระโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นายวิลญัติ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางจินตรา สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์พงค์ สุริยนต์โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา วรรณาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรา จันทาโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
4. นางลัดดาภรณ์ ศิริภักดิ์โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
5. นางสาวอินทุอร วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองนางด่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ทัดสาโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางพรรณ์ทิพา จันทาโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดรองประธานกรรมการ
3. นางดาริกา ไชยมงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายกร นวลจันทร์โรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพวัลย์ คำลุนโรงเรียนหัวบึงทุ่ง (แขวงการทางฯ) กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวประไพวัลย์ แสนเมืองโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศ แสงนาโรงเรียนบ้านนาคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบุญเหลือ งามสิทธิ์โรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางพรรณี แพงคำฮักโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวศิราณี พรหมเมืองโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
7. นางชุรีพร ทองเทพโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านแขนนางประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร ทองปรีชาโรงเรียนสุนทรวิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา ดันงาโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสมสมัย จิพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางเติมศรี ศาสตราศรัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
6. นางสิริพร ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นางฉัตรวรีย์ บุญศิริเกียรติโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเทิดชัย นันทะจักร์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายอังกูร ถานันโรงเรียนบ้านนาดอกไม้รองประธานกรรมการ
3. นายภาวะ จันทะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ สมดวนโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี เขื่อนขันโรงเรียนนาแกบึงเหล็กกรรมการ
6. นายโกวิทย์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ขจร อัตติยะโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายเข็มชาติ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนางกรรมการ
4. นายพวนชัย มากมูลโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายวีรชาติ ทองโสภาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวกนกพร ไกยะย่ายโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นายลิขสิทธิ์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร มีศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายประมวล ไตรราชโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นายกาญจนศักดิ์ ดวงสาโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุกรรมการ
6. นายทรงศิลป์ จันปุ่มโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ สมดวนโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นางสาวพิมชนก คล้ายคลึงมีโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา อิงอาจโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางสาวสิริพิมพ์ ต้นไฮโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนทันประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์บุญโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยา)กรรมการ
4. นายวีรชาติ ทองโสภาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางชุรีพร ทองเทพโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
6. นายสิงหา ผาทองโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านโนนหอมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัยญารินทร์ คำสีโรงเรียนบ้านกุดฉิมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา พ่อคำไพโรงเรียนบ้านพระซองเหนือกรรมการ
4. นางสาวพรรณิดา แก้วหนองสังข์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางสาวประภาพร ปิตะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
6. นางสาวดาหลี แสนเคนโรงเรียนท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
7. นางนฤมล สังข์พุทธินันท์โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวริศรา สัพโสโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนานาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เจตินัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชิณกรณ์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านสร้างแห่ประธานกรรมการ
2. นางเสริมสวย ค้าธัญญะโรงเรียนบ้านสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงกรรมการ
5. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา สัพโสโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนานาพร นวลตาโรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภัทร์ ธงยศโรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เจตินัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริย์วัส บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านกุงโกนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา วังทะพันธ์โรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสนุช ไชยวงษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณิศา ดาบสโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ปรัชญาโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ มหาโคตรโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ด่านลาพลโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนบ้านนาบั่วประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนบ้านนาบั่วประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
4. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนวย ม้าวเมืองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่าประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี มีระหงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
3. นางสมฤดี เพ็งลายโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกแมน คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านกุรุคุประธานกรรมการ
2. นางปดิวรัดา สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วงศ์สุขะโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ผิวขำโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ วงษ์ตาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพันธ์ นามโสรสโรงเรียนบ้านนาหนาดประธานกรรมการ
2. นายประชา หงษาวงษ์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
3. นางสาวสุดสวาท ธงยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณัฐญานี ธงยศโรงเรียนบ้านบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นางจุรีนารถ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิจติ ต้นสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา โคตรชัยโรงเรียนบ้านคับพวงกรรมการ
3. นายวิชิต รัชโนโรงเรียนบ้านศรีธนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเดชา บุญแสนโรงเรียนบ้านโพนทาประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง จันทรังษีโรงเรียนบ้านโพนทากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นวลตาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนวัดพระธาตุพนม พนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางดวงนภา โคตรวงค์โรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวชวนพิศ บุบผาโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ วงษาโรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือโรงเรียนบ้านนาคอกควายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตรโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บัวสายโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต นามพลแสนโรงเรียนบ้านนาเชือกประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ กาศลุนโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ คำสาวโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นางศิริเนตร บัวสายโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววัฒนา แสนรังค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายมนตรี โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยประธานกรรมการ
2. นางจรินทร คำหาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางกมลพรรณ ไชยขันธุ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล นามพลแสนโรงเรียนบ้านดงบากประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินรัตน์ อุเทศพรรัตนกุลโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางสาวนภสร โสมศรีแพงโรงเรียนบ้านพระซองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเอนก ธรเสนาโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ สำราญสุขโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ดิษฐ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงกรรมการ
3. นางทองมี เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านดอนเหลืองทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ศรีวรขานโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ซีแพงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโลจร. มจร.วส.นครพนมกรรมการ
4. นางสรรฒนา ทองสว่างโรงเรียนบ้านนายอน้อยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวีระ ไมตรีโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงรองประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
4. นายวีระ แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายกฤษเรศ พิมพิลาโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายวีระ ไมตรีโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ มณีโชติโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เย็นแดงโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้ววิทยากรรมการ
5. นายวีระ แก้วนามไชยโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสาคร ผาสุขโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายมีชัย กระพรมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสาคร ผาสุขโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายมีชัย กระพรมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุภาทองโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายสาคร ผาสุกโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายมีชัย กระพรมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสาคร ผาสุขโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายมีชัย กระพรมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ นาคพงษ์โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายตรีธวัฒน์ บัวชุมนืธิโชติโรงเรียนบ้านนาคำรองประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรสิริ ดวงลาปาโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
3. นางสาวรินนา รินทะระโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายพนิชย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนมรุกขนครกรรมการ
5. นายสิทธิพงศ์ พงศ์สุภาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สิทธิเสนาโรงเรียนบ้านแขนนางรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สองสีโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางดารณี แก้วพิกุลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางนิรชา ชัยศิริรัตนดำรงโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายเฉลิมเกียรติ ควรชมโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอริยเชษฐ์ แสนบรรดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการ
2. นางเต็งคำ มาภาโรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นางสาวจินตนา แสงสว่างโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายยศนันท์ วัตตะโสโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งกรรมการ
2. นายสังคม ชนะมารโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางสาวสมิหลา สอนโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายแสง พนมอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
2. นายตรีวุฒิ คุณรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมกรรมการ
3. นายอัน แสนสุภาโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิทยา มีระหงษ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริสา นานาวันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นางพิฐชญาณ์ ชาภู่พวงโรงเรียนขามเฒ่ากุดข้าวปุ้นกรรมการ
4. นายนิคม วาปีกังโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสวงค์ บัวชุมโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่กรรมการ
2. นายนบพร แก้วนิวงศ์โรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นายนพพร ยศตะโคตรโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอาสาฬห์ งอยผาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 คำพี้กรรมการ
2. นายวงศ์ภาณุ อุปละวงศ์โรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
3. นางสาววิพา คำมุนโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นางพิฐชญาณ์ ชาภู่พวงโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางประวีณา คำมูลโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ พรมผงโรงเรียนบ้านกุตาไก้กรรมการ
3. นางสาวธิดาแก้ว ลาดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอนัญญา ตะมินโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
2. นางใครศรี วงค์สุวรรค์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นางสาวอังศนา คำแสงโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย บัวทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา แสงทองโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ นันทะรักษ์โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจงกล วิเศษเหลาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
2. นางอรัญญา ชัยมงค์โรงเรียนบ้านนาสะเดากรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ แก่นบุตรโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ นนอะนันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
2. นางสุรจิตร พรหมประกายโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมณีวาส แขวงเมืองโรงเรียนบ้านดงมะเอกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ บุตรดีวีระวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
2. นางจุฑาธิป วงศ์หาญโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางใครศรี วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายคูณสมบัติ นารินทร์รักษ์โรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
2. นางกนกวรรณ จันทนะโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
3. นายเตือนศักดิ์ อักษรโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอรินทร์ ใจแน่นโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
2. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสาน อินทะโรโรงเรียนบ้านคำผาสุขประธานกรรมการ
2. นายสุรกัณฑ์ ต้องเดชโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ไชโยโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน อินทะโรโรงเรียนบ้านคำผาสุขประธานกรรมการ
2. นายสุรกัณฑ์ ต้องเดชโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ไชโยโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายณอนรรฆ์ สุขรีโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สูรย์ราชโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายณอนรรฆ์ สุขรีโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สูรย์ราชโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านหนองญาติประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านหนองญาติประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
3. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านหนองญาติประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านหนองญาติประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ โคตตะวงศ์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุพศิริผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา บางศิริโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางสาวรวีวรรณ อัฐนาคโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุพศิริผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา บางศิริโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ อัฐนาคโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุพศิริผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา บางศิริโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางรวิวรรณ อัฐนาคโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย บุพศิริผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา บางศิริโรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นางสุชาดา ทิปเลอร์โรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ อัฐนาคโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภิญญา พันธรักษาโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภิญญา พันธรักษาโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภิญญา พันธรักษาโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเย็น สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภิญญา พันธรักษาโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นายชนระชัย ยะไวย์โรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดีโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนบ้านนางเลิศประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ควรครูโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนนางเลิศประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ควรครูโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนบ้านนางเลิศประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ควรครูโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนบ้านนางเลิศประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ควรครูโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ตุ้มอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ตุ้มอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายศุมาศ กุลตังวัฒนาโรงเรียนบ้านดงโชคประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางกระจ่างจิต วารีย์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หล้ามงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ตุ้มอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ บัวชุมโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิระวรรณ พลธิราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สิทธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนคำวงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัธมนวรรษ วรกาโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิระวรรณ พลธิราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สิทธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนท์คำวงค์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัธมนวรรษ วรกาโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิระวรรณ พลธิราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สิทธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนคำวงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัธมนวรรษ วรกาโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนคำวงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนคำวงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนวธร นนคำวงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สิกขาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไมตรี สีดาวงษ์โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนประธานกรรมการ
2. นางศิวพร เตโชโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ภาคีโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายณรงค์ เหล่าภักสารโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายขวัญประชา อินธิโคตรโรงเรียนบ้านดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางพิณโย อินธิโคตรโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพารดา หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางจิตสำราญ วงศ์ราชาโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ไชยวุวรรณโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย ศิรินุมาศโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการ
3. นางมุกดาวรรณ ผาเจริญโรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนบ้านชะโนตประธานกรรมการ
2. นางสาวร้อยรัตน์ บัวชุมโรงเรียนบ้านกุตาไก้รองประธานกรรมการ
3. นายศรัญญู นุราโรงเรียนโพนทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมาลี กล่อมวิญญาโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางสาวพิลาวัลย์ สีทาหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิชยา โคตรภูโรงเรียนบ้านบ้านนาป่ง ประธานกรรมการ
2. นางวรุณนภา เนตรไลย์โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เศิกศิริโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดกรรมการ
4. นางสาวมาริสา ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านกุงโกนกรรมการ
5. นางสาวจารินิด ต้นไฮโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อประธานกรรมการ
2. นางสุรวดี แสงประชารักษ์โรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ปัญญารมย์โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นางภูษณิศา ไชยรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางจิราวรรณ วงค์คะสุ่มโรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูมิดาโรงเรียนบ้านนาคำโนนขามประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศักดิ์ศรีบุญดีโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา โชติวังโสโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง วงค์คำจันทร์โรงเรียนธารน้ำใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางรัดดาพร พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านแสนพันมันหย่อนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ไพวันโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางสาวอนุดศรา อุตมาโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย์โรงเรียนบ้านขอนขว้างกรรมการ
6. นายสมคิด ไชยต้นเทือกโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวพิมล บุดดาโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโนโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวครามทิพย์ ราชบัณฑิตโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ กานนท์โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเรณุกา สารเสริฐโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีกรรมการ
5. นางดายิน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ยประธานกรรมการ
2. นางสาวชลทิชา อเนกคุณวุฒิโรงเรียนตงเจี่ยกรรมการ
3. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนเซนยอแซฟนครพนมกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบัณฑิต นามพลแสนโรงเรียนบ้านนาเชือกประธานกรรมการ
2. นายดาราพรรณ เครือคำโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ เครือคำโรงเรียนตันแหนสร้างติ้ววิทยากรรมการ
4. นายสุเนตร วงค์ศรียาโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นกรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ พิมพะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
7. นายชาญชัย วังกะธาตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
8. นางสาวศิวนารถ ยังแสงภูสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นายสายชล ไตยราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
10. นายเริงศักดิ์ พรายระหารวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
11. นายเอกชิน ยอดสุบรรณ์วิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
12. นายทศพร ทิพย์นมวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
13. นายวิรัช อัดฮาดวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
14. นายก้องนคร แสงวงค์วิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
15. นายธรรมนูญ กีกาศสพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
16. นางสาวฉวีวรรณ คำหาญโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล บุญโชติโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)ประธานกรรมการ
2. นายศักดา ทัดสาโรงเรียนบ้านดงดู่งามรองประธานกรรมการ
3. นายวงษ์ทอง คึมยะวงค์วิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
4. นายพิทยา บุนนท์วิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
5. นายธนู แดงวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
7. นายพิระ ยอดมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นายศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
4. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสงโรงเรียนโพนดู่โคกสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอัจฉรา คะษาวงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
6. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สุทธิสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สุทธิสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สุทธิสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมสมัย เสนาะเสียงโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอภิเดช ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ นามพลแสนโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวปริศนา เรียนชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมภพ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านดอนขาวประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร ศรียะไชยโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการ
3. นางปุณยนุช สุมนารถโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสกล บุญทดโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงค์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ยตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสกล บุญทดโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงค์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุมโรงเรียนบ้านนาป่งคองประธานกรรมการ
2. นายมีศักดิ์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แก้วศิลาโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนากรรมการ
4. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
5. นางสาววิธิดา พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณแทนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ แสนเคนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ อังคุณะโรงเรียนศรีโพนทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ธ.น.ก่ำโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาววิชยา โคตรภูโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสารภี ไชยมาตร์โรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี คำศรีโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายพงศธร ขวัญสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวขวัญชีวา ปัญญารัตนวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญศิลป์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ยศพรรษาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายยุทธเทวา นันชนะโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชนธัญ ไชยอวนโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุสินนะโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปกาศิต คำจารย์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
4. นายบัญชา ศิลาลัยโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สินธุเฉวตร์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวชิราวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจรองประธานกรรมการ
2. นายวีระชน โสมชินโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ แสนลังโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ สมกองโรงเรียนบ้านนาคอกควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดงยอประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ แสนศรีโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนากรรมการ
4. นางสาวพัชร์นภพร นาทรายโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนบ้านขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิจ พรมผงโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านนากุงยางคำกรรมการ
5. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายยุทธนา พลศรีดาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวัชรากร เสรีกุลโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามมัคคีกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พลมาตย์โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ แสนคำโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายเศกสรร สมิตรโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายณรัช ไชยสุระโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นางฉัตรปวีณ์ ธนัตนัคพันธ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายอรัญ เทือกขันตีโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาราชควายกรรมการ
4. นายทรงศิลป์ จันปุ่มโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
5. นายพัชฎา เชื้อสิงห์โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติโรงเรียนบ้านดอนม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านรองประธานกรรมการ
3. นายไพทูน ดีนักโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นกรรมการ
4. นายอานนท์ สิทธิโรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายพัชฎา เชื้อสิงห์โรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางพิมพ์สุชา บัวชุมโรงเรียนบ้านชะโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนบ้านกกไฮประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายประมวล ไตรราชโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสุรีวัลย์ ศรีพิ้วโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ไชยครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายเลิศ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสมชื่น น้อยใหญ่โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นายประไพร แก้วกาหลงโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ ไชยครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนรองประธานกรรมการ
3. นายเลิศ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสมชื่น น้อยใหญ่โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นายประไพร แก้วกาหลงโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านวังสิมรองประธานกรรมการ
3. นางลาวรรณ ทอยบัวเนนโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางบุศรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเมธีพงษ์ ยงยันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ไกยะฝ่ายโรงเรียนบ้านวังสิมรองประธานกรรมการ
3. นางลาวรรณ ทอยบัวเนนโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางบุศรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นางสุวารี พ่ออามาตย์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ทินโนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณษา โสมหาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านวังตามัวประธานกรรมการ
2. นางสุวารี พ่ออามาตย์โรงเรียนบ้านนางามรองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ทินโนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณษา โสมหาโรงเรียนบ้านโพนสวางนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย เพชรแดงโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร รัชทานีโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
5. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คำเห็นโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางปรียนุช พันโนโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย เพชรแดงโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร รัชทานีโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมกรรมการ
5. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวลี ลูกจันทร์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายดำรง นามิ่งโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
4. นายพัฒนา ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเสมียน จองลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวลี ลูกจันทร์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายดำรง นามิ่งโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนกรรมการ
4. นายพัฒนา ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ คำลือโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางจินตนา อินแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวันชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านศรีธนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อุ่นลุมโรงเรียนบ้านคับพวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิลัยลักษณ์ คำลือโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางจินตนา อินแก้วโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางพรวิภา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ สุภาษรโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ จันทนะโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนกรรมการ
4. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางบุพวรรณ มุทรันยานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี พุทธดีโรงเรียนหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ สุภาษรโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ จันทนะโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนกรรมการ
4. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางบุพวรรณ มุทรันยานนท์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ปาพรมโรงเรียนหนองบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสุจินดา นันทะจักร์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายประกร โพธิราชโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ปาพรมโรงเรียนหนองบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสุจินดา นันทะจักร์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนบ้านปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ อัตติยะโรงเรียนนางามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารกรรมการ
4. นางนฤมล วรรณะปะกะโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางนวลละออ เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนบ้านปลาปากน้อยประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ อัตติยะโรงเรียนนางามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสำลี หนองอุดมโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคารกรรมการ
4. นางนฤมล วรรณะปะกะโรงเรียนบ้านมหาชัยกรรมการ
5. นางนวลละออ เนตรคุณโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุทธินันท์ โชติรัตนพง์ธรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอิสราวรรณ กำริสุโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศรีสุดา สุมังคะโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา พลเสนาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายโกสินทร์ เฮียงราชโรงเรียนบ้านวังกระแสประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50รองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา คนใหญ่โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)กรรมการ
4. นางสาวภานิดา ชุนโยโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอัญญาภรณ์ บัวชุมโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางสาวสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางสาวสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางสาวสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางสาวสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบูรพา วิขัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นางสาวสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฏาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันท์ ยะตะโคตรโรงเรียนลาดสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ หนูนวลโรงเรียนศรีโพนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรพา วิขัยโรงเรียนบ้านกุรุคุกรรมการ
4. นายสุทธิภรณ์ ล้านศรีโรงเรียนบ้านสร้างแห่กรรมการ
5. นางรัชฏาภรณ์ กัลเมล์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารุณี แก้วระดีโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สุทธะมาโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านกุงโกนประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา ถนอมจิตรโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
4. นางสาวพานิชย์ อินทร์โสมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรี เรณูร่วงโรงเรียนบ้านกุงโกนประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา ถนอมจิตรโรงเรียนสุนทรวิจิตรกรรมการ
4. นางสาวพานิชย์ อินทร์โสมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านพระซองเหนือประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ศิริบุญโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิพร ชื่นจิตรโรงเรียนโพนสว่างนางิ้ววิทยากรรมการ
4. นางคำนึง โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางสาวชลนิภัทร์ อินาลาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายลำใจ บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านดงโชคกรรมการ
4. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่กรรมการ
5. นางจิราพร แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ รุณธาตุโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางดายิน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
4. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ รุณธาตุโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางดายิน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
4. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ รุณธาตุโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางดายิน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
4. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภักพร อัตติยะโรงเรียนบ้านนายอน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ รุณธาตุโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางดายิน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯกรรมการ
4. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองกกคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่รองประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งกรรมการ
3. นายนพดล จันทะเวินโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิเดช ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร สมิตโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายวิวัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนหนองฮีหนองเทาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิเดช ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร สมิตโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายวิวัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิเดช ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร สมิตโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายวิวัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร สมิตโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองรองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช ศรีหาเศษโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายวิวัตน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทัศพร แพงหอมโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไฉน มีบุญโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุตรศรี พรหมจันทร์โรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ไชยครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางพร้อมพิศ หนูห่วงโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง มาประสพโรงเรียนบ้านดงป่ายูงรองประธานกรรมการ
3. นางนฤนุช วรวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัดกรรมการ
4. นางสาวราตรี ศรีธนโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่ากรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เตโชโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชาลินี วิโยโรงเรียนบ้านนาโสกประธานกรรมการ
2. นางชไมพร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประนอม บัวทองจันทร์โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ไวแสนโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวดรุณี สุทธะมาโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดา แสนมิตรโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเอื้องไพ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณดา หารอุดรโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายถนอม วงศิลาโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฏร์ร่วมจิต)กรรมการ
5. นางสุภาวรรณ ยาทองไชยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ขจร อัตติยะโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ ไมตรีโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงรองประธานกรรมการ
3. นายวรายุ บัวชุมโรงเรียนบ้านนามะเขือกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายกัมปนาท รุณธาตุโรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มีระหงษ์โรงเรียนอนุบาลแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางเริ่มจิตร บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
5. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มีระหงษ์โรงเรียนอนุบาลแกผดุงราชกิจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางเริ่มจิตร บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายนายวิทยา รามฤทธิ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
5. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนบ้านนาบั่วประธานกรรมการ
2. นางรองจิตร ภูมิลุนโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่กรรมการ
3. นางญาณิกา สุพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางวิญญา ลาวงษ์โรงเรียนพระกลางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิรศรา เชื้อครามโรงเรียนบ้านจอมมณีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
3. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ทองวิทยาพรโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)กรรมการ
3. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงค์ ภูชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ฤาชาโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงค์ ภูชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ฤาชาโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงค์ ภูชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ฤาชาโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านทันสมัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายศุภวิชญ์ ศรีมงคลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ฤาชาโรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ ภูชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริเนตร บัวสายโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภูมิลุนโรงเรียนบ้านเหิบประธานกรรมการ
2. นายสาทิต วารีย์โรงเรียนน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุเมธ โคตตะวงค์โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีกรรมการ
5. นางศิริเนตร บัวสายโรงเรียนเรณูวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]