รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิยดา  หนูอิ่ม
 
1. นางสาวสุวรรณา  จี่พิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทาย 1. เด็กชายธนกร   ขาวนอก
 
1. นายศุภชัย  ทองจำรูญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงศลิษา  มะตาปิตุ
 
1. นางบุษบา  นวลประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แย้มกมล
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปณิดา   มีระหันนอก
 
1. นางสาวนภัสกรณ์  อาสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สูงสันเขต
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  โคตรสมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงจอมจุฑา  บุญเอก
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงวริษา  เกยนอก
 
1. นายองอาจ  เดชนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 1. เด็กหญิงอภิฤดี  เประดา
 
1. นางปุญญัสสิกา  กองเงินนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงปวริศา    เที่ยงเทพ
 
1. นางอนงค์    ปีนะภา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายนันทกรณ์   แวงไธสง
 
1. นางชิสาพัชร์   รัตนพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงนุชรดี  รวยดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สืบค้า
 
1. นางสาวสมหวัง  ศิริถิรสกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุรสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินเทศราช
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ทองทวี
2. นายสุรชัย  ปัดภัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายกรวินท์  ทองดวง
2. เด็กหญิงนิติยา  ปะนามะสา
 
1. นางกมลวรรณ  ช่างเติม
2. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงปริญญากรณ์  คำยศ
2. เด็กหญิงภณิดา  ผลผาเลิศ
 
1. นางสาวศศิพร  บัวสี
2. นางสาวลัดดา  จันทร์เพ็ญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระประดู่ 1. เด็กชายอนันทพล  สุวิชา
 
1. นางอุมาพร  สุวิชา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กชายธนัช   ตลอดไธสง
 
1. นายธนกฤต  สุดใหม่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กหญิงปัจมา  รัตนจันทร์
 
1. นายสถาพร  งามสอน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  โทเพชร
2. เด็กชายวายุภักษ์  ชอบศิลป์
3. เด็กชายอรวรินทร์  พัชร์อาภา
 
1. นางกรรณิกา  มุ้งต่อบัว
2. นางสาวธันยธรณ์  อินมะดัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญสรณ์  พรมรี
3. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  แข็งขัน
 
1. นาง่ณัฐภัสสร  สุรนาจ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิติพร  นันอุมาลี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปักกาโร
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  บัวที
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไม้โคกสูง
2. นางสาวทิพวรรณ  แข็งขัน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายทินภัทร  อยู่รอด
2. เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท
3. เด็กชายอัฐธพล  โม้มกลาง
 
1. นางสาวมะลิสา  หนูไธสง
2. นายสุรศักดิ์  ฉวีวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงรักติกานต์  ยอดพุดซา
2. เด็กหญิงสุนิตา  เปลื่องโนนสูง
 
1. นางสาวอรพิณ  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวพยุง  จับพิมาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. นางสาวศุภรัตน์  ดวงจันทร์หอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  จักร์สูงเนิน
 
1. นางวันเพ็ญ  นนทะชัย
2. นางปนัดดา  กลั่นกระโทก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  หงษ์บัวภา
 
1. นางธัญญาพร  เก่งวิริยกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  รักไร่
 
1. นายชัยยา  ทองสิทธิ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กชายณัฐดนัย  บาลรัมย์
 
1. นายนรเศรษฐ์  ศรีบุญเรือง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นามล้ำ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ปะละท่า
 
1. นายนิพนธ์  สำราญวงศ์
2. นางสาวลักขณา  อุ่นเรือน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์สกุล
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  พิศพงศ์
 
1. นายวินัย  สมจิตร
2. นายธีรพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงแพรวา  อินทร์นอก
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สาดนอก
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปราสาทหินพิมาย
 
1. นางสาวปิยรัตน์   ปลั่งกลาง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงปณิดา  แก้วกล้า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   แก้วกองมา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
 
1. นายอธิป   นนตานอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกอร์ปศิริ  สีระสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริสา  ช่างปลูก
3. เด็กหญิงแพรวา  โครตโยธา
 
1. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
2. นางสาวพรรณภิรดา  ลิมปิสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา   จอดนอก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   จันทบุรี
3. เด็กชายไตรภูมิ   ทองทิพย์
 
1. นายวุฒิพงษ์   ทับกระโทก
2. นายพลสินธุ์   พรหมมูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายชัยวุฒิ    ทุนบุตร
2. เด็กชายภูฟ้า    จำปาทอง
 
1. นายชูเกียรติ    แสนทำพล
2. นายชัยธนพล  สมัชชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กชายกรัณฑรัตน์  นิทา
2. เด็กชายธนวรรธน์  นิลบัวลา
 
1. นายพงศ์พิรัต  บุญแซม
2. นางสาวสุพรรณวลี   อารมณ์เพียร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์   พิมพ์เงิน
2. เด็กชายอภินันท์   ซาตี
 
1. นางเพลินตา   สิงห์สนั่น
2. นางจิราภา   นรินทร์นอก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายพงศกร  ปีกา
2. เด็กชายพีรพงศ์  บัวลอย
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
2. นางกมลวรรณ  ช่างเติม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายวรยศ  ตุ้ยบา
2. เด็กชายวันเฉลิม  ชัยยะศาสตร์
 
1. นายภาคภูมิ  ช่างเติม
2. นางกมลวรรณ  ช่างเติม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงณัจฉรียา    นาคพวง
2. เด็กชายอธิบดี  ปะทักขินัง
3. เด็กชายออสการ์  ปรีวาโต
 
1. นางสาวจรูญทรัพย์  เทียบมัง
2. นายศศิพงษ์   หิรัญพิพิธชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลีดี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยางเครือ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงอ่อน
 
1. นางสุกัญญา  หลวงวงษ์
2. นางไพรินทร์   ศรีบัวบาน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 1. เด็กชายพงศพัศ  อินทิแสน
2. เด็กชายรัชชานนท์  พุฒศรี
3. เด็กชายสุทธวีร์  แก้วนิล
 
1. นางไพรินทร์   ศรีบัวบาน
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดโมลี
2. เด็กชายพิเศษ  อ่องพิมาย
3. เด็กหญิงวิรยา  เวียนสันเทียะ
 
1. นางสมทรัพย์  เลิศนา
2. นางสาวพรทิวา  แทบทาม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีมหาพรม
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำไธสง
3. เด็กหญิงนัชชา  ธนะสังข์
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  คุณารักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ไม้โคกสูง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกัณนิกา  แหยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงปวิชญา  จันรัมย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เรียงแก้ว
 
1. นายวิศิษฐ์  พานไหม
2. นางสาววราพร  รุ่งกำจัด
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายกิตติกรณ์   สงนอก
2. เด็กชายทินภัทร   สวนไธสง
 
1. นายกอร์ปเกียรติ   สีระสูงเนิน
2. นายธนาพร   ระวังเป้า
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดไทร 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีพระจันทร์
2. เด็กชายพิชาญ   พลดงนอก
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  จอมปรุ
2. นายสุขสันต์   พลอยจะบก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชื่นจันทร์
2. เด็กหญิงณัชาภรณ์  อบมาสุ่ย
3. เด็กหญิงวรกมล  แจ้งเมือง
4. เด็กหญิงสุภาวัน  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทุ่งฤทธิ์
 
1. นายยงยุทธ  บัวสาย
2. นางสาววิชุดา  หงษ์หนองหว้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงณัฐฑณิชา  พูนประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญชนก  จินตะพัด
3. เด็กหญิงนัฐสุดา  คะหาร
4. เด็กชายบดินทร์  งิ้วไธสง
5. เด็กชายอภิรัตน์  โทสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  เขียนชัย
2. นางสาวพรวิไล  แก้วดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงปารวี   บุญสร้าง
2. เด็กหญิงมัณฑนา   เรืองพิมาย
3. เด็กหญิงรสิตา   เรืองพิมาย
4. เด็กหญิงลลิลรัตน์   ยอยรู้รอบ
5. เด็กหญิงศิริพร  แก้วแหวน
 
1. นางสาวสุกัญญา   กลิ่นบุบผา
2. นางสาวอัชวรรณ  คาตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กชายชญานิน  เปี่ยมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุทะสิงห์
3. เด็กหญิงปวีรัตน์  สุดสวาท
4. เด็กหญิงปัณณวรรธ  ป้องดี
5. เด็กชายสืบสกุล  นาคนิล
 
1. นางสุพัตรา  บุญทิสา
2. นางวรรณิศา  กำแหงหาญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะการะโพธิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิชชาภัทร  นันกลาง
4. เด็กหญิงปรียาพร  เทพอุทัย
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  เข็มแก้ว
 
1. นางนาท  ปุ่นนอก
2. นางสาวเกวลี  กล้าหาญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  จุพิมาย
3. เด็กหญิงธัญญาทิพย์   รักไร่
4. เด็กหญิงศิริพักตร์   มานะดี
5. เด็กชายสุรชัย   ผลพิมาย
 
1. นางสาวสุกัญญา   กลิ่นบุบผา
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ศรีบุญชู
2. เด็กหญิงภัทราวดี  วงษ์รักษา
3. เด็กหญิงรังทรัพย์   ภูบุญมี
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปองดี
5. เด็กหญิงสุจิรา  เกตุคำขวา
 
1. นายสุรัตน์  หุปกา
2. นายนิติ  คูณขุนทด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงปนัดดา  นามโพธิ์สา
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เข็มงามดี
3. เด็กชายศุภกร  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงศุภจิตรา  แสนยางนอก
5. เด็กชายเขมชาติ  โต๊ะเงิน
 
1. นายวิษรุตต์  พิระชัย
2. นายบุญญฤทธิ์  ไวจำปา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์มี
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชิดนอก
4. เด็กชายธนดล  พลแสนทอง
5. เด็กชายธนวิน  สิทธิหงษ์
6. เด็กชายปณชัย  ยินดี
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน
8. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พิมแบบ
9. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
11. เด็กชายพีรพล  เพ็งอาทิตย์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  แสไพศาล
13. เด็กชายภัทรพล  กลิ่นขจร
14. เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  เรืองศรีจันทร์
16. เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์
17. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์
18. เด็กชายเดโชชัย  เต็งกลาง
19. เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
20. เด็กหญิงเมธิตา  นามดี
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
2. นางสาวสมหมาย  จักสาร
3. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
4. นายสิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย
5. นางสาวชไมพร  ค้าขาย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  แก่นดี
2. เด็กหญิงกาณดา  ปะติเท
3. เด็กชายจตุรงค์  เทียบสม
4. เด็กชายจักรภัทร  ตุ้มพิมาย
5. เด็กชายณพกฤต  จ่าอินทร์
6. เด็กหญิงดุษฎี   แก้วนิล
7. เด็กชายปฏิภาณ  แก่นหมั่น
8. เด็กหญิงปุญยาพร  จานแก้ว
9. เด็กชายพิชญา  คำทองหลาง
10. เด็กหญิงภัทรปภา  พูนมา
11. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังคะวิง
12. เด็กชายราเชนทร์  แผลติตะ
13. เด็กหญิงวิภาพร  ตาปะสี
14. เด็กชายวิศรุต  แก้วสี
15. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วนิล
16. เด็กชายศิวกร  สุธรรม
17. เด็กหญิงศุกลรัตน์  มามาก
18. เด็กชายศุภกิตต์  จ่าอินทร์
19. เด็กชายอรรถพล  วิจารย์จิตร์
20. เด็กหญิงอริสรา  น้าเจริญ
 
1. นายวันชัย  ทองคำ
2. นายชุมพล  พูนวรรณกุล
3. นางนารี  ไชสง
4. นายดนุพล  นาลาด
5. นางสาวสุปราณี  บุญประสาท
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เต็งกลาง
 
1. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสโรชินี  อาชะนะ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายธีรพล   คชวงษ์
 
1. นางชิสาพัชร์   รัตนพันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายณฐพร  เขตสระน้อย
2. เด็กหญิงปัญณภัส  วรรณสิงห์
 
1. นางเยาวพา  โสสระเกษ
2. นางสมบูรณ์  พัฒนตรีคุปต์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายสิริรัฐ  ชนะค้า
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กองทุ่งมน
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา   ปัดไธสง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พันธศรี
 
1. นางสาคร  ศรีพุฒ
2. นางสาวณัฐมณี   สุขขี้เหล็ก
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัตน์ชนัญ   ประคองสุข
3. เด็กหญิงฐาปนี   ผึ่งพิมาย
4. เด็กหญิงณัฐธิกา   โอ่งกลาง
5. เด็กหญิงพรรณิภา   ผลพิมาย
6. เด็กหญิงศลิษา   ผัดโพธิ์
7. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   เงินโพธิ์
8. เด็กหญิงสุมิตรา   เทียนชัย
9. เด็กหญิงอภิญญา   ขวัญมั่น
10. เด็กหญิงอรกานต์   ปานแก้ว
 
1. นายบุญมี   ภมร
2. นายศุภกฤต   พัฒนกุล
3. นางละเอียด  นมัสศิิลา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญสงเคราะห์
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ประยูรหาญ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มาลาศรี
4. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญสงเคราะห์
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  อินทรี
6. เด็กหญิงศิริมาศ  ปานจิต
7. เด็กหญิงสุธิชา  พรึดนอก
8. เด็กหญิงสุรสวดี  ศิลา
9. เด็กหญิงอรจิรา  กรณีกิจ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุ่มเป้า
 
1. นายยงยุทธ  ขาวสุข
2. นางสาวจีระภา  แจ่มศรี
3. นางสาวพจนีย์  พรมประดิษฐ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อังเกิ้ลเบอร์เก้อ
2. เด็กหญิงกฤติกานต์  สุโพธิ์นอก
3. เด็กหญิงกัลยา  จันทรเสนา
4. เด็กหญิงณิชา  สืบบ้าน
5. เด็กหญิงนวรัตน์  สียางนอก
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  งามศรี
7. เด็กหญิงยลดา  ทรงประดับ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  หมึกไธสง
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มงคล
10. เด็กหญิงไอริณ  เครือพิมาย
 
1. นางสาวดวงใจ  พาแกดำ
2. นางสาวภัชนี  ทวีทรัพย์
3. นายนววิธ  แก้วไธสง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญสินี  มีเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐฐา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงดลญา  สาริยา
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คันทะจันทร์
5. เด็กหญิงปวีณา  นาจำปา
6. เด็กหญิงรักษณา  บุญประทุม
7. เด็กหญิงศรัญญา  พิมพิมาย
8. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สียางนอก
9. เด็กหญิงสุวาทินี  คันทะจันทร์
10. เด็กหญิงอรวรา  สะหาย
 
1. นางสาวภัชนี  ทวีทรัพย์
2. นายนววิธ  แก้วไธสง
3. นางสาวดวงใจ  พาแกดำ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาพะเนาว์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  สีหาจักร
3. เด็กหญิงฐิติมา  สมภักดี
4. เด็กหญิงปัทมา  พรานไพร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  นุ่มสนิท
6. เด็กชายศิรวุฒิ  ทนไธสง
7. เด็กหญิงสายธาร  ทานิสุทธิ์
8. เด็กชายสุรชาติ  ขาวสันเทียะ
9. เด็กหญิงอนันตญา  พานจันทร์
10. เด็กหญิงเปรมกมล  สืบแสน
 
1. นายนิยม  เพลินบุญ
2. นางกัลยา  เพลินบุญ
3. นางสาวกนกอร  บำรุงไร่
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไร่พิมาย
2. เด็กหญิงกัณฑา  สายนาค
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยะราช
4. เด็กหญิงพรพิมล  ไชยะราช
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ขันทิพย์
6. เด็กหญิงยุพา  รันชะโก
7. เด็กหญิงวรรณษา  สังข์ทิพย์
8. เด็กหญิงวสุคล  โม่งคำ
9. เด็กชายอณุวัตน์  รักษาโค
10. เด็กชายเทวฤทธิ์  มุสภาพ
 
1. นายนิยม  เพลินบุญ
2. นางกัลยา  เพลินบุญ
3. นางสาวมลฤดี   แก้วพูน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 1. เด็กชายกฤตติกุล   นาคา
2. เด็กชายจารุพงษ์  แสงวิเชียร
3. เด็กชายณัฐดนัย   ศิลปกิจ
4. เด็กชายธีรภัทร   จอดนอก
5. เด็กชายปิยะวัฒน์   ตันติวัชราชัย
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มีวุฒิ
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เลี้ยงไล้
8. เด็กชายสุรเดช   พิบูลย์พงษ์
9. เด็กชายอดิศร  จันคำ
10. เด็กชายอรรถวุต  เบียดนอก
 
1. นายธนพล  นาเลาห์
2. นายวุฒิกร  สีหาบุตร
3. นางสาววิลันดา  ศรีนาคา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1. เด็กหญิงน้ำฝน   พวงไธสง
2. เด็กหญิงปาลิตา   โสดาบัน
 
1. นายอดุลย์    ขุนแก้ว
2. นางสาวณัฐวลัญช์   แก้วระวัง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทอก
 
1. นางสาวศุภนุช  เงาะปก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อุปนันต์
 
1. นายปรัชญา  เครือน้ำคำ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พรคำ
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุขุมาลักษณ์  ไชสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุทธิขันธ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 1. นายเตชสิทธิ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวโสภนา  สรรพการ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษติญากรณ์  โสพัต
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศุภักษา  สังข์เงิน
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โยธิกา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีเร็ว
 
1. นางสาวสมพร  ยศกลาง
2. นายสุวรรณ  สืบสวน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรจิรา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ปีณะกาเส
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวอมรรัตน์  นาบุญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุภัทร  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจโยธา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ลิยี่เก
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 1. เด็กหญิงธารวากร   บุญยืน
2. เด็กหญิงนันนภัส  ถ่ายกลาง
3. เด็กหญิงสุพิชญา   กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุปราณี    สมานมิตร
2. นางสาวธันย์ชนก   วงศ์แสง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นนทะดี
2. เด็กชายทินภัทร  พั้วรี
3. เด็กชายพิชญะ  คำเกิด
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นาลาด
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 1. เด็กชายพิชัยชาญ   มะคาทอง
2. เด็กชายพิชิตชัย   พลีพูล
3. เด็กชายสันติ    จันทร์คำ
 
1. นางชลธิชา   สืบค้า
2. นายวัชรเกียรติ   สืบค้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์   หาญธงชัย
2. เด็กชายพิสิษฐ์   หาญพิมาย
3. เด็กชายรัชภูมิ    กิ่งโพธิ์
4. เด็กหญิงวรัตยา   รวยสันเทียะ
5. เด็กชายเจษฎา   ดอนมืด
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์   เตาะไธสง
 
1. นายทนัย    ฤาแรง
2. นางสาววลัยลักษณ์   โด่งพิมาย
3. นายสาโรจน์   รวดเร็ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชญานิน  วาทะสิทธิ์
 
1. นายวันเฉลิม  โคลิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายรัตโยทิน  ปุเรนเต
 
1. นายณัฐภูมินทร์  เมิกขว้าง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 1. เด็กหญิงพัชราภา  บัวนอก
 
1. นายพิทักษ์  แจ่มมาลาศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงปรีญาฉัตร  เหล็กพิมาย
 
1. นางสาววรรธิดา  ขุนสุนทร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 1. เด็กชายดวงประทีป  วรยศ
 
1. นางอุไร  ภายสันใจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตำแย 1. เด็กชายพีลพล  ใจแน่น
 
1. นางนพมาส  พาโคกทม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สร้อยเพชร
 
1. นางปทุม  ช่ำชอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ
 
1. นายวาฑิต  มะยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายธนชัย  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวพนิตา  สมบัติสวัสดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  รัตนพันธ์
 
1. นายนพพล  สมน้อย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 1. เด็กหญิงศุภากร   ศิลป์ประกอบ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   หวลคิด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กหญิงปณิตา  จ่าไธสง
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  พินิจพงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายภูริพัฒน์   ว่องวัฒนากูล
 
1. นางอัจฉรา   วัชรประทีป
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กชายรัตโยทิน  ปุเรนเต
 
1. นายณัฐภูมินทร์  เมิกขว้าง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงวาริษา   กองรัมย์
 
1. นายนัทธิ์ธนิน   กระมล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 1. เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  ดีนอก
 
1. นายณัฐภูมินทร์  เมิกขว้าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 1. เด็กชายกฤษดา    จินดาศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปิตาระพา
3. เด็กหญิงจิติมา    บุญล้น
4. เด็กหญิงจิรัชญา    ยิ่งยงค์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    นาคพะเนาว์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีภูวงศ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมัครค้า
8. เด็กหญิงณิชานันท์    วาระสิทธิ์
9. เด็กหญิงทัศนียา    ภาละโถ
10. เด็กหญิงทิฑัมพร    หอมชื่น
11. เด็กชายธนพล    ทิณรัตน์
12. เด็กชายธนวัฒน์    พวกดี
13. เด็กชายธราเทพ    คอกกลาง
14. เด็กหญิงธิติมา    ตมกลาง
15. เด็กชายธีรพัทธ์    พิมพิลา
16. เด็กชายธีรเทพ    ทอพิมาย
17. เด็กชายนนทกร    หลงพิมาย
18. เด็กชายนิภัทร์    เราสูงเนิน
19. เด็กชายปกรณ์    ครินทร์สูงเนิน
20. เด็กชายปฏิพล    แจ้งสว่าง
21. เด็กชายพชร    โรจนประทีป
22. เด็กชายพรชัย    วัดกลาง
23. เด็กชายพัสกร    จันทรสนิทศรี
24. เด็กหญิงภานุมาศ    บุตรวิเศษ
25. เด็กชายภูริณัฐ    กล้าหาญ
26. เด็กชายวิทยา    เข็มจีนมะดัน
27. เด็กหญิงสมฤดี    พิรมย์ลักษณ์
28. เด็กชายสิทธินนท์    โตสนั่น
29. เด็กชายสุกฤษฎ์    สระหิน
30. เด็กหญิงสุชานันท์   เมืองศรี
31. เด็กหญิงสุภาวดี    พันเนตร
32. เด็กหญิงสุรัมภา    วัดจำนงค์
33. เด็กชายสุรเดช    ศรีภูวงศ์
34. เด็กชายอาทิตย์    ศรีสัน
35. เด็กหญิงอุษามณี    แฟนพิมาย
36. เด็กหญิงไอรดา    ข่าทิพพาที
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำราญ
2. นางชนิสรา  รักษาศิลป์
3. นางชุฏิกมนต์  ปานแก้ว
4. นางนิตยา  โพธิสม
5. นายพนม  เซ็นทองหลาง
6. นายวุฒิศักดิ์  ถนัดค้า
7. นายเสนอ  จังอินทร์
8. นายเสมาณรงค์  สุวรรณหงษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คูณค้ำ
2. เด็กชายกฤษณะ  หนูกระโทก
3. เด็กชายกันตชาติ  ปัจจัยเก
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนนนท์
5. เด็กชายจักรภัทร  แก้วสุข
6. เด็กชายชนพัทร์  ค้าเป็น
7. เด็กหญิงชลธิชา  รุมงูเหลือม
8. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงษ์ปัญญา
9. เด็กหญิงชุติมา  แหลมกลาง
10. เด็กหญิงณัฏฐา  ซีกพุดซา
11. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กุลวงค์
12. เด็กหญิงณัฐวดี  ซาอุรัมย์
13. เด็กหญิงณิชากร  เนื้อนา
14. เด็กหญิงดลพร  ลมสูงเนิน
15. เด็กหญิงนุชธิชา  ซาพิมาย
16. เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วประเสริฐ
17. เด็กหญิงปรียาพร  เป็นการ
18. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หินดำ
19. เด็กหญิงปิ่นมนัส  จำพิมาย
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมพงษ์
21. เด็กชายพิชัย  ป่าขมิ้น
22. เด็กชายพีรพัฒน์  ด่านกระโทก
23. เด็กชายภาณุพงษ์  สานคล่อง
24. เด็กชายภาณุวัฒน์  โนแวง
25. เด็กชายภานุวัฒน์  ซึมเมฆ
26. เด็กหญิงภูษณิศา  ตุ่นแจ้
27. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยังพิมาย
28. เด็กหญิงลลิตา  ศรีลาวงศ์
29. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุขี
30. เด็กชายวุฒิชัย  โขพิมาย
31. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีโคตร
32. เด็กชายศิริศักดิ์  โคบาล
33. เด็กชายสิทธิพล  แพงพิมาย
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ป้องเขต
35. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขวงศ์
36. เด็กชายอติรุจน์  ช่างสลัก
37. เด็กชายอภินันท์  ป่าขมิ้น
38. เด็กหญิงอัจฉรา  เกาะจอหอ
39. เด็กชายเจษฎากร  นันแก้ว
40. เด็กหญิงโสภิตา  หัดนา
 
1. นายวัชรพล  วัชรพาณิชย์
2. นายพงศธร  สมภักดี
3. นางสาวริฬพิชญ์   ค้าขาย
4. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
5. นางสาวกฤติญา  แก้วโอ่ง
6. นางสาวสิยาวรรณ  โสภา
7. นางสาวนรินทร  ผินงูเหลือม
8. นายวันชัย  นิตย์ใหม่
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายอิศรากร  แสพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนมิ่ง
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายอิศรากร  แสพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงวรัชญา  เพียรวิทยาภรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  นาคสุข
 
1. นายอธิวัฒน์  ดุลแสง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายธีรพงศ์  พุฒพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวัฒนคุณ  แสงศรี
 
1. นายอธิวัฒน์  ดุลแสง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงนมิดา  ไฝ่ค้า
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แต้มพิมาย
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงนัชชา  ไชยฉลาด
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงอริญญภรณ์  นิธิวรรธนันท์
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กชายธีรพงศ์  พุฒพิมาย
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เคียงพิมาย
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  พลจังหรีด
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพรรณวดี  นาฟาง
 
1. นางรจนา  เล้าสุริพงศ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แต้มพิมาย
2. เด็กหญิงจรรยา  เก่าพิมาย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีบุตร
4. เด็กชายณัฏฐพล  ฉายพิมาย
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุปผาวรรณา
6. เด็กหญิงนัชชา  ไชยฉลาด
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลดอน
8. เด็กหญิงศุภิสรา  โยธินกร
9. เด็กหญิงอภิรดี  ตะวงษ์
 
1. นายสนอง  แหวนพิมาย
2. นายพงษ์สวัสดิ์  อุปาระ
3. นางสาวรุ่งนภา  บุปะปา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผ่องพูน
2. เด็กชายธนดล  สองเมือง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เวียนสันเทียะ
4. เด็กชายปวีณ์กร  ชนะไชย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แฝดกลาง
6. เด็กหญิงมินตรา  ฉนำกลาง
7. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อุตโมท
8. เด็กหญิงวรกานต์  นามแก้ว
9. เด็กชายวรากร  แฝดกลาง
10. เด็กหญิงสุธิศา  รามมะเริง
11. เด็กหญิงสุนิตา  รามมะเริง
12. เด็กชายสุระวิชย์  สงนอก
 
1. นายจีรชนม์  สุพรรณนอก
2. นางสาวพนิดา  แลดไธสง
3. นายวีระศิลป์  เทพจิตร์
4. นางอริษา  อิ่มน้ำขาว
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  เฉลี่ยกลาง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  พุทธายะ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ทิศรักษ์
4. เด็กหญิงจรรยามณฑน์  เอมกลาง
5. เด็กหญิงฐาณัติดา  ทองเหมือน
6. เด็กหญิงฐิติยา  พาจันทึก
7. เด็กหญิงธนัญญา  แสนนา
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทรพิทักษ์
9. เด็กหญิงธัญญาพร  คุสูงเนิน
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เฉลี่ยกลาง
11. เด็กหญิงนพัชญา  ไผทจินดาโชติ
12. เด็กหญิงนิจวรีย์   เกิดสุข
13. เด็กหญิงปาณิสรา  พันแป๊ะ
14. เด็กหญิงปานตะวัน  เทพนอก
15. เด็กชายพงศกร  ขิปวัติ
16. เด็กหญิงภัทราพร  ผ่องพูน
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุครีพ
18. เด็กหญิงมาลิวัลย์  หมั่นคง
19. เด็กหญิงสุทธดา  สัมพันธ์
20. เด็กหญิงอรณิชา  ชูชิต
 
1. นายสำเริง  ฟุ้งพิมาย
2. นางพิมพันธุ์  ฟุ้งพิมาย
3. นายวิชาญ  จตุพรม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  เศษสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเชื่อง
3. เด็กชายกันทรากร  ไค่นุ่นหลาย
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ศีรษะเนตร
5. เด็กหญิงชญานุต  จิตตรง
6. เด็กหญิงณัฐทญา  สงกรานต์
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ภมร
8. เด็กชายปฐวีกานต์  ทองเต็ม
9. เด็กหญิงปณิดา  จิตตรง
10. เด็กหญิงประภาพร   ปรารถ
11. เด็กชายปรเมษฐ์  เครือทอง
12. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  กุหลาบ
13. เด็กหญิงภาวนา  สุวรรณศรี
14. เด็กหญิงวรรณภา   ซาพิมาย
15. เด็กหญิงศิริลัษณ์  หาสูงเนิน
16. เด็กหญิงสุภาพร   ศิริภรณ์
17. เด็กหญิงอนพัทย์  มากดี
18. เด็กหญิงอรวรรณ  หาญทองหลาง
19. เด็กชายอุกฤษฎ์  ภู่ระหงษ์
20. เด็กหญิงเกวลิน  เงินโพธิ์
 
1. นายบุญยัง  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสุมิตรา  อินรักษา
3. นางสาวประวีณา  ปั่นสุข
4. นางสาววิภาวัลย์  เงาโพธิ์
5. นางสาวศิริรัตน์  เดชโฮม
6. นายศุภกฤษ   พัฒนกุล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 1. เด็กชายกฤติกุล  เกษมสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรหล้า
3. เด็กชายฐปนรรฆ์  สุขกลาง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ดีใหญ่
5. เด็กชายธนากร  แสวงนอก
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ช้างเปรม
7. เด็กหญิงพรประภา  อินทร์ทอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  จิตรงาม
9. เด็กชายสิทธิชัย  เสรีคุ้มพันธุ์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรนอก
 
1. นางนิตยา  สมบูรณ์สุข
2. นายศิริโชค  รั้วชัย
3. นางสาวยุวธิดา  หนูพิมาย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจากวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธ์   ทองประทุม
2. เด็กชายปรีติ   หินสีลา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีนนท์
4. เด็กหญิงวาสิฏฐี   ไทยน้อย
5. เด็กชายศิรวิทย์   ปัตถานัง
6. เด็กหญิงสุพัตรา   ปัตถานัง
7. เด็กหญิงสุวรรณหงษ์   ทบอุด
8. เด็กหญิงอรปรียา   เบ็ญจศิล
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ   คงเป็นนิจ
2. นางสาวปิยะกานต์   นาเมืองรักษ์
3. นางสาวรุ่งทิพา  ชำนาญ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปะโมทะโก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุดสงวน
3. เด็กหญิงธนัญญา  จันทคล้าย
4. เด็กหญิงปาริชา  ต่อมิตร
5. เด็กหญิงพรพรรณ  จักสาร
6. เด็กหญิงภัทรวดี  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงวฤตวรรณ  นวลหมื่นไวย
8. เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
2. นางสาวภาณินี  แก้วชื่นชัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   สีหาระทัง
2. เด็กหญิงชญาดา   ขวัญสุข
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นาคเครือ
4. เด็กหญิงนริศรา   ศรีพุทธา
5. เด็กหญิงยุพารัตน์   มาภักดี
6. เด็กหญิงเบญญาภา   ประธรรมโย
 
1. นายกัมพล   ลุนไธสง
2. นางสาวนิตยา    แย้มศรี
3. นางวรัญญา   นันทปรีชา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปะโมทะโก
2. เด็กหญิงกันต์ธีร์  ชูแสง
3. เด็กหญิงจิรนันท์  สุดสงวน
4. เด็กหญิงฐิติพร  อาภาธีรพงศ์
5. เด็กหญิงปวริศา  สุกเกษม
6. เด็กหญิงปาริชา  ต่อมิตร
7. เด็กหญิงพรพรรณ  จักสาร
8. เด็กหญิงภัทรวดี  นาเมืองรักษ์
9. เด็กหญิงยุลฉัตร  มาตรนอก
10. เด็กหญิงวฤตวรรณ  นวลหมื่นไวย
11. เด็กหญิงศิวพร  แนบกลาง
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
2. นางสาวภาณินี  แก้วชื่นชัย
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ยศเกศ
3. เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงพิมพร  จันภิรมย์
5. เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี
6. เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร
7. เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม
8. เด็กหญิงแก้วกันลญา  ดวงอินทร์
 
1. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
2. นางสาวอรวรรณ  เทียมทัน
3. นายวาฑิต  มะยม
4. นางสาวกัญญาภัทร  หนองเรือง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก    หมายดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชนะค้า
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคสาม
5. เด็กหญิงมนรัตณา    ป้องภัย
6. เด็กหญิงมนัญชญา    เทศดี
7. เด็กหญิงรัชนิกร   หอมเทียม
8. เด็กหญิงสโรชา    มานะนัน
9. เด็กหญิงแก้วมณี  เวสา
 
1. นายชัชชัย   มณีมาศ
2. นางพิชญ์สิณี   โพธิ์ศรีดา
3. นางสาวชนัญชิดา  อุทา
4. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมไชยา
5. นายจิรายุ  สระสงครามภู
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายคณิศร   บุญสุข
2. เด็กหญิงธนกมล  เหมือนขุนทด
3. เด็กหญิงธนัญญา   หลงสุข
4. เด็กหญิงน้ำฝน   คล้ายสงคราม
5. เด็กชายประวิทย์   ประจิตร
6. เด็กหญิงพิชญานิน   วัฒนะชุมพล
7. เด็กชายพีระวัฒน์   แสนดาว
8. เด็กหญิงวรรณนิสา   ขุนภักดี
9. เด็กหญิงวิภาวิณี   ดังพิมาย
10. เด็กหญิงสุธิตา   ชอนขุนทด
11. เด็กชายอภิสิทธิ์   แววไว
12. เด็กหญิงเบญจภัทร   รัตนจันทร์
 
1. นางสุปราณี  กาศก้อง
2. นางสุนันท์   ค้าขาย
3. นางวันดี   นิลพิมาย
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายกฤษฎา  กันนุลา
2. เด็กชายคมกริช  จตุรัส
3. เด็กชายคมชาญ  ใจมั่น
4. เด็กชายศราวุฒ  ภารสถิตย์
5. เด็กชายอภิชาติ  ธาตุลม
 
1. นายมานพ   พานิชนอก
2. นายไพโรจน์   ดิษฐาเนตร
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1. เด็กชายณัฐตภูมิ  แตกโพธิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมทอง
 
1. นายณัฐดนัย   สายพิมพ์พงษ์
2. นางรดา  ดาราวรรณรัตน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงนัจจารีย์   ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางลำพาด   กุพันธุ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณาลี  ปัตตาเทศา
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ปองนาน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 1. เด็กชายชนกานต์  งามดี
 
1. นางสาวนรินทร์พร  เขตชมภู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1. เด็กหญิงปณิตตา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางบุญธีตา  สุวรรณหงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร
 
1. นางวิภารัตน์  สังมาตร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชอบการไร่
2. เด็กหญิงธิติสุดา   จอดพิมาย
3. เด็กหญิงนริศรา   ลัดดี
4. เด็กหญิงศรัณยฉัตร   ขาวสุข
5. เด็กหญิงอาธิติยา   สียางนอก
 
1. นางสาวกาญจณี   พลหมั่น
2. นางสาวศิรประภา   นามโคตร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กลัดสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  อันวิเศษ
2. นางสาวศศิธร  อินทร์มณี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  หว่างกลาง
2. เด็กหญิงมุจลินทร์  คุปทิน
 
1. นายวัชรินทร์  อุปัชฌาย์
2. นายทวินันท์  จันทะคัต
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงวาสิฏฐี   ลินไธสง
2. เด็กหญิงเขมิกา   สระมาลี
 
1. นางสาวระวิ   ขอมอบกลาง
2. นางสาวศิริพร   กล้าวาจา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   เทียมหัวนอก
2. เด็กหญิงสายรุ้ง   บุญนอก
 
1. นางสาวระวิ   ขอมอบกลาง
2. นางสาวศิริพร   กล้าวาจา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางวิทยา 1. นายภูษิดา    สว่างศรี
2. เด็กหญิงอวิกา    อนุรักษ์
 
1. นางสาวน้องใหม่    สิงห์สุพรรณ์
2. นายวิชยา   ระดมผล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วรรณสิงห์
2. เด็กชายทศพรชัย  เสือไพรงาม
3. เด็กชายธนาเดช  กลอนโพธิ์
4. เด็กชายธนโชติ  ิชิดนอก
5. เด็กชายศรัญยพงศ์  โตนน้ำขาว
6. เด็กชายอาทิตย์  เชียงเครือ
 
1. นายธวัฒน์   พัฒนตรีคุปต์
2. นางสาวสายฝน  ศรีวงษ์
3. นางสาวประภัสสร  นิลวิเศษ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นตา
3. เด็กหญิงวรินทร  แผงพันธ์
4. เด็กหญิงสายสวรรค์  สมศิลา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงไอลดา  ปิดตาสัง
 
1. นายปรีชา  งิ้วไธสง
2. นายพงษ์ศิริ  ภูมีศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1. เด็กชายธนกฤษณ์  ปะตาทะโย
2. เด็กชายธนา  ลุนกำพี้
3. เด็กชายธนโชติ  นานอก
4. นายนันทชัย  ก่อสูงเนิน
5. นายปรมินทร์  สุประตา
6. เด็กชายภัทรพล  ถวิลวงษ์
7. เด็กชายภานุพันธ์  สมานใจ
8. เด็กชายสุทัศน์  อินทร์เพชร
 
1. นายพีรพงษ์  ทานา
2. นายพงพันธ์  มาแสวง
3. นายสังข์วร  พูนสระน้อย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 1. เด็กหญิงธาริณี  ชัยยา
2. เด็กชายธีรเมธ  ทานคำ
3. เด็กหญิงพรณิภา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงวรนุช  บุตรศรีภูมิ
6. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ดีขุนทด
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิลึกนา
8. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชาญศึก
9. เด็กหญิงเกศราภรษ์  แคนนอก
10. เด็กชายไวภพ  เทียมกลาง
 
1. นางสาวอนงค์  ลาไธสง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สูงโด่
3. นายคมสรร  เมี้ยนกลาง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ช่างเกวียน
2. เด็กหญิงชลลดา  แอ่งสุข
3. เด็กหญิงฐิติพร  ศีลาชัย
4. เด็กหญิงพรรณพัชร  คำเกิด
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทอดแสน
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เกืองวง
7. เด็กชายวุฒิชัย  จันทนามศรี
8. เด็กหญิงสุนันทา  สุเรรัมย์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เพียดจันทร์
10. เด็กชายหัสดิน  เครือเนตร
 
1. นางอาภร  ปักการะเณ
2. นางวิวัฒนา  สุขมา
3. นายพิสิษฐ์  หงษ์เต็งสกุล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลีดี
2. เด็กหญิงนันทิดา  ค่าเกลือ
3. เด็กหญิงบุรินปรัชญ์  เพื่อนร่วมจิตร์
4. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสอง
5. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  เวหา
 
1. นางสาวปัญจพร  ชาติพุดซา
2. นายอนุรักษ์  ชัยชนะ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงกันติชา  อาโปกุล
2. เด็กหญิงกัลยกร  พาชื่นใจ
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พลดงนอก
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
2. นางทิพย์วารินทร์  สินขุนทด
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงชลฌิชา  สุขคงพะเนาว์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ประดิษฐ์จา
3. เด็กหญิงอรุชิยา  เร่งพิมาย
 
1. นางชามาศ  ธีรคุณัญญา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงปณิตา  รักษาทรัพย์
3. เด็กหญิงเกศินี  ควบพิมาย
 
1. นางสุมาลี  ระงับทุกข์
2. นางศรีสุดา  เทียมโคกกรวด
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจีรทีปต์   ชิวพิมาย
2. เด็กชายพัชรธิดา    ค้าคุ้ม
 
1. นางกัลยา    แสนรังค์
2. นางอัจฉรา   วัชรประทีป
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แปลงไธสง
2. เด็กหญิงพรพิมล  แผงพันธ์
3. เด็กหญิงภคพร  สืบพงษ์เสือ
 
1. นายบุญเรือง  เกียรตินอก
2. นางปาริชาต  เกียรตินอก
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงพรณภัทร์   ปะทักขินัง
2. เด็กหญิงเปมิกา    สัตยารัฐ
 
1. นางสาวจรูญทรัพย์    เทียบมัง
2. นายศศิพงษ์    หิรัญพิพิธชัย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจิตรสุภา   เมืองทรัพย์
2. เด็กหญิงสุนทรีภรณ์   คำลอย
 
1. นายศุภกร   จันทสิงห์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 1. เด็กชายกำชัย   รอดวินิจ
2. เด็กชายกิตติธัช มีระหันนอก  มีระหันนอก
 
1. นายพิชาติ  นามจันอัด
2. นางอัญมณี  วัฒนชัยสิทธิ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กชายนิจพัฒน์  เป็นซอ
2. เด็กชายวรวุธ  ลิยี่เก
 
1. นายกฤษณพงศ์  สืบค้า
2. นางสาวอุไรวรรณ  เข็มพิมาย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กชายธนสาร   แนบทองหลาง
2. เด็กชายธีรภัทร์    ขันธะหัตถ์
 
1. นายอภิวัฒน์   แสนสระดี
2. นายก้องศักดิ์  ประดับค่าย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายกฤษกร  พลายงาม
2. เด็กชายปฐมพัชร์  ปินะทาโน
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  แว่นไธสง
2. นางสาวบานเย็น  งามเลิศ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  หมื่นไธสง
2. เด็กชายอนิรุจน์  ภาษี
 
1. นายประสิทธิชัย  อารมณ์เพียร
2. นางสาวตวงรัตน์  ปลั่งวิจิตร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงสุณิตา  วาตาดา
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นายสุระศักดิ์  โคตจันทึก
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองกระโทก
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จูงกลาง
 
1. นายกฤษณพงศ์  สืบค้า
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงปารมี    มากมะเริง
2. เด็กหญิงพรนภัส   ตู้พิมาย
 
1. นางสาวคุณัญญา   แหลมไธสง
2. นางสาวปัทมา   ศรีวรรณดี
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายธีรภัทร์  เคลือดนอก
2. เด็กชายสุรวิทย์ชัย  จันทร์นวล
3. เด็กชายสุริยฉัตร  ชมภูวิเศษ
 
1. นายบัญชา  พูนนอก
2. นายวีระพล  สันโดษ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 1. เด็กชายกันตชัย   ไธสง
2. เด็กชายธนพล   วงศ์คำ
3. เด็กชายวิศรุต   ทับศรีรัก
 
1. นางสาวสุนิสา    หลักชัย
2. นางสาววรรัตน์   แก้วบุตรสา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกรวิชญ์    จือพิมาย
2. เด็กหญิงวรัญยา    พรมษา
3. เด็กหญิงวันวิสา    เป้าสอน
 
1. นางนงลักษณ์   ศรีทอง
2. นายสมพงษ์   ศรีทอง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายต้นตระการ   หล้าลูน
2. เด็กชายธนชัย    ใจกล้า
3. เด็กชายพงศกร  กำมะลอ
 
1. นางนงลักษณ์   ศรีทอง
2. นายสมพงษ์   ศรีทอง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายพชร   พิมพ์จักร
2. เด็กชายพิสิษฐ์    อินมะดัน
3. เด็กชายเจษฎาพร   จิตต์พิมาย
 
1. นายไพโรจน์  สวนแก้ว
2. นายเทิด   สายโต
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายชวลิต   ปธิเก
2. เด็กชายณัฐนันท์   ผ่องสุข
3. เด็กชายศุภกร   ปุระมงคล
 
1. นายไพโรจน์  สวนแก้ว
2. นายเทิด  สายโต
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีพลนอก
2. เด็กชายพงศกร  ธูปขุนทด
3. เด็กหญิงยุพากร  โพธิ์สะเดา
4. เด็กชายวชิรวิชญ์  ปันตัง
 
1. นายเอกสิทธิ  บุญหวัง
2. นายนรินทร์  รมณ์ชิต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  เบียดนอก
2. เด็กชายภัคพล  เบียดนอก
3. เด็กชายอนาวิล  จันทร์ราช
 
1. นางวิมลพักตร์  บุญฮวด
2. นางสาวไพรินทร์  แหงไธสง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  ด่านณรงค์
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ด่านณรงค์
3. เด็กชายภาวิตสิทธิ์  สมราม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พลละคร
2. นางอภิญญา  พลละคร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญนาน
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พันชมภู
3. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมงาม
 
1. นางสาวนันนภัสน์  รัทธนี
2. นางสุพรเพ็ญ  บุญเรืองเอกพงศ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาปะเม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ญการ
 
1. นางสาวยุภาพร  โจกกลาง
2. นางสุภาพร  ธนเจริญวรรธ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญยาณี  นนทแสง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แฝงเดชา
3. เด็กชายชโนทัย  ปีดี
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สีหานอก
5. เด็กหญิงดลฤดี  สุขประสาน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ถานะ
 
1. นางสาวสุพรรณา  แสงปัญญา
2. นางสาวพิชญดา  ส่งเสริม
3. นายกิตติพงษ์  อาสานอก
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ผอมโพธิ์
2. เด็กหญิงนันท์ภัส  กองอาสา
3. เด็กหญิงวรรณภา  สุ่นเจิม
4. เด็กหญิงวิจิตรา  พูนพัน
5. เด็กหญิงสิริญญา  สิลลา
6. เด็กหญิงหทัยชนก  โหมสันเทียะ
 
1. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
2. นางสุพิน  เมียมขุนทด
3. นางมาลี  ศิลป์สาคร
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   นาคสาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   บัวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแก้วมณี   เวสา
 
1. นายชัชชัย   มณีมาศ
2. นางพิชญ์สิณี   โพธิ์ศรีดา
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สาวะรักษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  พาพิมาย
 
1. นางสาวกนกอร  ประจัด
2. นางสาววิภาวัลย์   เงาโพธิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิชญากร   สุดขำ
2. เด็กหญิงวรกมล   สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงสรินทร   ประทุมเมศ
 
1. นางก่วง  แคนดา
2. นางสาวจารุวรรณ   ธนะทองพิทักษ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายจาตุรงค์  ยอดยิ่งยง
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ทำมีด
3. เด็กชายศศิเดช  จันทร์ลอย
 
1. นายประเสริฐ  วงษ์สุรินทร์
2. นางวาสนา  สมันรัมย์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเตย 1. เด็กชายธัญเทพ  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงภันทิลา  รินไธสง
3. เด็กหญิงเอมชนก  เข็งนอก
 
1. นางสาวเววิกา  คำสิงห์นอก
2. นางสาวจิราพร  รุนราช
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพลอยวิษา  เสาศิลา
 
1. นางกิตติยาภรณ์   ต้นวรรณา
2. นางสุพรรณี  ซื่อสัตย์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   รอบรู้
2. เด็กชายนิรุตติ์   ทรัพย์เมือง
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์   วงค์คง
 
1. นางสาวพนิดา   ขอสินกลาง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศิริเนียม
2. เด็กชายภานุกร  ลีนาค
3. เด็กชายวรัญญู  มะลิศรี
 
1. นางวิมลศิริ  ประกอบผล
2. นางบุญอารีย์  จำเริญเนาว์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวรรณพร  ผ่องพันธ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อาจณรงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์บ้านขาว
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายอาณัชร์  ศรีทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. นางสาวนุชจรีย์  ปรืองาม
2. นางสาวพนิดา  ฝ่าพิมาย
3. นางสาวศศิ  จันทะแสน
 
1. นางพิลาพร  ธิติเสรี
2. นายวิเชียร  เครือผือ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จงเพียร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พลอยนิล
3. เด็กชายอนันตสิน  วรรณา
 
1. นางจารุณี  สำโรงแสง
2. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 1. เด็กหญิงผกาวดี  สุวรรณปัญญา
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สุวรรณปัญญา
3. เด็กหญิงสุนิสา  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ
2. นางจิตรี  จับพิมาย
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา   เจียนมะเริง
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   พานจันทร์
3. เด็กชายภาคิน   นาคประนิล
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางสาวมลฤดี   แก้วพูน
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลโน 1. เด็กหญิงวรรณดี  เชื่องกระโทก
2. เด็กหญิงวริศรา  มั่งพิมาย
3. เด็กหญิงศุภรานันท์  จินตะวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นางวนิดา  เทพกลาง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤทัย  พรมวัน
 
1. นางสาวอจิราภา  ดีด่านค้อ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายสายฟ้า  ปัดนา
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทองคร่ำ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 1. เด็กหญิงนภารัตน์  วิเศษศรี
 
1. นายยงยุทธ  บัวสาย
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  ไร่วิชัย
 
1. นางธนัชชา  แสงทอง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 1. เด็กหญิงณัฐพร   ลอมไธสง
 
1. นางสาวเพ็ญมณี  พันธ์สูงเนิน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอัยรดา  ธนูชาญ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดลพิมาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  แกล้มค้างพลู
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงวลัยพร  มากนอก
 
1. นายอภิชาติ  วงคำจันทร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เงินแก้ว
 
1. นางสาวอมรัตน์  นาบุญ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตตาเทสังข์
 
1. นางวันเพ็ญ  นนทะชัย
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตุ๊ดพิมาย
 
1. นางสาวพรสุดา  ทองเลือม
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขดำ
 
1. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  มามาก
 
1. นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1. เด็กหญิงธนัชชนม์   เหลาวัฒนา
 
1. นางพอใจ   มีไม้ดี
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ใจกล้า
 
1. นางอุทัยวรรณ    สาสวน
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หงษา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขสงวน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปวริศา  อนุวรรณ์
2. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พจน์ศิริ
2. เด็กหญิงพรนภา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ใจกล้า
 
1. นางธนัชชา  แสงทอง
2. นางมะยาลา  สุดรัมย์
 
213 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กชายณัฏฐากรณ์  อันไธสงค์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ตลาดทรัพย์
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นายพิสุทธิ์  ศรชัย
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงปรียานุช  กิ่งโพธิ์
2. เด็กชายพฤหัส  ศรีภา
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กลางสุพรรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  เวทไธสง
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจักรภัทร    เทียนเทศ
 
1. นายณัฐธิดา  วงศ์รัตนากร
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชร 1. เด็กหญิงภริดา  ห่อไธสง
 
1. นายปรัชญา  เครือน้ำคำ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงขณิศรา  นาคแท้
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวศศินันท์    ธัญเจริญทวีรัฐ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลารี
 
1. นางสาวจรัญญา  ปักกาโร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 1. เด็กชายอภินนต์  จันทะกล
 
1. นางสาวสุนันทา  ยางนอก
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงกรรนิกา  สุขเกษม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้ววิชัย
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพล  เกื้อทาน
 
1. นางอารีรัตน์  หมั่นการนา
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายไตรภพ  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายชนพงศ์  ชัยแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 1. เด็กชายอดิสร   สงนอก
 
1. นางสาวศศิธร  พรมนอก
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงนิภาพร  ยศกลาง
 
1. นายวาฑิต  มะยม
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กหญิงนิรินทร์    รัตธิจันทา
 
1. นางสาววรรธิดา    ขุนสุนทร
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสาวสาลินี  เหล็กกับทอง
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  น้ำคำ
 
1. นางศรัญญา  คมพยัคฆ์
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายสถาพร  ถาไว
 
1. นางสาวสุมนมาลย์  สุหา
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 1. เด็กชายตุลธร  สายสุด
 
1. นางสาวอรทัย  ลับไธสง
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลางโสภา่
2. เด็กหญิงกวิตา  ประสมญาติ
3. เด็กหญิงดารินทร์  ชลสินธ์
4. เด็กหญิงนัชชา  ทองเกิด
5. เด็กหญิงรัตนา  เนื่องกัญญา
6. เด็กหญิงศิริญญา  เถื่อนบุญ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  คู่คิด
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นางคนึงนิจ  เลไธสง
3. นางสาวปิยพร  เทียมทัน
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  ทุมสิทธฺ์
2. เด็กหญิงสุรพิชญา  พรมวงษา
 
1. นายอิสรพงษ์  แท่นกระโทก
2. นางสาวสิริกานดา  พลทามูล
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  สานคล่อง
2. เด็กชายอภิวรรณ  มากมี
 
1. นางสาวทวีนันท์  ถนิมกาญจน์
2. นางรัตติกาล  ศรีทอง
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 1. เด็กชายณรงค์เดช  เฮงชัยโย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สายแพง
 
1. นายพิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอชิรญา  แคว้นไธสง
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1. เด็กชายอภิชา  เขตงูเหลือม
2. เด็กชายอภิยุทธ  ศรีชินเลิศ
 
1. นายกานต์ชนก  จิตตวีระ
2. นายฐาปนนท์  ชมชื่น
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กชายทิพย์เนตร  ตรีเสถียร
2. เด็กชายนิพล  ค้าขาย
 
1. นางสาวทวีนันท์  ถนิมกาญจน์
2. นางสาวจรรยงค์  กิติสกนธ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายภานุพงษ์  สายบุญ
2. เด็กชายสันติพงษ์  บุญเขื่อง
3. เด็กชายอภิชาติ  แผงพันธุ์
 
1. นางวาสนา  สมันรัมย์
2. นายประเสริฐ  วงษ์สุรินทร์
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายธัชชัย  ภูมิกระจ่าง
2. เด็กชายวรากร  เหล็กพิมาย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ร่มเย็น
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ยอดยิ่ง
2. นายวรวุฒิ  เสนาพล
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขุมทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุราคร
3. เด็กหญิงสุชาฎา  บุญเยี่ยม
 
1. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์
2. นางไพลิน  บุญแซม
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  มุ่งงาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาพันธ์
 
1. นางสาวษมาสิริ  โชติกลาง
2. นางภาวิกา  วิชัยวัฒนา
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงวิภา  หะสูง
3. เด็กชายศราวุธ  หวั่นไธสง
 
1. นางกมลลักษณ์  ผาสุข
2. นางกุลญลักษณ์  วิลัยปาน
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงปาลิตา   ทดไกร
2. เด็กชายอนุภัทร  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทุ่งจันทร์
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงสุขสว่าง
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1. เด็กชายจีรสิน  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หะสูง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สีลา
 
1. นางปรัศนี  สีลา
2. นางสาวบริมาส  สีลา
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารย์ตำรา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เวียงคำ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ถุงอ๊อต
3. เด็กชายธนโชติ  นาระหัด
 
1. นางสาวทวีนันท์  ถนิมกาญจน์
2. นางเยาวลักษณ์  แย้มเศียร
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อันทะโส
2. เด็กชายสายธาร  ต้นเทียน
3. เด็กชายเพชรพิศุทธ์  ประพันธมิตร
 
1. นางสาวเบญจกัลยาณี   พิพัฒน์ธราธร
2. นายธนาวัฒน์  เที่ยงขันธ์
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1. เด็กหญิงคณิฏฐา  เจนกลาง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เร็วงาน
3. เด็กหญิงอาทิพย์รดา  เลากลาง
 
1. นางสาวชลธิชา  สังฆมณี
2. นางสาวณัฐฐิตารีย์  มนต์อภิมุข
 
249 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายธนทัต  วิจารย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชีไธสง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วภาพ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวนิลาวัลย์  แว่นไธสง
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายศุขวัชร  สันติธรรมพงศ์
 
1. นายวัชรพันธ์  สันติธรรมพงศ์
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายพัทรพงศ์   ศรีสมโภชน์
 
1. นายเสน่ห์   แหวนพิมาย
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภูงา
 
1. นายธงชัย  แก้วเดช
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายนพพร   มอญไธสง
 
1. นายเสน่ห์   แหวนพิมาย
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กชายกฤตานนท์  รักษาธรรม
 
1. นายวีระชัย  รักษาธรรม
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สุทธิ
 
1. นายเสน่ห์   แหวนพิมาย
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 1. เด็กหญิงเณศรา  ถาวรสันต์
 
1. นายวรรธนะ  บรรดาศักดิ์
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงกชพร   เลิศบุญธรรม
2. เด็กหญิงกัลยา  ขอดไธสง
3. เด็กชายกิตติวัสส์   อยู่สุข
4. เด็กชายคมสันต์  สร้างนอก
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   พุดธรรม
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปักการะสัย
7. เด็กชายชนาธิป  ทะนีหงส์
8. เด็กหญิงชุติภา   ธรรมสา
9. เด็กหญิงณัฏฐาพร   สังวาล
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาอ้อม
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  นามพิมูล
12. เด็กชายทินกฤต   เกลี้ยงกรแก้ว
13. เด็กหญิงปิยฉัตร   ปะนามะโก
14. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีอุ่น
15. เด็กชายพัฒนพงษ์   ภูมี
16. เด็กชายพีระพงศ์   เพ็งไธสง
17. เด็กชายรติพงษ์  หนองเหล็ก
18. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เนตรวงศ์
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  เนตรวงศ์
20. เด็กชายวีระเดช  จันแดง
21. เด็กหญิงสุชาดา   สมบัติหอม
22. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญมาก
23. เด็กชายสุวัจน์   เพชรพันธ์
24. เด็กชายอนุชา  พิลัย
25. เด็กหญิงอรอุมา  พั่วไธสง
26. เด็กหญิงอริสรา   บัวลอย
27. เด็กหญิงอาทิตยา   แถวโสภา
28. เด็กหญิงอุษามณี   โพธิ์สาลี
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แจ่มแจ้ง
30. เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินอ่อน
 
1. นายเสน่ห์   แหวนพิมาย
2. นางเสาวณีย์   แหวนพิมาย
3. นายทรงพล  หนอกระโทก
4. นางสาวศันศนีย์   มาศนอก
5. นางสาววรรณวิสา   แพร่งสุวรรณ์
6. นายฉัตรดนัย   พูนแก้ว
7. นางสาวนิตร์ติญา  ไชยผา
 
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   พุดฉิมพลี
2. เด็กหญิงกันตวรรณ   ชมโคกสูง
3. เด็กชายคมสัน   ช้างสาร
4. เด็กหญิงจิราภา   จ๋าพิมาย
5. เด็กหญิงชนิตา   คลาพิมาย
6. เด็กชายทรงภพ   หอสูงเนิน
7. เด็กชายธนารัตน์   คงคารัตน์
8. นางสาวธัญพิชชา   เนื้อนาค
9. เด็กหญิงนันทวรรณ   คงพิมาย
10. นางสาวนันธิญา   ศิริอาจ
11. เด็กหญิงนาตฤดี   ผอนนอก
12. เด็กหญิงบุญธิชา   คบพิมาย
13. เด็กหญิงปาริชาติ   ชุ่มสุข
14. เด็กหญิงพรนพิน   เย็นจิตร
15. เด็กหญิงพรนภา   ภูบัวเพชร
16. เด็กหญิงพิณพกา   จันทะวาส
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โหมกพิมาย
18. เด็กหญิงพิริสา   โมรานอก
19. เด็กหญิงพุทธรักษา   นาชีวา
20. เด็กชายภูวดล   บึงน้ำใส
21. เด็กหญิงยุภารัตน์   บัวชม
22. เด็กหญิงวนิดา  หอสูงเนิน
23. เด็กหญิงวรกมล   พึ่งโค
24. เด็กชายวรรักค์   สุขสุด
25. เด็กชายวิทวัส   จันทร์เขียว
26. เด็กชายศราวุธ   ได้พร
27. เด็กหญิงอรวรรณยา   หมั่นดี
28. เด็กหญิงอัญชลี   ทำเลดี
29. นางสาวอิศรารัตน์   มีศรี
30. เด็กชายไตรภูมิ   เช่นพิมาย
 
1. นายบัวโฮม   โพธิพันไม้
2. นายชาตรี   กาศก้อง
3. นายอนุชิต   กุลบุญ
4. นางอรุณรัศมี   กาศก้อง
5. นางสุมาลี   อินยาพงษ์
6. นางสาวเกวรีย์   ดีจริง
7. นางสาวอุษาวดี   ใจตรง