งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา  2562
วันที่  1  - 3     ตุลาคม  2562
ที่ กิจกรรม/จำนวน สถานที่
1 ภาษาไทย                  15 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
2 คณิตศาสตร์                19 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
3 วิทยาศาสตร์               10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
4 สังคมศึกษา                18 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
5 สุขศึกษา                   8 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
6 ทัศนศิลป์                   15 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
7 ดนตรี                      51 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
8 นาฏศิลป์                   10 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
9 ภาษาต่างประเทศ         11 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
10 พัฒนาผู้เรียน              10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น
11 คอมพิวเตอร์               12 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
12 หุ่นยนต์                    8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
13 เครื่องร่อน                 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
14 การงานอาชีพ              18 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
15 ปฐมวัย                     2 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
16 การศึกษาพิเศษเรียนรวม โรงเรียนเรณูวิทยาคาร พิธีเปิด
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน      10 โรงเรียนบ้านต้อง
แจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขัน  สาระคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562
ระหว่างวันที่  1-3  ตุลาคม  2562
ณ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22
............................................................................................
1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มี 3  ห้อง  ใช้แข่งขันทุกห้อง กิจกรรมส่วนใหญ่แข่งขันในภาคเช้า ยกเว้นกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เพียงกิจกรรมเดียว จะแข่งขันในภาคบ่ายของวันที่ 2 ตุลาคม 2562
2.  สเป็คของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน  ดังนี้
    ห้องคอมพิวเตอร์ 326
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional
 • Microsoft Office 2016
 • Processor :  Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 3.60GHz
 • Installed memory (RAM) :  4.00 GB
 • System type :  64-bit Operating System, x64-based processor
ห้องคอมพิวเตอร์ 387
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional
 • Microsoft Office 2016
 • Processor : Intel Core i3 540
 • Installed memory (RAM) :         2.00 GB
 • System type : 64-bit Operating System
ห้องคอมพิวเตอร์ 338
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional
 • Microsoft Office 2016
 • Processor : Intel(R) Pentium(R) CPU P6200 @ 2.13GHz 2.13GHz
 • Installed memory (RAM) : 4.00 GB
3.  กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมใดที่ต้องใช้  ไมโครโฟน  ลำโพง  หูฟัง  โรงเรียนจัดให้นักเรียนเตรียมมาเอง  รวมทั้ง  keyboard , Mouse, แผ่นรองเมาส์ ฯลฯ (ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมนั้น ๆ)
4.  อุปกรณ์เครื่องเขียนพื้นฐาน  เช่น  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด  น้ำยาลบคำผิด  ฯลฯ  นักเรียนเตรียมมาเอง  ส่วนกระดาษเปล่าคณะกรรมการตัดสินจะเตรียมให้
5.  เครื่องคอมพิวเตอร์บางห้องไม่มีตัวอ่านซีดีรอม  การลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน นักเรียนจะต้องบันทึกโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันลงใน  Flashdrive  และต้องเป็น  Flashdrive  ตัวใหม่ที่มีเพียงโปรแกรมที่จะใช้แข่งขันเท่านั้น  หลังจากลงโปรแกรมแล้วจะต้องนำส่ง  Flashdrive  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบว่ามีข้อสงสัยหรือมีพิรุธ  คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับเหรียญรางวัลในกิจกรรมนั้น ๆ
6.  สามารถใช้แฟลชไดร์ฟในการติดตั้งโปรแกรม  ทุกห้องมีเมาส์และคีย์บอร์ดครบ  ส่วนหูฟัง (Headset) ให้ถือมาเอง (ต้องได้รับนุญาตจากคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม)
7.  การแข่งขันคอมพิวเตอร์ที่มีการแข่งขันในภาคเช้า  และทุกกิจกรรมเริ่มแข่งขันในเวลา  09.00  น.   นักเรียน  และครูผู้ฝึกสอน  และกรรมการตัดสินการแข่งขัน  เปิดให้ลงทะเบียน/รายงานตัว                    ตั้งแต่เวลา  07.00-08.30  น. และกิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น. และแข่งขันในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
8. การรายงานตัวของนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน รายงานตัว ณ ห้องที่ทำการแข่งขันในกิจกรรมนั้น ๆ
9.  สำหรับกิจกรรมใดที่ต้องลงโปรแกรม จะต้องลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน  1  ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ  ดูแล ของคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นเบื้องต้น
    9.1  นักเรียนจะต้องติดตั้ง/ลงโปรแกรมด้วยตนเอง 
    9.2  หากลง/ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมนั้น ๆ เป็นผู้ลงโปรแกรม  และหากยังมีปัญหาในการลงโปรแกรม/ติดตั้งโปรแกรม  อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้ลง/ติดตั้งโปรแกรมให้ หากยังมีปัญหาในการลงโปรแกรมอีกให้ติดต่อครูผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร ตามลำดับ10.  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกชุด  ให้ยึดเกณฑ์การตัดสินของกิจกรรมนั้น เป็นหลัก  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
10.  ให้คณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดจัดทำแบบบันทึกการให้คะแนนเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการแต่ละท่าน/ทีมแข่งขัน  รวมถึงแบบบันทึกการให้คะแนนในเกณฑ์ย่อย ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์การให้คะแนนหลัก แบบสรุปการให้คะแนนอยู่ในซองเอกสารของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
11.  ประธานกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมนำส่งแบบสรุปผลการแข่งขัน  และเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ตามที่กำหนด และตรวจสอบความเรียบร้อยชองเอกสารก่อนส่งให้คณะกรรมการกลาง                    ณ  จุดอำนวยการแข่งขัน  (ห้องประชุมเล็กชั้นล่าง อาคารเรณูนคร)
12.  ห้าม  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม  ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทราบผลก่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการ  (ผอ. สพป.นครพนม  เขต 1 ลงนาม) 
13.  จากข้อ 1 – 12  ให้ใช้ดำเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น  หากนักเรียน/ทีม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไปนั้น  ให้ยึดหลักเกณฺฑ์  รายละเอียดการแข่งขันตามคู่มือการแข่งขันของกิจกรรม ตามที่  สพฐ.  กำหนด โดยเคร่งครัด      
 
                                                       
                                                           ศน.จันทร์เพ็ญ  แว่นเตื่อรอง
                                                           โทร.  089-376-6577

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 274
จำนวนทีม 2,489
จำนวนนักเรียน 5,505
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,880
จำนวนกรรมการ 997
ครู+นักเรียน 9,385
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,382
ประกาศผลแล้ว 223/251 (88.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 35
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 302
สัปดาห์ที่แล้ว 466
เดือนนี้ 726
เดือนที่แล้ว 844
ปีนี้ 10,529
ทั้งหมด 243,557