งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่แฟ๊บ 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมใหญ่ 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง สมุด 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หอประชุมเล็ก 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารบารมีธรรม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
-
-
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
-
-
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารกันเกรา ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารกันเกรา ห้อง สังคมศึกษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารมุจรินทร์ ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารพุทธรักษา ห้อง จริยธรรม 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารพุทธรักษา ห้อง จริยธรรม 3 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารอินทนิน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
-
-
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารพุทธรักษา ห้อง ประชุมเล็ก 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อาคารพุทธรักษา ห้อง ประชุมเล็ก 3 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]