งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2562   2 ต.ค. 2562   3 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 2 ต.ค. 2562 09.00-10.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 2 ต.ค. 2562 09.00-10.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มเย็น ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มเย็น ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารคำปุน ห้อง ประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารคำปุน ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารคำปุน ห้อง ป.3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ป.1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารบัวทอง ห้อง ป.6 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารจันโทนุสรณ์ ห้อง พักครู 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารจันโทนุสรณ์ ห้อง สังคม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารจันโทนุสรณ์ ห้อง คณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อาคารจันโทนุสรณ์ ห้อง ภาษาไทย 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 5 ห้อง ประชุมเจ้าเพชรเจ้าสาย 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หอประชุมแก้วโกมล 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หอประชุมแก้วโกมล 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หอประชุมแก้วโกมล 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร PD ห้อง PD 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.6 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารศรีแสนพัน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เวทีกลางแจ้งใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เวทีกลางแจ้งใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน หอประชุมโขงวารี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน หอประชุมโขงวารี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย,ห้องภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง อาเซียน,ห้องสังคมศึกษาฯ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์,ห้องภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารศรีแสนพัน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 2 ห้อง สภานักเรียน 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
3 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อาคารบุญรักษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อาคารบุญรักษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.3/1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.3/2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.3/3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.2/1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.2/2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 5 ห้อง ป.2/3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 3 ห้อง ป.6/2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 3 ห้อง ป.6/3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 4 ห้อง ป.4/1, ป.4/2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 4 ห้อง ป.4/3, ป.6/1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ศาลารวมใจ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคาร 4 ห้อง นาฏศิลป์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารกันเกรา ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารกันเกรา ห้อง สังคมศึกษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอารักษ์ ห้อง ป.3 , ห้องคู่ขนาน 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอารักษ์ ห้อง ป.1 , ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.4 , ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง อนุบาล 1 , ห้องอนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง อนุบาล 1 , ห้องอนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.6 , ห้องจริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.6 , ห้องจริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุมทองกวาว 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง ประชุมศูนย์ฯ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง ประชุมศูนย์ฯ 2 ต.ค. 2562 13.00-14.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง จริยธรรม 2 ต.ค. 2562 14.00-15.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารสักทอง ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง จริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง จริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 338 2 ต.ค. 2562 09.00-11.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 337 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 337 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 326 2 ต.ค. 2562 09.00-14.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 338 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคารเรณูนคร ห้อง คอมพิวเตอร์ 326 2 ต.ค. 2562 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ใต้ถุนอาคารรัตนปัญญา 2 ต.ค. 2562 09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ใต้ถุนอาคารรัตนปัญญา 2 ต.ค. 2562 09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มสุข ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มสุข ห้อง หน้าห้องสหกรณ์ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารรัตนปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 ,ป.2/2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารรัตนปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่แฟ้บ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่แฟ้บ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มเย็น ห้อง หน้าห้อง ป.1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อาคารร่มเย็น ห้อง หน้าห้อง ป.1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงอาหาร 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่แฟ้บ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่แฟ้บ 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ใต้ถุนอาคารวาสนา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ใต้ถุนอาคารวาสนา 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]