สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงยิม สพป.นม.7 นักบินน้อย ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง สพป.นม.7 (โรงยิม) 081-9765825
2 สพป.นม.7 กิจกรรม คอมพิวเตอร์ ศน.อนุรักษ์ ปุราโน สพป.นม.7 088-2366969
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก เด็กพิเศษเรียนรวม (ภาษาไทย/การงานอาชีพ) ศน.อิทธิพล ศรีมะหันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 097-3423770
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สาระ ภาษาไทย ศน.วัชระ นาดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 395-6174236
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สุขศึกษา-พลศึกษา ศน.เฉลิม ไชยโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 088-3572081
6 โรงเรียนบ้านตะบอง สาระ คณิตศาสตร์ ศน.นันทินานันท์ ธนัทโรจนกุล โรงเรียนบ้านตะบอง 062-9399896
7 โรงเรียนบ้านตะบอง เด็กพิเศษเรียนรวม (ศิลปะ / สังคมฯ) ศน.อิทธิพล ศรีมะหันต์ โรงเรียนบ้านตะบอง 097-3423770
8 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สาระ การงานอาชีพ ศน.พรชัย เพียพิมพ์เพิ่ม โรงเรียนบ้านยางวิทยา 093-5124510
9 โรงเรียนบ้านละโว้ กิจกรรม ทัศนศิลป์ ศน.วิชัย ถมยาแก้ว โรงเรียนบ้านละโว้ 081-7254018
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือฯ สาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศน.ธนวิชญ์ ลัดกลาง โรงเรียนบ้านหนองปรือฯ 089-2817463
11 โรงเรียนพิกุลทอง ทุกกิจกรรมระดับปฐมวัย ศน.กวีศักดิ์ กวีวิทยสกุล โรงเรียนพิกุลทอง 091-0179592
12 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 กิจกรรม นาฏศิลป์ ศน.เมธิตา การเพียร โรงเรียนพิมายสามัคคี1 089-8547878
13 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 กิจกรรม ดนตรี/วัฒนธรรมอีสาน ศน.ประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนพิมายสามัคคี1 091-0146681
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สาระ ภาษาต่างประเทศ ศน.เยาวลักษณ์ สอนสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 095-8866196
15 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 081-5798546
16 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา หุ่นยนต์ ศน.ชูโชค ชะออน โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 093-3267127
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82 สาระ วิทยาศาสตร์ ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82 081-9765825

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]