สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุลโน 19 60 32
2 003 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 3 6 5
3 004 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 2 6 3
4 005 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 4 9 6
5 006 โรงเรียนจารย์ตำรา 15 33 26
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 6 6
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 14 25 15
8 012 โรงเรียนชุมชนประทาย 38 88 62
9 013 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 15 30 26
10 009 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 30 46 38
11 008 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 6 7 7
12 014 โรงเรียนดงเค็งศึกษา 0 0 0
13 015 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 0 0 0
14 016 โรงเรียนดอนมัน 4 12 7
15 018 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 4 9 7
16 017 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 12 17 15
18 022 โรงเรียนท่าลาด 15 34 24
19 021 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 5 7 6
20 023 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 14 40 21
21 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 12 28 23
22 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 12 21 17
23 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 21 73 33
24 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 0 0 0
25 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 7 6
26 034 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 3 6 5
27 035 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 3 2
28 036 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 10 32 13
29 037 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 12 18 12
30 038 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 6 6
31 040 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 3 1
32 041 โรงเรียนบ้านขามใต้ 0 0 0
33 042 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 18 52 28
34 044 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 20 56 34
35 045 โรงเรียนบ้านคล้า 0 0 0
36 046 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 10 3
37 051 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 1
38 052 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 14 7
39 054 โรงเรียนบ้านชีวาน 0 0 0
40 053 โรงเรียนบ้านช่องแมว 13 19 17
41 055 โรงเรียนบ้านซาด 1 3 2
42 056 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 4 13 8
43 057 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 13 36 22
44 058 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 12 55 26
45 059 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 12 34 17
46 062 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 17 46 27
47 063 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 24 12
48 064 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านดอนวัว 5 16 9
50 066 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 2 4 4
51 067 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 6 2
52 060 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 12 20 19
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 4 4
54 069 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 2 4 4
55 068 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 17 37 27
56 070 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 1 1
57 071 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 17 25 19
58 074 โรงเรียนบ้านถนน 1 2 2
59 075 โรงเรียนบ้านทับควาย 2 4 3
60 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 1 1
61 078 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 5 16 10
62 077 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 10 18 15
63 076 โรงเรียนบ้านท่าแดง 2 6 3
64 080 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 9 19 14
65 081 โรงเรียนบ้านนาดี 2 8 5
66 099 โรงเรียนบ้านประทาย 2 4 3
67 100 โรงเรียนบ้านประสุข 4 17 7
68 101 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 12 27 23
69 102 โรงเรียนบ้านฝาง 3 9 6
70 103 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 1 1 1
71 104 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 17 55 34
72 105 โรงเรียนบ้านพุทรา 20 58 32
73 109 โรงเรียนบ้านมะกอก 2 2 2
74 110 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 0 0 0
75 108 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 0 0 0
76 112 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 7 15 12
77 115 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 12 27 18
78 113 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 5 9 8
79 114 โรงเรียนบ้านละโว้ 17 35 24
80 116 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 3 4 4
81 117 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 13 56 23
82 118 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 1 3 1
83 119 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 7 5
84 120 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
85 121 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 5 5 5
86 122 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 8 33 15
87 123 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 16 22 19
88 124 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 16 53 29
89 125 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 7 9 8
90 126 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 10 3
91 128 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 10 14 14
92 129 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 25 15
93 130 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 0 0 0
94 132 โรงเรียนบ้านหนองคึม 6 12 9
95 133 โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 8 13 13
96 134 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 10 21 14
97 135 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 5 4
98 137 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 3 4 4
99 138 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 8 4
100 139 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 3 5 5
101 140 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 11 24 15
102 142 โรงเรียนบ้านหนองบง 7 17 9
103 145 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 11 9
104 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 3 3
105 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 14 24 19
106 146 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 40 15
107 147 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 1 1 1
108 151 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 13 36 22
109 150 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 2 2 2
110 154 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 40 18
111 152 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
112 153 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 14 39 21
113 155 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 15 13
114 160 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 3 1
115 161 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 6 23 11
116 162 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 34 64 47
117 163 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 23 15
118 164 โรงเรียนบ้านหนองห่าง 0 0 0
119 157 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
120 156 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 3 17 7
121 158 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
122 136 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 4 5 5
123 141 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
124 148 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
125 159 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 14 9
126 149 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 6 4
127 165 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 0 0 0
128 167 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 18 31 24
129 166 โรงเรียนบ้านหันเตย 4 11 7
130 171 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 3 7 5
131 043 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 8 15 12
132 072 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 3 14 6
133 073 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 7 29 12
134 111 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 10 3
135 039 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 8 14 10
136 047 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 11 17 14
137 049 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 3 6 5
138 050 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 6 14 11
139 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 11 6
140 083 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 15 62 29
141 085 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 4 25 10
142 087 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 2 1
143 086 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 2 11 4
144 088 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 1 1 1
145 089 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 3 9 6
146 090 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 3 5 4
147 092 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 13 34 24
148 093 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
149 095 โรงเรียนบ้านโนนยอ 11 20 14
150 096 โรงเรียนบ้านโนนรัง 11 16 14
151 097 โรงเรียนบ้านโนนสูง 16 24 21
152 098 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 20 42 26
153 091 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 0 0 0
154 084 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 13 20 17
155 094 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 5 42 14
156 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 8 18 13
157 127 โรงเรียนบ้านโสกดู่ 0 0 0
158 168 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 12 18 12
159 169 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 33 23
160 170 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
161 107 โรงเรียนบ้านไพล 4 10 8
162 172 โรงเรียนประโดกสามัคคี 4 9 7
163 173 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 8 10 9
164 174 โรงเรียนพิกุลทอง 24 45 32
165 175 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 26 57 39
166 177 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 18 37 23
167 178 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 5 4
168 182 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 4 13 5
169 183 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 7 11 7
170 184 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 8 12 11
171 185 โรงเรียนวัดจันทนาราม 6 18 11
172 188 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1 3 2
173 193 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 2 6 4
174 194 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 8 14 12
175 195 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 26 46 36
176 196 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 5 12 9
177 197 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 2 5 4
178 198 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 21 35 29
179 199 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 4 14 9
180 200 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 1 1 1
181 201 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 0 0 0
182 202 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 3 5 5
183 203 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 3 6 4
184 205 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 5 6 6
185 204 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 4 8 7
186 206 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 3 5 5
187 207 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 8 23 15
188 189 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 5 7 6
189 191 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 4 3
190 192 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 11 19 18
191 190 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 1 1 1
192 208 โรงเรียนวัดปลักแรต 6 16 11
193 210 โรงเรียนวัดวังน้ำ 1 1 1
194 211 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 20 42 35
195 186 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 14 36 26
196 187 โรงเรียนวัดโชติการาม 13 29 19
197 209 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 13 32 21
198 212 โรงเรียนสระประดู่ 3 3 3
199 213 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 9 32 15
200 214 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 5 13 10
201 215 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 14 31 27
202 237 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 3 7 5
203 217 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 0 0 0
204 218 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 15 31 22
205 219 โรงเรียนหนองบัวลอย 1 3 2
206 220 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 10 1
207 221 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 6 11 8
208 223 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 12 9
209 222 โรงเรียนหนองแวง 1 1 1
210 225 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 4 13 8
211 224 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 13 27 21
212 227 โรงเรียนอนุบาลจินดา 0 0 0
213 228 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 25 61 40
214 229 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0
215 230 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 17 37 22
216 231 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 21 54 26
217 232 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 4 14 6
218 226 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0
219 233 โรงเรียนอรพิมวิทยา 3 6 5
220 234 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 3 7 4
221 235 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 3 13 6
222 236 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 21 51 31
223 007 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 5 10 8
224 176 โรงเรียนเพชรหนองขาม 6 11 9
225 179 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 17 46 27
226 181 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 17 26 24
227 180 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 14 25 20
228 002 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 4 13 7
229 030 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 0 0 0
230 031 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 9 20 9
231 033 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 3 2
232 032 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 4 16 8
233 020 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1 5 2
234 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 19 57 36
รวม 1686 3994 2597
6591

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]